Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 26/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

Datum vyhlášení 29.04.2008
Uzavření smlouvy 12.09.2007
Platnost od 21.03.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 21. března 2008.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“),

vycházejíce z přátelských vztahů a tradiční spolupráce mezi oběma státy,

vedeny přáním upravit vzájemné předávání a přebírání občanů svých států, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu druhé smluvní strany,

v souladu s mezinárodními zvyklostmi v této oblasti a s přijatými mezinárodními závazky,

respektujíce právní řády států smluvních stran,

uznávajíce, že řešení protiprávní migrace osob je součástí celkového úsilí o prohlubování mezinárodní spolupráce,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) V souladu s ustanoveními této dohody každá smluvní strana převezme na území svého státu na žádost druhé smluvní strany osobu, která nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu druhé smluvní strany a o jejímž vyhoštění bylo vykonatelně rozhodnuto příslušným orgánem žádající smluvní strany v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy, pokud je na základě dokumentů a jiných prostředků stanovených v protokolu k provádění této dohody prokázáno, že tato osoba má občanství státu žádané smluvní strany (dále jen „předávaná osoba“).

(2) Pokud jde o vietnamské občany, odstavec 1 se nepoužije, jestliže občan, který má být předán, nikdy trvale nežil ve Vietnamské socialistické republice a má občanství třetího státu nebo ve třetím státě trvalý pobyt.

(3) V případě, že má předávaná osoba současně občanství třetího státu nebo trvalý pobyt ve třetím státě, vezme žádající smluvní strana v úvahu přání této osoby být vydána do státu, do kterého chce být vydána.

Článek 2

(1) Smluvní strany se zavazují provádět předávání a přebírání osob řádným způsobem v souladu s mezinárodním právem a zvyklostmi, principy veřejného pořádku a bezpečnosti, za respektování práv a důstojnosti a brát přitom v úvahu humanitární hlediska a sjednocení rodiny předávaných osob.

(2) Předávaná osoba má nárok vzít si s sebou nebo převést na území státu žádané smluvní strany za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy žádající smluvní strany veškerý svůj legálně nabytý movitý majetek, včetně peněžních prostředků.

(3) Pokud předávaná osoba prokáže, že je nezbytné, aby si vyřídila své osobní a majetkové záležitosti, příslušné orgány žádající smluvní strany této osobě, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, umožní, aby si tyto záležitosti před svým předáním vyřídila, resp. aby jejich vyřízením pověřila jinou osobu.

(4) Žádající smluvní strana převezme bez zbytečného odkladu a jakýchkoli formalit předanou osobu zpět, jestliže se dodatečně ve lhůtě 180 dnů od předání této osoby prokáže, že v době podání žádosti o převzetí nebo oznámení o předání tato osoba neměla občanství státu žádané smluvní strany nebo nesplňovala jiné podmínky pro předání podle článku 1.

Článek 3

(1) Žádost o převzetí předávané osoby se podává písemně přímo příslušným orgánům žádané smluvní strany. Žádost musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, a jsou-li zjištěna, i ostatní jména, pod kterými je předávaná osoba známa, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství a poslední místo pobytu na území státu žádané smluvní strany, je-li známo, a tři fotografie osoby,

b) datum a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany, pokud jsou známy,

c) informaci o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče o předávanou osobu vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu nebo věku,

d) informaci o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

e) výňatek z rozhodnutí o vyhoštění obsahující údaje o předávané osobě a důvody vyhoštění,

f) návrh místa a termínu předání a převzetí.

(2) K žádosti se připojí, jsou-li k dispozici, kopie dokumentů týkající se totožnosti a státního občanství předávané osoby a/nebo prohlášení předávané osoby obsahující údaje uvedené v odstavci 1 písm. a). Všechny kopie, které nejsou v jazyce žádané smluvní strany, budou přeloženy do anglického jazyka, přičemž příslušné orgány jsou odpovědné za správnost překladu.

(3) Příslušný orgán žádané smluvní strany odpoví na žádost neprodleně, nejpozději do 45 dnů ode dne přijetí žádosti, a současně vydá pro předávanou osobu cestovní doklad s dobou platnosti alespoň 6 měsíců, který bude tuto osobu opravňovat ke vstupu na území státu žádané smluvní strany. Případné zamítnutí žádosti musí být písemně odůvodněno.

Článek 4

Žádost podle článku 3 odst. 1 se nevyžaduje v případě, že předávaná osoba je držitelem platného cestovního dokladu státu žádané smluvní strany. Předání takové osoby písemně oznámí příslušný orgán žádající smluvní strany příslušnému orgánu žádané smluvní strany alespoň 15 dnů před plánovaným předáním na tiskopise obsahujícím údaje uvedené v článku 3 odst. 1 a 2 a místo a termín předání.

Článek 5

(1) Předání a převzetí předávané osoby se uskuteční v termínu dohodnutém v souladu s článkem 3 nebo oznámeném v souladu s článkem 4. V případě právních či věcných překážek na straně žádající smluvní strany může být datum uskutečnění předání a převzetí odloženo, a to po dobu trvání těchto překážek. Nový termín předání a převzetí oznámí příslušný orgán žádající smluvní strany písemně příslušnému orgánu žádané smluvní strany, a to alespoň 8 dní před datem plánovaného předání. V případě nutnosti velvyslanectví státu žádané strany vydá předávané osobě do 15 dnů nový cestovní doklad.

(2) Předání a převzetí předávané osoby, která potřebuje zvláštní pomoc, ošetřování nebo péči vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, případně jsou-li nutná ochranná nebo bezpečnostní opatření, se uskutečňuje s doprovodem.

(3) O předání a převzetí předávané osoby podle odstavce 2 se sepíše záznam ve dvojím vyhotovení, který musí obsahovat následující informace:

a) jméno a příjmení předávané osoby,

b) datum a místo narození předávané osoby,

c) státní občanství předávané osoby,

d) seznam předmětů a peněžních prostředků, které má předávaná osoba u sebe,

e) zdravotní stav předávané osoby v době jejího předání,

f) místo a čas předání a převzetí,

g) jména, příjmení, funkce a podpisy osob, které předávanou osobu předaly a převzaly.

Každá smluvní strana si ponechá po jednom vyhotovení záznamu o předání a převzetí.

(4) Doprovázející osobě bude na mezinárodním letišti bez poplatků vydáno vízum, pokud tato osoba opustí tranzitní prostor, aby vstoupila na území státu žádané smluvní strany. Údaje o doprovázející osobě budou v předstihu oznámeny příslušným orgánům žádané smluvní strany.

Článek 6

(1) Pokud je k provádění této dohody nutné předávat osobní údaje (dále jen „údaje“), mohou se tyto údaje týkat pouze:

a) totožnosti předávané osoby a popřípadě jejích rodinných příslušníků (tj. jméno, příjmení, popřípadě dřívější příjmení, přezdívky nebo pseudonymy, datum a místo narození, pohlaví, současné a popřípadě dřívější státní občanství);

b) cestovního pasu, dokladu totožnosti, dalších cestovních a jiných úředních dokladů a propustek (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání apod.);

c) dalších informací potřebných k identifikaci předávané osoby, k prověření splnění podmínek pro předání a převzetí osoby a k zabezpečení předání a převzetí, včetně jména, příjmení a funkce osob zajišťujících doprovod;

d) místa pobytu a trasy cesty;

e) povolení k pobytu nebo víz.

(2) Předávání údajů potřebných k provádění této dohody se uskutečňuje v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran. Smluvní strany při předávání údajů a jejich dalším zpracování postupují podle následujících zásad:

a) Smluvní strana přijímající údaje může tyto údaje použít pouze pro účely této dohody a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou.

b) Smluvní strana přijímající údaje poskytne na žádost předávající smluvní strany informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených s jejich pomocí.

c) Údaje mohou být předávány výlučně příslušným orgánům smluvních stran. Poskytnutí údajů jiným orgánům je možné pouze s předchozím písemným souhlasem smluvní strany předávající tyto údaje.

d) Smluvní strana předávající údaje je povinna dbát na správnost předávaných údajů, jakož i na to, zda je jejich poskytnutí nezbytně nutné a adekvátní účelu předání. Smluvní strana předávající údaje neprodleně uvědomí příslušné orgány přijímající smluvní strany, jakmile zjistí, že předané údaje jsou nesprávné nebo neměly být poskytnuty. Přijímající smluvní strana musí nesprávné údaje opravit a údaje, které neměly být poskytnuty, zničit.

e) Osobě, o níž mají být nebo byly předány údaje, jsou na její žádost poskytnuty informace o předaných údajích v souladu s právními předpisy smluvní strany, která je nebo byla o poskytnutí informace žádána.

f) Údaje vztahující se k dotčené osobě je třeba zničit nejpozději, jakmile pomine účel, pro který byly tyto údaje předány. Smluvní strana, která údaje předala, je informována o likvidaci předaných údajů. V případě skončení platnosti této dohody musí být všechny údaje, jež byly na jejím základě převzaty, zničeny.

g) Smluvní strany jsou povinny přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich ztrátě, k jejich neoprávněné nebo nahodilé změně či likvidaci, k jejich neoprávněnému přenosu nebo zveřejnění, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či využití.

Článek 7

(1) Náklady vzniklé v souvislosti s předáním a převzetím předávané osoby podle článku 1 odst. 1 nese žádající smluvní strana až do okamžiku, kdy předávaná osoba překročí hranici státu žádané smluvní strany.

(2) Náklady na zpětné předání a převzetí neoprávněně předané osoby podle článku 2 odst. 4 hradí žádající smluvní strana od okamžiku, kdy dotčená osoba překročí hranici státu žádané smluvní strany.

(3) Náklady uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnují veškeré náklady na dopravu předávané osoby a případné náklady na doprovod, stravu, lékařské ošetření a léky.

Článek 8

Smluvní strany do 180 dnů od podpisu této dohody uzavřou protokol k provádění této dohody, v němž zejména stanoví:

a) dokumenty a jiné prostředky ve smyslu článku 1 odst. 1,

b) příslušné orgány, které budou tuto dohodu provádět, včetně způsobu jejich vzájemného vyrozumívání a komunikace,

c) hraniční přechody, na nichž budou předávané osoby předávány a přebírány,

d) vzory tiskopisů (žádosti, oznámení, prohlášení předávané osoby, záznamu o předání a převzetí).

Článek 9

(1) Touto dohodou nejsou dotčeny závazky vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány.

(2) Ustanovení této dohody se nevztahují na občany státu jedné smluvní strany, kteří vstoupili na území státu druhé smluvní strany, jestliže rozhodnutí o vyhoštění těchto osob byla příslušným orgánem druhé smluvní strany vydána dříve, než tato dohoda vstoupila v platnost. Předání a převzetí takových občanů se řídí postupy platnými před vstupem této dohody v platnost.

Článek 10

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody jsou řešeny přímým jednáním mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem veřejné bezpečnosti Vietnamské socialistické republiky. Nebude-li dosaženo dohody přímým jednáním, bude spor řešen diplomatickou cestou.

Článek 11

(1) Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a vstoupí v platnost 15 dní ode dne přijetí pozdějšího oznámení, kterým si smluvní strany vzájemně diplomatickou cestou oznámí splnění podmínek nutných ke vstupu této dohody v platnost v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

(2) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně učiněným diplomatickou cestou. Výpověď nabývá účinnosti devadesátým dnem od doručení výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 12. září 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, vietnamském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílu ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová v. r.
náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti

Za vládu Vietnamské socialistické republiky
Dao Viet Trung v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

AG REEMENT between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the readmission of citizens of both States

Přesunout nahoru