Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 21/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují opravy Příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, vyhlášených pod č. 14/2007 Sb. m. s.

Datum vyhlášení 04.04.2008
Platnost od 04.04.2008
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

21

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašují opravy Příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, vyhlášených pod č. 14/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Sekretariát dopravní divize Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů zpracoval a rozeslal smluvním stranám Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, korigendum z června 2007, které obsahuje opravy Příloh A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, vyhlášených pod č. 14/2007 Sb. m. s.

Anglické znění korigenda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

CORRIGENDUM

Ref. Sales No. E.06.VIII.1
(ECE/TRANS/185, Vol. I and II)

Červen 2007
New York a Geneva

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
(platná od 1. ledna 2007)

Korigendum

DÍL I

1. 1.1.3.6.3 Tabulka, přepravní kategorie 0, sloupec (2), třída 1

Vypustit /1.4L

2. 1.2.1 Definice pojmu „Kontejner“, čtvrtý odsek

/Tato změna se netýká českého překladu/

3. 1.2.1 Definice pojmu „Hořlavá složka“

Stávající text nahradit textem:

„Hořlavá složka“ (pro aerosoly) hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky nebo hořlavé plyny a směsi plynů, jak jsou definovány v poznámkách 1 až 3 pododdílu 31.1.3 části III Příručky zkoušek a kritérií. Tento pojem nezahrnuje pyroforní látky, látky schopné samoohřevu ani látky reagující s vodou. Chemické spalné teplo se určí jednou z následujících metod ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 až 86.3 nebo NFPA 30B;

4. 1.2.1 Definice pojmu „Hermeticky uzavřená cisterna“, poslední odsek

Netýká se anglického znění

5. 1.2.1 Definice pojmu „IBC“, pododstavec (c)

/Tato změna se netýká českého překladu/

6. 1.2.1 Definice pojmu „Kontejner velký“, POZNÁMKA

/Tato změna se netýká českého překladu/

7. 1.6.1.12, první věta

Netýká se anglického znění

8. 1.8.3.11 (b), třináctý odsek

Namísto přepravní doklad uvést přepravní doklady

9. 2.1.3.4.1 Třída 6.1, UN 1614

Netýká se anglického znění

10. 2.2.1.1.7.5 Tabulka, sloupec se záhlavím „Definice“, položka „Bengálská tyčinka“

Netýká se anglického znění

11. 2.2.41.3 Seznam hromadných položek, klasifikační kód DT

/Tato změna se netýká českého překladu/

12. 2.2.61.1.14

Namísto 88/379/EHS4 uvést 1999/45/ES4

13. 2.2.61.1.14, poznámka pod čarou 4 (v české verzi poznámka 7)

Stávající text nahradit textem:

Směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady z 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úřední věstník Evropského společenství č. L 200 z 30. července 1999, strany 1 až 68).

14. 2.2.62.1.4.1 Tabulka, sloupec se záhlavím „Mikroorganismy“, pod „UN 2900“

Vypustit Virus katarální horečky ovcí (Bluetongue virus)

15. 2.2.62.1.5.6 (b)

/Uvedená změna je jen opravou gramatické chyby v anglickém textu a nemá vliv na věcnou správnost českého překladu/.

16. 2.2.62.1.5.6 POZNÁMKA

/Tato změna se netýká českého překladu/

17. 2.2.62.1.11.1 poznámka pod čarou 5

Vložit [nahrazena Směrnicí 2006/12/ES Evropského parlamentu a Rady (Úřední věstník Evropského společenství č. L 114 z 27. dubna 2006, strana 9)] za Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech

18. 2.2.8.1.9 první odsek

Namísto 88/379/EHS4 uvést 1999/45/ES4 (poznámku 4 nahradit v české verzi poznámkou 9)

19. 2.2.8.1.9 poznámka pod čarou 4 (v české verzi poznámka 9)

Stávající text nahradit textem:

Směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady z 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úřední věstník Evropského společenství č. L 200 z 30. července 1999, strany 1 až 68).

20. 2.2.9.1.11 POZNÁMKA 1

Stávající text nahradit textem:

POZNÁMKA 1: GMMO a GMO, které jsou infekční, jsou látkami třídy 6.2, UN čísel 2814, 2900 nebo 3373.

21. 2.2.9.1.12

Stávající text nahradit textem:

(Vypuštěno)

22. 3.1.2.2

/Tato změna se netýká českého překladu/

23. 3.2.1 Tabulka A kapitoly 3.2

UN č.SloupecOprava
0226(2) druhá řádkaNetýká se anglického znění
0322(2) jen levá stranaNetýká se českého překladu
1250(2)Netýká se českého překladu
2059 druhá položka(2) jen pravá stranaNetýká se anglického znění

24. 3.2.2 Tabulka B kapitoly 3.2

Namísto

BUTADIENY, STABILIZOVANÉ, které mají při 70 °C tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 barů) a jejichž hustota při 50 °C není nižší než 0,525 kg/l10102

uvést

BUTADIENY, STABILIZOVANÉ, (1,2-butadien)10102
BUTADIENY, STABILIZOVANÉ, (1,3-butadien)10102

DÍL II

25. 3.3.1 SP 637 první a druhá věta

Stávající text nahradit textem:

Geneticky změněné mikroorganismy a geneticky změněné organismy jsou takové, které nejsou nebezpečné pro člověka ani zvířata, které by však mohly zvířata, rostliny, mikrobiologické látky a ekosystémy změnit takovým způsobem, který se v přírodě nemůže vyskytovat. Geneticky změněné mikroorganismy a geneticky změněné organismy nepodléhají ustanovením ADR, jsou-li schváleny k používání příslušnými orgány zemí původu, tranzitu a určení1.

26. 4.1.1 POZNÁMKA

Stávající text nahradit textem:

POZNÁMKA: Pro balení věcí tříd 2, 6.2 a 7 platí všeobecná ustanovení tohoto oddílu pouze tehdy, je-li to uvedeno v 4.1.8.2 (třída 6.2), 4.1.9.1.5 (třída 7) a v příslušných pokynech pro balení oddílu 4.1.4 (P 201 pro třídu 2 a P 620, P 621, IBC 620 a LP 621 pro třídu 6.2).

27. 4.1.1.3 první věta

/Tato změna se netýká českého překladu/

28. 4.1.1.19.2 první věta

Namísto 6.1.5.3.4 uvést 6.1.5.3.5

29. 4.1.3.6.1 (b)

Netýká se anglického znění

30. 4.1.4.1 P001, PP81

Namísto kyselina fluorovodíková uvést fluorovodík

31. 4.1.4.1 P200 (9) (a)

Namísto 4C uvést 4TC

32. 4.1.4.1 P200, Tabulka 2, sloupec se záhlavím „Klasifikační kód“, proti „1043“

Namísto 2A uvést 4A

33. 4.1.6.14 Tabulka, sloupec se záhlavím „Číslo“, proti „4.1.6.8 Ventily s integrovanou ochranou“, první položka

Namísto Příloha B k ISO 10297:1999 uvést Příloha A k EN ISO 10297:2006

34. 4.1.6.14 Tabulka, sloupec se záhlavím „Číslo“, proti „4.1.6.8 Ventily s integrovanou ochranou“, druhá položka

Vypustit.

35. 4.2.4.2 druhá věta

Namísto 6.2.1.5 uvést 6.2.1.6

36. 4.3.4.1.1 Tabulka, část 3, ve vysvětlení významu písmen „A“ a „B“

Namísto spodní plnicí a vyprazdňovací otvory uvést spodní plnicí nebo spodní vyprazdňovací otvory

37. 5.1.2.1 (b)

Netýká se anglického znění

38. 5.4.1.2.2 (a) poslední věta

Namísto (viz též 3.1.2.8.1.2); uvést (viz též 3.1.2.8.1.2). Složení směsi nemusí být uvedeno, jsou-li použity jako doplněk k oficiálnímu pojmenování pro přepravu technické názvy dovolené podle zvláštních ustanovení 581, 582 nebo 583;

39. 6.1.5.3.1 Tabulka, sloupec se záhlavím „Počet zkušebních vzorků“, proti „(d) Pytle - jednovrstvé bez postranního švu nebo vícevrstvé“

Namísto Dva (dva pády u každého pytle) uvést Tři (tři pády u každého pytle)

40. 6.1.5.7.2 a 6.1.5.7.3

Vypustit o vysoké molekulární hmotnosti

41. 6.4.23.14 odsek (x)

Přečíslovat na (w).

42. 6.7.1.1 první věta

Vypustit třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9

43. 6.7.5.12.4 druhá věta

Namísto 6.2.1.5 uvést 6.2.1.6

44. 6.8.2.7

Netýká se anglického znění

45. 7.1.1 první věta

/Tato změna se netýká českého překladu/

46. 7.3.2.6.1 nadpis

/Tato změna se netýká českého překladu/

47. 7.5.11 CV33 (1.1) (c) (i)

/Tato změna se netýká českého překladu/

48. 7.5.11 CV33 (3.5) (b)

Netýká se anglického znění

49. 8.6.4 V ruském textu, v poznámce pod tabulkou

Netýká se anglického znění

50. 8.6.4 V ruském textu, v poznámce pod tabulkou

Netýká se anglického znění

Dodatečná oprava, která se týká jen verze na CD Rom

51. 3.2.1 Tabulka A kapitoly 3.2

UN č.SloupecOprava
1296(2) jen levá stranaNamísto TRICHLORSILAN uvést TRIETHYLAMIN

Poznámky pod čarou

1) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijatá v Ženevě dne 30. září 1957, byla vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.

Přesunout nahoru