Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 20/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje

Datum vyhlášení 19.03.2008
Uzavření smlouvy 22.02.2008
Platnost od 22.02.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. února 2008 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XII odst. 12.6. dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

OBSAH

ČLÁNEK

STRANA
PREAMBULE3
IDEFINICE POJMŮ A ZKRATEK3
IIÚČEL A ROZSAH5
IIIŘÍZENÍ7
IVZPŮSOB KOMUNIKACE A NÁVŠTĚVY9
VFINANCOVÁNÍ10
VISMLOUVY10
VII

PŘEDÁVÁNÍ A POUŽITÍ INFORMACÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

11
VIIIOMEZENÁ NEUTAJOVANÁ INFORMACE13
IXOCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ14
XPŘEVOD INFORMACÍ TŘETÍ STRANĚ15
XIUROVNÁVÁNÍ SPORŮ15
XIIZMĚNA, UKONČENÍ, VSTUP V PLATNOST A DOBA TRVÁNÍ15

DODATEK 1: VZOROVÁ PŘÍLOHA O VÝMĚNĚ INFORMACÍ

17

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) a Ministerstvo obrany Spojených států amerických (MO USA), dále jen „smluvní strany“:

majíce společný zájem v otázkách obrany;

uznávajíce intenzivní a rozsáhlou dvoustrannou spolupráci v oblasti obrany;

berouce na vědomí úspěšnou spolupráci na základě Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací, podepsané ve Washingtonu dne 1. března 1996, jejíž platnost vypršela 28. února 2006;

uznávajíce výhody využití možností budoucího mezinárodního výzkumu, vývoje, pokusů a hodnocení a jejich podpory;

přejíce si zlepšit své konvenční obranné schopnosti použitím nových technologií; a

provádějíce nezávisle výzkum a vývoj aplikace rozličných technologií a uznávajíce výhody spolupráce ve vzájemné výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje;

se dohodly následovně:

ČLÁNEK I

DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK

ZmocněnciPředstavitelé, uvedení v této Dohodě, kteří jsou oprávněni jednat jménem smluvních stran v záležitostech, vztahujících se k této Dohodě.
Zmocněnci pro přílohyPředstavitelé, uvedení v této Dohodě, kteří jsou oprávněni jednat jménem smluvních stran v záležitostech, týkajících se provádění této Dohody nebo Příloh k Dohodě.
Utajovaná informaceKaždá informace, která podle právního řádu jakékoliv ze smluvních stran vyžaduje v zájmu národní bezpečnosti ochranu proti neoprávněnému přístupu, zneužití nebo ztrátě a je takto označena stupněm utajení, bez ohledu na její formu.
SmlouvaJakýkoliv vzájemně zavazující právní vztah podle národního práva, který zavazuje dodavatele poskytovat materiál nebo služby a dále zavazuje jednu nebo obě smluvní strany za ně zaplatit.
DodavatelJakákoliv osoba, včetně subdodavatelů, s níž kontraktační orgány smluvních stran uzavřely smlouvu.
Kontraktační orgánSubjekt začleněný do organizační struktury smluvní strany, který má oprávnění uzavírat a spravovat smlouvy nebo ukončovat jejich platnost.
Personál dodavateleKonkrétně určené osoby poskytující administrativní, řídící, vědeckou nebo technickou podporu smluvní straně podle smlouvy o podpoře.
Omezená neutaj ováná informaceNeutaj ováná informace, k níž je omezen přístup nebo jejíž distribuce je omezena v souladu se zákony a předpisy státu. Může obsahovat informaci, která byla odtajněna, ale zároveň zůstává evidována.
Bezpečnostní orgánBezpečnostní pracoviště schválené národními zmocněnci jako odpovědné za bezpečnostní aspekty této Dohody.
InstituceOrganizace, uvedené v Příloze o výměně informací, které poskytují informace v oblasti výzkumu a vývoje nebo o jejich výměnu mají zájem.
Příloha o výměně informací (IEA)Příloha vytvořená na základě ustanovení této Dohody k výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje, na nichž existuje společný zájem, ohledně určitých oblastí technologie nebo druhů zbraní.
Styční pracovníciZástupci smluvních stran, obvykle osoby akreditované u velvyslanectví nebo misí, kteří mohou napomáhat zmocněncům pro přílohy, zástupcům pro technické projekty a institucím v činnostech, souvisejících s Přílohami o výměně informací. Tento pojem nezahrnuje zástupce smluvních stran dočasně přidělené na práci u organizací druhé smluvní strany s výjimkou případů, kdy byli tito zástupci přiděleni přímo z důvodů vztahujících se k určité Příloze o výměně informací.
Smluvní stranaSignatář této Dohody reprezentovaný svými vojenskými nebo civilními zaměstnanci. Zástupci smluvní strany podle této Dohody nebudou dodavatelé ani personál dodavatele.
Výrobní informaceProjekty, výkresy, chemické a matematické vzorce, specifikace, modely, způsoby výroby, softwarové zdrojové kódy a související informace (mimo informací v oblasti výzkumu a vývoje), které jsou nutné pro výrobu nebo podstatně zdokonalují vojenský materiál a munici.
Informace v oblasti výzkumu a vývojePoznatky z výzkumu a vývoje, které mohou být přenášeny jakýmkoliv způsobem bez ohledu na jejich formu nebo typ, zejména poznatky vědecké, technické, obchodní nebo finanční povahy, ať už se na ně vztahuje autorská, patentová nebo jiná právní ochrana nebo ne.
Zástupci pro technické projektyZástupci organizací, kteří jsou specificky zmocněni k výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje na základě Příloh o výměně informací.
Třetí stranaVláda jiného státu než státu smluvní strany a jiné osoby nebo subjekty, jejichž vláda není vládou státu smluvní strany.

ČLÁNEK II

ÚČEL A ROZSAH

2.1. Účelem této Dohody je provádět reciproční a vyváženou výměnu informací v oblasti výzkumu a vývoje na základě oboustranného zájmu smluvních stran.

2.2. Smluvní strany si podle této Dohody mohou vyměňovat informace v oblasti výzkumu a vývoje na podkladě jednotlivých dojednaných Příloh o výměně informací. Každá taková jednotlivá Příloha o výměně informací bude specifikovat rozsah informací v oblasti výzkumu a vývoje, které mohou být vyměněny. Výměna informací v oblasti výzkumu a vývoje podle každé takové Přílohy o výměně informací bude reciproční a vyvážená tak, aby informace vyměňované mezi smluvními stranami měly přibližně stejnou kvantitativní a kvalitativní hodnotu v rámci každé jednotlivé Přílohy o výměně informací.

2.3. Každá Příloha o výměně informací bude sjednána v souladu s touto Dohodou a bude na její ustanovení výslovně odkazovat. Každá Příloha o výměně informací se bude všeobecně řídit vzorem v Dodatku 1. Každá Příloha o výměně informací bude:

2.3.1. specifikovat rozsah vyměňovaných informací v oblasti výzkumu a vývoj e;

2.3.2. uvádět příslušné zmocněnce pro přílohy, zástupce pro technické projekty a instituce;

2.3.3. v případě nutnosti specifikovat příslušná ustanovení o zvláštním zpřístupnění a užití informací;

2.3.4. stanovovat nejvyšší stupeň utajení u utajovaných informací, které mohou být vyměněny podle Příloh o výměně informací; a

2.3.5. stanovovat datum ukončení platnosti Přílohy o výměně informací nejdéle pět let po vstupu této Přílohy o výměně informací v platnost.

2.4. Každá smluvní strana může podle této Dohody navrhnout sjednání nové Přílohy o výměně informací. Navrhující smluvní strana může druhé smluvní straně písemně předložit osnovu navrhované Přílohy o výměně informací a nabídnout svou účast při jejím sjednávání.

2.5. Tato Dohoda umožňuje výměnu počítačového software vztahujícího se k výzkumu a vývoji v souladu s odstavcem 2.2. tohoto článku a omezeními stanovenými v jednotlivých Přílohách o výměně informací, nicméně neumožňuje výměnu zbraní, senzorů nebo příslušného systému počítačového software nebo jejich dokumentace.

2.6. Na základě této Dohody nemohou být vyměňovány nebo poskytovány žádné výrobní informace.

2.7. Na základě této Dohody nemůže být vyměňován nebo poskytován žádný materiál, vybavení, hotové výrobky, subsystémy, součástky, speciální vybavení, testovací zařízení nebo služby.

2.8. V případě rozporu mezi ustanoveními této Dohody a Dodatkem nebo kteroukoliv Přílohou o výměně informací bude rozhodující Dohoda.

ČLÁNEK III

ŘÍZENÍ

3.1. Smluvní strany tímto jmenují následující zmocněnce pro tuto Dohodu nebo jejich ekvivalent pro případ reorganizace:

Česká republika:Ředitel sekce vyzbrojování Ministerstva obrany
Ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany
Spojené státy americké:Ředitel sekce pro mezinárodní spolupráci Úřadu náměstka ministra obrany pro akvizici, technologie a logistiku.

3.2. Tito zmocněnci budou odpovědni za:

3.2.1. kontrolu a doporučení změn této Dohody v souladu s jejím článkem XII (Změna, ukončení, vstup v platnost a doba trvání);

3.2.2. kontrolu a doporučení změn Dodatku 1 k této Dohodě (Vzorová příloha o výměně informací) v souladu s článkem XII (Změna, ukončení, vstup v platnost a doba trvání) této Dohody; a

3.2.3. řešení problematiky předložené zmocněnci pro přílohy.

3.3. Smluvní strany tímto jmenují následující zmocněnce pro přílohy, aby koordinovali své úsilí týkající se Příloh o výměně informací nebo jejich ekvivalenty pro případ reorganizace:

Česká republika:Ředitel sekce vyzbroj ování Ministerstva obrany
Spojené státy americké:ve věcech pozemních sil Úřad náměstka tajemníka pro pozemní síly pro akvizici, technologie a logistiku (cestou zástupce náměstka tajemníka pro pozemní síly pro obranný vývoz a spolupráci)
ve věcech námořnictva Náměstek tajemníka pro námořnictvo pro výzkum, vývoj a akvizici (cestou Úřadu námořnictva pro mezinárodní programy)
ve věcech letectva Zástupce náměstka tajemníka pro letectvo pro mezinárodní věci.

3.4. Zmocněnci pro přílohy budou odpovědni za:

3.4.1. provádění dohledu nad činnostmi, spojenými s Přílohami o výměně informací;

3.4.2. řešení problematiky předložené zástupci pro technické projekty;

3.4.3. sjednávání nových Příloh o výměně informací jménem smluvních stran;

3.4.4. schvalování změn a ukončení platnosti Příloh o výměně informací podle článku XII (Změna, ukončení, vstup v platnost a doba trvání) této Dohody; a

3.4.5. koordinaci požadavků na postoupení informací jménem smluvních stran třetí straně v souladu s článkem X (Postoupení informací třetí straně) této Dohody.

3.5. Každou Přílohou o výměně informací bude určen jeden zástupce pro technické projekty, aby zastupoval příslušnou smluvní stranu. Pokud není v dané Příloze o výměně informací stanoveno jinak, zástupci budou odpovědni za:

3.5.1. řízení běžných činností prováděných na základě Příloh o výměně informací;

3.5.2. řešení problematiky Příloh o výměně informací a problémů, předložených institucemi;

3.5.3. předkládání problémů, které nemohou být vzájemně vyřešeny zástupci pro technické projekty, zmocněncům pro přílohy;

3.5.4. doporučování přípravy nových Příloh o výměně informací zmocněncům pro přílohy;

3.5.5. doporučování změn nebo ukončení platnosti Příloh o výměně informací zmocněncům pro přílohy;

3.5.6. úpravy seznamu institucí v Přílohách o výměně informací;

3.5.7. stanovení a dodržování ročních cílů výměny informací v oblasti výzkumu a vývoje pro každou Přílohu podle potřeby;

3.5.8. vykonávání dohledu nad bezpečnostními aspekty Přílohy o výměně informací v souladu s článkem VIII (Omezená neutaj ováná informace) a článkem IX (Ochrana utajovaných informací) této Dohody;

3.5.9. výkon funkce ústředního národního centra pro výměnu informací v oblasti výzkumu a vývoje podle Přílohy o výměně informací a za vedení seznamů vyměněných informací v oblasti výzkumu a vývoje; a

3.5.10. jakékoliv jiné specifické odpovědnosti, vyžadované pro řízení činností, prováděných na základě Příloh o výměně informací.

3.6. Každou z Příloh o výměně informací budou určeny instituce, které mohou na základě oprávnění, vydaného zástupcem pro technické projekty a v souladu s ustanoveními článku IV (Způsob komunikace a návštěvy) této Dohody, provádět výměnu informací v oblasti výzkumu a vývoje a financovat návštěvy v souladu s Přílohou o výměně informací.

3.7. Veškeré aktivity smluvních stran založené na této Dohodě a jejích Přílohách budou prováděny v souladu se zákony a předpisy příslušného státu, včetně jejich ustanovení upravujících vývoz.

ČLÁNEK IV

ZPŮSOB KOMUNIKACE A NÁVŠTĚVY

4.1. Vyměňovat informace v oblasti výzkumu a vývoje na základě jednotlivých Příloh o výměně informací k této Dohodě jsou jménem zmocněnců pro přílohy oprávněni pouze zástupci pro technické projekty, uvedení v těchto Přílohách. Informace v oblasti výzkumu a vývoje vyměňované mezi smluvními stranami budou doručovány zástupci pro technické projekty jejich protějškům druhé smluvní strany vládními cestami k příslušnému použití. Styční pracovníci mohou být podle potřeby nápomocni zástupcům pro technické projekty při přenosu informací v oblasti výzkumu a vývoje v souladu s článkem IX (Ochrana utajovaných informací) této Dohody.

4.2. Každá smluvní strana povolí návštěvy personálu z institucí nebo od zmocněnců druhé smluvní strany uvedených v Příloze u svých zástupců pro technické projekty a u institucí, pokud je tato návštěva schválena oběma smluvními stranami a navštěvující personál má patřičné prověření pro seznamování se s utajovanými skutečnostmi a informace potřebuje.

4.3. Navštěvující personál bude povinen postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy hostitelské smluvní strany. S jakoukoliv informací v oblasti výzkumu a vývoje, zpřístupněnou či předanou navštěvujícímu, bude nakládáno, jako by byla předána smluvní straně navštěvujícího a budou se na ni vztahovat ustanovení této Dohody.

4.4. Žádosti o umožnění návštěv personálu jedné smluvní strany u zástupců pro technické projekty nebo institucí druhé smluvní strany budou koordinovány oficiálními vládními cestami a budou uskutečňovány v souladu se zavedenou procedurou návštěv u hostitelské smluvní strany. V žádostech o návštěvu bude uvedena Příloha o výměně informací, které se návštěva týká, a navrhovaný seznam probíraných témat. Pokud žádost o umožnění návštěvy obsahuje také návštěvu zařízení dodavatele v hostitelské zemi, která je nad rámec ustanovení této Dohody, musí být tento požadavek v souladu s příslušnou procedurou návštěv dodavatele.

4.5. Seznam personálu smluvní strany, který se má opakovaně účastnit návštěv příslušných zástupců pro technické projekty nebo institucí druhé smluvní strany, bude předkládán oficiálními vládními cestami v souladu s procedurami periodických mezinárodních návštěv.

ČLÁNEK V

FINANCOVÁNÍ

5.1. Každá ze smluvních stran bude plně hradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti se stanovováním, řízením a prováděním výměny informací v oblasti výzkumu a vývoje podle této Dohody. Mezi smluvními stranami nebudou převáděny žádné finanční prostředky. V případě, že dostupné finanční prostředky nedostačují smluvní straně ke splnění jejích závazků podle této Dohody, bezodkladně o tom informuje druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana informuje druhou smluvní stranu o ukončení nebo o snížení financování kteréhokoliv programu výzkumu a vývoje zastřešeného určitou Přílohou o výměně informací, budou smluvní strany bezodkladně jednat o ukončení nebo pokračování výměny informací na základě změněných podmínek či v omezeném množství.

5.2. Závazky smluvních stran budou podmíněny dostupností přidělených finančních prostředků pro tyto účely.

ČLÁNEK VI

SMLOUVY

6.1. Tato Dohoda neopravňuje k uzavírání smluvních vztahů jménem druhé smluvní strany v souvislosti s výměnou informací v oblasti výzkumu a vývoje podle této Dohody. Tato Dohoda dále nestanoví povinnost uzavřít smlouvu o provádění výměny informací v oblasti výzkumu a vývoje podle této Dohody.

ČLÁNEK VII

PŘEDÁVÁNÍ A POUŽITÍ INFORMACÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

7.1. Informace v oblasti výzkumu a vývoje, vyměňované na základě Přílohy o výměně informací, v ní budou specificky popsány. Podle této Dohody budou vyměňovány pouze informace v oblasti výzkumu a vývoje.

7.2. Kromě ustanovení uvedeného v odstavci 7.5. tohoto článku může smluvní strana (včetně personálu dodavatele) použít informace v oblasti výzkumu a vývoje, vyměněné podle této Dohody, prostřednictvím svých obranných institucí jedině pro informační a vyhodnocovací účely.

7.3. Informace v oblasti výzkumu a vývoje nebudou bez zvláštního předběžného písemného souhlasu poskytující smluvní strany přijímající smluvní stranou použity pro žádný jiný účel než pro účel, pro který byly poskytnuty. Přijímající smluvní strana neposkytne informace v oblasti výzkumu a vývoje, vyměněné v rámci této Dohody, dodavatelům nebo dalším osobám, s výjimkou personálu dodavatelů, bez zvláštního předběžného písemného souhlasu poskytující smluvní strany.

7.4. Přijímající smluvní strana zabezpečí, aby personál dodavatele, dodavatelé nebo jakékoliv jiné osoby, kterým poskytne informace v oblasti výzkumu a vývoje, získané podle této Dohody, byli právně zavázáni k dodržování ustanovení této Dohody a příslušné Přílohy o výměně informací, týkající se použití, kontroly a ochrany těchto informací.

7.5. Smluvní strany mohou stanovit v konkrétní Příloze o výměně informací, že informace v oblasti výzkumu a vývoje podle ní vyměněné mohou být použity jejich obrannými institucemi pro účely jiné než účely informační a vyhodnocovací. Uvedená Příloha o výměně informací bude obsahovat specifická ustanovení pro taková použití, která nemohou překročit obranné účely v ní stanovené.

7.6. V rámci této Dohody nedojde k žádnému převodu vlastnictví informace v oblasti výzkumu a vývoje. Informace v oblasti výzkumu a vývoje zůstanou vlastnictvím smluvní strany jejího původu nebo jejích dodavatelů.

7.7. Informace v oblasti výzkumu a vývoje budou vyměněny pouze tehdy, jestliže:

7.7.1. nebudou ohroženy závazky vůči držitelům vlastnických práv; a

7.7.2. je předání informací v souladu s národní politikou pro zpřístupňování informací a s předpisy poskytující smluvní strany.

7.8. Všechny informace v oblasti výzkumu a vývoje, podléhající vlastnickým právům, budou identifikovány, označeny a bude s nimi nakládáno v souladu s článkem VIII (Omezená neutaj ováná informace) nebo s článkem IX (Ochrana utajovaných informací) této Dohody.

7.9. Informace v oblasti výzkumu a vývoje, vyměněné podle této Dohody, budou předány smluvní stranou třetí straně pouze v souladu s článkem X (Postoupení informací třetí straně) této Dohody.

7.10. Předání informací, jejichž poskytnutí do zahraničí je předmětem omezení, poskytovaných jednou smluvní stranou, bude schváleno poskytující smluvní stranou pouze tomu personálu dodavatele druhé smluvní strany, který omezí užití předaných informací pouze na případy podpory cílů schválených touto Dohodou. Smluvní strany personál dodavatele právně zaváží, aby dále nepředával nebo jinak neužíval takovouto informaci za účelem jiným než tím, který je schválen touto Dohodou. Takto bude také stanoveno, že personál dodavatele nepředá informaci, jejíž poskytnutí do zahraničí je předmětem omezení, jinému dodavateli bez souhlasu smluvní strany, jež tuto informaci poskytla.

ČLÁNEK VIII

OMEZENÁ NEUTAJOVANÁ INFORMACE

8.1. S výjimkou případů, kdy touto Dohodou nebo písemným vyjádřením smluvní strany původu informace bude stanoveno jinak, bude s omezenými neutaj ovánými informacemi, získanými na základě této Dohody, zacházeno takto:

8.1.1. taková informace bude použita pouze pro účely, povolené pro použití informací v oblasti výzkumu a vývoje, uvedené v článku VII (Předávání a použití informací v oblasti výzkumu a vývoje) této Dohody;

8.1.2. přístup k takové informaci bude omezen na personál, pro který je přístup k informaci nutný za účelem povoleného použití v souladu s výše uvedeným odstavcem 8.1.1. a bude podléhat ustanovení článku X (Postoupení informací třetí straně) této Dohody; a

8.1.3. každá smluvní strana provede všechny dostupné zákonné kroky, včetně utajení, aby zamezila dalšímu zpřístupnění omezené neutaj ováné informace (včetně požadavků v rámci právních řízení) s výjimkou toho, co je uvedeno výše v odstavci 8.1.2., pokud smluvní strana původu informace nedá souhlas k takovému zpřístupnění. V případě nepovoleného zpřístupnění nebo jestliže se stane pravděpodobným, že by omezená neutaj ováná informace mohla být dále zpřístupněna v rámci jakéhokoliv právního řízení, bude o tom bezprostředně vyrozuměna smluvní strana původu informace.

8.2. Za účelem pomoci při zajišťování příslušného dohledu smluvní strana původu informace zabezpečí, že omezená neutaj ováná informace bude patřičně označena v souladu s odstavcem 8.3. tohoto článku.

8.3. Smluvní strany se dopředu písemně dohodnou na označení omezených neutaj ováných informací. Toto označení bude popsáno v instrukci o bezpečnosti nebo jiném podobném dokumentu. Informace smluvních stran, jejichž poskytnutí do zahraničí je předmětem omezení, budou příslušně označeny tak, jak je stanoveno v instrukci o bezpečnosti nebo jiném podobném dokumentu.

ČLÁNEK IX

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

9.1. Všechny utajované informace, předané podle této Dohody, budou ukládány, bude s nimi nakládáno, budou předávány a zabezpečovány v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací z 19. září 1995 ve znění doplňku této dohody z 31. srpna 2007.

9.2. Utajované informace budou předávány pouze oficiálními vládními cestami nebo prostřednictvím cest schválených příslušným bezpečnostním orgánem smluvních stran v souladu s článkem IV (Způsob komunikace a návštěvy) této Dohody. Tyto informace budou označeny stupněm utajení, určením země původu, podmínkami pro poskytnutí a přístup k nim a informací o tom, že se utajovaná informace vztahuje k této Dohodě nebo k jedné z Příloh o výměně informací.

9.3. Každá smluvní strana podnikne všechny dostupné zákonné kroky k tomu, aby byla utajovaná informace, vyměněná podle této Dohody, chráněna před dalším poskytnutím, pokud smluvní strana, jež je původcem informace, nedá předchozí písemný souhlas k takovému uvolnění. Přijímající smluvní strana se bude řídit všemi omezeními ohledně distribuce a přístupu k utajovaným informacím, která jsou stanovena touto Dohodou.

9.4. Výměna informací podle této Dohody bude běžně probíhat v neutajovaném režimu. Nicméně v dostatečně odůvodněných případech mohou být informace vyměňované podle IEA utajované. Bude pak s nimi nakládáno v souladu s pravidly a procedurami jejich poskytnutí smluvních stran. Obě smluvní strany zajistí, aby přístup k utajované informaci byl omezen pouze na ty osoby, které mají dostatečnou bezpečnostní prověrku a informaci potřebují znát pro svou účast na provádění příslušné Přílohy o výměně informací.

9.5. Existence ani obsah této Dohody nejsou utajovány. Podle této Dohody je povoleno vyměňovat jen utajované informace do stupně utajení DŮVĚRNÉ (podle předpisů České republiky) a CONFIDENTIAL (podle předpisů Spojených států amerických). Utajení obsahu nebo existence jednotlivých Příloh o výměně informací bude stanoveno v těchto Přílohách.

ČLÁNEK X

PŘEVOD INFORMACÍ TŘETÍ STRANĚ

10.1. Smluvní strana v souladu s článkem VII (Předávání a použití informací v oblasti výzkumu a vývoje) této Dohody neprodá, nepřevede, nepředá nebo jinak nesdělí informaci v oblasti výzkumu a vývoje třetí straně bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která informaci poskytla. Smluvní strana, která informaci poskytuje, bude výlučně odpovědná za prodej nebo převod třetí straně a tam, kde je to vhodné, za určení postupu a podmínek pro uskutečnění takovéhoto prodeje nebo převodu.

ČLÁNEK XI

UROVNÁVÁNÍ SPORŮ

11.1. Spory mezi smluvními stranami, vznikající na základě této Dohody nebo se k ní vztahující, budou řešeny pouze jednáním mezi smluvními stranami a nebudou předkládány k urovnání jednotlivci, národnímu či mezinárodnímu tribunálu nebo jakémukoliv jinému fóru.

ČLÁNEK XII

ZMĚNA, UKONČENÍ, VSTUP V PLATNOST A DOBA TRVÁNÍ

12.1. Tato Dohoda, včetně svého Dodatku 1, může být změněna písemným souhlasem smluvních stran. Přílohy o výměně informací mohou být změněny písemným souhlasem zmocněnců pro přílohy. Zmocněnci pro přílohy mohou prostřednictvím výměny korespondence změnit zařazení zástupců pro technické projekty a zástupci pro technické projekty mohou změnit seznam institucí v jim příslušných Přílohách o výměně informací.

12.2. Platnost této Dohody lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Platnost Příloh o výměně informací lze ukončit kdykoliv písemnou dohodou příslušných zmocněnců pro přílohy. V případě, že se smluvní strany rozhodnou ukončit platnost Dohody, nebo se zmocněnci pro přílohy rozhodnou ukončit platnost kterékoliv Přílohy o výměně informací, budou před datem ukončení platnosti jednat na příslušné úrovni o zajištění ukončení platnosti za vzájemně nejpřijatelnějších podmínek.

12.3. V případě, že některá ze smluvních stran shledá nutným jednostranně ukončit platnost Dohody, nebo zmocněnec smluvní strany pro přílohy shledá nutným ukončit jednostranně příslušnou Přílohu o výměně informací, bude se takové ukončení řídit ustanoveními této Dohody. Ukončující smluvní strana bude pokračovat v plnění svých povinností až do dne ukončení.

12.3.1. Účast smluvní strany na této Dohodě bude ukončena 120 dní od písemného oznámení takového rozhodnutí druhé smluvní straně.

12.3.2. Účast na Příloze o výměně informací bude zmocněncem smluvní strany pro přílohy ukončena 60 dní od písemného oznámení takového rozhodnutí zmocněnci pro přílohy druhé smluvní strany.

12.4. Ukončením platnosti Dohody automaticky zaniká platnost všech Příloh o výměně informací na základě této Dohody sjednaných.

12.5. Příslušná práva a povinnosti smluvních stran podle článku VII (Předávání a použití informací v oblasti výzkumu a vývoje), článku VIII (Omezená neutaj ováná informace), článku IX (Ochrana utajovaných informací), článku X (Postoupení informací třetí straně) a tohoto článku XII (Změna, ukončení, vstup v platnost a doba trvání) této Dohody trvají nadále bez ohledu na ukončení platnosti nebo vypršení této Dohody nebo jejích Příloh o výměně informací.

12.6. Tato Dohoda, která sestává z preambule, dvanácti (12) článků a jednoho dodatku, nabude platnosti podpisy smluvních stran a uzavírá se na dobu dvaceti (20) let. Smluvní strany zahájí jednání nejpozději šest (6) let před vypršením této Dohody a dohodnou se na prodloužení či neprodlouženi její platnosti. Tato Dohoda může být prodloužena písemnou dohodou smluvních stran.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní, majíce k tomu odpovídající zmocnění, tuto Dohodu podepsali.

Podepsáno v Praze dne 22. února 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY:
Ing. Ivan Dvořák, MSc. v. r.
ředitel sekce obranné politiky a strategie

ZA MINISTERSTVO OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH:
plk. Timothy F. Lindemann v. r.
přidělenec obrany - letecký přidělenec USA v Praze


DODATEK 1

VZOROVÁ PŘÍLOHA O VÝMĚNĚ INFORMACÍ

PŘÍLOHA O VÝMĚNĚ INFORMACÍ A/N/AF/D-YR-MO-####

K DOHODĚ

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

A MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

O

(Název projektu)

V souladu s Dohodou mezi Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) a Ministerstvem obrany Spojených států amerických (MO USA) o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje (Rámcová dohoda o výměně informací CZ/USA, dále jen Rámcová dohoda), podepsanou ______________, je sestavena následující Příloha o výměně informací.

1. POPIS: (Poznámka: Proveďte popis předmětu.)

a. Předmět Přílohy o výměně informací (dále jen Příloha) zahrnuje výměnu informací v oblasti výzkumu a vývoje v následujících oblastech:

(1) (Poznámka: Proveďte specifičtější popis předmětu Přílohy o výměně informací vyjmenováním příslušných oblastí technologie, ve kterých mají být informace v oblasti výzkumu a vývoje vyměňovány.)

(2) (Poznámka: Zvláště identifikujte jakoukoliv navrhovanou výměnu „Technology Base“ počítačového software v rámci úkolů, pokud jsou předvídány.)

b. Výměny všech informací v oblasti výzkumu a vývoje na základě této Přílohy budou uskutečňovány na recipročním a vyváženém základě tak, aby informace v oblasti výzkumu a vývoje, vyměňované mezi smluvními stranami, měly přibližně rovnocennou kvantitativní a kvalitativní hodnotu, v souladu s článkem II (Účel a rozsah) Rámcové dohody.

c. Všechny výměny informací v oblasti výzkumu a vývoje podle této Přílohy budou v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních řádů smluvních stran včetně předpisů omezujících vývoz a s ustanoveními Rámcové dohody, včetně zákazů výměny zbraní, senzorů nebo příslušného systému počítačového software, jejich dokumentace, výrobních informací a výměny nebo poskytnutí obranného vybavení nebo služeb, které jsou obsaženy v článku II (Účel a rozsah) Rámcové dohody.

d. Korespondence a žádosti o informace v oblasti výzkumu a vývoje budou vyřizovány v souladu s článkem IV (Způsob komunikace a návštěvy) a článkem IX (Ochrana utajovaných informací) Rámcové dohody.

e. Tato Příloha o výměně informací neposkytuje základ pro uzavírání smluv podle článku VI (Smlouvy) Rámcové dohody.

f. Informace v oblasti výzkumu a vývoje nebudou bez zvláštního předchozího písemného souhlasu smluvní strany původu informace, v souladu s článkem VII (Předávání a použití informací v oblasti výzkumu a vývoje) Rámcové dohody, používány přijímající smluvní stranou k žádnému jinému účelu než k účelu, pro který byly poskytnuty. Pokud to nebylo zvlášť povoleno podle ustanovení níže uvedeného článku 4 této Přílohy o výměně informací, musí být informace v oblasti výzkumu a vývoje vyměněná podle této Dohody použita zaměstnanci smluvní strany a personálem dodavatele přijímající smluvní strany pouze k informačním a vyhodnocovacím účelům národní obrany,

2. ZMOCNĚNCI PRO PŘÍLOHY, ZÁSTUPCI PRO TECHNICKÉ PROJEKTY, STYČNÍ PRACOVNÍCI A INSTITUCE: (Poznámka: Určete zde oba příslušné zmocněnce smluvních stran pro přílohy, zástupce pro technické projekty, styčné pracovníky a všechny instituce. Pokud je to vhodné, mohou zde být také popsány další zvláštní povinnosti zástupce pro technické projekty, které nejsou obsaženy v Rámcové dohodě.)

a. Za MO USA:

(1) Zmocněnec pro přílohy

(2) Zástupce pro technické projekty

(3) Styčný pracovník (-ci) (podle potřeby)

(a) ________________

(4) Instituce

(a) ________________

b. Za MO ČR:

(1) Zmocněnec pro přílohy

(2) Zástupce pro technické projekty

(3) Styčný pracovník (-ci) (podle potřeby)

(a) ________________

(4) Instituce

(a) ________________

3. OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ A KONTROLA:

a. Nejvyšší stupeň utajení informací v oblasti výzkumu a vývoje, které je možno vyměňovat na základě této Přílohy o výměně informací, je_________________.

b. Všechny výměny informací v oblasti výzkumu a vývoje na základě této Přílohy o výměně informací budou v souladu s ustanoveními o ochraně utajovaných skutečností a omezení informací Rámcové dohody, zahrnuje v to článek VII (Předávání a použití informací v oblasti výzkumu a vývoje), článek VIII (Omezená neutaj ováná informace), článek IX (Ochrana utajovaných informací) a článek X(Převod informací třetí straně).

c. Roční cíle výměny informací v oblasti výzkumu a vývoje mohou být specifikovány, jestliže je to vhodné. Tyto cíle mohou být stanoveny výměnou dopisů mezi zástupci pro technické projekty; cíle budou revidovány zástupci pro technické projekty jednou za rok tak, aby byly odrazem současných technologických trendů. (Poznámka: Zmocněnci pro přílohy mohou podle svého uvážení požadovat vzájemné stanovení ročních cílů výměny informací.)

4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEDÁVÁNÍ A POUŽITÍ INFORMACÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE:

(Poznámka: Většina Příloh o výměně informací nebude vyžadovat doplnění jakýchkoliv zvláštních ustanovení v této oblasti. Avšak, jestliže si zmocněnci pro přílohy přejí vytvořit zvláštní ustanovení o předávání a použití informací v souladu s článkem VII (Předávání a použití informací v oblasti výzkumu a vývoje), měl by takový text být zařazen zde. Například použití informací v oblasti výzkumu a vývoje může být odsouhlaseno pro použití pouze v určených obranných programech smluvních stran.)

5. FINANČNÍ ZÁVAZKY:

Každá smluvní strana bude odpovídat za své vlastní náklady při provádění Přílohy o výměně informací v souladu s článkem V (Financování) Rámcové dohody.

6. UKONČENÍ PLATNOSTI A DOBA TRVÁNÍ TÉTO PŘÍLOHY O VÝMĚNĚ INFORMACÍ:

a. Tato Příloha může být kdykoli ukončena písemným souhlasem obou zmocněnců pro přílohy, kteří provedou před datem ukončení platnosti jednání na příslušné úrovni o zajištění ukončení platnosti za vzájemně nejpřijatelnějších podmínek. V případě, že zmocněnec pro přílohy jedné smluvní strany bude považovat za nutné jednostranně ukončit tuto Přílohu, činí výpovědní lhůta 60 dní od písemného oznámení takového rozhodnutí zmocněnci pro přílohy druhé smluvní strany. Ukončení platnosti Přílohy bude provedeno v souladu s ustanoveními článku XII (Změna, ukončení, vstup v platnost a doba trvání) Rámcové dohody.

b. Tato Příloha o výměně informací zůstane v platnosti po dobu ...* let od data posledního podpisu, pokud nebude změněna nebo rozšířena vzájemným písemným souhlasem. Před skončením doby platnosti této Přílohy o výměně informací provedou zmocněnci pro přílohy její přezkoumání a mohou vzájemným písemným souhlasem prodloužit platnost této Přílohy na další období až pěti let.

c. Platnost této Přílohy o výměně informací bude automaticky ukončena ke dni ukončení platnosti Rámcové dohody.

* (Období nepřesahující 5 let)


ZA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY:ZA MINISTERSTVO OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH:
_____________________
Podpis
_____________________
Podpis
_____________________
Jméno
_____________________
Jméno
_____________________
Funkce
_____________________
Funkce
_____________________
Datum
_____________________
Datum
_____________________
Místo
_____________________
Místo
Přesunout nahoru