Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 12/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací

Datum vyhlášení 29.02.2008
Uzavření smlouvy 19.09.1995
Platnost od 19.09.1995
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. září 1995 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XVII odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O OPATŘENÍCH K OCHRANĚ UTAJOVANÝCH VOJENSKÝCH INFORMACÍ

Vláda České republiky a vláda Spojených států amerických (dále jen „smluvní strany“), s cílem podporovat vzájemnou spolupráci a zabezpečit ochranu utajovaných vojenských informací se dohodly takto:

ČLÁNEK I

POUŽITÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Dohody:

1. Utajovanou vojenskou informací je informace v jakékoli formě, která byla vypracována Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Spojených států amerických nebo pro ně nebo je v jejich jurisdikci nebo pod jejich kontrolou a která v zájmu národní bezpečnosti smluvních stran vyžaduje ochranu.

2. Utajovaná vojenská informace České republiky je označována stupni utajení „VYHRAZENÉ“, „DŮVĚRNÉ“, „TAJNÉ“ nebo „PŘÍSNĚ TAJNÉ“.

3. Utajovaná vojenská informace Spojených států amerických je označována stupni utajení „CONFIDENTIAL“, „SECRET“ nebo „TOP SECRET“.

4. Označí-li Česká republika utajované vojenské informace stupněm utajení

a) „VYHRAZENÉ“, budou tyto informace označeny Spojenými státy americkými stupněm utajení „CONFIDENTIAL“.

b) „DŮVĚRNÉ“, budou tyto informace označeny Spojenými státy americkými stupněm utajení „CONFIDENTIAL“.

c) „TAJNÉ“, budou tyto informace označeny Spojenými státy americkými stupněm utajení „SECRET“.

d) „PŘÍSNĚ TAJNÉ“, budou tyto informace označeny Spojenými státy americkými stupněm utajení „TOP SECRET“.

5. Označí-li Spojené státy americké utajované vojenské informace stupněm utajení

a) „CONFIDENTIAL“, budou tyto informace označeny Českou republikou stupněm utajení „DŮVĚRNÉ“.

b) „SECRET“, budou tyto informace označeny Českou republikou stupněm utajení „TAJNÉ“.

c) „TOP SECRET“, budou tyto informace označeny Českou republikou stupněm utajení „PŘÍSNĚ TAJNÉ“.“

6. „Přijímající smluvní strana“ je smluvní strana, která utajované vojenské informace od předávající smluvní strany přijme.

7. „Předávající smluvní strana“ je smluvní strana, která utajované vojenské informace přijímající smluvní straně předá.

Článek II

ZÁSADY OCHRANY UTAJOVANÝCH VOJENSKÝCH INFORMACÍ

1. Utajované vojenské informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo jednou smluvní stranou druhé smluvní straně nebo zmocněným představitelům smluvních stran, budou chráněny v souladu se zákony a jinými právními předpisy přijímající smluvní strany a podle této Dohody.

2. Každá smluvní strana bude neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoli změnách v jejích zákonech a jiných právních předpisech, které by mohly mít vliv na ochranu utajovaných vojenských informací, na které se tato Dohoda vztahuje. V takovém případě smluvní strany budou konzultovat, jak je uvedeno v článku XV, provedení změn v této Dohodě.

Článek III

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM VOJENSKÝM INFORMACÍM

Žádná osoba nebude mít přístup k utajovaným vojenským informacím jen z titulu své hodnosti, funkce či schválení pro styk s utajovanými vojenskými informacemi. Přístup k informacím bude schválen pouze těm osobám, jejichž služební povinnosti tento přístup vyžadují a které byly schváleny pro styk s informacemi podle předpisů smluvních stran upravujících ochranu informací. Bude zajištěno, aby:

a) Přijímající smluvní strana nepředala informace vládě třetí země, osobě či jinému subjektu třetí země, bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která informace poskytla.

b) Přijímající smluvní strana stanovila pro informaci odpovídající stupeň utajení podle článku I této Dohody.

c) Přijímající smluvní strana bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany nepoužila informace k jiným účelům, než k jakým byly poskytnuty.

d) Přijímající smluvní strana respektovala soukromá práva jako patenty, autorská práva a obchodní tajemství, která jsou s informacemi spojena.

e) Každé zařízení a ústav, které budou s takovou informací pracovat, vedly evidenci pracovníků z řad osob, schválených pro styk s utajovanými informacemi, které budou mít k těmto informacím přístup.

f) Přijímající smluvní strana nerušila nebo nesnižovala stupeň utajení poskytnutých utajovaných vojenských informací bez souhlasu smluvní strany, která informace poskytla.

Článek IV

OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ SPOLEHLIVOSTI OSOB

1. Rozhodnutí o povolení pro styk s utajovanými vojenskými informacemi bude jednotlivým osobám z řad zaměstnanců uděleno v souladu s vnitrostátními zákony a právními předpisy smluvních stran.

2. Každá ze smluvních stran provede u každé osoby, které schválí v souladu s touto Dohodou přístup k utajovaným vojenským informacím, příslušné prověření podle svých zákonů a právních předpisů, aby bylo zajištěno, že každá osoba, které má být povolen přístup k utajovaným vojenským informacím, na které se vztahuje tato Dohoda, odpovídá vnitrostátním požadavkům pro seznamování s takovými informacemi.

3. Dříve než představitel jedné smluvní strany předá utajované vojenské informace představiteli druhé smluvní strany, dá přijímající smluvní strana písemné ujištění předávající smluvní straně, že tento představitel je schválen pro styk s informacemi na potřebné úrovni, že bude potřebovat přístup k informacím pro služební účely a že tyto informace budou přijímající smluvní stranou chráněny.

Článek V

ORGANIZACE NÁVŠTĚV

1. Schvalovány budou pouze ty návštěvy představitelů jedné smluvní strany v ústavech a zařízeních druhé smluvní strany, kde se požaduje přístup k utajovaným vojenským informacím, které budou nutné pro služební potřebu. Návštěvy ústavů a zařízení budou schvalovat zástupci vlády určení smluvními stranami. Smluvní strany nebo jejich zmocněnci budou odpovědni za oznámení, který ústav nebo zařízení navštívit, a rozsah a nejvyšší stupeň utajovaných informací, které mohou být návštěvníkům poskytnuty.

2. Žádosti o návštěvy představitelů České republiky v ústavech a zařízeních Spojených států amerických budou předkládány cestou Úřadu přidělence obrany Spojených států amerických v Praze. Žádosti o návštěvy představitelů Spojených států amerických v ústavech a zařízeních České republiky budou předkládány cestou Úřadu přidělence obrany České republiky ve Washingtonu.

Článek VI

FYZICKÁ BEZPEČNOST

1. Po obdržení utajovaných vojenských informací od smluvní strany, která informace uvolnila, přebírá přijímající smluvní strana odpovědnost za jejich fyzickou bezpečnost.

2. Smluvní strany zabezpečí přijetí bezpečnostních opatření ve všech vládních a soukromých ústavech a zařízeních, ve kterých se informace poskytnutá druhou smluvní stranou bude nacházet, a zajistí jmenování kvalifikovaných osob v každém takovém ústavu a zařízení, majících odpovědnost a pravomoc provádět kontrolu přijatých bezpečnostních opatření a zajistit ochranu informací.

3. Informace budou uloženy způsobem, který zaručí, že přístup k nim budou mít jen osoby, které k tomu mají oprávnění v souladu s článkem III této Dohody.

Článek VII

PŘENOS UTAJOVANÝCH VOJENSKÝCH INFORMACÍ

1. Utajované vojenské informace budou mezi smluvními stranami předávány prostřednictvím oficiálních vládních kanálů nebo prostřednictvím jiných kanálů schválených smluvními stranami.

2. Minimální požadavky k ochraně informací v průběhu jejich vnitrostátní a mezinárodní přepravy jsou:

A. Dokumenty a jiné materiály.

(1) Dokumenty a jiné materiály, obsahující utajované vojenské informace, budou přepravovány ve dvojitých zapečetěných obálkách nebo ve dvojitém balení, přičemž na vnitřní obálce či vnitřním balení bude vyznačen pouze stupeň utajení informace a adresa součásti určeného příjemce a na vnější obálce či na vnějším balení bude adresa součásti příjemce, adresa součásti odesílatele a podle použití jednací číslo.

(2) Stupeň utajení vložené informace nebude na vnější obálce či na vnějším balení uveden.

(3) Zapečetěné obálky nebo balíčky budou přepravovány v souladu s postupy stanovenými v prováděcích směrnicích.

(4) U obálek nebo balíčků s utajovanými informacemi, které budou přepravovány mezi smluvními stranami, budou připravena potvrzení o přijetí. Tato potvrzení budou podepsána konečným příjemcem a poté budou vrácena odesílateli.

B. Předměty.

(1) Utajované předměty budou přepravovány v zapečetěných zakrytých vozidlech nebo bezpečně zabaleny či zakryty a budou pod stálým dozorem, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob.

(2) Utajované předměty, které musí být při čekání na odeslání dočasně uskladněny, budou uloženy v bezpečně uzavřených skladovacích prostorách. Takovýto prostor bude chráněn zařízením signalizujícím vniknutí osob nebo prověřenými strážci, kteří budou vykonávat trvalý dohled nad skladem. Přístup do prostoru skladování bude mít jen oprávněný personál s předepsanou bezpečnostní prověrkou.

(3) Stvrzenky se budou vydávat při každém předání během cesty utajovaného předmětu; konečný příjemce podepíše stvrzenku, kterou vrátí odesílateli.

C. Elektronický přenos.

Utajované vojenské informace přepravované elektronickými prostředky budou zašifrovány.

Článek VIII

ODPOVĚDNOST A KONTROLA

Za účelem správného řízení distribuce a přístupu k utajovaným vojenským informacím budou zavedeny odpovědnostní a kontrolní postupy.

Článek IX

OZNAČOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Každá smluvní strana vyznačí název smluvní strany, která informace poskytla, na všechny utajované vojenské informace obdržené od druhé smluvní strany. Informace budou označeny stupněm utajení přijímající smluvní strany podle článku I této Dohody.

Článek X

NIČENÍ DOKUMENTŮ, MATERIÁLŮ A PŘEDMĚTŮ

1. Utajované dokumenty a jiné materiály obsahující utajované vojenské informace budou ničeny spálením, roztrháním, sešrotováním nebo jiným způsobem tak, aby nebylo možno rekonstruovat utajované informace v nich obsažené.

2. Utajovaný předmět bude zničen k nepoznání nebo upraven tak, aby se vyloučilo celkové nebo částečné rekonstruování utajovaných informací.

Článek XI

REPRODUKCE

Utajované dokumenty nebo jiné materiály budou reprodukovány se všemi originálními bezpečnostními znaky nebo tyto znaky budou vyznačeny na každé kopii. Takto reprodukované dokumenty nebo materiály podléhají stejné kontrole jako dokument originální. Počet kopií bude omezen jen na počet potřebný pro služební účely.

Článek XII

PŘEKLAD

Všechny překlady utajovaných vojenských informací obsažených v dokumentech nebo jiných materiálech smí provádět pouze osoby s bezpečnostní prověrkou podle článku IV této Dohody. Počet kopií bude omezen na minimum a jejich distribuce bude kontrolována. Tyto překlady budou označeny odpovídajícím stupněm utajení a vhodnou poznámkou v jazyce, do něhož budou přeloženy, uvádějící, že dokument obsahuje utajované informace smluvní strany, která je poskytla.

Článek XIII

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DODAVATELŮM

Před poskytnutím jakékoli utajované vojenské informace získané od druhé smluvní strany dodavateli nebo perspektivnímu dodavateli, je přijímající smluvní strana povinna:

a) Zabezpečit, aby takový dodavatel nebo perspektivní dodavatel a jeho zařízení byly schopny informace ochraňovat;

b) Vydat zařízení příslušné povolení pro přístup k utajovaným informacím;

c) Vydat příslušné povolení pro styk s utajovanými informacemi osobám, jejichž pracovní povinnosti si vyžadují přístup k těmto informacím;

d) Zabezpečit, aby všechny osoby, které mají přístup k těmto informacím, byly informovány o své odpovědnosti za ochranu informací v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy;

e) Provádět pravidelné bezpečnostní kontroly u zařízení, kterým bylo uděleno povolení ke styku s utajovanými vojenskými informacemi s cílem zabezpečit ochranu těchto informací podle ustanovení této Dohody; a

f) Zabezpečit, že přístup k těmto informacím je povolen pouze těm osobám, které je nezbytně potřebují ke služebním účelům.

Článek XIV

POSTUP V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO VYZRAZENÍ NEBO MOŽNÉ ZTRÁTY NEBO VYZRAZENÍ

Předávající smluvní strana bude okamžitě informována o ztrátách nebo vyzrazeních, jakož i o možných ztrátách nebo vyzrazeních. Za účelem objasnění okolností zahájí přijímající smluvní strana vyšetřování. Výsledky vyšetřování a informace o opatřeních, podniknutých k zabránění opakované ztráty, budou předány přijímající smluvní stranou provádějící vyšetřování straně zpracovatele.

Článek XV

KONTROLA BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

1. Smluvní strany uznávají potřebu občasných konzultací týkajících se závazků obsažených v této Dohodě.

2. Bezpečnostním představitelům smluvních stran bude po předchozí konzultaci dovoleno navštívit druhou smluvní stranu, aby prokonzultovali a přímo na místě posoudili provádění této Dohody. Každá smluvní strana bude napomáhat bezpečnostním představitelům při rozhodování, zda utajované vojenské informace, poskytnuté druhou stranou, jsou odpovídajícím způsobem ochraňovány.

Článek XVI

PROVÁDĚCÍ ORGÁNY

1. Za vládu Spojených států amerických je prováděcím orgánem Ministerstvo obrany. Za vládu České republiky je prováděcím orgánem Národní bezpečnostní úřad.

2. Určené prováděcí orgány mohou k této Dohodě sjednat prováděcí směrnice.

Článek XVII

PROVÁDĚNÍ A VYPOVĚZENÍ DOHODY

1. Tato Dohoda je sjednána na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podpisu. Kterákoli smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět písemným oznámením předaným druhé smluvní straně 6 měsíců předem.

2. Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě smlouvu kdykoli změnit nebo doplnit.

3. Bez ohledu na vypovězení této Dohody budou všechny utajované skutečnosti poskytnuté podle této Dohody dále chráněny v souladu s ustanoveními v ní uvedenými.


Dáno v Praze dne 19. září 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
RNDr. Vilém Holáň v. r.
ministr obrany

Za vládu Spojených států amerických
William Perry v. r.
ministr obrany

Přesunout nahoru