Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 10/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání

Datum vyhlášení 29.01.2008
Uzavření smlouvy 28.11.2007
Platnost od 01.02.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. listopadu 2007 bylo v Praze podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání.

Memorandum vstupuje v platnost na základě svého článku 10 dne 1. února 2008.

České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

MEZI MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ PODVODŮ PŘI MEZINÁRODNÍM VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ A BOJI PROTI NELEGÁLNÍMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

a

Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království (dále jen „Smluvní strany“)

s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států ze zasedání Rady dne 22. dubna 1999 o „Kodexu chování pro zlepšenou spolupráci mezi úřady v boji proti nadnárodním podvodům v sociálních dávkách a příspěvcích a neohlášené práci a v mezinárodním vysílání pracovníků“;

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, a zejména článek 4 odstavce 2 a 3 této směrnice jež uvádějí, že členské státy upraví spolupráci mezi veřejnými orgány, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné pro dohled nad pracovními podmínkami uvedenými v odstavci 3, a že tato spolupráce zejména spočívá v odpovědích na odůvodněné žádosti těchto orgánů o informace o nadnárodním poskytování pracovníků, včetně informací o otevřeném zneužívání nebo o možných případech nezákonných nadnárodních aktivit;

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;

s ohledem na doporučení R (99)17 členským státům Rady Evropy ke zlepšení spolupráce mezi členskými státy na poli sociálního zabezpečení, které bylo přijato dne 15. října 1999 na 679. zasedání Rady ministrů;

majíce na zřeteli, že v souvislosti s nárůstem přeshraniční práce a poskytování služeb je žádoucí posílit přeshraniční spolupráci při uplatňování předpisů o sociální politice a za tímto účelem určit příslušné orgány a způsoby spolupráce;

majíce na zřeteli, že přeshraniční spolupráci ve vztahu k používání soustav sociálního zabezpečení a daní už stanoví nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72 a smlouvy o daňových otázkách, doplňková opatření jsou tudíž žádoucí pouze vzhledem k uplatňování předpisů o pracovních podmínkách v případě přeshraniční práce a poskytování služeb;

majíce na zřeteli, že orgány zapojené do správy systémů sociálního zabezpečení by se však měly účastnit posilování této spolupráce, jelikož tyto orgány již mají k dispozici část informací, jež mohou být důležité k uplatňování předpisů upravujících pracovní podmínky v případě přeshraniční práce a poskytování služeb a k prosazování předpisů o sociální pomoci;

se dohodly takto:

Článek 1

Účel Memoranda

1. Účelem tohoto Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání (dále jen „Memorandum“) je zlepšit a posílit spolupráci v boji proti nelegálnímu zaměstnávání, v prosazování předpisů upravujících pracovní podmínky v případě přeshraniční práce a poskytování služeb a prosazování předpisů o sociální pomoci.

2. Příloha 1 tohoto Memoranda obsahuje seznam předpisů účinných ke dni podpisu tohoto Memoranda, na něž se spolupráce vztahuje.

Článek 2

Územní platnost

1. Toto Memorandum platí na celém evropském území Nizozemského království.

2. Toto Memorandum platí na celém území České republiky.

Článek 3

Správní orgány

Správní orgány, které v rámci tohoto Memoranda spolupracují, jsou uvedeny v Příloze 2.

Článek 4

Formy spolupráce

Smluvní strany a správní orgány uvedené v Příloze 2 se mohou navzájem přímo kontaktovat a budou spolupracovat za účelem dosažení cíle tohoto Memoranda, a to v závislosti na platném vnitrostátním právu, zejména prostřednictvím:

a) výměny informací o své organizaci, činnosti a pracovních metodách;

b) určení příslušných kontaktních osob v těchto orgánech;

c) společného plánování a provádění preventivních opatření ve svých příslušných oblastech činnosti;

d) provádění společného hodnocení rizik a srovnávání údajů s cílem napomoci tomuto hodnocení, a to v závislosti na platném vnitrostátním právu týkajícím se ochrany osobních údajů;

e) vzájemné pomoci a odpovědí na žádosti o informace;

f) sdělení z vlastního podnětu;

g) krátkodobých výměn svých pracovníků.

Článek 5

Žádosti a sdělení z vlastního podnětu

1. Žádosti a sdělení z vlastního podnětu uvedené v článku 4 pod písmeny e) a f) budou v každém jednotlivém případě zahrnovat tyto informace:

a) identifikační údaje o společnostech nebo osobách vykonávajících přeshraniční aktivity, které jsou předmětem žádosti nebo sdělení;

b) stručné odůvodnění žádosti nebo sdělení.

2. V žádostech bude rovněž uveden název orgánu, jenž podává žádost, předmět a důvod žádosti, stejně jako informace, jež mají být zaslány, nebo úkony, jež mají být učiněny.

3. Žádosti a sdělení z vlastního podnětu je možné zaslat poštou, faxem nebo elektronicky.

4. Žádosti a sdělení z vlastního podnětu se nebudou vyřizovat:

a) pokud by to bylo nepřiměřeně administrativně náročné,

b) pokud by tím byla porušena ustanovení vnitrostátního práva.

5. Žádosti je třeba vyhovět pouze do té míry, pokud má dožádaný orgán přístup k požadované informaci nebo pokud k ní může získat přístup podle vnitrostátního práva.

6. Pokud nemá dožadovaný orgán k požadované informaci přístup, ale některý z dalších spolupracujících orgánů požadovanou informaci k dispozici má, bude žádost postoupena tomu orgánu, který k ní má přístup, a dožadující orgán se o této skutečnosti uvědomí.

7. Dožadující orgán uvede přiměřenou lhůtu pro vyřízení žádosti. Pokud nelze žádost vyřídit během uvedené lhůty z důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku, tato skutečnost společně s důvody bude dožadujícímu orgánu sdělena.

8. Žádosti a sdělení se sepisují přednostně v jazyce dožadovaného státu nebo v anglickém jazyce.

9. Příloha 3 obsahuje seznam informací, jež je možné si vyměňovat.

Článek 6

Náklady

Provádění tohoto Memoranda je bezplatné.

Článek 7

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje získané na základě tohoto Memoranda mohou být použity pouze k účelům uvedeným v článku 1.

2. Pokud některý z orgánů určených jednou ze Smluvních stran doručí některému z orgánů určených další Smluvní stranou osobní údaje, elektronicky nebo jinak, použijí se předpisy doručujícího státu týkající se ochrany osobních údajů. Právo přijímajícího státu týkající se ochrany osobních údajů se použije v každém jednotlivém případě, v němž přijímající orgán zpracovává údaje.

Článek 8

Prováděcí opatření

1. Smluvní strany po podpisu tohoto Memoranda upraví postupy provádění tohoto Memoranda pro svou oblast působnosti.

2. Smluvní strany se budou po podpisu tohoto Memoranda navzájem informovat o probíhajících změnách v předpisech a orgánech uvedených v přílohách 1 a 2 v rozsahu nezbytném pro provádění tohoto Memoranda.

Článek 9

Hodnotící schůzky

1. Za účelem podpory řádného fungování tohoto Memoranda budou zástupci Smluvních stran a orgánů zmíněných v článku 3 periodicky hodnotit jeho provádění.

2. Smluvní strany, každá za sebe, jmenují osobu, která bude v procedurálních otázkách dotýkajících se tohoto Memoranda sloužit jako kontaktní osoba.

3. Hodnotící schůzka se v každém případě uskuteční jeden rok po podpisu tohoto Memoranda a poté na žádost jedné ze Smluvních stran.

4. Zástupci dalších národních orgánů, úřadů nebo institucí Smluvních stran nebo jiných členských států Evropské unie, které mají zájem na dosažení cílů tohoto Memoranda, se mohou těchto jednání účastnit.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto Memorandum vstoupí v platnost první den třetího měsíce po podpisu.

Článek 11

Doba platnosti a ukončení platnosti

Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou. Platnost Memoranda může být ukončena písemným oznámením druhé ze Smluvních stran. Platnost Memoranda skončí tři měsíce po doručení oznámení druhé Smluvní straně.


Dáno v Praze dne 28. listopadu 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, nizozemském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakýchkoli rozdílů ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Ministr práce a sociálních věcí České republiky
RNDr. Petr Nečas v. r.

Ministr sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království
Piet Hein Donner v. r.


Příloha 1

A. V Nizozemsku:

a) Zákon o pracovních podmínkách

b) Zákon o pracovní době

c) Zákon o zaměstnávání cizinců

d) Zákon o podmínkách přeshraničního zaměstnávání

e) Zákon o minimální mzdě

f) Zákon o kolektivních pracovních smlouvách

g) Zákon o umístění zaměstnanců zprostředkovateli

h) Zákon o práci a sociální pomoci

i) Zákony o sociálním pojištění spravované orgány uvedenými v Příloze 2A pod body c) a d) na základě kapitol 5 a 6 zákona o struktuře zaměstnanosti a příjmu (SUWI)

B. V České republice:

a) Zákoník práce

b) Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

c) Zákon o zaměstnanosti

d) Zákon o inspekci práce

e) Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Příloha 2

A. V Nizozemsku:

a) Inspekce práce (ústřední kontaktní místo k provádění předpisů uvedených v Příloze 1)

b) Sociálně informační a šetřící služba (SIOD) pro větší společné přeshraniční akce

c) Správní ústav pro pojištění zaměstnanců (UWV, oddělení IBF - Internationaal Bureau Fraude) jako ústřední kontaktní místo k provádění předpisů o sociálním zabezpečení a sociální péči

d) Pojišťovna sociálního zabezpečení (SVB), ústřední kontaktní místo k provádění předpisů o sociálním zabezpečení osob s bydlištěm na území státu

B. V České republice:

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky - Správa služeb zaměstnanosti (pro oblast nelegální práce a zprostředkování zaměstnání)

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociální politiky (pro dávky sociální pomoci)

c) Česká správa sociálního zabezpečení (pro problematiku spojenou s pojištěním na sociální zabezpečení, výplatou dávek nemocenského a důchodového pojištění a pro oblast posuzování příslušnosti k právním předpisům podle nařízení Rady (EHS) 1408/71)

d) Státní úřad inspekce práce (pro oblast pracovních podmínek podle článku 3 odstavce 1 směrnice Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb)

Příloha 3

A. Žádosti týkající se podniku s přeshraniční činností se mohou vztahovat zejména k:

a) datu založení podniku;

b) právní formě podniku;

c) oficiálně registrovanému předmětu činnosti;

d) sídlu podniku a všech jeho poboček;

e) statutárnímu orgánu podniku;

f) oprávněním udělených podniku k výkonu specifických činností;

g) oznámením a přihláškám k registraci podaným podnikem;

h) posouzení, zda v zemi, kde byl podnik založen, vyvíjí podstatnou činnost.

B. Žádosti týkající se pracovněprávního vztahu mezi podnikem a jakýmikoli jeho pracovníky vyslanými do přijímající země se mohou vztahovat zejména k:

a) povaze pracovněprávního vztahu se zaměstnavatelem;

b) datu, kdy pracovník nastoupil do zaměstnání;

c) tomu, zda je pracovník pojištěn v zákonném systému sociálního zabezpečení;

d) výkazům o počtu skutečně odpracovaných hodin za určitou dobu.

C. Žádosti týkající se vyslaného pracovníka se mohou vztahovat zejména k:

a) povolení k pobytu a pracovnímu povolení pro zemi, z níž je občan třetího státu vyslán;

b) kvalifikaci pracovníka, pokud se vyžaduje;

c) oprávnění vysílající agentury ke zprostředkování zaměstnání.

D. Žádosti na šetření okolností pracovního úrazu nebo v souvislosti s vyřizováním stížnosti se mohou týkat následujících aspektů:

a) informací zohledňujících okolnosti úrazu;

b) dotazování oběti úrazu;

c) dotazování svědků úrazu;

d) dotazování zaměstnavatele oběti;

e) dotazování stěžovatele nebo jeho zaměstnavatele.

E. Žádost ohledně žadatele nebo příjemce dávek sociální pomoci se může zejména týkat:

a) bydliště žadatele nebo příjemce;

b) rodinných poměrů žadatele nebo příjemce;

c) dávek nebo dalšího příjmu žadatele nebo příjemce a jeho rodinných příslušníků v rozsahu nezbytném pro nárok na dávky sociální pomoci;

d) majetkových a finančních poměrů žadatele nebo příjemce a jeho rodinných příslušníků do té míry, jak jsou relevantní pro nárok na dávky sociální pomoci.

F. Pouze v míře nezbytné ke spolupráci v boji proti nelegální práci a při uplatňování předpisů o pracovních podmínkách v případě přeshraniční práce a poskytování služeb a v rozsahu, v jakém mají orgány uvedené v Příloze 2 dané informace k dispozici, se mohou žádosti týkat také informací o sociálním zabezpečení.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIÁL AFFAIRS OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF SOCIÁL AFFAIRS AND EMPLOYMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DATA EXCHANGE AND CROSS-BORDER COOPERATION IN COMBATING OF FRAUD IN TRANSNATIONAL POSTING OF WORKERS AND ILLEGAL LABOUR.

Přesunout nahoru