Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro vědu a ochranu životního prostředí Srbské republiky

Datum vyhlášení 23.01.2007
Uzavření smlouvy 04.10.2006
Platnost od 04.10.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. října 2006 bylo v Bělehradě podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro vědu a ochranu životního prostředí Srbské republiky.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 dne 4. října 2006.

České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


MEMORANDUM

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MEZI MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM PRO VĚDU A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRBSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Ministerstvo pro vědu a ochranu životního prostředí Srbské republiky,

dále jen „Smluvní strany“,

vědomy si regionální a globální povahy otázek životního prostředí, naléhavosti hledat nákladově efektivní a trvalá řešení těchto otázek v rámci mezinárodní spolupráce a důležitosti koordinace společných činností obou zemí;

na základě cílů a zásad stanovených v „Agendě 21“, schválené v roce 1992 v brazilském Riu de Janeiru a v souladu se závěrečnými dokumenty Světového summitu o udržitelném rozvoji (Johannesburg, 2002);

přesvědčeny, že spolupráce mezi oběma stranami v oblasti ochrany životního prostředí je oboustranně výhodná a podpoří rozvoj přátelských vztahů mezi oběma zeměmi;

uvědomujíce si odpovědnost za zajištění bezpečnosti životního prostředí pro současné a budoucí generace;

berouce v úvahu skutečnost, že následky událostí mohou mít přeshraniční dopady;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti rozvíjet bilaterální spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

Článek 2

Smluvní strany budou spolupracovat v těchto oblastech:

• ochrana ovzduší;

• nakládání s odpady a s obaly;

• úprava odpadních vod;

• správa ekologicky citlivých oblastí a jejich ochrana, včetně chráněných území;

• spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv;

• podpora Srbska při transpozici legislativy EU;

• ekologické vzdělávání a výchova;

• výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí a rozvoj ekologicky šetrných technologií;

• podpora komunikace a spolupráce mezi odvětvími ochrany životního prostředí;

• nástroje ochrany životního prostředí a jejich začlenění do hospodářských politik;

• všechny další oblasti životního prostředí, které budou společně považovány za vhodné.

Článek 3

Spolupráce mezi Smluvními stranami podle tohoto Memoranda se bude provádět těmito formami:

• příprava a implementace společných projektů;

• výměna příslušných informací a materiálů týkajících se životního prostředí;

• oboustranné návštěvy expertů, vědců, delegací a praktikantů;

• společná organizace seminářů, workshopů a setkání s účastí vědců, expertů a další veřejností;

• další formy spolupráce, na kterých se strany vzájemně dohodnou.

Článek 4

Za účelem provádění tohoto Memoranda podpoří Smluvní strany instituce ochrany životního prostředí, organizace a podniky zabývající se ochranou životního prostředí ve svých zemích, aby mezi sebou navázaly a rozvíjely přímé kontakty.

Článek 5

Aby bylo zajištěno účinné provádění tohoto Memoranda, budou Smluvní strany sjednávat 2leté programy spolupráce.

Každá ze Smluvních stran určí do tří měsíců od podpisu koordinátora odpovědného za koordinaci plnění činností podle tohoto Memoranda.

Koordinátoři se budou setkávat pravidelně jednou za dva roky střídavě v České republice a Srbské republice. Nedohodnou-li se strany jinak, mezinárodní cestovní náklady vzniklé při účasti na výše uvedených setkáních nese vysílající strana.

Článek 6

Spolupráce podle tohoto Memoranda se bude uskutečňovat v souladu s finančními možnostmi Smluvních stran a právními předpisy platnými v jejich zemích. Není-li dohodnuto jinak, každá ze Smluvních stran nese náklady, které jí vzniknou činností prováděnou podle tohoto Memoranda.

Článek 7

Zněním tohoto Memoranda nejsou dotčeny povinnosti Smluvních stran vyplývající z jakýchkoli dvoustranných a mnohostranných dohod.

Článek 8

Spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto Memoranda se budou řešit přímým jednáním mezi Smluvními stranami.

Článek 9

V souladu s právními předpisy obou zemí mohou být výsledky a informace vzniklé při spolupráci podle tohoto Memoranda poskytnuty na základě souhlasu Smluvních stran třetí straně.

Článek 10

Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

Každá ze Smluvních stran může Memorandum písemně vypovědět; v tomto případě platnost Memoranda skončí uplynutím 6 měsíců od data doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.


Dáno v Bělehradě dne 4. října 2006, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, srbském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo životního prostředí České republiky
JUDr. Jan Dusík, M.Sc.
náměstek ministra životního prostředí
ředitel sekce legislativy a zahraničních vztahů

Za Ministerstvo pro vědu a ochranu životního prostředí Srbské republiky
Dragan Povrenović, Ph.D.
státní tajemník Ministerstva pro vědu a ochranu životního prostředí

Přesunout nahoru