Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 82/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 277/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob

Datum vyhlášení 12.11.2007
Uzavření smlouvy 09.04.1998
Platnost od 07.11.1998
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 277/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. dubna 1998 byla v Sofii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 7. listopadu 1998.

Při projednávání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob, podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii*), bylo s ohledem na změnu některých právních předpisů České republiky rozhodnuto předložit Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob dodatečně ke schválení Parlamentu České republiky a k ratifikaci prezidentu republiky. Parlament České republiky vyslovil s touto dohodou dodatečný souhlas a prezident republiky ji ratifikoval.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob

Vláda České republiky a vláda Bulharské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním upravit vzájemné předávání a zpětné přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, v souladu s mezinárodními zvyklostmi v této oblasti a s přijatými mezinárodními závazky,

uznávajíce, že řešení protiprávní migrace osob je součástí celkového úsilí o evropskou spolupráci,

vycházejíce ze zásady vzájemnosti,

se dohodly takto:

Předávání a zpětné přebírání občanů států smluvních stran

Článek 1

(1) Každá ze smluvních stran převezme zpět na území svého státu na žádost druhé smluvní strany každou osobu, která na území státu žádající smluvní strany nesplňuje nebo přestane splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt, pokud je prokázáno nebo se věrohodně předpokládá, že tato osoba má občanství státu žádané smluvní strany.

(2) Žádající smluvní strana převezme osobu zpět za stejných podmínek, jestliže se dodatečně zjistí, že v době opuštění území státu žádající smluvní strany tato osoba neměla občanství státu žádané smluvní strany.

Článek 2

(1) Pro účely provádění této dohody se státní občanství osoby podléhající zpětnému převzetí prokazuje těmito platnými doklady:

Státní občanství České republiky:

1. občanským průkazem České republiky,

2. občanským průkazem Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky,

3. cestovním dokladem.

Státní občanství Bulharské republiky:

1. zahraničním pasem nebo jej nahrazujícím cestovním dokladem (passavent),

2. státním průkazem totožnosti,

3. vojenskou knížkou.

(2) Pro účely provádění této dohody lze státní občanství věrohodně předpokládat na základě:

1. dokladů uvedených v odstavci 1, jejichž doba platnosti uplynula,

2. osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství, které není starší šesti měsíců,

3. řidičského průkazu,

4. vlastních údajů, které předávaná osoba uvedla před příslušným orgánem žádající smluvní strany,

5. jiných dokladů, které nasvědčují existenci státního občanství.

(3) Pro účely provádění této dohody lze státní občanství dále věrohodně předpokládat i na základě následujících dokladů:

Státní občanství České republiky:

1. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden,

2. vojenské knížky nebo průkazu brance,

3. rodného listu.

Státní občanství Bulharské republiky:

1. potvrzení o narození,

2. potvrzení o rodinném stavu.

Článek 3

(1) Žádost o zpětné převzetí osoby podává písemnou formou příslušný orgán žádající smluvní strany zastupitelskému úřadu státu žádané smluvní strany. Žádost musí obsahovat:

1. jméno, příjmení, a jsou-li zjištěna, i ostatní jména, pod kterými je osoba známa, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství a poslední místo pobytu na území státu svého občanství a jednu fotografii osoby,

2. datum a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany a údaje o tom, že osoba nesplňuje podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany,

3. údaje o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče o předávanou osobu vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu nebo věku,

4. údaje o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

5. návrh místa a termínu předání.

(2) K žádosti se současně připojí kopie dokumentů, na jejichž základě se státní občanství považuje podle článku 2 této dohody za prokázané nebo za věrohodně předpokládané. Originály uvedených dokumentů se předloží k seznámení zastupitelskému úřadu státu žádané smluvní strany na jeho žádost.

(3) Zastupitelský úřad státu žádané smluvní strany sdělí odpověď na žádost neprodleně, nejdéle však do deseti dnů ode dne doručení žádosti. Příslušný orgán žádané smluvní strany převezme osobu, jejíž zpětné převzetí bylo dohodnuto, neprodleně, nejdéle však do deseti dnů ode dne sdělení odpovědi příslušnému orgánu žádající smluvní strany. Případné zamítnutí žádosti musí být písemně odůvodněno.

(4) Předání a zpětné převzetí osoby, která vyžaduje zvláštní pomoc, ošetřování nebo péči vzhledem k zdravotnímu stavu nebo věku, případně jsou-li nutná ochranná nebo bezpečnostní opatření, se uskutečňuje za doprovodu. O jejím předání a zpětném převzetí se sepíše ve dvojím vyhotovení protokol, který musí obsahovat následující údaje:

1. jméno a příjmení osoby,

2. datum a místo narození,

3. státní občanství,

4. seznam dokladů, věcí a peněžních prostředků, které má osoba u sebe,

5. zdravotní stav osoby v době předání.

Předávání a zpětné přebírání občanů třetích států

Článek 4

(1) Každá smluvní strana převezme na žádost druhé smluvní strany na území svého státu občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti (dále jen „občan třetího státu“), která nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany, pokud je držitelem platného víza nebo povolení k pobytu žádané smluvní strany nebo je prokázáno nebo se věrohodně předpokládá, že vstoupila na území státu žádající smluvní strany přímou cestou poté, co pobývala na území státu žádané smluvní strany.

(2) Při realizaci této dohody se budou smluvní strany snažit vyhostit příslušného občana třetího státu především do státu jeho původu.

Článek 5

Povinnost zpětného převzetí občana třetího státu podle ustanovení článku 4 se nevztahuje na občana třetího státu:

1. kterému bylo příslušným orgánem žádající smluvní strany po jeho vycestování z území státu žádané smluvní strany nebo po vstupu na území státu žádající smluvní strany vydáno povolení k pobytu nebo uděleno vízum, nebo

2. který je občanem státu, s nímž má stát žádající smluvní strany společné státní hranice.

Článek 6

(1) Pro účely provádění této dohody se pobyt občana třetího státu na území státu žádané smluvní strany před vstupem a pobytem na území státu žádající smluvní strany prokazuje:

1. otiskem razítka nebo jiným záznamem příslušných orgánů žádané smluvní strany v cestovním dokladu, které potvrzují vstup nebo pobyt na území státu žádané smluvní strany,

2. letenkami, jízdenkami, potvrzeními a účty vydanými na jméno, z nichž je možno prokázat pobyt občana třetího státu na území státu žádané smluvní strany.

(2) Pro účely provádění této dohody se pobyt občana třetího státu na území státu žádané smluvní strany před vstupem a pobytem na území státu žádající smluvní strany věrohodně předpokládá na základě:

1. mezinárodních jízdenek,

2. hotelových účtů vydaných ve státu žádané smluvní strany,

3. průkazů opravňujících ke vstupu do budov a zařízení na území státu žádané smluvní strany,

4. objednacích průkazů ke zdravotnímu ošetření,

5. vlastní výpovědi, která byla učiněna před příslušným orgánem žádající smluvní strany,

6. výpovědi, kterou svědek uvedl před příslušným orgánem žádající smluvní strany,

7. jiných dokladů a věcí, na jejichž základě lze předpokládat pobyt na území státu žádané smluvní strany.

Článek 7

(1) Žádost o zpětné převzetí občana třetího státu se příslušnému orgánu státu žádané smluvní strany zasílá písemně prostřednictvím zastupitelského úřadu státu žádané smluvní strany. Žádost musí obsahovat:

1. jméno, příjmení a všechna ostatní jména, pod kterými je občan třetího státu znám, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství,

2. druh, číslo, místo vydání a údaj o platnosti cestovního dokladu,

3. datum, místo a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany,

4. odůvodnění žádosti podle článku 4 této dohody,

5. údaje o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku,

6. údaje o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

7. údaje o jazykové znalosti občana třetího státu, zejména o nutnosti poskytnutí tlumočníka za účelem dorozumění se s ním,

8. návrh místa a termínu předání.

(2) Žádost o zpětné převzetí občana třetího státu musí být podána bez zbytečného odkladu, i když jeho okamžité předání není z právních nebo věcných překážek možné. Žádost musí být podána nejpozději do šesti měsíců od doby, kdy příslušný orgán žádající smluvní strany zjistil nelegální vstup nebo pobyt občana třetího státu na území svého státu.

(3) Příslušný orgán žádané smluvní strany odpoví na žádost prostřednictvím zastupitelského úřadu svého státu písemnou formou neprodleně, nejdéle však do deseti dnů ode dne doručení žádosti.

(4) Příslušný orgán žádané smluvní strany převezme občana třetího státu, jehož převzetí bylo dohodnuto, neprodleně, nejdéle však do deseti dnů od sdělení odpovědi příslušnému orgánu žádající smluvní strany. Předání občana třetího státu může být odloženo z důvodů právních nebo věcných překážek, nejdéle však o jeden rok. O těchto překážkách bude neodkladně informován příslušný orgán žádané smluvní strany.

(5) Předání a zpětné převzetí občana třetího státu, který vyžaduje zvláštní pomoc, ošetřování nebo péči vzhledem k zdravotnímu stavu nebo věku, případně jsou-li nutná ochranná nebo bezpečnostní opatření, se uskutečňuje za doprovodu. O jeho předání a zpětném převzetí se sepíše ve dvojím vyhotovení protokol, který musí obsahovat následující údaje:

1. jméno a příjmení osoby,

2. datum a místo narození,

3. státní občanství,

4. seznam dokladů, věcí a peněžních prostředků, které má osoba u sebe,

5. zdravotní stav osoby v době předání.

(6) Žádající smluvní strana převezme zpět občana třetího státu, pokud příslušný orgán žádané smluvní strany po jeho převzetí dodatečně ve lhůtě třiceti dnů zjistí, že v době opuštění území státu žádající smluvní strany nebyly dány podmínky jeho zpětného převzetí stanovené touto dohodou.

Ochrana osobních údajů

Článek 8

Předávání osobních údajů potřebných k provádění této dohody se uskutečňuje v souladu s právními předpisy států smluvních stran. Smluvní strany při poskytování osobních údajů postupují podle následujících zásad:

1. Žádaná smluvní strana může použít údaje pouze pro dosažení účelů této dohody a pouze za podmínek stanovených předávající smluvní stranou.

2. Žádaná smluvní strana na žádost předávající smluvní strany poskytne informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených s jejich pomocí.

3. Osobní údaje se mohou předávat výlučně příslušným orgánům smluvních stran. Poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

4. Žádající smluvní strana je povinna dbát na správnost poskytnutých údajů, jakož i na to, zda je jejich poskytnutí nutné a je potřebné pro splnění účelu této dohody. Bude-li zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, jež neměly být poskytnuty, je nutno o tom neprodleně uvědomit příslušné orgány žádané smluvní strany, které musí nesprávné údaje opravit, nebo, šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zničit.

5. Osobě, o níž mají být nebo byly údaje předány, budou na její žádost poskytnuty informace o předaných údajích v souladu s právními předpisy státu smluvní strany, která byla o jejich poskytnutí požádána.

6. Žádající smluvní strana při poskytování údajů sděliv souladu s právními předpisy svého státu platné lhůty pro výmaz údajů. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba údaje vztahující se k dotčené osobě vymazat, jakmile pomine účel, pro který byly tyto údaje předány. Žádající smluvní strana musí být informována o výmazu předaných údajů. V případě skončení platnosti této dohody je nutno všechny údaje, jež byly převzaty, zničit.

7. Smluvní strany jsou povinny přebírané údaje účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim a proti jejich neoprávněným změnám nebo neoprávněnému zveřejnění.

Hrazení nákladů

Článek 9

(1) Náklady spojené s předáním osob podle článků 1 až 7 nese žádající smluvní strana až do okamžiku zpětného převzetí osoby příslušným orgánem žádané smluvní strany.

(2) Náklady spojené s případným vrácením osob podle článku 1 odst. 2 a článku 7 odst. 6 s výjimkou nákladů spojených s pobytem osob na území státu žádané smluvní strany hradí žádající smluvní strana.

(3) Náklady podle odstavce 2 se rozumí cestovní výdaje osob a další nezbytné účelně vynaložené náklady spojené zejména se zdravotním ošetřením osob nebo provedením ochranných nebo bezpečnostních opatření. Výše nákladů podle odstavce 2 se řídí právními předpisy státu žádané smluvní strany platnými v době vynaložení nákladů.

(4) Příslušný orgán žádané smluvní strany zasílá příslušnému orgánu žádající smluvní strany vyúčtování nákladů podle odstavce 2 vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Součástí vyúčtování jsou doklady prokazující skutečnou výši nákladů.

(5) Příslušný orgán žádající smluvní strany uhradí náklady podle odstavce 2 příslušnému orgánu žádané smluvní strany bankovním převodem na jeho účet do třiceti dnů od data obdržení vyúčtování, a to v USD podle kurzu centrální banky státu žádané smluvní strany ke dni vynaložení těchto nákladů.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 10

Smluvní strany se zavazují provádět předávání a zpětné přebírání osob řádným způsobem v souladu s mezinárodním právem a zvyklostmi, jakož i respektovat práva a důstojnost těchto osob.

Článek 11

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat vzory dokladů, které budou sloužit jako potvrzení:

1. státního občanství států smluvních stran,

2. o povoleném pobytu na území států smluvních stran.

Článek 12

Příslušné orgány smluvních stran při provádění této dohody používají svůj úřední jazyk, pokud se nedohodnou jinak.

Článek 13

(1) Smluvní strany se budou vzájemně diplomatickou cestou informovat o:

1. útvarech příslušných k provádění předávání a zpětného přebírání osob, včetně jejich adres, telefonního, faxového a jiného spojení,

2. hraničních přechodech, na nichž bude prováděno předávání a zpětné přebírání osob,

3. útvarech příslušných pro řešení nejasných a sporných případů spojených s prováděním této dohody, včetně adres, telefonního, faxového a jiného spojení,

4. bankovním spojení pro hrazení nákladů podle článku 9.

(2) Smluvní strany se budou neprodleně diplomatickou cestou informovat o veškerých změnách údajů sdělených podle odstavce 1.

Článek 14

Příslušné orgány každé ze smluvních stran určí dva experty, kteří budou nejméně jednou za rok společně vyhodnocovat plnění této dohody a v případě potřeby budou předkládat návrhy na řešení otázek souvisejících s jejím prováděním. K těmto jednáním lze přizvat i další odborníky.

Článek 15

Provádění Úmluvy o právním postavení uprchlíků z 28. července 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků z 31. ledna 1967 není touto dohodou dotčeno.

Článek 16

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů ode dne doručení pozdější noty, kterou smluvní strany oznámí diplomatickou cestou, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro její vstup v platnost.

(2) Každá ze smluvních stran může dočasně pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti, s výjimkou článků 1 až 3, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku, nebo zdraví občanů. O přijetí nebo odvolání takového opatření se smluvní strany neodkladně informují diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této dohody nabývá platnosti uplynutím třiceti dnů ode dne doručení noty druhé smluvní strany.

(3) Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemně diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí uplynutím devadesáti dnů od data doručení noty o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Sofii dne 9. dubna 1998, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
PhDr. Jaroslav Šedivý, CSc. v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Bulharské republiky
Naděžda Michajlovová v. r.
ministryně zahraničních věcí

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 27. července 2004 v Sofii, byla vyhlášena pod č. 65/2005 Sb. m. s.

Přesunout nahoru