Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 81/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2008 až 2010

Datum vyhlášení 07.11.2007
Uzavření smlouvy 26.09.2007
Platnost od 26.09.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 2007 byl v Buenos Aires podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2008 až 2010.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 14 odst. 4 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.


PROGRAM SPOLUPRÁCE

mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2008 až 2010

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním prohloubit vztahy mezi oběma zeměmi v oblasti kultury,

berouce na vědomí působnost Ministerstva zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky v oblasti dvoustranné a mnohostranné kulturní spolupráce

a v souladu s článkem XIII Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsané dne 22. ledna 1986 v Buenos Aires,

se dohodly takto:

Článek 1

Spolupráce v oblasti kultury všeobecně

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Českými a argentinskými umělci, profesními sdruženími a institucemi a organizacemi působícími ve všech oblastech kultury.

(2) Smluvní strany dle svých možností podpoří kulturní akce, které se konají v rámci následujících projektů:

a) bienále „e-Golems“, které se koná v lichých letech střídavě v České republice a v Argentinské republice a jehož smyslem je poukázat na význam vědeckého a technologického pokroku v různých oblastech výpočetní techniky, jeho dopad na společnost a jedince a jeho důsledky pro kulturu a umění,

b) bienále „Kafka - Borges/Buenos Aires - Praha“, které se koná v sudých letech střídavě v České republice a v Argentinské republice a jehož smyslem je šířit literární odkaz obou spisovatelů, jejich patřičný vliv v literárním a kulturním světě, jakož i všeobecně v umění, a jejich spojení s Prahou a Buenos Aires.

Článek 2

Divadlo, hudba a tanec

(1) Smluvní strany budou podporovat uvádění divadelní, hudební a taneční tvorby českých a argentinských autorů, se zvláštním přihlédnutím k tvorbě současných autorů.

(2) Smluvní strany budou dle svých možností podporovat účast českých a argentinských umělců, odborníků a uměleckých souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních akcích, které mají povahu profesionální, neprofesionální či folklórní a jsou pořádané v České republice a v Argentinské republice. Svou pozornost zaměří zvláště na tyto akce:

v České republice:

- Mezinárodní hudební festival „Pražské jaro“,
- Mezinárodní hudební festival „Colours of Ostrava“,
- Letní slavnosti staré hudby v Praze,
- Mezinárodní festival „Divadlo“ v Plzni,
- Pražské quadriennale,
- Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla „Tanec Praha“,
- Festival „Janáčkovo Brno“,
- Mezinárodní folklórní festival ve Strážnici,
- Festival sborového umění s mezinárodní účastí a mezinárodní skladatelskou soutěží v Jihlavě,
- Festival českého amatérského divadla s mezinárodní účastí „Jiráskův Hronov“,
- Festival loutkového divadla „Loutkářská Chrudim“,
- Mezinárodní festival folklórních souborů „Rožnovské slavnosti“ ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
- Mezinárodní festival amatérského divadla „MB Apostrof“ v Praze;

v Argentinské republice:

- Mezinárodní divadelní festival v Buenos Aires,
- Folklórní festival v Cosquínu,
- Festival tanga města Buenos Aires,
- Světový šampionát v tangu,
- Jazzový festival v Bariloche,
- Mezinárodní festival „Marta Argerich“,
- Festival sborů „Cantat“ v San Juanu.

(3) Smluvní strany budou dle svých možností podporovat uvádění děl českých hudebních skladatelů v Argentinské republice a argentinských hudebních skladatelů v České republice a přímou spolupráci (včetně výměny sólistů a dirigentů) mezi Českou filharmonií a argentinským Národním symfonickým orchestrem.

(4) Smluvní strany dle svých možností podpoří přímou spolupráci mezi Národním divadlem v Praze a divadlem Teatro Colón města Buenos Aires.

Článek 3

Výtvarné umění

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a argentinskými institucemi a organizacemi působícími v oblasti výtvarného umění.

(2) Zároveň budou podporovat uvádění tvorby českých výtvarných umělců v Argentinské republice a argentinských výtvarných umělců v České republice.

Článek 4

Muzea a galerie

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a argentinskými muzei a galeriemi, veřejnými i soukromými, jakož i mezi dalšími institucemi a organizacemi působícími v oblasti vytváření, uchování a prezentace muzejních a galerijních sbírek, které jsou nedílnou součástí movitého kulturního dědictví České republiky a Argentinské republiky.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi a organizacemi, na které odkazuje odstavec 1, za účelem přípravy a realizace společných výstav, účasti jejich odborníků na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech, výzkumech a za účelem výměny informací v oblasti muzeologie a muzeo-grafie.

Článek 5

Kulturní dědictví

(1) Smluvní strany budou v rámci svých příslušných kompetencí spolupracovat v oblasti ochrany hmotného (movitého a nemovitého) a nehmotného kulturního dědictví České republiky a Argentinské republiky. Za tím účelem budou podporovat výměnu informací a zkušeností ve věci právních předpisů týkajících se kulturního dědictví České republiky a Argentinské republiky.

(2) Smluvní strany budou podporovat činnost potřebnou k vytváření evidence, dokumentace a digitalizace kulturního dědictví České republiky a Argentinské republiky a budou si vyměňovat informace z této oblasti.

(3) Smluvní strany budou v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Argentinské republice, platnými mezinárodně právními předpisy, na zásadách vzájemnosti a v mezích svých příslušných kompetencí vynakládat úsilí v bránění a boji proti nezákonnému vývozu, dovozu, převodu vlastnictví a přivlastnění kulturních statků z České republiky a Argentinské republiky. Rovněž si budou vyměňovat informace a zkušenosti z této oblasti.

(4) Smluvní strany umožní výměnu odborníků a zkušeností mezi českými a argentinskými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti ochrany a uchování kulturního dědictví.

Článek 6

Mezinárodní kulturní organizace

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat přímou spolupráci mezi českými a argentinskými středisky, jež jsou členy mezinárodních vládních i nevládních kulturních organizací, za účelem výměny zkušeností a informací v různých oblastech kultury.

Článek 7

Autorské právo

Smluvní strany budou v rámci svých příslušných kompetencí usilovat o zajištění ochrany práva autorského a práv s ním souvisejících v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a v souladu s mnohostrannými úmluvami v této oblasti, kterými jsou Česká republika a Argentinská republika vázány.

Článek 8

Média a audiovize

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a argentinských institucí a organizací působících v oblasti médií a audiovize. Rovněž budou podporovat spolupráci mezi příslušnými národními filmovými archivy.

(2) Smluvní strany budou podporovat výměnu českých a argentinských filmů na komerčním i nekomerčním základě.

(3) Smluvní strany budou podporovat účast českých a argentinských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech pořádaných v České republice a v Argentinské republice. Svou pozornost zaměří zvláště na tyto akce:

v České republice:

- Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,
- Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,
- Mezinárodní festival animovaných filmů „AniFest“ v Třeboni,
- Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“;

v Argentinské republice:

- Mezinárodní festival v Mar del Plata,
- Mezinárodní festival nezávislého filmu v Buenos Aires,
- Festival o lidských právech DERHUMALC,
- Festival dokumentárních filmů v Avellanedě.

(4) Smluvní strany dle svých možností a na zásadách reciprocity podpoří konání týdnů českého filmu v Buenos Aires a argentinského filmu v Praze.

(5) Smluvní strany dle svých možností podpoří vzájemnou spolupráci v rámci filmových koprodukcí.

Článek 9

Literatura a knižní kultura

(1) Smluvní strany budou podporovat vzájemnou znalost svých příslušných literatur.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi českými a argentinskými knihovnami, literárními muzei a dalšími kulturními a informačními institucemi.

(3) Smluvní strany budou podporovat konkrétní spolupráci v oblasti nových technologií, zvláště s ohledem na zpřístupňování této části kulturního dědictví České republiky a Argentinské republiky veřejnosti.

(4) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a argentinskými vydavatelskými organizacemi, zvláště pak v oblasti výroby a obchodování s publikacemi krásné a odborné literatury na vydavatelských trzích v České republice a v Argentinské republice.

(5) Smluvní strany budou prostřednictvím svých specializovaných programů podporovat překládání děl české literatury do španělského jazyka a děl argentinské literatury do českého jazyka.

(6) Smluvní strany budou podporovat výměnu českých a argentinských spisovatelů s cílem prohloubit znalost o současné literární tvorbě jak v České republice, tak v Argentinské republice.

Článek 10

Spolupráce Visegrádské skupiny a uskupení MERCOSUR

Smluvní strany budou usilovat o nalezení možností vzájemné spolupráce na konkrétních kulturních projektech uskutečňovaných v rámci Visegrádské skupiny a uskupení MERCOSUR a v rámci svých možností a příslušných kompetencí budou podporovat české a argentinské instituce a organizace, které takové kulturní projekty přímo realizují.

Článek 11

UNESCO

Smluvní strany budou v rámci svých příslušných kompetencí podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Argentinské komise pro UNESCO v oblasti kultury.

Článek 12

Výměna odborníků

(1) Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce, na zásadách vzájemnosti a dle svých možností budou vyměňovat odborníky působící v oblasti kultury v maximálním celkovém každoročním objemu 50 dnů.

(2) Výměna odborníků se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Argentinské republice, a pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, za těchto organizačních a finančních podmínek:

a) vysílající smluvní strana sdělí diplomatickou cestou přijímající smluvní straně s nejméně tříměsíčním předstihem návrh na vyslání svých odborníků, v návrhu uvede:

- jméno a příjmení odborníka a jeho profesní životopis,

- název instituce nebo organizace, která bude odborným garantem výměny,

- návrh pracovního programu výměny včetně termínu jejího uskutečnění,

- pracovní jazyk,

- další informace, o které přijímající smluvní strana požádá,

b) přijímající smluvní strana oznámí diplomatickou cestou vysílající smluvní straně své rozhodnutí o přijetí odborníka k výměně s nejméně dvouměsíčním předstihem,

c) vysílající smluvní strana oznámí diplomatickou cestou přijímající smluvní straně přesné datum, hodinu příjezdu a odjezdu a způsob dopravy odborníka s nejméně měsíčním předstihem,

d) vysílající smluvní strana uhradí náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět,

e) přijímající smluvní strana uhradí ubytování a poskytne částku na stravné a kapesné dle příslušných právních předpisů platných v České republice a v Argentinské republice,

f) vyžaduje-li to schválený program výměny, uhradí přijímající smluvní strana též náklady na dopravu na území svého státu, s výjimkou městské hromadné dopravy,

g) přijímající smluvní strana přijme k výměně dle tohoto Programu spolupráce jen odborníka, který bude mít sjednáno řádné cestovní pojištění pro případ náhlého onemocnění či úrazu,

h) vysílající smluvní strana zašle diplomatickou cestou přijímající smluvní straně kopii dokladu o sjednání cestovního pojištění, jakmile je jí známo přesné datum příjezdu a odjezdu odborníka.

Článek 13

Výměny výstav

Výměny výstav se budou uskutečňovat na základě organizačních a finančních pravidel dohodnutých přímo jejich organizátory případ od případu.

Článek 14

Všeobecná ustanovení

(1) Veškeré aktivity a výměny uvedené v tomto Programu spolupráce se budou uskutečňovat v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

(2) Tento Program spolupráce nevylučuje uskutečnění dalších aktivit dohodnutých smluvními stranami diplomatickou cestou.

(3) Jakékoliv pochybnosti, které mohou vzniknout při výkladu a provádění tohoto Programu spolupráce, budou řešit smluvní strany jednáním.

(4) Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2010. Platnost tohoto Programu spolupráce se automaticky prodlužuje do doby vstupu v platnost nového programu spolupráce.

(5) Každá ze smluvních stran může tento Program spolupráce diplomatickou cestou písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebude mít ukončení platnosti tohoto Programu spolupráce vliv na uskutečnění a dokončení aktivit, programů a/nebo projektů spolupráce, které již byly započaty.


Dáno v Buenos Aires dne 26. září 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
JUDr. František Mikeš v. r.
I. náměstek ministra

Za Ministerstvo zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí
Argentinské republiky
Gloria Raquel Bender v. r.
generální ředitelka odboru kulturních záležitostí

Přesunout nahoru