Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 78/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií

Datum vyhlášení 31.10.2007
Uzavření smlouvy 17.09.2007
Platnost od 17.09.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. září 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VIII dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ENERGETIKY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH TÝKAJÍCÍ SE SPOLUPRÁCE V OBLASTI ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ JADERNÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) a Ministerstvo energetiky Spojených států amerických (ME), dále jen „Strany“,

přejíce si spolupracovat při zabraňování šíření zbraní hromadného ničení a technologie, materiálů a odborných znalostí, spojených s těmito zbraněmi,

berouce na vědomí výměnu not mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických z 26. dubna a 3. května 2007, týkající se spolupráce při návratu jaderného paliva, dodaného Sovětským svazem a Ruskou federací, skladovaného v České republice, do Ruské federace, dále jen „Výměna not“ a

s ohledem na závazky České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii, včetně Evropského společenství pro atomovou energii,

se dohodly takto:

Článek I

Pro účely této Dohody:

„Jaderné palivo“ znamená štěpné izotopy uranu a všechny izotopy plutonia obsažené v palivových souborech výzkumných a zkušebních reaktorů, tyčích, regulačních tyčích nebo jejich dílčích součástech; ve výzkumných souborech a reaktorových terčíkových souborech nebo jejich dílčích součástech; a v sypkých materiálech, určených pro výzkumné a zkušební účely.

Článek II

1. V souladu s ustanoveními této Dohody, může ME poskytovat pomoc, bez nákladů pro MPO nebo jím určené provádějící subjekty, za účelem pomoci vládě České republiky při navrácení jaderného paliva, dodaného Sovětským svazem a Ruskou federací, skladovaného v České republice, do Ruské federace a také pomoci při předcházení možného šíření jaderných materiálů a technologií, které jsou atraktivní pro šíření.

2. MPO nebo jím určené provádějící subjekty použijí všechny materiály (včetně dodávek, zařízení a přístrojů), školení a služby, poskytnuté v souladu s touto Dohodou, výhradně pro účely navrácení jaderného paliva, dodaného Sovětským svazem a Ruskou federací, do Ruské federace a pro předcházení možného šíření jaderných materiálů a technologií, které jsou atraktivní pro šíření.

3. Všechny činnosti, vykonávané podle této Dohody budou prováděny v souladu s podmínkami Výměny not.

Článek III

Každá Strana této Dohody má právo po písemném oznámení druhé Straně delegovat odpovědnost za provádění této Dohody na jiné subjekty včetně agentur, resortů nebo útvarů své vlády.

Článek IV

1. V souladu s ustanoveními této Dohody může ME poskytovat MPO nebo jím určeným provádějícím subjektům pomoc za účelem předcházení možného šíření jaderných materiálů a souvisejících jaderných technologií, které jsou atraktivní pro šíření, z území České republiky. Tato pomoc může zahrnovat zejména činnosti, související s:

(a) navrácením jaderného paliva, dodaného Sovětským svazem a Ruskou federací z výzkumného reaktoru LVR-15 v ÚJV Řež, a. s. do Ruské federace;

(b) zvýšením úrovně bezpečnosti v místě reaktoru LVR-15 a tam skladovaných jaderných materiálů;

(c) bezpečným skladováním jaderných materiálů České republiky včetně zdokonalení metod ochrany, kontroly pohybu a evidence jaderných materiálů ke snížení rizika krádeže nebo možnosti neoprávněného přesunu jaderných materiálů, skladovaných v areálech na území České republiky.

2. Ustanovení této Dohody se vztahují na:

(a) zajištění technické pomoci, služeb řízení bezpečnosti, podpory plánování a řízení projektů, týkajících se jakékoliv pomoci, poskytované podle této Dohody; a

(b) zajištění zprostředkovacích a/nebo akvizičních služeb, výběru subdodavatelů, služeb řízení kontraktů a projektů a technický a administrativní dozor nad plněním subdodavatelů během přípravy a provádění prací podle této Dohody.

3. Vždy když to bude možné, MPO nebo jím určené provádějící subjekty zajistí dostupnost veškerého vyhořelého jaderného paliva, obsahujícího uran, obohacený izotopem U-235 na 20 % nebo více, k navrácení do Ruské federace před tím, než bude navráceno jakékoliv nízko obohacené vyhořelé palivo.

4. Podmínky pomoci, poskytované podle této Dohody budou definovány samostatnými kontrakty nebo ujednáními mezi ME a MPO nebo jimi určenými provádějícími subjekty. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito kontrakty nebo ujednáními a touto Dohodou, budou mít přednost ustanovení této Dohody.

5. Na základě ustanovení této Dohody může ME podle svého uvážení poskytnout MPO nebo jím určeným provádějícím subjektům i jiné druhy pomoci, podmíněné písemnou dohodou obou Stran.

Článek V

1. MPO nebo jím určené provádějící subjekty budou koordinovat svou činnost s příslušnými ministerstvy, vládními agenturami a organizacemi České republiky, aby zajistily, že materiály včetně dodávek, zařízení a přístrojů poskytnuté vládě České republiky podle této Dohody budou mít přednostní zacházení dovolující neprodlené dodání na konečné místo určení v České republice. MPO nebo jím určené provádějící subjekty budou koordinovat svou činnost s příslušnými ministerstvy, vládními agenturami a organizacemi České republiky, aby zajistily, že budou učiněna příslušná opatření pro bezpečnost personálu vlády Spojených států, dodavatelů a materiálů včetně dodávek, zařízení a přístrojů v objektech, spojených s činností podle této Dohody.

2. MPO nebo jím určené provádějící subjekty budou napomáhat kontrole všech materiálů včetně dodávek, zařízení a přístrojů obdržených podle této Dohody, příslušnými ministerstvy, agenturami a organizacemi vlády České republiky a potvrdí ME jejich přijatelnost do třiceti dnů od převzetí výsledků takových kontrol. Lhůty a podmínky pro opravu nebo náhradu nevyhovujících materiálů včetně dodávek, zařízení a přístrojů budou stanoveny v kontraktech, podle nichž budou materiály včetně dodávek, zařízení a přístrojů poskytovány podle této Dohody.

Článek VI

1. Zástupci ME mají právo prověřovat užití jakýchkoliv materiálů (včetně dodávek, zařízení a přístrojů), výcviku nebo služeb, poskytovaných v souladu s touto Dohodou v místech, kde se nacházejí nebo užívají a budou mít právo kontrolovat a prohlížet všechny záznamy a dokumentace, vztahující se k užití materiálů (včetně dodávek, zařízení a přístrojů), výcviku nebo služeb, poskytovaných v souladu s touto Dohodou, zejména s jejím článkem IV/4.

2. Zástupci ME mají právo monitorovat realizaci kontraktů a průběh činností podle této Dohody v zařízeních na území České republiky.

Článek VII

1. Všechny činnosti prováděné každou Stranou podle této Dohody budou vykonávány v souladu s platnými zákony a právními předpisy státu Strany jakož i se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž je stát Strany vázán.

2. V případě potřeby mohou Strany uzavírat prováděcí ujednání k naplňování ustanovení této Dohody. V případě jakéhokoliv rozporu mezi touto Dohodou a kterýmkoliv takovým ujednáním, budou mít přednost ustanovení této Dohody.

Článek VIII

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou Stran a její platnost může být ukončena na základě vzájemného souhlasu obou Stran nebo každou ze Stran po písemném oznámení druhé Straně, učiněném nejméně 90 dní předem.


Na důkaz toho podepsaní, řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 17. září 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Martin Říman v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Ministerstvo energetiky Spojených států amerických
Richard W. Graber v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spojených států amerických v České republice

Přesunout nahoru