Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 74/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Datum vyhlášení 01.10.2007
Uzavření smlouvy 23.11.2006
Platnost od 01.10.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2006 byla v Ottawě podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 2 dne 1. října 2007.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU

O USNADŇOVÁNÍ DOČASNÝCH PRACOVNÍCH POBYTŮ MLÁDEŽE

ČESKÁ REPUBLIKA A KANADA, dále jen „strany“

PŘEJÍCE SI podpořit úzkou spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi;

PŘEJÍCE SI podpořit mobilitu a výměny mládeže, zvýšení úrovně institucí postsekundárního vzdělávání a nevládních organizací a zvýšení konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních podniků, v obou zemích;

PŘEJÍCE SI vytvořit pro své mladé občany příležitosti k doplnění postsekundárního vzdělání či odborné přípravy, k získání pracovních zkušeností a ke zlepšení znalosti jazyků, kultury a společnosti druhé země, a tak podpořit vzájemné porozumění mezi oběma zeměmi;

PŘESVĚDČENY o důležitosti usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže,

SE DOHODLY takto:

Článek 1

Účel

Účelem této dohody je zjednodušení a usnadnění administrativních postupů uplatňovaných v případech, kdy mladí občané jedné strany, kteří splňují podmínky podle této dohody, chtějí vstoupit na území druhé strany a pobývat tam za účelem doplnění svého postsekundárního vzdělání či odborné přípravy, získání pracovních zkušeností, či zlepšení znalosti jazyků, kultury a společnosti druhé země.

Článek 2

Podmínky účasti

Tuto dohodu budou oprávněni využít tito čeští a kanadští občané:

a) mladí občané, včetně absolventů postsekundárního studia, kteří chtějí v zájmu podpory svého kariérního růstu absolvovat v hostitelské zemi další placenou odbornou přípravu na základě příslibu pracovní smlouvy;

b) studenti zapsaní v institucích postsekundárního vzdělávání ve své zemi, kteří chtějí splnit část svého studijního programu v hostitelské zemi absolvováním předem dohodnuté stáže, či přijetím pracovního umístění, které jsou povinnou součástí jejich studia a za něž budou odměňováni, mimo jiné i v rámci ujednání mezi institucemi postsekundárního vzdělávání;

c) mladí občané, včetně studentů zapsaných ke studiu ve své zemi, kteří hodlají v hostitelské zemi cestovat a chtějí získat příležitostné placené zaměstnání za účelem doplnění svých finančních prostředků.

Článek 3

Požadavky

1. Aby mohli využít této dohody, musí mladí občané obou stran, kteří spadají do jedné z kategorií podle článku 2, podat individuální žádost na diplomatické misi či v odpovídajícím případě na konzulárním úřadě druhé strany na území strany, jejímiž jsou občany, pokud splňují následující podmínky:

a) ke dni podání žádosti jsou ve věku mezi 18 a 35 lety včetně;

b) jsou českými občany s trvalým pobytem v České republice a držiteli českého cestovního pasu s platností přesahující předpokládanou dobu pobytu podle této dohody, nebo kanadskými občany s trvalým pobytem v Kanadě a držiteli kanadského cestovního pasu s platností přesahující předpokládanou dobu pobytu podle této dohody;

c) mají zpáteční jízdenku nebo dostatečné finanční prostředky k zakoupení takové jízdenky a mají doklad o finančních prostředcích potřebných ke krytí nákladů spojených se začátkem svého pobytu na území druhé strany;

d) souhlasí s tím, že si před vstupem na území druhé strany sjednají pojištění zdravotní péče včetně hospitalizace a repatriace na dobu oprávněného pobytu;

e) podle povahy případu:

i. prokáží, že získali příslib pracovní smlouvy; nebo

ii. předloží doklad o zápisu ke studiu v instituci postsekundárního vzdělávání ve své zemi a prokáží, že získali příslib stáže či pracovního umístění; nebo

iii. potvrdí svůj úmysl pobývat na území druhé strany za účelem dovolené s možností získat příležitostné placené zaměstnání k doplnění svých finančních prostředků;

f) a splňují všechny ostatní požadavky právních předpisů hostitelské země týkajících se přistěhovalectví.

2. Oprávnění občané mohou této dohody využít nejvýše dvakrát pod podmínkou, že přitom budou spadat do dvou různých kategorií uvedených v článku 2, přičemž oba pobyty na sebe nesmí bezprostředně navazovat. Doba každého pobytu nesmí přesáhnout jeden rok.

Článek 4

Poplatky

1. Od poplatků je osvobozena žádost podle článku 3 odstavce 1 této dohody.

2. Pokud to bude považováno za opodstatněné pro provádění této dohody, vyhrazuje si každá ze stran právo zavést poplatek za žádost podle článku 3 odstavce 1 této dohody. Takové rozhodnutí bude oznámeno druhé straně diplomatickou cestou. V takovém případě může druhá strana zavést poplatek na základě reciprocity.

Článek 5

Vstup a pobyt

1. Každá strana na základě podmínek této dohody usnadní postupy potřebné k tomu, aby občané druhé strany splňující požadavky mohli vstoupit na její území a pobývat na něm.

2. S přihlédnutím k ochraně veřejného zájmu vydají úřady každé strany občanům druhé strany, kteří splňují požadavky podle článku 3, doklad opravňující ke vstupu na její území. Tento doklad bude platný nejvýše jeden rok a bude v něm uveden důvod pobytu.

a) V případě Kanady bude tímto dokladem doporučující dopis a vízum, pokud je vyžadováno.

b) V případě České republiky bude tímto dokladem vízum k pobytu nad 90 dnů.

3. Doklady opravňující ke vstupu na území uvedené v předchozím odstavci budou občanům splňujícím požadavky vydány diplomatickou misí či konzulárním úřadem druhé strany, u nichž byla podána žádost podle článku 3.

Článek 6

Pracovní oprávnění

1. Kanadští občané, kteří splňují požadavky podle této dohody a jimž bylo vydáno vízum k pobytu nad 90 dnů podle článku 5 odstavce 2, jsou oprávněni přijmout zaměstnání v České republice bez ohledu na situaci na trhu práce a bez povolení k zaměstnání po dobu platnosti výše uvedeného víza.

2. Čeští občané, kteří splňují požadavky podle této dohody a jimž byl vydán doporučující dopis podle článku 5 odstavce 2:

a) v případech uvedených v článku 2 písmena a) a b) obdrží při příjezdu do Kanady bez ohledu na situaci na trhu práce dočasné povolení k zaměstnání vázané na určitého zaměstnavatele, platné na dobu jejich oprávněného pobytu; nebo

b) v případech uvedených v článku 2 písmeno c) obdrží při příjezdu do Kanady bez ohledu na situaci na trhu práce dočasné otevřené povolení k zaměstnání pro příležitostné zaměstnání, platné na celém území Kanady na dobu jejich oprávněného pobytu.

Článek 7

Obecná ustanovení

1. Občané kterékoli strany, kteří využívají tuto dohodu, se musí řídit platnými právními předpisy hostitelské země, zvláště pokud jde o výkon regulovaných povolání.

2. Ve věci sociálního zabezpečení, podpory v nezaměstnanosti a sociální pomoci budou uplatňovány právní předpisy hostitelské země.

3. Občanům kterékoli strany využívajícím tuto dohodu se dostane stejného zacházení jako občanům druhé strany, pokud jde o pracovní podmínky a mzdu v souladu s vnitrostátními právními předpisy hostitelské země.

4. Touto dohodou nejsou dotčeny závazky každé strany vyplývající z jiných mezinárodních smluv.

Článek 8

Pobídky

Strany budou povzbuzovat vládní instituce, nevládní organizace, instituce postsekundárního vzdělávání a soukromý sektor, aby podporovaly uplatňování této dohody, zvláště tím, že budou občanům radit při získávání informací a vyhledávání pracovního umístění nebo zaměstnání.

Článek 9

Provádění

1. Strany každoročně stanoví výměnou diplomatických not na základě reciprocity počet občanů, kteří budou moci využít tuto dohodu.

2. Minimální částka finančních prostředků požadovaná podle článku 3 odstavce 1 písmene c) bude stanovena vzájemnou dohodou stran prostřednictvím výměny diplomatických not.

3. Počet občanů využívajících tuto dohodu se bude počítat od vstupu této dohody v platnost do konce téhož roku, a poté každoročně od 1. ledna do 31. prosince.

4. Strany se budou navzájem diplomatickou cestou informovat o administrativních postupech a podmínkách souvisejících s prováděním této dohody.

Článek 10

Konzultace

Strany mohou kdykoliv navzájem konzultovat výklad a provádění ustanovení této dohody.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1. Každá strana zašle druhé straně diplomatickou cestou písemné oznámení o splnění vnitrostátních náležitostí nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

2. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po datu pozdějšího z oznámení uvedených v předchozím odstavci.

3. Kterákoli strana může kdykoliv dočasně pozastavit provádění této dohody, úplně či částečně, tím, že zašle druhé straně diplomatickou cestou písemné oznámení s uvedením data účinnosti pozastavení. Pozastavením nebude dotčeno právo pobytu osob, kterým již byl umožněn vstup na území hostitelské země na základě této dohody.

4. Kterákoli strana může kdykoli ukončit platnost této dohody na základě písemné výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou zaslané diplomatickou cestou. Ukončením platnosti Dohody nebude dotčeno právo pobytu osob, kterým již byl umožněn vstup na území hostitelské země na základě této dohody.

5. Tato dohoda může být pozměněna vzájemnou dohodou v písemné formě a takové změny vstoupí v platnost v souladu s postupy uvedenými v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Ottawě dne 23. listopadu 2006, ve dvou původních vyhotoveních, v jazyce českém, anglickém a francouzském, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

Za Českou republiku
JUDr. Pavel Vošalík v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Kanadě

Za Kanadu
Tom MacDonald v. r.
generální ředitel Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodního obchodu Kanady

Přesunout nahoru