Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 70/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství při rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce

Datum vyhlášení 24.08.2007
Uzavření smlouvy 11.06.2007
Platnost od 11.06.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. června 2007 byla v Ženevě podepsána Dohoda o partnerství při rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce*).

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VIII odst. 1 dne 11. června 2007.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

O PARTNERSTVÍ PŘI ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCI

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ PRÁCE

(dále jen Dohoda)

Vláda České republiky, zastoupená Ministerstvem zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV), a Mezinárodní organizace práce, zastoupená Mezinárodním úřadem práce (dále jen MOP), přejíce si dále posílit svou spolupráci,

se tímto dohodly na následujícím:

ČLÁNEK I

Cíl a definice

1. Klíčovým cílem této Dohody je podpora realizace Rozvojových cílů tisíciletí v rozvojových zemích prostřednictvím působení MOP.

2. Dohoda se týká dobrovolných příspěvků České republiky Mezinárodní organizaci práce.

3. Jednotlivé projekty a aktivity, které budou financovány vládou České republiky na základě této Dohody, budou podléhat vzájemnému odsouhlasení konkrétních projektů ze strany MOP a MPSV.

4. Strany budou usilovat o to, aby zajistily, že nebudou rozdíly mezi touto Dohodou a vzájemně odsouhlasenými konkrétními projekty. Pokud se rozdíly objeví, platí konkrétní projekty.

5. Aktivity, prováděné na základě Dohody skrze dobrovolné příspěvky České republiky, jsou:

a) rozvojové projekty MOP;

b) vyslání českých odborníků do MOP;

c) možnosti stáží pro mladé české absolventy nebo studenty u MOP;

d) konzultační účast na přípravě nebo hodnocení projektů.

ČLÁNEK II

Převod prostředků

1. MZV každý rok určí celkovou částku, která bude k dispozici pro následující rok.

2. MZV ukládá svůj finanční příspěvek do „Generálního fondu České republiky“ (dále jen Fond) v ročních splátkách v českých korunách, a to na účet uvedený v konkrétní žádosti, kterou mu zašle MOP.

3. V rámci pomoci s úhradou administrativních a dalších nákladů MOP na projekty a aktivity financované v rámci této Dohody je MOP oprávněna použít částku nepřesahující 13 % ročního příspěvku.

4. České příspěvky budou poskytovány v českých korunách. MZV převede prostředky MOP v českých korunách. MOP písemně potvrdí přijetí prostředků s částkou uvedenou v amerických dolarech. V případě kurzovních výkyvů, jež by mohly způsobit pokles hodnoty, se strany poradí, jak nejlépe situaci řešit.

5. Úroky z držení prostředků poskytnutých MZV se vypočtou jednou ročně v souladu s předpisy, pravidly a postupy MOP. MOP zašle informaci o této kalkulaci MZV.

6. V případě vyčerpání finančních prostředků ve Fondu mohou být projekty nebo aktivity ze strany MOP s okamžitou platností omezeny, pozastaveny nebo ukončeny.

ČLÁNEK III

Programové využití prostředků

1. Při výběru a provádění aktivit financovaných na základě této Dohody se bude MOP řídit příslušnými politickými rozhodnutími a vodítky schválenými Správní radou a společnými cíli a zásadami platnými v mezinárodním rozvojovém společenství, které jsou obsaženy mimo jiné v politických deklaracích a plánech činnosti z příslušných summitů OSN, především Miléniového summitu, a které Správní rada přijala, se zvláštním důrazem na:

a) přispívání k vymýcení chudoby pomocí hospodářského růstu a stálého zlepšování hospodářských a sociálních podmínek chudších částí obyvatelstva v rozvojových zemích pomocí dlouhodobé, cílené a účinné podpory, která zúčastněným zemím pomůže mobilizovat své lidské i ostatní zdroje;

b) zajištění, aby rozvojová pomoc vycházela z dialogu s přijímajícími zeměmi a byla v souladu s jejich vlastními prioritami a rozvojovými plány, především s jejich národními strategiemi snižování chudoby;

c) přispívání k rozvoji kapacit a institucionálnímu rozvoji v přijímajících zemích;

d) usilování o udržitelný rozvoj;

e) zajištění, aby genderové otázky byly plně brány v úvahu;

f) prosazování přístupu k rozvoji založeného na právech.

2. Rozvojové projekty, které mají být financovány podle Dohody, by měly souviset s geografickými prioritami vlády České republiky. Pro období 2006 - 10 jimi jsou: Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Moldavská republika, Angolská republika, Republika Zambie, Mongolsko, Vietnamská socialistická republika a Republika Jemen. MPSV může kdykoliv informovat MOP o konkrétních zásadách vztahujících se k přijímajícím zemím majícím nárok na podporu podle této Dohody.

3. Příspěvky vlády České republiky na projekty pod správou MOP se rozdělují na základě projektových návrhů zahrnujících logický rámec, pracovní plán a rozpočet, které předkládá MOP a jejichž financování schvaluje MPSV.

4. MOP vypracuje indikativní roční pracovní plány, roční strategické plány implementace a roční rozpočty. Tyto dokumenty budou každoročně aktualizovány a předkládány na výročních poradách.

5. Aktivity na úrovni jednotlivých zemí probíhají v rámci národních strategií snižování chudoby (PRSs) nebo jiných srovnatelných vnitrostátních politik nebo plánů. Maximální úsilí se věnuje zajištění účinné koordinace s dalšími plánovanými nebo probíhajícími aktivitami v dané oblasti bez ohledu na zdroj jejich financování.

6. Za účelem maximalizace účinnosti rozvojových aktivit prováděných na základě této Dohody a v souladu s vnitřními předpisy, pravidly a směrnicemi a s rozhodnutími Správní rady bude MOP navazovat partnerské vztahy s dalšími relevantními rozvojovými partnery a v relevantních případech se bude podílet na jednotném hodnocení rozvoje země (CCA) a na činnosti Rámce pro rozvojovou pomoc OSN (UNDAF) a dalších relevantních koordinačních mechanismů.

7. Způsob vysílání českých odborníků a možnosti stáží pro mladé české absolventy nebo studenty budou stanoveny a formalizovány formou výměny dopisů mezi MPSV a MOR

ČLÁNEK IV

Účetnictví a zprávy

1. MOP založí a spravuje Fond, na jehož účet bude MZV převádět prostředky a z něhož bude MOP čerpat prostředky na činnosti financované na základě této Dohody. Fond bude obsahovat pouze prostředky související s činnostmi podle této Dohody.

2. MOP spravuje a účtuje prostředky v souladu se svými finančními pravidly, předpisy a postupy. Příspěvky hrazené v jiné měně než v USD budou převedeny na USD v tržním kurzu k datu transakce. Výdaje v jiné měně než v USD budou převedeny na USD v operačním kursu OSN k datu transakce.

3. MOP bude předkládat MPSV ověřené účetní závěrky nejpozději 6 týdnů před výroční poradou, a to za období od 1. ledna do 31. prosince, s uvedením výdajů za dané období a se specifikací prostředků přidělených a vydaných na každou tematickou prioritní oblast podle této Dohody, a to v souladu s finančními pravidly, předpisy a postupy MOP a ve formátu dohodnutém mezi MPSV a MOP. Po ukončení jednotlivých aktivit MOP předloží MPSV konečnou účetní závěrku.

4. Veškeré platby, které MOP přijme na základě této Dohody, podléhají vnitřním a vnějším auditním postupům zavedeným finančními pravidly a předpisy a administrativními postupy MOR Všechny audity provádějí auditoři jmenovaní příslušnými řídícími orgány. Pro každý projekt/aktivitu financovanou na základě této Dohody se vede oddělené účetnictví a záznamy.

5. MOP předkládá MPSV nejpozději do 31. května každého roku zprávu s uvedením přijatých a vydaných prostředků v uplynulém kalendářním roce. Tato zpráva obsahuje výpis z účtu MOP ve formě, ve které byl předložen k auditu externímu auditorovi, jehož zpráva je přiložena k dvouleté účetní zprávě MOP. Pokud v této zprávě nejsou uvedeny české příspěvky podle této Dohody, MOP předá potvrzení o přijatých českých příspěvcích společně s auditovaným účetnictvím.

6. Pokud auditorská zpráva externího auditora pro řídící orgány MOP obsahuje zjištění relevantní pro činnosti na základě této Dohody, bude její kopie spolu s vyjádřením MOP k ní dána k dispozici MPSV.

7. Úroky z prostředků poskytnutých vládou České republiky a přebytek prostředků z ukončených aktivit se převádí do Fondu jednou ročně. MOP tento převod oznamuje MPSV a MZV Tyto prostředky mohou být na základě vzájemného ujednání MOP a MPSV využity na činnost související s účelem této Dohody, především na identifikaci projektů, jejich hodnocení a podávání zpráv o nich.

8. MOP vypracuje z každého ukončeného projektu konečnou zprávu. Tyto zprávy předá MPSV a MZV nejpozději do 3 měsíců po ukončení projektu. Konečná zpráva shrnuje výstupy a podniknuté aktivity, výsledky ve srovnání s cíli a účelem projektu/programu a hodnocení jeho účinnosti.

9. MOP bude předkládat MPSV pololetní zprávu o postupu při provádění každého projektu/aktivity s ohledem na jeho/její cíle, kterou vypracuje v souladu s účetními a výkazními postupy MOP nejpozději měsíc před výroční poradou. Zpráva bude obsahovat podrobné informace o dosažených cílech a zahrnuje zprávu o postupu s uvedením informací o skutečných výstupech v porovnání s plánovanými výstupy, pracovními plány a harmonogramy, o využití vstupů a finančních prostředků, o problémech, které nastaly nebo jsou předpokládány, a další informace související s prováděním projektu/aktivity.

ČLÁNEK V

Spolupráce a konzultace

1. MOP a MPSV pořádají výroční porady o své spolupráci podle této Dohody. Porady se budou zabývat politickými a principiálními otázkami a kontrolou realizovaných aktivit a diskusí o plánech podle této Dohody.

2. Program porad zpravidla zahrnuje:

a) přehled aktivit financovaných z českých příspěvků a implementovaných v předešlém roce a přehled probíhajících programů, včetně jejich finanční situace;

b) přehled výsledků evaluací a provedených auditů;

c) přehled navrhovaných pracovních plánů a výročních strategických plánů implementace na nadcházející rok;

d) administrativní záležitosti, včetně personálního obsazení a záležitostí souvisejících se zadáváním zakázek.

3. Výroční porady svolává MOP a předsedá jim. Na datu a místě porad se strany dohodnou. MOP navrhne dohodnutý zápis ze schůze a předá jej MPSV ke schválení.

4. Vláda ČR a MOP mohou na žádost kterékoliv ze stran uspořádat mimo rámec pravidelné výroční porady diskusi svých zástupců, týkající se postupu některé z činností podle této Dohody.

5. MOP zodpovídá za sledování, kontrolu, evaluaci a audit aktivit realizovaných podle této Dohody. Náklady na tuto činnost mohou být hrazeny z příspěvků vlády České republiky podle této Dohody. Veškerá takováto činnost prováděná podle této Dohody musí odpovídat postupům MOP pro vnitřní sledování a evaluaci.

6. Vláda ČR si může na své náklady vyžádat audit využití těchto prostředků, a to externími nebo interními auditory MOP.

7. MOP každoročně v souvislosti s výroční poradou informuje MPSV o programu kontrol a hodnocení plánovaném na příštích 12 měsíců. Referenční podmínky pro veškeré technické a tematické hodnocení a kontroly a hodnocení podle této Dohody se předkládají MPSV nejpozději osm týdnů předem a MPSV bude vyzváno k vyslání svého zástupce na danou kontrolu nebo hodnocení.

8. S výjimkou důvěrných informací nebo personálních otázek MOP zašle bez zbytečného prodlení MPSV kontrolní a/nebo evaluační zprávu o aktivitách financovaných na základě této Dohody.

ČLÁNEK VI

Lidské zdroje

1. Pracovníci, přidělovaní MOP na projekty financované podle této Dohody a smluvně s ní vázaní, budou přijímáni a zaměstnáváni v souladu s předpisy, pravidly a směrnicemi MOP a budou svou práci vykonávat pod dohledem MOP. MOP se vynasnaží na projekty a aktivity podle této Dohody nalézt a najmout vhodné české odborníky a konzultanty a zajistit, aby mezi pracovníky v odborné kategorii byli čeští občané adekvátně zastoupeni v souladu s platnými pravidly a postupy MOP

2. Oznámení o dlouhodobě volných místech na pozici hlavního technického poradce (Chief Technical Advisor, CTA) pro projekty financované na základě této Dohody se předávají MPSV k případné další distribuci. K tomuto účelu MOP poskytuje MPSV příslušný popis práce, a to s dostatečným předstihem před termínem pro předložení přihlášek.

3. MPSV na žádost MOP pomůže MOP s vyhledáváním kvalifikovaných českých kandidátů na volné pozice, a pokud to bude nezbytné, pomůže MOP se sestavením seznamu českých konzultantů.

4. MOP před výroční poradou poskytne MPSV informace o poměru, počtu, třídě a umístění českých občanů podílejících se na projektech a aktivitách podle této Dohody.

ČLÁNEK VII

Zadávání veřejných zakázek

1. Při realizaci aktivit financovaných podle této Dohody bude MOP zadávat veškeré zakázky na dodávky a služby v souladu se svými pravidly a postupy na zadávání veřejných zakázek. MOP bude usilovat o zahrnutí potenciálních dodavatelů v přijímající zemi nebo jiných relevantních rozvojových zemích do svých jednání o dodávkách a službách.

2. Dodavatelé zboží a služeb z ČR budou mít stejnou příležitost ucházet se v soutěžích o zakázky jako ostatní dodavatelé.

3. MPSV ve spolupráci s MZV pomůže MOP na její žádost se sestavením příslušného seznamu českých dodavatelů.

4. MOP před výroční poradou předloží MPSV krátkou zprávu s uvedením poměru českých služeb a vybavení využitého v projektech a aktivitách financovaných podle této Dohody.

ČLÁNEK VIII

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu oběma stranami. Zůstane v platnosti po dobu pěti let, pokud jedna ze stran neukončí předčasně její platnost písemným oznámením druhé straně s tříměsíční výpovědní lhůtou.

2. Vypovězením Dohody nejsou, pokud se strany nedohodnou jinak, v rozumné míře dotčeny smluvní závazky uzavřené mezi MOP, konzultantem a/nebo třetí stranou před obdržením výpovědi Dohody. Případný zůstatek hotovosti nebo zbývající nealokované prostředky se bezpodmínečně vrací MZV

3. Dohoda může být měněna vzájemnou dohodou obou stran v písemné podobě, a to na základě příslušných konzultací.

4. Vláda České republiky si vyhrazuje právo přestat poskytovat příspěvky a/nebo zastavit výdaje z Fondu, pokud z výše uvedených zpráv nebo z jiného zdroje vyjde najevo, že

a) nejsou plněny smluvní podmínky; nebo

b) prostředky nejsou využívány na realizaci projektů/aktivit podle této Dohody nebo jsou využívány v rozporu s pravidly MOP; nebo

c) využití prostředků nebo realizace projektů/aktivit podle této Dohody může být ohroženo nezákonnou činností, bez ohledu na to, zda za ni MOP nese odpovědnost či nikoli.

V posledních dvou případech může MPSV rovněž žádat vrácení celého příspěvku nebo jeho části do Fondu.

5. MOP upozorní své pracovníky a konzultanty spolupracující na základě této Dohody, že nejsou oprávněni třetím stranám nabízet nebo slibovat jakékoliv dary, odměny, kompenzace nebo zisk jakéhokoliv druhu, ani od třetích stran jakékoliv dary, odměny, kompenzace nebo zisk jakéhokoliv druhu či přísliby uvedeného přijímat, a to ani pro sebe ani pro jinou stranu, pokud to není v souladu s jejich postavením mezinárodního úředníka.

6. V nejvyšší možné míře bude MOP neprodleně informovat MPSV o jakémkoli nezákonném nebo korupčním jednání v rámci činností financovaných na základě této Dohody, bez ohledu na to, zda za ně MOP nese odpovědnost či nikoli.

7. Strany budou maximálně usilovat o řešení veškerých sporů, neshod nebo nároků, které vyvstanou z této Dohody nebo v souvislosti s ní, smírně a formou přímých neformálních jednání. Veškeré spory, které vzniknou mezi vládou České republiky a MOP z výkladu, použití nebo provádění této Dohody, včetně její platnosti nebo ukončení, jež není možno vyřešit smírně, může vláda České republiky nebo MOP předložit k rozhodčímu řízení v souladu s rozhodčími pravidly Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Místem řízení je Ženeva. Rozhodnutí rozhodčího soudu bude konečné a závazné pro vládu ČR i MOP.

8. Žádné z ustanovení této Dohody nebo ustanovení na Dohodu se vztahujících nelze vykládat jako vzdání se výsad a imunit požívaných MOP.

9. Žádná ze stran neodpovídá za činnost kterékoli osoby zaměstnané druhou stranou na základě této Dohody a vláda ČR neodpovídá za žádné náklady MOP při ukončování pracovního poměru této osoby.


Podepsáno dne 11. června 2007 (v anglickém jazyce)
Místo Ženeva
Za vládu České republiky:
Petr Nečas v. r.
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Podepsáno dne 11. června 2007 (v anglickém jazyce)
Místo Ženeva
Za Mezinárodní organizaci práce:
Juan Somavia v. r.
generální ředitel

Poznámky pod čarou

*) Texty vnitřních předpisů MOP, na něž je odkazováno v této Dohodě, jmenovitě Rozpočtových pravidel (Financial Rules; vydání z r. 2001) a Rozpočtových předpisů (Financial Regulations; vydání z r. 2003) jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:
• anglická verze na adrese: http://www.mpsv.cz/en/4415 (International Relations » Development Cooperation » Multilateral FDC);
• český neoficiální překlad na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/4408
(Mezinárodní vztahy » Zahraniční rozvojová spolupráce » Zahraniční rozvojová spolupráce MPSV » Multilaterální ZRS MPSV).

Přesunout nahoru