Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 67/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ukrajiny

Datum vyhlášení 24.08.2007
Uzavření smlouvy 17.02.2006
Platnost od 17.02.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. února 2006 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ukrajiny.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 17. února 2006.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

MEZI MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU UKRAJINY

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo kultury a cestovního ruchu Ukrajiny, dále jen „strany“,

- uznávajíce význam rozvoje cestovního ruchu a jeho podíl na hospodářském, kulturním a společenském životě svých států,

- přejíce si vytvořit právní rámec pro budoucí úzkou a dlouhodobou spolupráci v oblasti cestovního ruchu na principech rovnosti a vzájemných výhod a rozvíjet vztahy v této oblasti mezi svými státy,

SE DOHODLY TAKTO:

ČLÁNEK 1

Strany budou napomáhat rozšíření cestovního ruchu mezi Českou republikou a Ukrajinou za účelem zdokonalování vzájemného poznávání života, historie a kultury svých národů.

Strany budou podporovat snahu o jednoduché postupy pro občany obou zemí, kteří cestují do druhé země za turistikou mezi oběma státy, a to v souladu s právními předpisy platnými v obou zemích.

ČLÁNEK 2

Strany budou v souladu s legislativou platnou ve své zemi podporovat a vzájemně usnadňovat investice českých a ukrajinských podnikatelů, jakož i společné podniky ve svých příslušných odvětvích cestovního ruchu. Budou napomáhat bližší vzájemné spolupráci mezi institucemi a jinými organizacemi podílejícími se na rozvoji mezinárodního a domácího cestovního ruchu.

ČLÁNEK 3

Strany si budou vyměňovat statistické a další informace v oblasti cestovního ruchu, včetně:

1) legislativních a normativních dokumentů regulujících aktivity příslušných zemí v oblasti cestovního ruchu;

2) legislativy spojené s ochranou kulturního a přírodního dědictví cenného pro cestovní ruch;

3) mezinárodních dokumentů týkajících se zájmů druhé strany;

4) turistických informací, zejména prostřednictvím tištěných materiálů, filmů, reklamních kampaní, konferencí a seminářů, pořádání výstav a veletrhů zaměřených na cestovní ruch.

Strany mohou v souladu s platnou legislativou obou států zřídit informační centra nebo jmenovat příslušné zástupce pro cestovní ruch ve svých zemích.

ČLÁNEK 4

Strany budou podporovat vzájemnou účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, a to zejména na veletrhu Holiday World v Praze a na veletrhu Travel Market „UKRAINE“ v Kyjevě.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo kultury a cestovního ruchu Ukrajiny se budou snažit podporovat účast svých zemí na mezinárodních festivalech filmů a video spotů s turistickou tematikou, které jsou organizovány v České republice a na Ukrajině, jako je Mezinárodní festival filmů a videa o cestovním ruchu „TOURFILM“, který se koná každoročně v Karlových Varech, a obdobných akcích na Ukrajině jako Festival filmů k cestovnímu ruchu „THE WIND OF TRAVELLING“.

ČLÁNEK 5

Strany budou podporovat zvyšování úrovně dovedností v cestovním ruchu, a to spoluprací v oblasti vzdělávání, školení a výměny odborníků, pracovníků a studentů z oblasti cestovního ruchu. Stejně tak budou spolupracovat při pořádání seminářů a cest pro osoby činné v cestovním průmyslu.

Strany budou napomáhat veřejným i soukromým organizacím při provádění různých studií a projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Strany budou podporovat výzkum v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 6

Za účelem zlepšení realizace této Dohody strany založí Společný výbor pro cestovní ruch sestávající z vedoucích pracovníků v oblasti cestovního ruchu z obou zemí, s cílem realizovat společné projekty, programy a usnesení týkající se rozvoje bilaterální spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Společný výbor pro cestovní ruch zpracuje roční prováděcí program, ve kterém stanoví priority spolupráce.

Strany stanoví na základě reciprocity podmínky členství, o kterých se budou vzájemně informovat.

Společný výbor pro cestovní ruch se po vzájemné dohodě bude setkávat jednou za rok, a to střídavě v České republice a na Ukrajině.

Strany se budou do šesti měsíců od data vstupu této Dohody v platnost vzájemně informovat o jmenování dvou spolupředsedů, za každou stranu jednoho. Do první schůze Společného výboru pro cestovní ruch budou tito spolupředsedové jednat jako kontaktní osoby mezi stranami pro realizaci této Dohody.

Strany mohou přizvat odborníky a zástupce soukromého sektoru z obou zemí k účasti na aktivitách Společného výboru pro cestovní ruch.

ČLÁNEK 7

Strany neberou odpovědnost či riziko za to, jakým způsobem druhá strana aplikuje výsledky spolupráce na základě této Dohody.

ČLÁNEK 8

Ustanovení této Dohody mohou být změněna nebo doplněna pouze po vzájemném souhlasu stran. Takováto doplnění budou provedena písemně a budou tvořit nedílnou součást této Dohody.

ČLÁNEK 9

Pokud mezi stranami vznikne spor týkající se výkladu nebo aplikace této Dohody, budou strany usilovat o jeho řešení jednáním nebo jinou metodou řešení sporů pro obě strany přijatelnou.

ČLÁNEK 10

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran může Dohodu kdykoli písemně diplomatickou cestou vypovědět. Ukončení platnosti Dohody nastává šest měsíců po doručení oznámení o ukončení platnosti.

Ukončení platnosti této Dohody neovlivní projekty prováděné podle této Dohody, které nebudou dokončeny v průběhu platnosti Dohody, pokud se strany nedohodnou jinak.


Dáno v Praze dne 17. února 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ukrajinském a anglickém, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu této Dohody je rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Radko Martínek v. r.
ministr

Za Ministerstvo kultury a cestovního ruchu Ukrajiny
Ihor Likhovyi v. r.
ministr

Přesunout nahoru