Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice

Datum vyhlášení 11.01.2007
Uzavření smlouvy 29.04.2005
Platnost od 18.10.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. dubna 2005 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 18. října 2006.

Podle ustanovení článku 16 dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě, podepsaná dne 8. dubna 1967 ve Varšavě.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky

o železniční dopravě přes státní hranice

Vláda České republiky a vláda Polské republiky (dále jen „smluvní strany“)

- vedeny snahou o další upevňování přátelství a dobrých sousedských vztahů,

- s přáním dalšího zlepšení železniční dopravy mezi oběma státy,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Tato dohoda se vztahuje na mezinárodní železniční přepravu cestujících, zboží a dopravních prostředků mezi Českou republikou a Polskou republikou a na tranzit přes území států obou smluvních stran železnicemi oprávněnými k provádění takových přeprav.

(2) Podmínky železničního tranzitu z České republiky do České republiky přes území Polské republiky přes stanici Glucholazy a z České republiky do Spolkové republiky Německo přes území Polské republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau stanoví zvláštní dohody.

Článek 2

Pro účely této dohody znamená:

a) „pohraniční odbavování“ - provádění všech činností souvisejících s překračováním státních hranic ve smyslu předpisů platných pro členské státy Evropské unie a v souladu s právními předpisy států obou smluvních stran,

b) „příslušné orgány“ - orgány států obou smluvních stran, jejichž zaměstnanci provádějí pohraniční odbavování,

c) „železnice“ - železniční dopravní podniky a správci železniční infrastruktury mající své sídlo na území každého ze států obou smluvních stran,

d) „pohraniční stanice“ - železniční stanice určená pro bezprostřední styk s železnicemi se sídlem na území státu druhé smluvní strany.

Článek 3

(1) Každá ze smluvních stran učiní v souladu s vnitrostátními právními předpisy a smlouvami, kterými jsou vázány obě smluvní strany, veškerá nezbytná opatření k usnadnění železniční dopravy přes společné státní hranice.

(2) Železniční doprava mezi Českou republikou a Polskou republikou je provozována přes železniční hraniční přechody podle platných zvláštních smluv sjednaných mezi oběma smluvními stranami a v souladu s platnými předpisy Evropské unie.

Článek 4

(1) Obě smluvní strany učiní veškerá nezbytná opatření pro zajištění co nejlepší spolupráce mezi železnicemi.

(2) Obě smluvní strany budou podporovat rozvoj kombinované dopravy s cílem zvýšit podíl železnic při přepravě zboží.

Článek 5

(1) Železnice se budou vzájemně informovat o všech překážkách v železniční dopravě, které mohou omezit nebo znemožnit železniční dopravu mezi oběma státy nebo nepříznivě ovlivnit železniční dopravu na území státu druhé smluvní strany.

(2) Povinnost odstranit překážky v železniční dopravě přes státní hranice přísluší smluvní straně, na území jejíhož státu tyto překážky vznikly. Při odstraňování překážek v železniční dopravě přes státní hranice si mohou železnice po vzájemné dohodě pomáhat.

Článek 6

(1) S cílem zajištění spojení přes státní hranice v rozsahu nezbytném pro železnice pro zajišťování železničního provozu povoluje každá ze smluvních stran druhé smluvní straně zřizování a provoz telekomunikačních zařízení, jakož i jejich napojení na příslušná zařízení na území svého státu. Principy pro rozvržení nákladů na zřizování dotčených zařízení stanoví železnice smluvních stran podle zvláštního ujednání.

(2) Smluvní strany se dohodly, že si železnice na základě zvláštního ujednání vzájemně zajistí:

a) služební prostory a sociální místnosti, jakož i vybavení nezbytná pro železniční dopravu přes státní hranice a

b) nezbytná spojení pro zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu.

(3) Služební prostory, sociální místnosti a vybavení nezbytná pro výkon činnosti příslušných orgánů v železniční dopravě přes státní hranice se zajišťují za podmínek stanovených zvláštní smlouvou.

Článek 7

(1) Železnice mohou po vzájemné dohodě vysílat na území státu druhé smluvní strany potřebný počet zaměstnanců na nezbytně nutnou dobu za účelem plnění služebních úkolů vyplývajících z této dohody.

(2) Každá z obou smluvních stran zajistí pro plnění úkolů uvedených v odstavci 1 na principech vzájemnosti zaměstnancům železnice, která má sídlo na území státu druhé smluvní strany, stejnou právní pomoc a ochranu jako zaměstnancům železnice mající sídlo na území svého státu.

Článek 8

(1) Zaměstnanci železnic, kteří podle této dohody vykonávají službu na území státu druhé smluvní strany, jsou oprávněni nosit svůj stejnokroj i služební označení.

(2) Podmínky přepravy zaměstnanců železnic, kteří jsou podle článku 7 odst. 1 vysíláni za účelem plnění úkolů na území státu druhé smluvní strany, mezi pohraničními stanicemi, jakož i mezi jinými železničními stanicemi na územích obou států stanoví ujednání uzavřená mezi železnicemi. Podmínky přepravy zaměstnanců příslušných orgánů železniční dopravou upravuje zvláštní ujednání.

Článek 9

(1) Dobu pobytu vlaků v pohraničních stanicích stanoví železnice po dohodě s příslušnými orgány.

(2) Železnice a příslušné orgány budou vytvářet podmínky pro minimalizaci pobytů vlaků v pohraničních stanicích.

Článek 10

(1) Přeprava poštovních zásilek přes státní hranice se provádí v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou vázány obě smluvní strany.

(2) Služební dopisy a zásilky železnic mohou být přepravovány přes státní hranice bez prostřednictví poštovní správy a bez poštovních poplatků.

Článek 11

Přeprava zboží přes státní hranice za účelem oprav železničních tratí, vozového parku nebo odstranění překážek v železniční dopravě přes státní hranice, jakož i přeprava věcí určených ke služební potřebě, věcí osobní potřeby a spotřeby zaměstnanců železnic přes státní hranice na dobu jejich pobytu na území státu druhé smluvní strany se provádí v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu každé ze smluvních stran a s předpisy platnými v Evropské unii.

Článek 12

(1) V případě, kdy železnice způsobí na území státu druhé smluvní strany smrt nebo zranění třetí osoby nebo škody na jejím majetku, odpovídá za odškodnění příslušející oprávněné osobě ta železnice, která tuto škodu způsobila, a to v souladu s právními předpisy státu smluvní strany, na jehož území tato škoda vznikla.

(2) K určení odpovědnosti za škodu vzniklou při přepravě osob, zboží a dopravních prostředků mezi železnicemi se sídlem na území jednoho ze států smluvních stran, včetně postupu při uplatňování reklamací a nároků, se použijí ustanovení Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

(3) V případě smrti nebo zranění zaměstnance železnic, jakož i vzniku škody na jeho majetku při výkonu služby na území státu druhé smluvní strany odpovídá železnice, jejímž zaměstnancem poškozený je, za vzniklé škody ve vztahu k oprávněné osobě, a to podle právních předpisů státu, na jehož území má tato železnice své sídlo.

(4) Železnice se sídlem na území jednoho ze států smluvních stran má právo postihu vůči železnici se sídlem na území státu druhé smluvní strany, pokud na základě pravomocného rozhodnutí soudu uhradila škodu, za kterou zcela nebo zčásti odpovídá železnice se sídlem na území státu druhé smluvní strany s výjimkou škod způsobených vyšší mocí.

Článek 13

Železnice dohodnou zvláštním ujednáním podrobnosti spolupráce v železniční dopravě přes státní hranice.

Článek 14

(1) Za provádění této dohody odpovídají ministři obou smluvních stran odpovědní za otázky železniční dopravy.

(2) Případné spory týkající se výkladu nebo provádění Dohody budou řešeny konzultacemi mezi oběma smluvními stranami.

Článek 15

(1) Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran, o němž se smluvní strany informují diplomatickými nótami. V platnost vstoupí dnem doručení pozdější z takových nót druhé smluvní straně.

(2) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Může být kdykoliv vypovězena diplomatickou cestou. V tomto případě pozbude platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy byla druhé smluvní straně doručena nóta o jejím vypovězení.

(3) Změny této dohody vyžadují souhlas smluvních stran a mohou být provedeny způsobem stanoveným v odstavci 1 tohoto článku. Za den, kdy tyto změny vstoupí v platnost, bude považován den obdržení odpovědní nóty druhé smluvní strany.

Článek 16

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnost „Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě“, podepsaná dne 8. dubna 1967 ve Varšavě.


Dáno v Praze dne 29. dubna 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Milan Šimonovský v. r.
místopředseda vlády a ministr dopravy

Za vládu Polské republiky:
Krzystof Opawski v. r.
ministr infrastruktury

Přesunout nahoru