Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 56/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii

Datum vyhlášení 10.07.2007
Uzavření smlouvy 15.10.2006
Platnost od 07.06.2007
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. září 2006 byla v Haagu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 7. června 2007.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ORGANIZACÍ SPOJENÝCH NÁRODŮ

O RELOKACI SVĚDKŮ MEZINÁRODNÍHO TRESTNÍHO TRIBUNÁLU PRO BÝVALOU JUGOSLÁVII

(dále jen „Dohoda“)

Česká republika a

Organizace spojených národů, jednajíce prostřednictvím Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (dále „Mezinárodní tribunál“)

PŘIPOMÍNAJÍCE povinnost Mezinárodního tribunálu chránit a podporovat oběti a svědky podle článku 22 Statutu Mezinárodního tribunálu přijatého rezolucí Rady bezpečnosti č. 827 (1993) ze dne 25. května 1993 ve znění pozdějších předpisů (dále „Statut“) a Pravidlo č. 34 Pravidel soudního a důkazního řízení přijatých Mezinárodním tribunálem dne 11. února 1994 ve znění pozdějších předpisů;

PŘIPOMÍNAJÍCE článek 29 Statutu, podle nějž musí státy spolupracovat s Mezinárodním tribunálem při vyšetřování a stíhání osob obviněných ze závažných porušení mezinárodního humanitárního práva;

BEROUCE NA VĚDOMÍ ochotu České republiky relokovat osoby, které vypovídaly, vypovídají či budou vypovídat jako svědci v řízeních před Mezinárodním tribunálem;

PŘIPOMÍNAJÍCE ustanovení Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu o právním postavení uprchlíků k této Úmluvě z roku 1967;

S CÍLEM relokovat svědky Mezinárodního tribunálu, kteří by v případě návratu na území bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie byli vystaveni značnému bezpečnostnímu riziku;

SE DOHODLY takto:

Článek 1

Účel a působnost Dohody

Tato Dohoda upravuje záležitosti týkající se nebo vyplývající z veškerých žádostí o relokaci svědků, kteří vypovídali, vypovídají nebo budou vypovídat v řízeních před Mezinárodním tribunálem, které jsou předkládány České republice.

Článek 2

Definice

1. Pro účely této Dohody se následujícími termíny rozumí:

Blízcí příbuzníosoby, jejichž relokaci spolu se svědkem shledá Česká republika oprávněnou a které jsou: (1) manželem/manželkou nebo partnerem/partnerkou svědka; (2) rodinnými příslušníky svědka mladšími 18 let; nebo (3) rodinnými příslušníky staršími 18 let žijícími ve společné domácnosti se svědkem;
Tajemníktajemník Tribunálu jmenovaný podle článku 17 Statutu;
Relokovanýsvědek a podle potřeby jeho blízcí příbuzní, kterým jsou poskytovány relokační služby;
Relokace relokace svědků a podle potřeby jejich blízkých příbuzných do České republiky;
Relokační službyvýhody a podpory uvedené v článku 5 této Dohody, poskytované svědkovi a podle potřeby jeho blízkým příbuzným;
Žádosttajemníkova žádost o relokaci svědka a podle potřeby jeho blízkých příbuzných, předložená České republice;
Subjektsvědek a podle potřeby jeho blízcí příbuzní, o jejichž relokaci tajemník žádá;
Svědekosoba, která vypovídala, vypovídá nebo bude vypovídat jako svědek v řízení před Mezinárodním tribunálem včetně, kromě jiného, výpovědi jako svědek obžaloby nebo obhajoby.

2. V této Dohodě označuje mužský rod také ženský rod a jednotné číslo také množné číslo a opačně.

Článek 3

Postup

1. Shledá-li tajemník, že svědek potřebuje relokaci, může požádat Českou republiku o přijetí takového svědka a podle potřeby jeho blízkých příbuzných.

2. Tajemník podává žádosti písemně a musí je adresovat České republice co nejdříve, nejpozději však dva kalendářní měsíce před předpokládaným datem relokace subjektu. Shledá-li však tajemník, že okolnosti vyžadují okamžitou relokaci subjektu, poradí se s Českou republikou, která poté žádost podle odstavce 1 projedná neprodleně.

3. Žádosti musí označovat subjekt jménem a příjmením, které zjistí tajemník. K žádostem se přikládá kompletní informace o zdravotním stavu, vzdělání a případně trestním rejstříku subjektu a jakékoli jiné informace, které tajemník považuje za podstatné. Tato informace se poskytuje formou uvedenou v Příloze této Dohody, která tvoří nedílnou součást této Dohody. Na žádost České republiky poskytne tajemník jakékoli další informace, pokud jsou pro něj dostupné a pokud neexistují překážky jejich předání České republice.

4. Shledá-li tajemník, že kromě relokačních služeb jsou pro zajištění ochrany subjektu zapotřebí bezpečnostní opatření, musí být k žádosti přiložena kompletní informace o požadavcích na ochranu. Takové požadavky na ochranu nezahrnují změnu identity subjektu. Tato informace se poskytuje formou uvedenou v Příloze této Dohody.

5. Česká republika rozhodne o každé žádosti individuálně po posouzení:

a) vhodnosti nebo přiměřenosti žádosti;

b) spolehlivosti informací obsažených v žádosti a

c) povahy případu, v němž svědek, který je předmětem žádosti, vypovídal nebo bude vypovídat před Mezinárodním tribunálem.

6. Česká republika může žádosti vyhovět, pokud má za prokázané, že relokace je pro subjekt nezbytná.

Článek 4

Cesty relokovaných

Pokud Česká republika žádosti vyhoví, tajemník zajistí cestu subjektu na území České republiky.

Článek 5

Výhody, podpory a oprávnění

1. Česká republika poskytne relokovanému výhody, podpory a oprávnění náležející osobám, které odpovídají definici „uprchlíků“ podle článku 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu o právním postavení uprchlíků k této Úmluvě z roku 1967 a podle příslušných českých zákonů, jež budou mimo jiné zahrnovat:

a) bydlení;

b) vzdělání, včetně odborné a jazykové přípravy podle potřeby;

c) zdravotnické a sociální služby, včetně specializované lékařské péče podle potřeby;

d) přístup k možnostem získat zaměstnání;

e) jakékoli další příslušné výhody a podpory;

f) doklady opravňující k cestám do/z České republiky.

2. Poskytováním relokačních služeb nejsou dotčena žádná práva, která by relokovanému náležela podle práva České republiky, včetně azylového práva, kdyby vstoupil do České republiky legálně a kdyby se na něj nevztahovala ustanovení této Dohody.

3. Pokud po obdržení žádosti podle odstavce 4 článku 3 této Dohody Česká republika projeví svůj souhlas, že bezpečnostní opatření jsou pro subjekt nezbytná, přijme příslušný orgán opatření, která považuje za potřebná pro poskytnutí ochrany, s výjimkou změny identity subjektu. Subjekt bude povinen dodržovat omezení nezbytná pro účinné uplatňování požadovaných bezpečnostních opatření. Jestliže subjekt tato opatření nebude dodržovat, Česká republika informuje tajemníka a subjekt, že bezpečnostní opatření nemohou být zajištěna.

Článek 6

Právní postavení relokovaných

1. Česká republika udělí relokovanému humanitární azyl v souladu s platným azylovým právem České republiky. Nejpozději dvanáct kalendářních měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení azylu nabylo právní moci, tajemník vyhodnotí, zda jsou relokační služby v případě relokovaného nadále zapotřebí. Pokud tajemník na základě tohoto nebo jakéhokoliv dalšího vyhodnocení nedojde k závěru, že takové služby nejsou nadále zapotřebí, Česká republika nezruší status azylanta.

2. Pokud byly relokovanému poskytnuty relokační služby podle odstavce 1, může relokovaný zažádat o udělení státního občanství České republiky v souladu s českými zákony a předpisy.

3. Česká republika neprodleně vyrozumí tajemníka, pokud obdrží informaci, že relokovaný zemřel nebo že jeho místo pobytu je neznámé.

Článek 7

Ukončení relokačních služeb

1. Nezávisle na jakémkoli ustanovení této Dohody, s výjimkou případů, kdy Mezinárodní tribunál vyjádří souhlas písemně, Česká republika nevrátí žádného relokovaného na území bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie.

2. Ukončení relokačních služeb v případech, kdy jsou takové služby nadále zapotřebí, se provádí v souladu s následujícími postupy:

a) Pokud si některá ze stran přeje ukončit relokační služby v případě určitého relokovaného, písemně vyrozumí o svém úmyslu druhou stranu a poradí se s ní. Strana přející si ukončit relokační služby poté vyrozumí, rovněž písemně, relokovaného.

b) Tajemník musí během třiceti dnů zajistit souhlas jiného státu s převzetím odpovědnosti České republiky podle ustanovení této Dohody. Není-li tajemník schopen v této lhůtě uzavřít takovou dohodu, je Česká republika oprávněna uzavřít takovou dohodu před ukončením relokačních služeb. Tato dohoda podléhá schválení tajemníkem. Poskytování relokačních služeb pokračuje až do okamžiku relokace relokovaného z České republiky.

3. Ukončení relokačních služeb v případech, kdy takové služby již nejsou zapotřebí, se provádí v souladu s následujícími postupy:

a) Shledá-li tajemník, že v případě určitého relokovaného již nejsou relokační služby zapotřebí, písemně o tom vyrozumí Českou republiku a relokovaného.

b) Česká republika poté může podle vlastního uvážení ukončit relokační služby šest kalendářních měsíců ode dne, kdy relokovaný obdržel takové vyrozumění.

c) Relokovaný poté podléhá příslušným právním předpisům podle práva České republiky.

Článek 8

Náklady

Mezinárodní tribunál hradí veškeré náklady a výdaje související s cestováním relokovaného mezi Mezinárodním tribunálem a Českou republikou. Veškeré náklady a výdaje související s poskytováním relokačních služeb podle této Dohody hradí Česká republika.

Článek 9

Vstup v platnost

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy Mezinárodní tribunál obdrží od České republiky písemné vyrozumění, že byly splněny vnitrostátní formality potřebné pro její vstup v platnost.

Článek 10

Doba platnosti Dohody

Tato Dohoda zůstává v platnosti, dokud některá ze stran neukončí její platnost písemnou výpovědí podanou druhé straně šest měsíců předem. Takové ukončení nebude na újmu postavení jakéhokoli relokovaného, který je v okamžiku ukončení relokován v České republice, včetně relokovaných, jimž mohou být ukončeny nebo byly ukončeny relokační služby podle článku 7 této Dohody.

Článek 11

Řešení sporů

Jakýkoli spor, rozpor nebo nárok vznikající z této Dohody nebo v souvislosti s ní bude řešen jednáním nebo způsobem řešení sporů dohodnutým mezi stranami.

Článek 12

Zástupci stran

1. Tajemník nebo jeho pověřený zástupce zastupuje Mezinárodní tribunál ve všech záležitostech týkajících se této Dohody.

2. Zástupce pověřený ministrem vnitra zastupuje Českou republiku ve všech záležitostech týkajících se této Dohody.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Haagu dne 15. září 2006 ve dvou vyhotoveních, v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA ČESKOU REPUBLIKU
Petr Kubernát v. r.
zplnomocněný a mimořádný velvyslanec České republiky v Nizozemském království

ZA ORGANIZACI SPOJENÝCH NÁRODŮ
Hans Holthuis v. r.
tajemník Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii


PŘÍLOHA

OSOBNÍ DOTAZNÍK

Příloha

Přesunout nahoru