Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 54/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009

Datum vyhlášení 02.07.2007
Uzavření smlouvy 27.04.2007
Platnost od 27.04.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2007 byl v Moskvě podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009.

Program vstoupil v platnost na základě svého bodu (12) dne 27. dubna 2007.

České znění Programu se vyhlašuje současně.


PROGRAM SPOLUPRÁCE

mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace (dále jen „strany“),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací a podporovat vzájemné porozumění mezi českým a ruským národem

a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství, podepsanou dne 5. března 1996 v Moskvě,

se dohodly takto:

(1) Strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti hudby, divadelního a tanečního umění, audiovizuální tvorby, výtvarného umění, knihoven, muzeí, ochrany předmětů kulturního dědictví, lidových řemesel, užitého umění, lidové tvořivosti a také jiných druhů činnosti v oblasti kultury a umění.

(2) Strany budou na principu reciprocity podporovat přímé kontakty mezi organizacemi a institucemi působícími v oblasti profesionálního umění, hudby, divadla a tance. Strany budou v rámci svých kompetencí napomáhat navazování přímých kontaktů mezi tvůrčími svazy, odborníky v oblasti kultury a umění, profesními sdruženími a dalšími kulturními organizacemi a institucemi obou zemí působícími v oblasti kultury.

(3) Strany budou na principu reciprocity podporovat výměnu informací a odborníků v oblasti kultury. Finanční a organizační podmínky výměn odborníků budou dohodnuty v jednotlivých případech diplomatickou cestou. Strany se budou navzájem informovat o prioritních směrech činnosti v oblasti kultury jak na bilaterální úrovni, tak v rámci mezinárodních seminářů a sympozií.

(4) Strany budou v souladu s mezinárodním právem a vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci v rámci svých kompetencí rozvíjet spolupráci při pátrání po kulturních statcích, které se ocitly cestou nezákonného dovozu na území státu druhé strany, a při jejich navracení. V rámci svých kompetencí a v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci budou strany poskytovat součinnost při navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, přijímat opatření k zabránění nezákonnému dovozu a vývozu kulturních statků a vyměňovat si informace v dané oblasti.

(5) Strany budou na principu reciprocity podporovat spolupráci v oblasti filmového průmyslu, pořádání akcí s filmem na nekomerčním základě, navazování přímých kontaktů mezi českými a ruskými organizacemi v oblasti audiovize, vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných na území států stran, v souladu se stanovami těchto organizací.

(6) Strany budou spolupracovat v oblasti ochrany, uchování a restaurování památek a kulturněhistorických objektů. Spolupráce v této oblasti bude zahrnovat výměnu zkušeností v dané problematice včetně oblasti financování ochrany, obnovy, restaurování a využití movitých a nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území. Formy oboustranné spolupráce jsou předmětem dohody přímo mezi příslušnými úřady a institucemi České republiky a Ruské federace.

(7) Strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti knihovnictví, vydávání knih, a jejich distribuci cestou navazování přímých kontaktů mezi organizacemi a institucemi obou zemí působících v dané oblasti, a taktéž budou podporovat organizování a konání společných tvůrčích seminářů, setkání a kulatých stolů za účasti českých a ruských spisovatelů, básníků, překladatelů. Strany budou v rámci svých kompetencí podporovat provádění speciálních programů a projektů zaměřených na překlady a vydávání klasických i současných děl českých a ruských autorů, zajímavých pro čtenáře České republiky a Ruské federace.

(8) Strany budou napomáhat rozšiřování přímých kontaktů mezi organizacemi a institucemi působícími v oblasti neprofesionálního umění a lidové tvorby, organizaci výstav prací lidových umělců včetně umělecké činnosti dětí a mládeže, konání tvůrčích seminářů, mistrovských lekcí a taktéž účasti folklórních souborů a umělců na festivalech lidové tvorby, konaných na území České republiky a Ruské federace.

(9) Strany budou podporovat navazování přímých kontaktů mezi českými a ruskými muzei a galeriemi a taktéž výměnu informací o nejvýznamnějších výstavních projektech na území České republiky a Ruské federace. Organizační a finanční podmínky konání výstav jsou předmětem dohody mezi příslušnými organizacemi.

(10) Finanční a organizační podmínky konání jednotlivých kulturních akcí jsou předmětem dohody přímo mezi příslušnými organizacemi.

(11) Koordinace všech druhů činností v rámci tohoto Programu se bude uskutečňovat buď přímo mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace, nebo mezi jejich příslušnými organizacemi. Případné pochybnosti při výkladu a provádění ustanovení tohoto Programu budou strany řešit cestou jednání a konzultací. Ustanovení tohoto Programu nevylučují jiné formy spolupráce, jejichž realizace bude předmětem dalších dohod diplomatickou cestou.

(12) Tento Program vstupuje v platnost dnem jeho podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2009. Platnost tohoto Programu se automaticky prodlužuje do doby vstupu v platnost nového programu, pokud jej jedna ze stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.


Dáno v Moskvě 27. dubna 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury České republiky
Miroslav Kostelka v. r.

Za Ministerstvo kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace
Alexandr Sergejevič Sokolov v. r.

Přesunout nahoru