Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 53/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 1 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu

Datum vyhlášení 27.06.2007
Uzavření smlouvy 31.05.2007
Platnost od 31.05.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. května 2007 byla v Praze podepsána Změna č. 1 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu, podepsaného v Praze dne 25. července 2000, vyhlášeného pod č. 17/2001 Sb. m. s.

Změna vstoupila v platnost na základě svého článku II dne 31. května 2007.

České znění Změny se vyhlašuje současně.


ZMĚNA Č. 1

MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

O ZŘÍZENÍ BRITSKÉHO VOJENSKÉHO PORADNÍHO A VÝCVIKOVÉHO TÝMU PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

Tato změna Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu z 25. července 2000 (dále jen „Memorandum o porozumění“) je sjednávána mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „smluvní strany“).

Rozšíření výcviku prováděného v rámci Memoranda o porozumění i na státy mimo střední a východní Evropu je v národním zájmu obou účastníků, kteří v souladu s tím dosáhli následujícího porozumění.

ČLÁNEK I

ZMĚNA MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

Memorandum o porozumění se mění následovně:

1. V celém textu Memoranda o porozumění se termín „Britský vojenský poradní a výcvikový tým pro střední a východní Evropu“ nahrazuje termínem „Britský vojenský poradní a výcvikový tým v České republice“.

2. V celém textu Memoranda o porozumění se zkratka „BVPVT SVE“ nahrazuje zkratkou „BVPVT (ČR)“.

3. V celém textu Memoranda o porozumění se termín „státy střední a východní Evropy“ nahrazuje termínem „partnerské státy“.

4. Text „PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU“ na straně s názvem se nahrazuje textem „V ČESKÉ REPUBLICE“.

5. Druhý odstavec preambule se nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

„Přejíce si zlepšit účinnost vojenského výcviku poskytovaného Spojeným královstvím a podporovaného Českou republikou ozbrojeným silám států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), Partnerství pro mír (PfP) a Evropské unie (EU) a dalším státům přijatelným pro obě smluvní strany (dále jen „partnerské státy“);“.

6. V článku 1 se doplňuje nový odstavec 3 následujícího znění:

3. Účast příslušníků ozbrojených sil z jiných států než států NATO, PfP a EU v kurzech pořádaných BVPVT (ČR) na území České republiky bude podléhat předchozímu souhlasu Ministerstva obrany České republiky. Žádosti o takový souhlas budou zasílány BVPVT (ČR) cestou přidělence obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice nejméně čtyři týdny před zahájením příslušného kurzu.“.

7. V názvu článku 6 se slovo „Prostředky“ nahrazuje slovem „Zabezpečení“.

8. V článku 6 se odstavce 2, 3 a 5 nahrazují novými odstavci 2, 3 a 5 následujícího znění:

2. Ministerstvo obrany České republiky jmenuje jako asistenta velitele BVPVT (ČR) vhodného kvalifikovaného styčného důstojníka s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni STANAG 3 spolu s příslušným administrativním personálem.“

3. Ministerstvo obrany České republiky poskytne v areálu posádky Vyškov pro svobodné nebo ženaté/vdané členy BVPVT (ČR), kteří přijedou bez rodin, na jejich požádání bezplatné ubytování takového standardu, který bude akceptovatelný velitelem BVPVT (ČR).“

5. Ministerstvo obrany České republiky poskytne za úhradu v areálu posádky Vyškov ubytování a stravování pro příslušníky ozbrojených sil partnerských států. Smluvní strany se mohou dohodnout, že příslušníkům ozbrojených sil některých států bude ubytování a stravování poskytnuto bezplatně.“.

9. V článku 6 se doplňuje nový odstavec 6 následujícího znění:

6. Na pozvání velitele BVPVT (ČR) může Ministerstvo obrany České republiky určit poradce z Armády České republiky, kteří se zúčastní cest uskutečňovaných BVPVT (ČR) v partnerských státech za účelem poskytování expertní pomoci.“.

ČLÁNEK II

VSTUP V PLATNOST

Tato změna Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu z 25. července 2000 vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti stejně dlouho jako Memorandum o porozumění, které mění. Pokud zde není uvedeno jinak, všechna ostatní ustanovení Memoranda o porozumění zůstávají nezměněna.


Dáno v Praze dne 31. května 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
JUDr. Vlasta Parkanová v. r.
ministryně obrany České republiky

ZA MINISTERSTVO OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
Linda Duffield v. r.
velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Přesunout nahoru