Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 4/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě

Datum vyhlášení 11.01.2007
Uzavření smlouvy 22.09.2003
Platnost od 03.05.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. září 2003 byla v Bejrútu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě.

S Dohodou vyslovila souhlas vláda České republiky.

Dohoda byla na základě svého článku 24 odst. 2 předběžně prováděna ode dne podpisu a vstoupila v platnost na základě odstavce 1 téhož článku dne 3. května 2006.

Podle článku 24 odst. 1 dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Libanonskou republikou Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách, podepsaná v Bejrútu dne 12. května 1961 a vyhlášená pod č. 99/1962 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky

o letecké dopravě

Vláda České republiky a vláda Libanonské republiky, dále uváděné jako „smluvní strany“;

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení leteckých služeb mezi a za územími jejich států,

se dohodly takto:

Článek 1

(Definice)

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

(b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě vlády České republiky Ministerstvo dopravy a v případě vlády Libanonské republiky Ministerstvo veřejných prací a dopravy nebo, v obou případech, kteroukoli jinou osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;

(c) výraz „určený letecký podnik“ znamená každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 odstavce 1 této dohody;

(d) výrazy „území“, „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;

(e) výraz „Příloha“ znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 20 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu.

Článek 2

(Přepravní práva)

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky na linkách stanovených v příslušné části Přílohy. Tyto služby a linky jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“.

(2) Podle ustanovení této dohody bude určený letecký podnik nebo letecké podniky každé smluvní strany využívat při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách následující práva:

(a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;

(b) přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní;

(c) nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z místa nebo míst na území státu první smluvní strany; a

(d) nakládat a vykládat na území třetích států v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z míst na území státu druhé smluvní strany, stanovených v Příloze.

(3) Letecké podniky každé smluvní strany, jiné než ty, které jsou určené podle článku 3 této dohody, budou také užívat práva stanovená v odstavci 2 písm. (a) a (b) tohoto článku.

(4) V odstavci 2 tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určenému leteckému podniku nebo podnikům jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

Článek 3

(Určení a provozní oprávnění)

(1) Každá smluvní strana má právo určit letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozu dohodnutých služeb na stanovených linkách a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem. Toto určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, určenému leteckému podniku druhé smluvní strany potřebná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Letecký úřad každé smluvní strany má právo odmítnout přijmout určení leteckého podniku a odmítnout udělit provozní oprávnění uvedené v odstavci 2 tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli smluvní strana nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo jejím občanům.

(5) Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn podle tohoto článku, může v plném nebo částečném rozsahu provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že ceny a letové řády stanovené podle ustanovení článků 12 a 15 této dohody jsou pro tyto služby v platnosti.

Článek 4

(Odvolání a pozastavení provozního oprávnění)

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv, dočasně nebo trvale, podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže tento letecký podnik:

(a) neprokáže leteckému úřadu smluvní strany, která poskytuje práva, způsobilost plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které v souladu s Úmluvou tento úřad uplatňuje; nebo

(b) neprokáže, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola patří státu smluvní strany, která určila letecký podnik, nebo občanům jejího státu; nebo

(c) jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Pokud nebude nutné provést okamžitá opatření k zabránění dalšího porušování výše uvedených zákonů a předpisů, budou práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Pokud nebude leteckými úřady dohodnuto jinak, budou tyto konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran zahájeny do šedesáti (60) dnů od data požadavku učiněného kterýmkoli leteckým úřadem.

Článek 5

(Uplatňování zákonů, předpisů a postupů)

(1) Při vstupu, pobytu a výstupu z území státu jedné smluvní strany musí být dodržovány leteckými podniky druhé smluvní strany zákony, předpisy a postupy státu této smluvní strany, vztahující se na provoz a navigaci letadel.

(2) Zákony a předpisy a postupy státu jedné smluvní strany, týkající se vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádky, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou zákony, předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, přistěhovalectví, pasů, cel, měnových, karanténních a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování celních, přistěhovaleckých, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany, provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 6

(Ochrana letectví)

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Smluvní strany budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, a jakékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích jednat v souladu s ustanoveními o ochraně letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření platná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně letectví uvedená výše v odstavci 4 vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

(7) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu letectví, letecký úřad této smluvní strany může požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody do jednoho (1) měsíce od data takové žádosti bude důvodem k uplatnění článku 4 této dohody. Bude-li to vyžadovat vážná nepředvídatelná situace, může kterákoli smluvní strana provést prozatímní opatření před uplynutím měsíční lhůty.

Článek 7

(Bezpečnost letectví)

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy stanovené podle Úmluvy.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

(3) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v kterékoli oblasti vztahující se na posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne požádání.

(4) Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana neúčinně udržuje a vykonává v kterékoli oblasti bezpečnostní normy alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, tato smluvní strana oznámí druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami a druhá smluvní strana učiní příslušná opravná opatření. Neuskutečnění příslušných opravných opatření druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, bude důvodem pro uplatnění článku 4 této dohody.

(5) Nehledě na povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované leteckým podnikem jedné smluvní strany nebo jeho jménem na základě smlouvy o leasingu na službách do nebo z území státu jiné smluvní strany může v době, kdy se nachází na území státu druhé smluvní strany, být podrobeno inspekci oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané „inspekce na stojánce“) za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

(6) Jestliže jakákoli inspekce na stojánce nebo série inspekcí na stojánce povede:

(a) k vážným obavám, že letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanoveným v daném období Úmluvou, nebo

(b) k vážným obavám, že jsou neúčinně udržovány a vykonávány v kterékoli oblasti bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou,

smluvní strana provádějící inspekci bude pro účely článku 33 Úmluvy mít právo svobodně prohlásit, že požadavky, na základě kterých byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho posádky, nebo požadavky, za kterých má být letadlo provozováno, nejsou stejné nebo vyšší než minimální normy stanovené Úmluvou.

(7) V případě, že přístup k provedení inspekce letadla na stojánce provozovaného leteckým podnikem jedné smluvní strany nebo jeho jménem v souladu s odstavcem 5 tohoto článku je odepřen zástupcem tohoto leteckého podniku nebo leteckých podniků, bude mít druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy popsané v odstavci 6 tohoto článku, a učinit závěry v něm uvedené.

(8) Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku nebo leteckým podnikům druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě inspekce na stojánce, série inspekcí na stojánce, odepření přístupu k inspekci na stojánce, konzultací nebo jiných zjištění, že okamžitá opatření jsou nezbytná pro bezpečný provoz leteckého podniku.

(9) Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavce 4 nebo 8 tohoto článku bude přerušeno, jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.

Článek 8

(Celní ustanovení, cla a daně)

(1) Každá smluvní strana osvobodí v maximálním možném rozsahu podle jejího národního práva a na základě reciprocity určený letecký podnik druhé smluvní strany od dovozních omezení, cla, nepřímých daní, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím za letu) a jiné věci, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku(ů) druhé smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, stejně tak jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem(y).

(2) Osvobození udělená podle tohoto článku se budou vztahovat na položky uvedené v odstavci 1 tohoto článku:

(a) dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem(y) druhé smluvní strany nebo jeho jménem;

(b) ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku(ů) jedné smluvní strany od příletu až do odletu z území státu druhé smluvní strany;

(c) vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku(ů) jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené k použití při provozu dohodnutých služeb; a to bez ohledu na to, zda tyto položky jsou používány nebo spotřebovány zcela nebo zčásti na území státu smluvní strany, která poskytuje výjimku, za předpokladu, že takové položky nebudou zcizovány na území státu této smluvní strany.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla stejně tak jako materiál a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytnutá tímto článkem, pokud jde o spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů a obvyklé palubní vybavení, se budou vztahovat i na situace, kdy určený letecký podnik(y) kterékoli smluvní strany vstoupí v ujednání s jiným leteckým podnikem či podniky o zápůjčce nebo přenechání na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že takové jiné letecké podniky požívají stejná osvobození od druhé smluvní strany. Takové zápůjčky a přenechání budou oznámeny leteckým podnikem příslušným celním úřadům.

Článek 9

(Užívání letišť a leteckých zařízení)

(1) Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany za použití letišť, leteckých navigačních a jiných zařízení nebudou vyšší než poplatky ukládané jakémukoli jinému letadlu téže kategorie vykonávajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany, konajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

(3) Každá smluvní strana bude podporovat konzultace o uživatelských poplatcích mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a leteckými podniky používajícími služby a zařízení provozovaná těmito orgány vyměřujícími poplatky, kdykoli to bude praktické, učiní tak prostřednictvím organizací zastupujících tyto letecké podniky. Jakékoli návrhy na změny těchto poplatků budou předány uživatelům v přiměřené lhůtě, aby měli možnost vyjádřit své stanovisko dříve, než budou změny uskutečněny. Každá smluvní strana bude dále podporovat výměnu příslušných informací o uživatelských poplatcích mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a uživateli.

Článek 10

(Tranzit)

Cestující v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 6 této dohody, a plnění úkolu zabránit nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v tranzitu budou osvobozeny od cla a jiných poplatků.

Článek 11

(Prodej služeb a převod finančních prostředků)

(1) Kterýkoli letecký podnik jedné smluvní strany může prodávat letecké služby na území druhé smluvní strany podle své úvahy, buď přímo nebo přes své zprostředkovatele. Každý určený letecký podnik bude mít právo prodávat tuto přepravu a kterákoli osoba bude moci volně nakupovat tuto přepravu v místní měně nebo ve volně směnitelných měnách.

(2) Každý určený letecký podnik bude mít právo přepočítat a převést na požádání do své země přebytek místních příjmů nad částkami místně vynaloženými. Přepočet a převod bude povolen ihned ve volně směnitelných měnách bez omezení nebo poplatků s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích podle směného kurzu pro běžné transakce a převody, platného v den převodu.

(3) V případě, že platby mezi smluvními stranami budou upraveny zvláštní dohodou, bude použita tato zvláštní dohoda.

Článek 12

(Stanovení cen)

(1) Každá smluvní strana povolí ceny za letecké služby stanovené každým určeným leteckým podnikem založené na obchodních úvahách na trhu. Zásah stran bude omezen na:

(a) zabránění nepřiměřeně diskriminujících cen nebo postupů;

(b) ochranu spotřebitelů vůči nepřiměřeně vysokým nebo omezujícím cenám z důvodu zneužití dominantního postavení; a

(c) ochranu určených leteckých podniků před uměle nízkými cenami z důvodu přímé nebo nepřímé vládní dotace či podpory.

(2) Každá smluvní strana může požadovat oznámení nebo předložení jejímu leteckému úřadu cen účtovaných na nebo z jejího území určenými leteckými podniky druhé smluvní strany. Oznámení nebo předložení určenými leteckými podniky obou smluvních stran může být požadováno nejvýše třicet (30) dnů před navrhovaným dnem účinnosti. V jednotlivých případech může být oznámení nebo předložení povoleno v kratší době, než je obvykle požadováno. Žádná smluvní strana nebude požadovat oznámení nebo předložení cen určenými leteckými podniky druhé smluvní strany účtovaných nájemci veřejnosti, kromě toho, co může být požadováno na nediskriminační bázi pro informační účely.

(3) Žádná smluvní strana nepodnikne jednostranný krok, aby zabránila zavedení nebo prodloužení platnosti ceny navrhované k účtování nebo účtované (a) leteckým podnikem kterékoli smluvní strany za mezinárodní letecké dopravní služby mezi územími smluvních stran nebo (b) leteckým podnikem jedné smluvní strany za mezinárodní letecké dopravní služby územím druhé smluvní strany a kteroukoli další zemí, v obou případech včetně dopravy na interline nebo intraline principu. Pokud se kterákoli smluvní strana domnívá, že jakákoli taková cena není v souladu s úvahami stanovenými v odstavci 1 tohoto článku, požádá o konzultace a oznámí co nejdříve druhé straně důvody jejího nesouhlasu. Tyto konzultace se uskuteční nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení žádosti a smluvní strany budou spolupracovat na zajištění potřebných informací pro rozumné vyřešení takové záležitosti. Pokud smluvní strany dosáhnou dohody o ceně, pro kterou bylo dáno oznámení o nesouhlasu, každá smluvní strana se vynasnaží, aby byla tato dohoda naplněna. Pokud není dosaženo dohody, převáží rozhodnutí leteckého úřadu smluvní strany, na jejímž území přeprava začíná.

Článek 13

(Rádná soutěž)

(1) Každá smluvní strana dovolí určeným leteckým podnikům obou smluvních stran řádnou a stejnou příležitost soutěžit v poskytování mezinárodní letecké dopravy zahrnuté v této dohodě.

(2) Každá smluvní strana dovolí každému určenému leteckému podniku stanovit si frekvence a kapacitu nabízené mezinárodní letecké dopravy podle obchodních úvah na trhu. V souladu s tímto právem žádná smluvní strana nebude jednostranně omezovat objem přepravy, frekvence nebo pravidelnost služeb, či typ nebo typy letadel provozované určenými leteckými podniky druhé smluvní strany s výjimkou, jak může být požadováno z celních, technických, provozních důvodů nebo z hlediska životního prostředí podle jednotných podmínek v souladu s článkem 15 Úmluvy.

(3) Každá smluvní strana učiní všechna příslušná opatření v rámci své pravomoci k potlačení všech forem nespravedlivé diskriminace nebo nepoctivých konkurenčních praktik nepříznivě ovlivňujících konkurenční postavení leteckých podniků druhé smluvní strany.

(4) Má-li letecký úřad každé smluvní strany opodstatněné důvody se domnívat, že určené letecké podniky druhé smluvní strany se odchýlily od ustanovení tohoto článku, může uložit kapacitní podmínky, dočasné nebo trvalé, pouze po okamžitých konzultacích s leteckým úřadem druhé smluvní strany.

Článek 14

(Společné označování linek)

(1) Při provozování nebo nabízení k prodeji povolených služeb na dohodnutých linkách může každý určený letecký podnik jedné smluvní strany vstoupit do ujednání o společném označování linek (code-sharing) s leteckým podnikem nebo podniky druhé smluvní strany za podmínky, že všechny letecké podniky takových ujednání:

(a) mají příslušné oprávnění k provozu na linkách a příslušných úsecích, a

(b) objasní kupujícímu v místě prodeje, pokud jde o každou jimi prodanou letenku, který letecký podnik bude provozovat každý úsek dopravní služby a se kterým leteckým podnikem nebo podniky vstupuje kupující do smluvního vztahu.

(2) Obě smluvní strany se vzájemně shodly, že code-sharing služby nejsou započítávány do kapacitního limitu marketingového dopravce.

Článek 15

(Letové řády)

(1) Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží nejméně čtyřicet pět (45) dnů před zahájením služeb leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení svůj zamýšlený letový řád uvádějící počet frekvencí, typ letadla, časy, cestovní uspořádání a období platnosti letového řádu. Tentýž postup bude platit pro jakoukoli změnu letového řádu.

(2) Pokud určený letecký podnik požaduje provozovat doplňkové lety k letům uvedeným v letových řádech, bude žádat povolení od leteckého úřadu druhé smluvní strany. Takový požadavek bude obvykle předložen alespoň sedm (7) pracovních dnů před provedením takových letů.

Článek 16

(Zastoupení leteckého podniku)

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít povoleno na základě reciprocity vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého zástupce, obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

(2) Zástupce a personál budou podléhat právním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

(3) Určené letecké podniky obou smluvních stran, podle právních předpisů platných na příslušném území, budou mít právo zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

Článek 17

(Pozemní odbavování)

(1) Na základě reciprocity udělí každá smluvní strana každému určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo vybrat si na území státu druhé smluvní strany k částečnému nebo úplnému provádění pozemních odbavovacích služeb kteréhokoli agenta z odbavovacích agentů oprávněných příslušnými orgány druhé smluvní strany k poskytování těchto služeb.

(2) Kromě oprávnění uvedeného v odstavci 1 tohoto článku může každý určený letecký podnik provádět své vlastní pozemní odbavení, pokud jde o odbavení cestujících k letu. Toto právo bude podléhat pouze omezením vyplývajícím z požadavků na bezpečnost provozu a ochranu před nezákonnými činy a nezahrnuje právo k pozemním odbavovacím službám na letištní straně letiště. Pokud důvody bezpečnosti provozu a ochrany před nezákonnými činy brání vlastnímu pozemnímu odbavení uvedenému v tomto odstavci, musí být takové pozemní odbavovací služby bez zvýhodnění nebo diskriminace dostupné každému leteckému podniku, který poskytuje podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 18

(Poskytování údajů)

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany periodické statistické údaje nebo jiné podobné údaje týkající se přepravy uskutečněné určenými leteckými podniky na linkách stanovených v této dohodě v rozsahu, který může být rozumně požadován za účelem posouzení provozování dohodnutých služeb.

Článek 19

(Konzultace)

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému týkajícímu se této dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data doručení žádosti druhou smluvní stranou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 20

(Změny)

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, vstoupí tato změna, jestliže je dohodnuta mezi smluvními stranami, v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót. Datum výměny nót bude datum doručení pozdější z těchto dvou nót.

(2) Změny v Příloze k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny od data dohodnutého těmito leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

(3) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla tato ustanovení přijata oběma smluvními stranami.

Článek 21

(Řešení sporů)

(1) V případě sporu vyplývajícího z výkladu nebo provádění této dohody se ho v prvé řadě vynasnaží letecké úřady smluvních stran vyřešit jednáním.

(2) Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním mezi smluvními stranami.

(3) Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout vyřešení sporu jednáním, mohou jej postoupit takové osobě nebo orgánu, na kterém se shodnou, k poradnímu posudku nebo k vydání závazného rozhodnutí podle toho, jak se smluvní strany dohodnou, nebo bude na základě žádosti kterékoliv smluvní strany předložen k rozhodnutí rozhodčímu soudu tří rozhodců.

(4) Tento rozhodčí soud bude ustaven následovně: každá smluvní strana jmenuje jednoho člena a tito dva členové se poté dohodnou a jmenují státního příslušníka třetího státu jako předsedu. Členové budou jmenováni do dvou měsíců a předseda do tří měsíců od data, ke kterému kterákoli smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o záměru předložit spor rozhodčímu soudu.

(5) Nebudou-li lhůty stanovené v odstavci 4 tohoto článku dodrženy, může kterákoli smluvní strana, nebude-li jakékoli jiné příslušné ujednání, požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby učinil nezbytná jmenování. Je-li prezident občanem státu některé ze smluvních stran nebo cokoliv mu jinak brání ve vykonání tohoto úkolu, učiní nezbytná jmenování viceprezident, který ho zastupuje.

(6) Rozhodčí soud dosáhne svých rozhodnutí většinou hlasů. Jeho rozhodnutí budou závazná pro smluvní strany. Každá smluvní strana hradí náklady na svého člena stejně tak jako své zastoupení při rozhodčím řízení; náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany rovným dílem. Ve všech ostatních záležitostech rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

Článek 22

(Registrace)

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány příslušným úřadem u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 23

(Ukončení platnosti)

Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po datu doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 24

(Vstup v platnost)

(1) Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně diplomatickou nótou, že ústavně předepsané formality pro schválení této dohody byly v jejím státě splněny. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.
Jakmile tato dohoda vstoupí v platnost, nahradí ve vztazích mezi Českou republikou a Libanonskou republikou Dohodu mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách podepsanou dne 12. května 1961 v Bejrútu.

(2) Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.


Dáno v Bejrútu dne 22. září 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazycích českém, arabském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílnosti ve výkladu bude rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky
Ing. Jiří Kubínek v. r.
náměstek ministra dopravy

Za vládu Libanonské republiky
Nadžíb Mígátí v. r.
ministr veřejných prací a dopravy


Příloha k Dohodě o letecké dopravě

Oddíl I

Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky Libanonské republiky:

Počáteční místaMezilehlá místaMísta určeníMísta za
Kterákoli místa
v Libanonu
Kterákoli místaKterákoli místa
v České republice
Kterákoli místa

Oddíl II

Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky České republiky:

Počáteční místaMezilehlá místaMísta určeníMísta za
Kterákoli místa v
České republice
Kterákoli místaKterákoli místa
v Libanonu
Kterákoli místa

Oddíl III

1. Linky mohou být provozovány v obou směrech.

2. Určený letecký podnik(y) může na kterémkoli nebo všech letech vynechat přistání v kterémkoli mezilehlém místě nebo místě za.

3. Určenému leteckému podniku(ům) každé smluvní strany budou udělena přepravní práva páté svobody na kterýchkoli mezilehlých úsecích nebo úsecích za obsluhovaných na stanovených linkách, za podmínky vzájemné dohody mezi leteckými úřady obou zemí prostřednictvím konzultací nebo korespondence.

Přesunout nahoru