Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 32/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice

Datum vyhlášení 24.05.2007
Uzavření smlouvy 19.10.2005
Platnost od 27.02.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. října 2005 byla v Tiraně podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 6.1. dne 27. února 2006.

Podle ustanovení článku 6 odst. 6.2. dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyl ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Albánskou republikou platnosti Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1991, podepsaný dne 23. ledna 1992 v Tiraně.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice

Vláda České republiky a Rada ministrů Albánské republiky (dále jen smluvní strany),

vycházejíce z Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1991, podepsaného dne 23. ledna 1992 v Tiraně,

berouce v úvahu nótu Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 100.589/94-MPO ze dne 29. července 1994 adresovanou Velvyslanectví Albánské republiky v Praze o rozdělení zahraničních pohledávek a závazků bývalé České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku,

respektujíce skutečnost, že Česká republika jako jeden z právních nástupců bývalé České a Slovenské Federativní Republiky samostatně a nezávisle spravuje svůj podíl na pohledávkách a závazcích po bývalé České a Slovenské Federativní Republice vůči zahraničí,

se dohodly následovně:

Článek 1

1.1. Závazek Albánské republiky vůči bývalé České a Slovenské Federativní Republice vznikl na základě Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky ze dne 26. října 1990, kterou po ukončení platnosti nahradil Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1991 uzavřený dne 23. ledna 1992 v Tiraně.

1.2. Závazek Albánské republiky vůči bývalé České a Slovenské Federativní Republice, na kterém se smluvní strany dohodly, se ke dni 31. prosince 2004 skládal:

1.2.1. z jistiny evidované v clearingových rublech na neúročeném účtu č. 51008053 vedeném u Československé obchodní banky, a. s. Praha ve výši clg. RBL 471.348,99, z níž podíl připadající na Českou republiku představuje clg. RBL 314.232,66,

1.2.2. z částky evidované v clearingových dolarech na účtu č. 51008000 u Československé obchodní banky, a. s. Praha skládající se z jistiny ve výši clg. USD 15.039.622,15 a z úroku ve výši clg. USD 3.309.442,62. Podíl připadající na Českou republiku je clg. USD 10.026.414,77 z jistiny a clg. USD 2.206.295,08 z úroku.

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na následujícím mechanismu pro přepočítávání clearingových měn na volně směnitelné dolary Spojených států amerických (dále jen USD):

clg. RBL 3,30 = USD 1,00

clg. USD 1,00 = USD 1,00

Článek 3

3.1. Pohledávka České republiky za Albánskou republikou vyjádřená v článku 1.2.1. a 1.2.2. této Dohody v clg. RBL a v clg. USD se dle článku 2 této Dohody převádí na pohledávku vyjádřenou v USD.

3.2. Pohledávka České republiky za Albánskou republikou je po převodu na USD následující:

a) jistina ve výši USD 9.5222,02 vyplývající z účtu č. 51008053

b) jistina ve výši USD 10.026414,77 vyplývající z účtu č. 51008000

c) úrok ve výši USD 2.206.295,08 vyplývající z účtu č. 51008000

Článek 4

Smluvní strany se shodly na následujících podmínkách a způsobu vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice:

4.1. Úroky uvedené v článku 3.2. písmeno c) této Dohody v celkové výši USD 2.206.295,08 budou prominuty.

4.2. Závazek Albánské republiky vůči České republice uvedený v článku 3.2. písmeno a) a písmeno b) této Dohody v celkové výši USD 10.121.636,79 bude uhrazen v deseti ročních proporcionálních splátkách. Podrobný splátkový kalendář obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této Dohody.

4.3. Neuhrazená část z pohledávky uvedené v článku 4.2. této Dohody se úročí úrokovou sazbou 1,75 % p. a. (přičemž za rok se pokládá 360/360 dní). Vypočítávání úroku začne ode dne, kdy tato Dohoda nabude účinnosti. První období pro vypočítávání úroku je od data, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost, do 30. října 2005 včetně. Následující období pro vypočítávání úroku je od 31. října příslušného roku do 30. října roku následujícího. Detailní splátkový kalendář pro úrok je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Dohody.

4.4. Splátky úroku budou zaplaceny společně se splátkami jistiny vždy dne 31. října, počínaje 31. říjnem roku 2005 a konče 31. říjnem roku 2014, kromě případu uvedeného v článku 5.6.

4.5. V případě, že některá splátka jistiny uvedená v článku 4.2. nebo úroku vypočítaného podle článku 4.3. této Dohody nebude zaplacena ve výši či lhůtě uvedené v příloze č. 1 této Dohody, shodly se smluvní strany na úroku za zpožděnou platbu ve výši 4,0 % p. a., který se počítá od následujícího dne po stanoveném termínu úhrady až do dne zaplacení, kromě případu uvedeného v článku 5.6.

4.6. Úrok za zpožděnou platbu uvedený v článku 4.5. této Dohody je splatný ve lhůtě do 30 kalendářních dní ode dne splacení příslušné splátky jistiny uvedené v článku 4.2. nebo úroku uvedeného v článku 4.3. této Dohody.

Článek 5

5.1. Ministerstvo financí Albánské republiky na albánské straně a Československá obchodní banka, a. s. Praha na české straně zodpovídají za technické provádění této Dohody.

5.2. Za účelem vedení záznamů o přerozděleném dluhu otevře Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „ČSOB“) ve svých knihách Účet přerozdělení č. 51008010 ve volně směnitelných USD na jméno Ministerstva financí Albánské republiky. ČSOB převede odpovídající přepočtené částky dluhu, na základě článku 4.2. této Dohody, z clearingových účtů vedených v ČSOB v clg. RBL a v clg. USD na nově otevřený účet do 15 pracovních dní od data, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost. Částka odpovídající úroku uvedenému v článku 4.1. této Dohody bude odepsána z knih ČSOB 1. ledna 2006.

5.3. Nesplacený zůstatek Účtu přerozdělení bude úročen sazbou 1,75 % p. a. počínaje datem, kdy tato Dohoda nabude účinnosti. Úrok vypočítaný v souladu s přílohou č. 1 této Dohody bude zaúčtovaný ČSOB k tíži vždy 31. října příslušného roku nebo nejbližší pracovní den v případě, že den splatnosti připadne na den bankovních prázdnin. ČSOB bude informovat Ministerstvo financí Albánské republiky o výši první splátky úroku splatného dne 31. října 2005.

5.4. Splátky jistiny a úroku budou ČSOB zaúčtovány ve prospěch Účtu přerozdělení skutečnými valutovými daty použitými pro zaúčtování příslušných kreditních položek na účtu ČSOB č. 11830301 u KBC BANK N. V., New York. ČSOB potvrdí přijetí každé splátky a pošle Ministerstvu financí Albánské republiky příslušný výpis z Účtu přerozdělení.

5.5. Jakékoli zpoždění splátky jistiny či řádného úroku podléhá úroku z prodlení počítaného při sazbě 4,0 % p. a. Úrok z prodlení bude ČSOB vypočítávat z denních zůstatků Účtu přerozdělení na bázi 360/360 od data následujícího po dni původní splatnosti až do data skutečného zaplacení.

5.6. Pokud Dohoda nevstoupí v platnost do 31. října 2005, Ministerstvo financí Albánské republiky zaplatí první splátku jistiny bezprostředně poté, co tato Dohoda vstoupí v platnost, bez aplikace úroku z prodlení. Nicméně výše druhé splátky řádného úroku splatného k 31. říjnu 2006 nebude snížena a bude zaplacena dle splátkového kalendáře v příloze č. 1 této Dohody.

5.7. Albánská strana poukáže každou splátku jistiny dle článku 4.2, každou splátku úroku z nezaplacené části dluhu dle článku 4.3. a případné úroky z prodlení dle článku 4.5. a 4.6. bez jakýchkoli srážek, bankovních poplatků a výloh ve prospěch Ministerstva financí České republiky z prostředků Ministerstva financí Albánské republiky na účet ČSOB č. 11830301 u KBC BANK N. V, New York (swiftová adresa: KREDUS33) a avízem ČSOB faxem či e-mailem 2 dny předem.

Článek 6

6.1. Smluvní strany si vzájemně písemnou formou oznámí dokončení vnitřního legislativního postupu potřebného k tomu, aby Dohoda vstoupila v platnost. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.

6.2. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude ve vzájemných vztazích mezi Albánskou republikou a Českou republikou platnosti Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1991, uzavřený dne 23. ledna 1992 v Tiraně.

6.3. Tato Dohoda zůstane v platnosti až do doby, kdy budou uhrazeny všechny závazky Albánské republiky vůči České republice uvedené v článcích 4.2, 4.3. a 4.5. této Dohody.

6.4. Tato Dohoda může být změněna nebo doplněna na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

6.5. V případě, že v průběhu plnění této Dohody vznikne mezi smluvními stranami spor ohledně plnění této Dohody, bude se tento spor řešit diplomatickou cestou formou vzájemných konzultací představitelů Ministerstva financí České republiky a představitelů Ministerstva financí Albánské republiky.

6.6. Pro lepší komunikaci při výkonu této Dohody se mohou jednotlivé strany vzájemně kontaktovat na adresách:

Ministerstvo financí Albánské republiky
Debt Department
Bulevardi „Deshmoret e Kombit“, No. 1
Tirana, Albania
Tel: + 3554228405
Fax: + 3554228494

Ministerstvo financí České republiky
Odbor mezinárodně finančních vztahů
Letenská 15
118 10 Praha 1, Czech Republic
Tel: + 420 257042296
Fax: + 420 257042407

Československá obchodní banka, a. s.
Government Assets Administration Department
Na Příkopě 854/14
115 20 Praha 1, Czech Republic
Fax: + 420 261357580


Dáno v Tiraně dne 19. října 2005 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Miroslav Šindelář v. r.
velvyslanec České republiky v Albánské republice

Za Radu ministrů Albánské republiky
Ridvan Bode v. r.
ministr financí Albánské republiky


Příloha č.1

Rozpis splátek dluhu Albánské republiky vůči České republice

Splátka Výše splátky v USD Termín úhrady splátky
jistiny a úroku
Jistina Úrok
1.1.012.163,68Dle Článku 4.3.31.10.2005
2.1.012.163,68159.415,7831.10.2006
3.1.012.163,68141.702,9231.10.2007
4.1.012.163,68123.990,0531.10.2008
5.1.012.163,68106.277,1931.10.2009
6.1.012.163,6888.564,3231.10.2010
7.1.012.163,6870.851,4631.10.2011
8.1.012.163,6853.138,5931.10.2012
9.1.012.163,6835.425,7331.10.2013
10.1.012.163,6717.712,8631.10.2014
Celkem10121636,79797.078,90
+ Úrok splatný ke dni
31.října 2005
Přesunout nahoru