Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 3/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Datum vyhlášení 11.01.2007
Uzavření smlouvy 01.02.2006
Platnost od 01.01.2007
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. února 2006 bylo ve Skopji podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení:*)

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 16 dne 1. ledna 2007.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE

O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení ze dne 7. října 2005, dále jen „Smlouva“, se příslušné úřady dohodly takto:

ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Stanovení pojmů

Výrazy uvedené v článku 1 Smlouvy se v tomto správním ujednání používají ve stejném významu, jako v uvedeném článku.

Článek 2

Styčná místa

Styčnými místy podle článku 29 Smlouvy jsou:

v České republice

pro zdravotní pojištění:

Centrum mezistátních úhrad

pro důchodové a nemocenské pojištění, včetně dávek poskytovaných z tohoto pojištění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání:

Česká správa sociálního zabezpečení

pro dávky v nezaměstnanosti:

Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti

pro přídavky na děti a porodné:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Republice Makedonie

pro zdravotní pojištění včetně dávek poskytovaných z tohoto pojištění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání:§

Фонд за здравствено осигурување на Македониjа (Fond zdravotního pojištění Makedonie)

pro důchodové a invalidní pojištění včetně dávek poskytovaných z tohoto pojištění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání:

Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Македониjа (Fond penzijního a invalidního pojištění Makedonie)

pro finanční náhradu v případě nezaměstnanosti:

Агенциjа за вработување (Agentura pro zaměstnávání)

pro přídavky na děti:

Министерство за труд и социjална политика (Ministerstvo práce a sociální politiky)

Článek 3

Úkoly styčných míst

(1) Úkoly styčných míst jsou stanoveny tímto správním ujednáním. Při plnění Smlouvy styčná místa vzájemně spolupracují a mohou se také přímo obracet na příslušné úřady, instituce a osoby, na něž se tato smlouva vztahuje. Styčná místa si při provádění Smlouvy vzájemně pomáhají.

(2) Styčná místa jsou povinna dohodnout se o obsahu a formě formulářů, které jsou zapotřebí pro provádění Smlouvy a Správního ujednání.

ČÁST II

POUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 4

Potvrzení o používání právních předpisů a výjimky

(1) V případech podle článku 7 Smlouvy, nebo v případech volby podle článku 8 Smlouvy, musí instituce smluvní strany, jejíž právní předpisy je třeba použít, vydat potvrzení o tom, že se na zaměstnance, pokud jde o toto zaměstnání, vztahují právní předpisy smluvní strany, ze které byl vyslán, nebo které si zvolil. Potvrzení lze vydat i dodatečně.

(2) Potvrzení podle odstavce 1 vydá

při používání českých právních předpisů

Česká správa sociálního zabezpečení

při používání makedonských právních předpisů

Územní služba fondu zdravotního pojištění Makedonie.

(3)

3.1 K dohodnutí výjimek podle článku 9 z ustanovení článků 6 až 8 Smlouvy jsou pověřeny

v České republice

Česká správa sociálního zabezpečení

v Republice Makedonie

Ministerstvo práce a sociální politiky.

3.2 Zaměstnanec a zaměstnavatel předkládají společnou žádost v písemné formě výše uvedenému pověřenému orgánu smluvního státu, jehož právní předpisy mají být na zaměstnanou osobu podle žádosti používány. Obdobně uplatňuje žádost osoba samostatně výdělečně činná.
Žádost o výjimku z používání právních předpisů státu zaměstnání u vyslaných pracovníků uvedených v článku 7 Smlouvy, kteří jsou již v tomto státě zaměstnáni a jejichž lhůta pro vyslání končí, musí být předložena před koncem probíhající doby vyslání.

3.3 Dohoda o výjimce se dokládá potvrzením vystaveným podle odstavce 1 tohoto článku.

ČÁST III

POUŽÍVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ

Kapitola prvá

Nemoc a mateřství

Článek 5

Sčítání dob pojištění

(1) Aby mohla instituce jedné smluvní strany použít článek 10 Smlouvy, musí žadatel předložit potvrzení o době pojištění započitatelné podle právních předpisů druhého smluvního státu. Potvrzení vydává na žádost žadatele

v České republice

Česká správa sociálního zabezpečení

v Republice Makedonie

Územní služba fondu zdravotního pojištění Makedonie.

(2) Pokud žadatel nepředloží potvrzení, může kompetentní instituce požádat instituci druhého smluvního státu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku o vydání a zaslání potvrzení.

Článek 6

Poskytování zdravotní péče

(1) Nutná a neodkladná zdravotní péče podle článku 11, odstavce 1, bodu 1.1 Smlouvy je péče, kterou nelze odložit, aniž by byl ohrožen život nebo zdraví osoby.

(2) Pro poskytnutí dávek podle článku 11, odstavce 1, bodu 1.1 a článku 12 odstavce 2 Smlouvy musí osoba předložit instituci v místě pobytu nebo bydliště potvrzení kompetentní instituce o nároku na věcnou dávku. Pokud osoba takové potvrzení nepředloží, musí ho kompetentní instituce na žádost instituce v místě pobytu nebo bydliště vydat dodatečně.

(3) Pro poskytnutí dávek podle článku 11, odstavce 2 Smlouvy vydá kompetentní instituce souhlas na dohodnutém formuláři.

(4) Pokud se poskytuje nemocniční péče, instituce bude informovat kompetentní instituci o dni přijetí do nemocnice, předpokládaném trvání léčby a dni propuštění na dohodnutém formuláři.

(5) Pro poskytnutí dávek podle článku 11, odstavce 3 Smlouvy vydá kompetentní instituce na návrh instituce v místě pobytu souhlas na dohodnutém formuláři. Pokud by byly protetické pomůcky a jiné věcné dávky většího rozsahu podle článku 11, odstavce 3 Smlouvy poskytnuty jako nutná a neodkladná zdravotní péče, musí o tom instituce informovat kompetentní instituci na dohodnutém formuláři. Za protetické pomůcky a jiné věcné dávky většího rozsahu se považují dávky, jejichž hodnota přesahuje 150 EUR, vyjádřeno v národní měně smluvního státu.

(6) Pokud nebyl dodržen předpokládaný administrativní postup a osoba uvedená v článku 11, odstavce 1 Smlouvy sama zaplatila za věcné dávky v hotovosti, uhradí jí kompetentní instituce vynaložené náklady do výše platné pro instituci v místě, kde byly dávky poskytnuty. Informaci o výši částky, která má být uhrazena, poskytne kompetentní instituci instituce v místě pobytu na dohodnutém formuláři.
Pokud o to osoba požádá, mohou jí být vynaložené náklady uhrazeny kompetentní institucí do výše tarifů, které sama uplatňuje.

Článek 7

Úhrada nákladů

Žádosti o úhrady ve smyslu článku 13 Smlouvy se uplatní čtvrtletně na základě dokladů o skutečných výdajích instituce v místě pobytu nebo bydliště za všechny vzniklé případy. Úhrady se provádí prostřednictvím styčných míst obou států a jsou splatné do 6 měsíců od obdržení žádosti o úhradu styčným místem daného státu. Pokud nebyla žádost o úhradu v této lhůtě kompetentní institucí zpochybněna, je považována za uznanou.

Článek 8

Poskytování peněžitých dávek

(1) Pro pobírání peněžitých dávek po dobu pobytu na území druhého smluvního státu se dotyčná osoba obrátí na instituci v místě pobytu a předloží jí doklad o pracovní neschopnosti vydaný ošetřujícím lékařem.

(2) Instituce v místě pobytu neprodleně předá v dohodnuté formě oznámení o pracovní neschopnosti spolu s lékařskou zprávou kompetentní instituci.

(3) Kompetentní instituce může však požádat instituci v místě pobytu o provedení dodatečné lékařské nebo administrativní kontroly. Kontrola se uskuteční stejným způsobem jako v případě vlastního pojištěnce.

Kapitola druhá

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Článek 9

Poskytování dávek

V případech pracovních úrazů a nemocí z povolání se obdobně použijí články 6 až 8 Správního ujednání.

Kapitola třetí

Důchody invalidní, starobní a pozůstalých

Článek 10

Zpracování žádostí o dávky

(1) Kompetentní instituce jsou povinny se vzájemně informovat o žádostech o dávky při použití části III, kapitoly druhé v souladu s odstavcem 2 článku 34 Smlouvy.

(2) Kompetentní instituce jsou povinny si vzájemně sdělovat také jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení nároku na dávku, podle potřeby i s případným předložením originálu nebo jimi ověřené kopie zdravotnické dokumentace.

(3) Kompetentní instituce jsou po ukončení řízení povinny se vzájemně informovat o výsledném rozhodnutí.

(4) Potvrzování údajů v dohodnutých dvojjazyčných formulářích nahrazuje předkládání dokumentace mezi kompetentními institucemi, s výjimkou dokumentace uvedené v článku 11 Správního ujednání.

Článek 11

Lékařská vyšetření

Kompetentní instituce jsou povinny si zasílat dohodnuté formuláře, případně vyžádané zprávy a lékařské posudky, nezbytné pro rozhodování o dávce podle platných právních předpisů, jimiž se řídí.

Článek 12

Úhrada nákladů za lékařská vyšetření

Příslušný úřad České republiky a kompetentní instituce Republiky Makedonie se mohou dohodnout, že úhrada nákladů za lékařská vyšetření provedená podle článku 30 odst. 3 Smlouvy pro účely poskytování dávek v nemoci a v mateřství a dávek důchodového pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost, bude prováděna paušálně.

Kapitola čtvrtá

Nezaměstnanost

Článek 13

Řízení

V případech článků 25 a 26 Smlouvy musí žadatel předložit kompetentní instituci jedné smluvní strany potvrzení kompetentní instituce druhé smluvní strany, z něhož je zřejmá doba pojištění získaná podle právních předpisů druhé smluvní strany a doba, po kterou žadatel pobíral dávky v nezaměstnanosti od druhé smluvní strany. Pokud žadatel nepředloží potvrzení, může styčné místo jedné smluvní strany požádat styčné místo drahé smluvní strany o vydání a zaslání takového potvrzení.

ČÁST IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Výplata peněžitých dávek

Kompetentní instituce vyplácejí peněžité dávky přímo oprávněným osobám.

Článek 15

Statistické údaje

Styčná místa obou smluvních stran si vymění statistické údaje za každý kalendářní rok o vyplácených dávkách oprávněným osobám do drahé smluvní strany. Statistické údaje obsahují druhy dávek, počet oprávněných osob a celkovou výši vyplacených dávek.

ČÁST V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Platnost

Toto správní ujednání vstupuje v platnost současně se Smlouvou a bude platit po stejnou dobu jako Smlouva.


Dáno v Skopji dne 1. února 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a makedonském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí a za Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ivan Jestřáb v. r.

Za Ministerstvo práce a sociální politiky a za Ministerstvo zdravotnictví Republiky Makedonie
Stevčo Jakimovski v. r.

Poznámky pod čarou

*) Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení, podepsána ve Skopji dne 7. října 2005, byla vyhlášena pod č. 2/2007 Sb. m. s.

Přesunout nahoru