Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice

Datum vyhlášení 09.05.2007
Uzavření smlouvy 14.05.2006
Platnost od 14.05.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. května 2006 byla v Ammánu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 14. května 2006.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky

o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice

Vláda České republiky a vláda Irácké republiky,

berouce v úvahu notu Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 107.445/94-MPO ze dne 21. září 1994 adresovanou Ministerstvu zahraničních věcí Republiky Irák o rozdělení zahraničních pohledávek a závazků bývalé České a Slovenské Federativní Republiky vůči ostatním zemím mezi Českou republiku a Slovenskou republiku,

respektujíce skutečnost, že Česká republika jako jeden z právních nástupců bývalé České a Slovenské Federativní Republiky samostatně a nezávisle spravuje svůj podíl na pohledávkách a závazcích po bývalé České a Slovenské Federativní Republice vůči zahraničí,

vycházejíce z Prohlášení o uznání dluhu ze dne 20. října 2005,

berouce v úvahu Protokol k řešení dluhu Iráku, ze dne 21. listopadu 2004, odsouhlasený mezi Irákem a jeho dalšími vzájemnými věřiteli v rámci Pařížského klubu,

se dohodly následovně:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody

1. „Věřitel“ znamená Českou republiku jednající prostřednictvím svého Ministerstva financí.

2. „Irák“ znamená Iráckou republiku jednající prostřednictvím svého Ministerstva financí.

3. „Agentura“ nebo „Agentury“ znamená jakoukoliv agenturu nebo agentury určené nebo pověřené Věřitelem ke správě a řešení zahraničních pohledávek České republiky.

4. „Smlouvy“ znamenají všechny půjčky od Věřitele nebo jeho Agentur poskytnuté Iráku nebo iráckému veřejnému sektoru, nebo půjčky, které byly pokryty zárukou Iráku nebo iráckého veřejného sektoru, na základě dohody nebo dokumentu uzavřeného před 22. květnem 2003.

5. „Úroková sazba“ představuje roční sazbu rovnající se 5 %.

6. „Irácký veřejný sektor“ představuje (i) Centrální iráckou banku, ostatní agentury a prostředníky Irácké republiky a veškeré organizační jednotky, ve kterých má Vláda Irácké republiky přímý nebo nepřímý většinový podíl (více než 50 %), a (ii) všechny další organizační jednotky zákonem zmocněné k zadlužování se v zahraničí v zájmu a na účet Irácké republiky.

7. „Provizorní ujednání“ představuje provizorní ujednání (nebo podobný horní úvěrový rámec) mezi Iráckou republikou a Mezinárodním měnovým fondem.

8. „Řešený dluh“ znamená celkovou částku iráckého zadlužení k 31. prosinci 2004 (zahrnující jistinu a úroky splatné na základě Smluv), která byla vyřešena mezi Věřitelem a Irákem, a je obsažena v Příloze A.

9. „Protokol“ znamená Protokol k řešení dluhu Iráku, ze dne 21. listopadu 2004, odsouhlasený mezi Irákem a jeho dalšími vzájemnými věřiteli v rámci Pařížského klubu.

Článek 2

Postupné snižování řešeného dluhu

1. Irák je zadlužen vůči Věřiteli dle následujících Smluv: Dohoda o ekonomické a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Iráku z 9. března 1972, Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o dodávkách speciálního materiálu z Československa do Iráku a příslušných plateb za tyto dodávky z 9. prosince 1972, Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou z 18. prosince 1973 a Dohoda o speciálních dodávkách a potřebách z 16. července 1986.

2. Irák a Věřitel si přejí na základě této dohody restrukturalizovat Řešený dluh, a po vstupu této dohody v platnost nahradit a překonat závazky Iráku ze Smluv v odstavci 1 Článku 2 této dohody závazky na základě této dohody. Smlouvy uvedené výše v odstavci 2.1 jsou považovány za ukončené, jakmile tato dohoda vstoupí v platnost.

3. Tato restrukturalizace bude provedena ve třech fázích. První fáze, ve které bude prominuto 30 % Řešeného dluhu, nastane při vstupu Dohody v platnost, jak je podrobně popsáno dále.

4. Druhá fáze, ve které bude prominuto dalších 30 % Řešeného dluhu, nastane při vstupu Dohody v platnost, jak je podrobně popsáno dále.

5. Třetí fáze, ve které bude prominuto dalších 20 % Řešeného dluhu, jak je popsáno dále, vstoupí v platnost dnem 31. prosince 2008 nebo před tímto dnem, kdy Mezinárodní měnový fond ukončí závěrečné zhodnocení v rámci Provizorního ujednání (které, společně s předešlými Provizorními ujednáními, nebude platné méně než tři roky). Tento případ je dále uváděn jako „Spuštění třetí fáze snížení“.

Článek 3

První fáze

1. První fáze snížení dluhu. Na základě vstupu této dohody v platnost bude automaticky odepsána částka odpovídající 30 % Řešeného dluhu. Zbývající dluh po tomto prvním odepsání (včetně všech úroků následně nahromaděných ke dni 23. prosince 2005 s výjimkou tohoto dne a kapitalizovaný podle odstavce 2.3 níže) je dále uváděn jako „Řešený dluh z první fáze“.

2. Úrok. Úrok z Řešeného dluhu z první fáze bude narůstat podle úrokové sazby a bude splatný k poslednímu dni každého šestiměsíčního období (nebo jeho části) od 1. ledna 2005, včetně tohoto dne, do 23. prosince 2005, avšak kromě tohoto dne (zpětně).

3. Kapitalizace úroku z první fáze. Úrok nahromaděný z Řešeného dluhu z první fáze bude kapitalizován poslední den příslušného období a bude připsán k částce Řešeného dluhu z první fáze (i) 1. července 2005 a (ii) 23. prosince 2005, a celkový Řešený dluh z první fáze po této konečné kapitalizaci a zvyšování je dále uváděn jako „Celkový dluh z první fáze“.

Článek 4

Druhá fáze

1. Druhá fáze snížení dluhu. Při vstupu této dohody v platnost bude automaticky odepsána další částka odpovídající 42,85 % Celkového dluhu z první fáze (v důsledku čehož bude od tohoto data úhrnem odepsána částka rovnající se 60 % Řešeného dluhu a úroků k němu nahromaděných). Zbývající dluh po tomto druhém odepsání (včetně všech úroků následně nahromaděných k datu Spuštění třetí fáze snížení, avšak kromě tohoto dne, a kapitalizovaných podle odstavce 4.3 dále) je dále uváděn jako „Řešený dluh z druhé fáze“.

2. Úrok. Úrok z Řešeného dluhu z druhé fáze bude narůstat podle úrokové sazby a bude splatný k poslednímu dni každého šestiměsíčního období (nebo jeho části) od 23. prosince 2005 včetně (zpětně), avšak kromě data Spuštění třetí fáze snížení.

3. Kapitalizace úroku z druhé fáze. Úrok nahromaděný z Řešeného dluhu druhé fáze v letech 2005, 2006, 2007 a (do spuštění Třetí fáze snížení) 2008 bude kapitalizován poslední den příslušného období a bude připsán k částce Řešeného dluhu z druhé fáze první den následujícího období, a celkový dluh z Druhé fáze po této konečné kapitalizaci a zvyšování je dále uváděn jako „Celkový dluh z druhé fáze“.

4. Splácení Celkového dluhu z druhé fáze v případě nezdaru dosažení Třetí fáze snížení. V případě, že nedojde k Třetí fázi snížení k nebo do 31. prosince 2008, bude Celkový dluh z druhé fáze splácen ve 34 pololetních, stejných a po sobě jdoucích splátkách, přičemž první bude splatná dne 1. září 2011.

Článek 5

Třetí fáze

1. Třetí fáze snižování dluhu. S účinností k datu Třetího snížení bude částka odpovídající 50 % Celkového dluhu z Druhé fáze automaticky odepsána (v důsledku čehož od tohoto data bude úhrnem odepsána částka rovnající se 80 % Řešeného dluhu a úroků k němu nahromaděných). Zbývající dluh po tomto Třetím snížení (včetně všech úroků následně nahromaděných k datu 28. února 2011, včetně tohoto dne, a kapitalizovaných podle odstavce 5.3 níže) je dále uváděn jako „Řešený dluh ze třetí fáze“.

2. Úrok. Úrok z Řešeného dluhu ze třetí fáze bude narůstat podle úrokové sazby a bude splatný k poslednímu dni každého šestiměsíčního období (nebo jeho části) od a včetně data Třetího snížení až do úplného splacení.

3. Částečná kapitalizace úroku ze třetí fáze. Část úroků nahromaděná z Řešeného dluhu z třetí fáze bude kapitalizována, a ta část úroků nahromaděná z Řešeného dluhu ze třetí fáze, která má být zaplacena v hotovosti, bude buď kapitalizována poslední den příslušného období a připsána k částce Řešeného dluhu ze třetí fáze, nebo bude zaplacena v hotovosti, dle okolností, 1. ledna 2009 a dále každý další 1. březen a 1. září (každý „Den platby“), jak je uvedeno dále:

(a) 90 % nahromaděných úroků z Řešeného dluhu ze třetí fáze během každého období v roce 2008 od a včetně data Spuštění třetího snížení až do 31. prosince 2008 bude zkapitalizováno a připsáno k částce Řešeného dluhu ze třetí fáze, a zbývajících 10 % těchto úroků bude zaplaceno v hotovosti dne 1. ledna 2009.

(b) 73 % úroků nahromaděných z Řešeného dluhu ze třetí fáze během jednotlivých období započatých v roce 2009 bude zkapitalizováno a připsáno k částce Řešeného dluhu ze třetí fáze, a zbývajících 27 % těchto úroků bude zaplaceno v hotovosti dne 1. března 2009, 1. září 2009 a 1. března 2010.

(c) 47 % úroků nahromaděných z Řešeného dluhu ze třetí fáze během jednotlivých období započatých v roce 2010 bude zkapitalizováno a připsáno k částce Řešeného dluhu ze třetí fáze, a zbývajících 53 % těchto úroků bude zaplaceno v hotovosti dne 1. září 2010 a 1. března 2011.

(d) Celkový Řešený dluh ze třetí fáze následující po kapitalizaci a připsání podle tohoto odstavce 5.3 je dále uváděn jako „Celkový dluh ze třetí fáze“. Všechny úroky nahromaděné z Celkového dluhu ze třetí fáze počínaje dnem 1. března 2011 budou zaplaceny v hotovosti při každém Dnu platby počínaje dnem 1. září 2011.

4. Splacení Celkového dluhu ze třetí fáze. Po započetí Spuštění třetího snížení dluhu bude Celkový dluh ze třetí fáze splacen ve 34 pololetních, stejných a po sobě jdoucích splátkách, přičemž první bude dne 1. září 2011.

Článek 6

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Srovnatelné zacházení. Irák se zavazuje, že bude od všech svých dalších zahraničních věřitelů v obdobném postavení požadovat snížení dluhu a způsob splácení za podmínek, které nejsou pro Irák méně výhodné než ty obsažené v Protokolu.

2. Prodloužení data Spuštění třetího snížení. Nehledě na odstavec 4.4 výše, v případě, že Irák a Pařížský klub odsouhlasí prodloužení data, do kdy musí být ukončeno závěrečné zhodnocení Provizorního ujednání, i na období po 31. prosinci 2008, Irák a Věřitel souhlasí s projednáním změny této dohody za účelem potvrzení tohoto data.

3. Platba předem. Irák může, v kterýkoliv Den platby a na základě písemného oznámení Věřiteli zaslaného minimálně 30 dní předem (takové oznámení bude nezrušitelné), zaplatit předem, vcelku nebo částečně, jakoukoli částku jistiny podle této dohody, společně s nahromaděnými úroky k datu platby předem, avšak bez příplatků nebo penále. Jakákoliv částečná platba dle tohoto odstavce 6.3 by se měla týkat nezaplaceného dluhu jistiny v opačném pořadí splatnosti.

4. Žádné postoupení ani převod. Věřitel nesmí postoupit ani jinak převést (postoupením podílu ani jinak) část nebo všechna svá práva, ani postoupit část nebo všechny své závazky dle této dohody bez předchozího písemného souhlasu Iráku, a jakékoliv údajné postoupení nebo převod bez tohoto souhlasu bude neplatné.

5. Data splatností. Pokud některá z plateb podle této dohody bude splatná v jiný než pracovní den v Bagdádu, New Yorku nebo Praze, bude provedena další následující pracovní den v těchto městech.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda vstoupí v platnost podpisem dohody Věřitelem a Irákem.

2. Dohoda je platná do doby splacení Řešeného dluhu v souladu s ustanoveními dohody (včetně úroků k němu nahromaděných).

3. V případě zpoždění o více než 30 dnů při platbě jakékoli dlužné částky dle této dohody budou uplatněny úroky z prodlení zvýšené o 25 procentních bodů a budou počítány od původního data platby až do data, ale kromě něho, kdy je platba obdržena.

4. Dohoda může být změněna a doplněna na základě vzájemného souhlasu Věřitele a Iráku. Změny a doplňky k Dohodě musejí být v písemné formě.

5. Jakýkoliv spor, který by mohl vzniknout mezi Věřitelem a Irákem v souvislosti s výkladem a použitím této dohody, bude řešen prostřednictvím vzájemných konzultací oprávněných zástupců Věřitele a oprávněných zástupců Iráku.


Dáno v Ammánu, dne 14. května 2006, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, obě vyhotovení jsou autentická.

Za vládu České republiky
Jméno: Tomáš Prouza v. r.
Funkce: náměstek ministra financí České republiky

Za vládu Republiky Irák
Jméno: Dhia Al-Dabbass v. r.
Funkce: velvyslanec Irácké republiky v České republice


Příloha A

Řešený dluh

USDSoučástČástka
JistinaUSD 157975785,30
ÚrokUSD 127538324,81
CelkemUSD 285514110,11
Přesunout nahoru