Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 23/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Datum vyhlášení 22.03.2007
Uzavření smlouvy 26.04.2002
Platnost od 08.02.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. dubna 2002 byla v Minsku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách.

Dohoda vstoupila v platnost ve smyslu článku 24 odst. 1 dne 8. února 2006.

České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky

o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Vláda České republiky a vláda Běloruské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vycházejíce z toho, že porušování celních předpisů působí negativně na hospodářské, daňové, sociální a obchodní zájmy jejich států;

berouce v úvahu, že nezákonný obchod s omamnými a psychotropními látkami představuje nebezpečí pro zdraví občanů a společnosti;

berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování celních poplatků, vybíraných při dovozu nebo vývozu zboží a také správného uplatňování ustanovení o zákazech, omezeních a kontrole dovozu a vývozu zboží;

přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení porušování celních předpisů a zajištění správného vybírání celních poplatků je možno vynakládat účinněji spoluprací jejich celních orgánů;

berouce v úvahu Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné správní pomoci ze dne 5. prosince 1953;

berouce v úvahu ustanovení Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z 30. března 1961, Úmluvy OSN o psychotropních látkách z 21. února 1971 a rovněž Úmluvy OSN o boji proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988,

se dohodly takto:

Článek 1

DEFINICE POJMŮ

Pojmy uvedenými v této dohodě se rozumí:

„celními předpisy“ souhrn zákonů a předpisů prováděných celními orgány, které se týkají dovozu, vývozu a tranzitu zboží, ať ve vztahu k vybíraným celním poplatkům nebo k opatřením týkajícím se zákazů, omezení či kontroly dovozu nebo vývozu zboží;

„celními orgány“ v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel a v Běloruské republice - Státní celní výbor;

„dožadujícím celním orgánem“ příslušný celní orgán státu smluvní strany, který podává žádost o pomoc v celních záležitostech;

„dožádaným celním orgánem“ příslušný celní orgán státu smluvní strany, který obdržel žádost o pomoc v celních záležitostech;

„deliktem“ jakékoliv porušení celních předpisů;

„osobou“ fyzická nebo právnická osoba;

„sledovanou zásilkou“ postup umožňující dovoz, vývoz nebo tranzit omamných a psychotropních látek, prekursorů nebo látek je nahrazujících, které jsou předmětem nezákonného obchodu nebo vyvolávají takové podezření, s vědomím a pod kontrolou příslušných orgánů s cílem odhalit osoby, které se takového nezákonného obchodu účastní;

„celními poplatky“ cla, daně a jiné poplatky vybírané celními orgány v souladu s celními předpisy;

„osobními údaji“ jakékoliv údaje, které se mohou vztahovat ke konkrétní fyzické osobě, a taktéž jakýkoliv poznatek o této osobě, který může být získán z údajů výše uvedených.

Článek 2

ROZSAH PŮSOBNOSTI DOHODY

1. Smluvní strany prostřednictvím celních orgánů svých států a v souladu s podmínkami této dohody:

a) si navzájem poskytují pomoc při předcházení a šetření deliktů proti celním předpisům i při jejich zabraňování;

b) činí opatření pro usnadnění a urychlení přepravy osob a nákladů ;

c) na požádání si navzájem pomáhají poskytováním informací za účelem uplatňování a dodržování celních předpisů;

d) provádějí opatření v rámci spolupráce ve vzdělávání, výměně specialistů i v jiných otázkách, které si mohou vyžádat společný postup.

2. Pomoc uvedená v bodě 1 a) a c) tohoto článku může být poskytnuta ve všech soudních nebo správních řízeních.

3. Pomoc v rámci této dohody se poskytuje v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými na území státu dožádaného celního orgánu a v rámci jeho pravomoci a možností.

Článek 3

FORMY SPOLUPRÁCE A VZÁJEMNÉ POMOCI

Celní orgány si z vlastního podnětu nebo na požádání:

a) vzájemně poskytují veškeré potřebné informace v souladu s ustanoveními této dohody;

b) vyměňují zkušenosti, týkající se jejich činnosti, a informace o nových prostředcích a metodách porušování celních předpisů;

c) vzájemně sdělují podstatné změny celních předpisů platných na území svých států a informace o jimi používaných technických prostředcích kontroly a metodách jejich použití, a taktéž projednávají jiné otázky, které jsou předmětem jejich společného zájmu.

Článek 4

DOHLED NAD OSOBAMI, ZBOŽÍM A DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

Celní orgán státu jedné smluvní strany z vlastního podnětu nebo na požádání celního orgánu druhé smluvní strany vykonává dohled nad:

a) pohybem osob, zvláště pak vstupem na území svého státu nebo výstupem z tohoto území, o kterých je známo nebo jsou podezřelé z porušování celních předpisů platných na území státu druhé smluvní strany;

b) pohybem zboží, které je podle oznámení celního orgánu druhé smluvní strany určeno k nezákonné dopravě na území jejího státu nebo z tohoto území, anebo vyvolává takové podezření;

c) veškerými dopravními prostředky včetně kontejnerů, o nichž je známo nebo o nichž existuje podezření, že jsou používány k porušování celních předpisů platných na území státu druhé smluvní strany;

d) místy používanými ke skladování zboží, které by se mohlo stát předmětem nezákonného dovozu na území státu druhé smluvní strany.

Článek 5

SLEDOVANÁ ZÁSILKA

1. Celní orgány států smluvních stran mohou na základě vzájemného souhlasu a po dohodě s jinými orgány, které dohlíží nad dodržováním právních předpisů platných na území států smluvních stran, použít sledovanou zásilku v souvislosti s nezákonnou přepravou omamných a psychotropních látek a prekursorů za účelem zabránění jejich nezákonnému mezinárodnímu oběhu a rovněž odhalení osob, které se ho účastní.

2. Nezákonná zásilka, jejíž sledování je dohodnuto v souladu s touto dohodou, může být se vzájemným souhlasem celních orgánů obou smluvních stran zadržena a může pokračovat dále s nedotčeným obsahem omamných nebo psychotropních látek a prekursorů nebo mohou být tyto látky částečně nebo v celém rozsahu vyjmuty nebo nahrazeny.

3. Rozhodnutí o použití sledované zásilky a o formách jejího provedení je přijímáno v každém jednotlivém případě. Smluvní strany mohou v případě potřeby vzít v úvahu ujednání o finančních otázkách a jejich provádění.

Článek 6

BOJ PROTI NEZÁKONNÉMU OBCHODU S CITLIVÝM ZBOŽÍM

Celní orgány si bezodkladně z vlastního podnětu nebo na požádání předávají veškeré potřebné informace o zjištěných akcích, připravovaných nebo plánovaných, které porušují nebo mohou porušit celní předpisy platné na území státu jedné ze smluvních stran, týkající se:

a) pohybu zbraní, střeliva, výbušnin a roznětek;

b) pohybu starožitností a uměleckých předmětů, jež představují značnou historickou, uměleckou či archeologickou hodnotu pro jednu ze smluvních stran;

c) pohybu jedovatých látek a látek ohrožujících životní prostředí a lidské zdraví;

d) pohybu zboží podléhajícího vysokému clu nebo daním;

e) pohybu zboží podléhajícího nesazebním omezením dle seznamů, dohodnutých celními orgány.

Článek 7

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ

1. Celní orgány si vzájemně poskytují z vlastního podnětu nebo na požádání veškeré informace, jež mohou pomoci při zajišťování:

a) vybíraní celních poplatků celními orgány a zejména informace, jež mohou napomoci při zjišťování celní hodnoty zboží a stanovení jeho sazebního zařazení;

b) dodržování zákazů a omezení dovozu, vývozu a tranzitu zboží nebo osvobození od celních poplatků;

c) používání vnitrostátních předpisů o původu zboží.

2. V případě, že dožádaný celní orgán nemá k dispozici požadované informace, podnikne kroky k jejich získání vlastním jménem v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 8

INFORMACE O PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

Celní orgány si vzájemně poskytují z vlastního podnětu nebo na požádání následující informace:

a) zda zboží, dovezené na území státu dožadované smluvní strany, bylo zákonně vyvezeno z území státu druhé smluvní strany;

b) zda zboží, vyvezené z území státu dožadující smluvní strany, bylo zákonně dovezeno na území státu druhé smluvní strany;

c) do jakého celního režimu bylo zboží případně propuštěno.

Článek 9

INFORMACE O JINÝCH SKUTEČNOSTECH

Celní orgán státu jedné smluvní strany poskytuje z vlastního podnětu nebo na požádání celnímu orgánu druhé smluvní strany veškeré informace, které mohou být použity v souvislosti s porušováním celních předpisů platných na území státu této smluvní strany, týkající se zejména:

a) fyzických a právnických osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé z porušování celních předpisů platných na území státu druhé smluvní strany;

b) zboží použitého k nezákonnému obchodu nebo o němž existuje takové podezření;

c) dopravních prostředků včetně kontejnerů, o nichž je známo nebo o nichž existuje podezření, že se používají při páchání deliktů proti celním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

Článek 10

DOKLADY

1. Celní orgán státu jedné smluvní strany z vlastního podnětu nebo na požádání poskytuje celnímu orgánu druhé smluvní strany protokoly, svědecké výpovědi nebo ověřené kopie dokladů obsahující veškeré dostupné informace o operacích, jak připravovaných, tak i uskutečněných, které vedou nebo by mohly vést k porušení celních předpisů platných na území státu druhé smluvní strany.

2. Místo dokladů, o nichž se hovoří v této dohodě, mohou být ke stejnému účelu informace poskytnuty elektronickou cestou v jakékoli formě. Zároveň musí být předány veškeré doprovodné materiály nutné k výkladu či použití těchto informací.

3. Originály dokumentů mohou být vyžádány pouze v případech, kdy poskytnutí ověřených kopií není dostačující.

4. Originály dokumentů obdržených celním orgánem státu druhé smluvní strany musí být vráceny při první možné příležitosti.

Článek 11

ŠETŘENÍ

1. Po obdržení žádosti celního orgánu státu jedné smluvní strany celní orgán státu druhé smluvní strany provádí úřední šetření činností, které jsou nebo mohou být v rozporu s celními předpisy platnými na území státu dožadujícího celního orgánu. Výsledky takového šetření se předají dožadujícímu celnímu orgánu.

2. Toto šetření se provádí v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými na území státu dožadovaného celního orgánu. Dožadovaný celní orgán provádí šetření svým jménem.

Článek 12

PŘÍTOMNOST ÚŘEDNÍCH OSOB

1. Oficiální zástupci celního orgánu státu jedné smluvní strany mohou v jednotlivých případech se souhlasem celního orgánu druhé smluvní strany pobývat na území jejího státu a být přítomni při šetření deliktů proti celním předpisům platným na území státu dožadujícího celního orgánu.

2. Pokud v případech, uvedených v této dohodě, oficiální zástupci celního orgánu jedné smluvní strany pobývají na území státu druhé smluvní strany, musí být schopni kdykoliv prokázat své úřední zmocnění. Nesmí být v uniformě a nesmí mít u sebe zbraň.

Článek 13

ZNALCI A SVĚDCI

Pokud o to požádá celní orgán státu jedné smluvní strany, může celní orgán státu druhé smluvní strany zmocnit své zástupce, v případě jejich souhlasu, aby vystoupili jako znalci nebo svědci v rámci soudního nebo správního řízení. Tito zaměstnanci vypovídají o skutečnostech, které zjistili při plnění svých služebních povinností. V požadavku k účasti na řízení musí být jasně uvedeno, v jaké věci a v jaké úloze má tento zástupce vystupovat.

Článek 14

VYUŽITÍ INFORMACÍ A DOKLADŮ

1. Informace, doklady a jiné údaje, získané v souladu s touto dohodou, se využívají pouze pro účely uvedené v této dohodě. Mohou být předány jiným úřadům nebo osobám, které se nezabývají bojem proti trestné činnosti a využity těmito úřady a osobami pouze na základě písemného souhlasu celního orgánu, který tyto informace, dokumenty a jiné údaje poskytl.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nepoužijí na informace o deliktech týkajících se omamných a psychotropních látek a prekursorů. Takové informace mohou být předávány jiným orgánům bezprostředně se zabývajícím bojem proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

3. Celní orgány mohou v souladu s cíli a v rozsahu této dohody využít informace a dokumenty získané na základě této dohody jako důkazy ve svých protokolech, spisech, záznamech, svědeckých výpovědích a také v průběhu soudních a správních řízení.

4. Využití takových informací a dokumentů u soudních orgánů a jejich průkaznost se řídí vnitrostátními právními předpisy.

Článek 15

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Žádostem, informacím, protokolům znalců a dalším údajům, předaným v souladu s touto dohodou celnímu orgánu jedné ze smluvních stran v jakékoliv formě, zajistí celní orgán, který je obdržel, stejnou důvěrnost, jaká se na území jeho státu vztahuje na informace podobné povahy a obsahu v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 16

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran bude ochrana osobních údajů podléhat minimálně následujícím podmínkám:

a) osobní údaje nebudou předány, jakmile bude existovat opodstatněný důvod domnívat se, že předání údajů nebo jejich využití by bylo v rozporu se základními právními zásadami jednoho ze států smluvních stran, a zejména pokud by dotčená osoba mohla bezdůvodně nebo nepřiměřeně trpět. Na požádání celního orgánu poskytujícího osobní údaje bude celní orgán, který je obdržel, informovat poskytující celní orgán o využití získaných informací a o dosažených výsledcích;

b) osobní údaje mohou být předány pouze celním orgánům a ostatním výkonným orgánům státní správy a případně, pokud by byly potřebné pro účely soudního řízení, také státním zástupcům a soudním orgánům. Takové informace budou sdělovány pouze těm osobám, které je mají použít pro tyto účely. Jiným osobám budou sděleny jen v případě, že s tím poskytující orgán výslovně souhlasí a právní předpisy závazné pro orgány, které takové informace získají, to dovolují;

c) dožádaný celní orgán se musí ujistit o platnosti a správnosti osobních údajů, které mají být předány. V případě, že dožádaný celní orgán zjistí, že byly předány nesprávné nebo neúplné údaje nebo údaje, které vzhledem ke své povaze neměly být předány, musí o této skutečnosti neprodleně informovat dožadující celní orgán. Dožadující orgán opraví, zničí nebo vymaže tyto osobní údaje, pokud o to bude požádán;

d) dožádaný celní orgán poskytne společně s osobními údaji informaci o lhůtě, ve které mají být tyto údaje zničeny na základě právních předpisů platných na území státu, v němž tento celní orgán sídlí. Osobní údaje budou zničeny, pokud přestane existovat potřeba pro jejich využití;

e) celní orgány států smluvních stran povedou evidenci předaných nebo obdržených osobních údajů a budou účinně chránit všechny osobní údaje před neoprávněným přístupem k nim, pozměňováním, zveřejněním, poškozením nebo zničením.

Článek 17

VÝJIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNOUT POMOC

1. V případech, kdy celní orgán státu dožádané smluvní strany dojde k závěru, že splnění žádosti může narušit suverenitu, bezpečnost, veřejný pořádek nebo jakékoli jiné podstatné zájmy státu této smluvní strany, může zcela nebo částečně odmítnout součinnost dle této dohody, nebo ji poskytnout na základě splnění určitých podmínek či požadavků.

2. Pokud je žádost o spolupráci odmítnuta, rozhodnutí o odmítnutí s uvedením příčiny musí být neprodleně písemně sděleno dožadujícímu celnímu orgánu.

3. Pokud celní orgán státu jedné smluvní strany požádá o spolupráci, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, uvede tuto skutečnost ve své žádosti. Splnění takové žádosti bude na úvaze dožádaného celního orgánu.

Článek 18

FORMA A OBSAH ŽÁDOSTI O SPOLUPRÁCI

1. Žádosti podle této dohody musí být předkládány v písemné formě. Současně musí být přiloženy dokumenty potřebné k vyřízení žádosti. Pokud je situace naléhavá, lze přijmout ústní žádost, která však musí být bezprostředně potvrzena písemně.

2. Žádost podaná podle odstavce 1 tohoto článku musí obsahovat tyto informace:

a) dožadující celní orgán,

b) druh řízení,

c) účel a důvod žádosti,

d) zákony a jiné právní předpisy vztahující se k případu,

e) přesné a podrobné údaje o fyzických a právnických osobách, jež jsou předmětem šetření,

f) stručný popis okolností, vztahujících se k případu,

g) další informace, potřebné k vyřízení žádosti.

3. Žádost musí být podána v úředním jazyce státu dožadovaného celního orgánu nebo v jiném pro něj přijatelném jazyce, podepsána zmocněnou osobou a opatřena razítkem se státním znakem dožadujícího celního orgánu.

4. V případě, že žádost nevyhovuje formálním požadavkům obsaženým v tomto článku, může být vyžadována její oprava či doplnění.

Článek 19

TECHNICKÁ POMOC

Celní orgány si poskytují navzájem technickou pomoc v celních záležitostech včetně:

a) výměny informací a zkušeností v používání prostředků technické kontroly;

b) výměny expertů v celních otázkách;

c) výměny informací o změnách v celních předpisech a režimech.

Článek 20

ZJEDNODUŠENÍ CELNÍCH FORMALIT

Celní orgány států smluvních stran přijmou na základě vzájemné dohody a v souladu s vnitrostátními právními předpisy potřebná opatření ke zjednodušení celních formalit s cílem usnadnění a urychlení přepravy zboží mezi územím států obou smluvních stran.

Článek 21

NÁKLADY

1. Celní orgány se zřeknou veškerých nároků na úhradu nákladů spojených s prováděním této dohody, s výjimkou výdajů na znalce a svědky a nákladů na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou státními zaměstnanci. Uvedené náklady hradí dožadující celní orgán.

2. Úhrada nákladů spojených se splněním ustanovení článku 19 může být předmětem zvláštního ujednání mezi celními orgány.

Článek 22

PROVÁDĚNÍ DOHODY

1. Součinnost podle této dohody si celní orgány poskytují přímo. Tyto celní orgány se vzájemně dohodnou na konkrétních opatřeních nutných k jejímu provádění.

2. Celní orgány států smluvních stran se mohou dohodnout, že jejich útvary boje proti podloudnictví a porušování celních předpisů budou ve vzájemném přímém styku.

Článek 23

ÚZEMNÍ PLATNOST DOHODY

Tato dohoda platí na celním území států obou smluvních stran.

Článek 24

VSTUP V PLATNOST A UKONČENÍ PLATNOSTI

1. Tato dohoda vstoupí v platnost třicátý den ode dne posledního písemného oznámení diplomatickou cestou o tom, že smluvní strany splnily vnitrostátní podmínky požadované pro vstup této dohody v platnost.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a zůstane v platnosti do uplynutí šesti měsíců ode dne doručení písemného sdělení jedné ze smluvních stran o výpovědi dohody.


Dáno v Minsku dne 26. dubna 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, běloruském a ruském, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu této dohody je rozhodující znění v jazyce ruském.

Za vládu České republiky
Aleš Fojtík v. r.

Za vládu Běloruské republiky
A. F. Špilevskij v. r.

Přesunout nahoru