Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s., č. 8/2004 Sb. m. s. a č. 34/2005 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., změněné Protokolem z roku 1990, vyhlášeným pod č. 274/1996 Sb. a Protokolem z roku 1999, vyhlášeným pod č. 49/2006 Sb. m. s.

Datum vyhlášení 28.03.2007
Platnost od 01.01.2007
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se doplňují sdělení ě. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s., č. 8/2004 Sb. m. s. a č. 34/2005 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., změněné Protokolem z roku 1990, vyhlášeným pod č. 274/1996 Sb. a Protokolem z roku 1999, vyhlášeným pod č. 49/2006 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 42. zasedání odborné komise pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, které se konalo v Madridu ve dnech 21. - 25. listopadu 2005, byly přijaty změny a doplňky Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, změněné Protokolem ze dne 20. prosince 1990 a Protokolem ze dne 3. června 1999.

Změny a doplňky Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) dne 1. ledna 2007 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Změny a doplňky Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí nahradily změny a doplňky platné od 1. ledna 2005.

Změny a doplňky Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí zapracovávají příslušné předpisy Evropských společenství*).

Znění Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) platné od 1. ledna 2007 v anglickém jazyce a v překladu do českého jazyka se vyhlašuje současně.


Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)

RID

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Přípojek C

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)

Platný od 1. ledna 2007

Členské státy COTIF (stav k 1. lednu 2007):

Albánie, Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irák, Irán, Irsko, Itálie, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie (bývalá jugoslávská republika), Maroko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID - Přípojek C k Úmluvě)

Článek 1

Rozsah platnosti

§ 1

Tento Řád platí pro

a) mezinárodní přepravu nebezpečného zboží po železničních tratích na území členských států,

b) přepravy doplňující přepravu po železničních tratích, na které se použijí Jednotné právní předpisy CIM, s výhradou mezinárodních předpisů platných pro přepravy jiným dopravním prostředkem,

včetně činností uvedených v Příloze k tomuto Řádu.

§ 2

Nebezpečné zboží, jehož přeprava je podle Přílohy vyloučena, nesmí být přepravováno v mezinárodní přepravě.

Článek 2

Uvolňování přeprav

Tento Řád se nepoužije zčásti nebo vůbec na přepravy nebezpečného zboží, jejichž uvolnění předvídá Příloha. Uvolnění je přípustné pouze tehdy, když množství nebo druh uvolněných přeprav nebo zabalení zajistí bezpečnost přepravy.

Článek 3

Omezení

Každý členský stát má právo upravovat nebo zakázat mezinárodní přepravu nebezpečného zboží na svém území z jiných důvodů než je bezpečnost během přepravy.

Článek 4

Ostatní předpisy

Přepravy, pro které platí tento Řád, podléhají v ostatních náležitostech všeobecným vnitrostátním nebo mezinárodním předpisům o přepravě zboží po železničních tratích.

Článek 5

Povolený typ vlaku. Přeprava ručních a cestovních zavazadel nebo v motorových vozidlech

§ 1

Nebezpečné zboží smí být přepravováno pouze v nákladních vlacích, s výjimkou

a) nebezpečného zboží, které podle Přílohy s ohledem na své maximální množství a za zvláštních podmínek je připuštěno k přepravě v jiných než nákladních vlacích;

b) nebezpečné zboží, které je přepravováno jako ruční zavazadlo nebo cestovní zavazadlo, v motorových vozidlech nebo na nich podle článku 12 Jednotných právních předpisů CIV se zřetelem ke zvláštním podmínkám Přílohy.

§ 2

Cestující nesmí převážet nebezpečné zboží jako ruční zavazadlo a podávat je k přepravě jako cestovní zavazadlo nebo v motorových vozidlech, neodpovídá-li toto zboží zvláštním podmínkám Přílohy.

Článek 6

Příloha

Příloha je součástí tohoto Řádu.

Příloha obsahuje znění schválené Odbornou komisí pro přepravu nebezpečného zboží podle článku 19 § 4 Úmluvy o mezinárodní železniční dopravě (COTIF) z 9. května 1980 ke dni vstupu Protokolu ze 3. června 1999 o změně této Úmluvy v platnost.

OBSAH

Obsah

Poznámky pod čarou

*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1996/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí, ve znění směrnice Komise 2006/90/ES ze dne 3. listopadu 2006, kterou se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí.


Část 1

Všeobecná ustanovení

Část 1

Část 2

Klasifikace

Část 2

Část 3

Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená množství

Část 3

Část 4

Ustanovení o používání obalů a cisteren

Část 4

Část 5

Postupy při odeslání

Část 5

Část 6

Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren

Část 6

Část 7

Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace

Část 7

NEZÁVAZNÁ ČÁST PŘEDPISU RID

Předpisy o zkouškách nádob z plastů

NEZÁVAZNÁ ČÁST PŘEDPISU RID

Přesunout nahoru