Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 94/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek

Datum vyhlášení 27.09.2006
Uzavření smlouvy 13.11.2002
Platnost od 29.01.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 2002 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 22 dne 29. ledna 2004.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A PŘÍPRAVNOU KOMISÍ ORGANIZACE SMLOUVY O VŠEOBECNÉM ZÁKAZU JADERNÝCH ZKOUŠEK

O PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ, VČETNĚ POSTCERTIFIKAČNÍCH ČINNOSTÍ, VZTAHUJÍCÍCH SE K MEZINÁRODNÍM MONITOROVACÍM ZAŘÍZENÍM SMLOUVY O VŠEOBECNÉM ZÁKAZU JADERNÝCH ZKOUŠEK

PREAMBULE

V souladu s odstavcem 12(b) Textu o zřízení Přípravné komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek tvořícího přílohu rezoluce ustavující Přípravnou komisi Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek („Přípravná komise“) přijaté na schůzce signatářských států Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek („CTBT“) 19. listopadu 1996 v New Yorku, vláda České republiky a Přípravná komise, dále „strany“, s cílem usnadnit činnost Prozatímního technického sekretariátu při: (a) provádění inventury stávajícího zařízení Mezinárodního monitorovacího systému („IMS“) ; (b) provádění průzkumu místa; (c) modernizaci či instalaci zařízení IMS; (d) instalaci a/nebo modernizaci komunikačních zařízení v zařízení IMS a v Národním datovém středisku; a (e) certifikaci zařízení podle standardů IMS, a s cílem usnadnit průběžné testování, či v případě potřeby prozatímní provoz a údržbu IMS za účelem dosažení efektivnosti Smlouvy, se dohodly, podle ustanovení CTBT, zejména článků I až IV a části I Protokolu, takto:

Článek 1

Vláda České republiky a Přípravná komise budou spolupracovat s cílem usnadnit provádění ustanovení této Dohody. Tato činnost, která bude prováděna v České republice Přípravnou komisí nebo jejím jménem, je nebo bude stanovena v příloze nebo přílohách této Dohody. Přílohy mohou být příležitostně přidávány či rušeny po vzájemné dohodě stran.

Článek 2

Mají-li být prováděny činnosti podle ustanovení této Dohody jménem Přípravné komise, které se týkají dodávek zařízení, musí být tyto činnosti prováděny podle podmínek smlouvy nebo smluv uzavřených Přípravnou komisí v souladu s ustanoveními Finančních předpisů a pravidel Přípravné komise.

Článek 3

Mají-li být prováděny činnosti podle ustanovení této Dohody Přípravnou komisí, musí být tyto činnosti prováděny týmem Přípravné komise („tým“), který se skládá z personálu určeného Přípravnou komisí po poradě s vládou České republiky. Vláda České republiky je oprávněna odmítnout určité členy týmu za předpokladu, že Přípravná komise bude mít právo navrhnout nové členy týmu, kteří je nahradí. Pro každou činnost prováděnou týmem určí Přípravná komise vedoucího týmu a vláda České republiky určí výkonného zástupce, kteří budou styčnými osobami mezi týmem a vládou České republiky.

Článek 4

Nejpozději 14 dní před navrženým příjezdem týmu do místa vstupu se vedoucí týmu a výkonný zástupce poradí o možnostech usnadnit provádění činností, které budou vykonány, včetně konzultací o vybavení, které tým přiveze do České republiky k provádění činností vykonávaných v souladu s ustanoveními této Dohody. Pro postcertifikační činnosti by mělo být takové vybavení v souladu s příslušnými provozními příručkami IMS přijatými Přípravnou komisí, aniž by tím byl dotčen článek II, odstavec 26(h) CTBT. Během těchto konzultací informuje vláda České republiky Přípravnou komisi o místu vstupu a výstupu, kterým tým a jeho vybavení vstoupí na území České republiky a kterým ho opustí.

Článek 5

Během konzultací uvedených v článku 4 informuje vláda České republiky Přípravnou komisi o informacích požadovaných Českou republikou k vydání dokumentů umožňujících týmu vstoupit na území České republiky a pobývat na něm za účelem provádění činností v souladu s příslušnými provozními příručkami IMS přijatými Přípravnou komisí, aniž by tím byl dotčen článek II, odstavec 26(h) CTBT, a činností uvedených v příloze nebo přílohách této Dohody. Přípravná komise poskytne takové informace vládě České republiky co možná nejdříve po ukončení těchto konzultací. V souladu s příslušnými právními předpisy České republiky je tým oprávněn vstoupit na území České republiky a pobývat tam po dobu nutnou k provedení takových činností.

Článek 6

Činnosti týmu podle ustanovení této Dohody budou organizovány ve spolupráci s vládou České republiky tak, aby bylo v nejvyšší možné míře zajištěno včasné a účinné vykonání jeho funkcí a aby přitom byly způsobeny co nejmenší potíže vládě České republiky a co nejmenší narušení provozu zařízení IMS či monitorovacího prostoru, v nichž bude tým provádět své činnosti.

Článek 7

Ustanovení Úmluvy o výsadách a imunitách OSN přiměřeně platí pro činnosti Přípravné komise, její úředníky a experty při provádění ustanovení této Dohody.

Článek 8

Vláda České republiky vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila spolupráci místních subjektů při činnostech prováděných týmem. Přípravná komise učiní všechny přiměřené kroky, aby zajistila informovanost výkonného zástupce vlády České republiky o pokroku a událostech souvisejících s činnostmi uvedenými v příloze této Dohody, které tým provádí na území České republiky.

Článek 9

Výkonný zástupce a vedoucí týmu během konzultací uvedených v článku 4 schválí seznam vybavení, které tým přiveze do České republiky. Vláda České republiky má právo provést inspekci vybavení přivezeného týmem do České republiky, aby se ujistila, že vybavení odpovídá schválenému seznamu. Vláda České republiky provede takovou inspekci v nepřítomnosti vedoucího týmu, pokud ovšem vedoucí týmu nerozhodne, že jeho přítomnost je nezbytná. Ty součásti vybavení, které z bezpečnostních důvodů vyžadují zvláštní zacházení či skladování, budou jako takové vedoucím týmu označeny a oznámeny výkonnému zástupci před příjezdem týmu na místo vstupu. Vláda České republiky zajistí, aby tým mohl skladovat své vybavení v zajištěném pracovním prostoru. Aby se zabránilo zbytečným prodlevám při převozu vybavení, pomůže vláda České republiky týmu vyhovět vnitrostátním pravidlům a předpisům České republiky pro dovoz takového vybavení do České republiky, a v případě potřeby při vývozu takového vybavení z České republiky.

Článek 10

Vybavení a jiný majetek Přípravné komise přivážený do České republiky za účelem provádění ustanovení této Dohody jsou osvobozeny od cla. Výkonný zástupce usnadní celní odbavení jakéhokoliv takového vybavení či majetku. Vlastnické právo k jakémukoliv vybavení přesunutému Přípravnou komisí do České republiky ke stálé instalaci v zařízení IMS v souladu s ustanoveními této Dohody přechází na vládu České republiky v okamžiku jeho vstupu pod jurisdikci České republiky.

Článek 11

Přípravná komise, její aktiva, příjmy a jiný majetek budou v souladu s českým právem osvobozeny od všech přímých daní v České republice. Vláda České republiky podnikne příslušná administrativní opatření k prominutí či vrácení jakéhokoliv celního poplatku či jakékoliv daně, která je součástí ceny zaplacené Přípravnou komisí při nákupu či sjednávání služeb podle ustanovení této Dohody.

Jakékoliv údaje a jakékoliv oficiální zprávy připravené jednou ze stran ohledně činností vykonávaných v souladu s ustanoveními této Dohody budou dány k dispozici druhé straně.

Článek 13

Pro účely této Dohody budou postcertifikační činnosti zařízení IMS zahájeny po splnění následujících dvou požadavků:

(i) Certifikace zařízení IMS Přípravnou komisí v souladu s příslušnými certifikačními příručkami či postupy;

(ii) Schválení rozpočtu včetně případných podrobných finančních ustanovení ohledně provozu a údržby zařízení IMS Přípravnou komisí.

Článek 14

Pokud se týče postcertifikačních činností:

(i) Zařízení IMS bude testováno, podle potřeby prozatímně provozováno a udržováno vládou České republiky v souladu s postupy a opatřeními, na nichž se strany dohodnou. Aby bylo zajištěno, že Mezinárodní datové středisko („IDC“) bude dostávat vysoce kvalitní data s vysokou mírou spolehlivosti, měly by tyto postupy odpovídat příslušným provozním příručkám IMS přijatým Přípravnou komisí, aniž by tím byl dotčen článek II, odstavec 26(h) CTBT.

(ii) Vláda České republiky poskytne veškeré příslušné služby odpovídající provozním příručkám IMS přijatým Přípravnou komisí, aniž by tím byl dotčen článek II, odstavec 26(h) CTBT, pro testování, případný prozatímní provoz a údržbu zařízení IMS v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky na náklady Přípravné komise v souladu s článkem IV, odstavce 20 a 21 CTBTa s příslušnými rozpočtovými rozhodnutími Přípravné komise.

(iii) Vláda České republiky na požádání zajistí poskytnutí vhodných frekvencí nutných pro komunikační spojení v souladu s právními předpisy České republiky a s národním plánem využití frekvencí.

(iv) Vláda České republiky na požádání (v souladu s částí I, oddíl B Protokolu CTBT) zajistí přenos dat zaznamenaných nebo získaných zařízením IMS do IDC za použití formátů a protokolů uvedených v provozní příručce pro seismologické monitorování a pro mezinárodní výměnu seismologických dat. Takový přenos dat se uskuteční nejpřímější a nejlevnější dostupnou cestou přes Národní datové středisko a/nebo přímo ze zařízení IMS. Veškeré poskytování dat Přípravné komisi se uskuteční bez poplatků a jakýchkoliv jiných plateb stanovených vládou či jakýmkoliv příslušným orgánem České republiky, s výjimkou plateb přímo spojených s náklady na poskytování služeb, které však nesmí překročit nejnižší sazby přiznané státním úřadům v České republice.

(v) Vláda České republiky bude udržovat základní fyzickou bezpečnost zařízení IMS a vybavení náležejícího k tomuto zařízení, včetně datových linek, terénního vybavení a senzorů, přičemž náklady budou rozděleny v souladu s článkem IV, odstavce 20 a 21 CTBT a s příslušnými rozpočtovými rozhodnutími Přípravné komise.

(vi) Vláda České republiky zajistí, aby přístroje v zařízení IMS byly kalibrovány v souladu s příslušnými provozními příručkami IMS přijatými Přípravnou komisí, aniž by tím byl dotčen článek II, odstavec 26(h) CTBT.

(vii) Pokud vznikne problém, zašle vláda České republiky Přípravné komisi oznámení informující IDC o povaze problému a o předpokládané lhůtě jeho odstranění. Vláda České republiky zašle Přípravné komisi oznámení rovněž v případě abnormální události, která ovlivní kvalitu dat pocházejících ze zařízení IMS.

(viii) Přípravná komise bude konzultovat s vládou České republiky postupy pro přístup Přípravné komise k zařízení IMS za účelem kontroly vybavení a komunikačního spojení a pro provádění nutných změn vybavení a jiných provozních postupů, s výjimkou případů, kdy vláda České republiky převezme odpovědnost za provedení nutných změn. Přípravné komisi bude povolen přístup do zařízení IMS v souladu s takovými postupy.

Článek 15

Vláda České republiky zajistí, aby personál zařízení IMS odpovídal dle potřeby co možná nejdříve na dotazy Přípravné komise ohledně testování a prozatímního provozu zařízení IMS nebo ohledně přenosu dat do IDC. Tyto odpovědi budou poskytovány ve formě uvedené v provozních příručkách příslušného zařízení IMS.

Článek 16

Důvěrný charakter provádění této Dohody bude zajištěn v souladu s CTBT a příslušnými rozhodnutími Přípravné komise.

Článek 17

Náklady na veškeré činnosti v souladu s přílohou této Dohody ponese Přípravná komise v souladu s článkem IV, odstavce 20 a 21 CTBT a s příslušnými rozpočtovými rozhodnutími Přípravné komise.

Článek 18

Po dokončení každé z činností uvedených v příloze nebo přílohách poskytne Přípravná komise vládě České republiky příslušnou technickou pomoc, kterou Přípravná komise považuje za potřebnou pro patřičné fungování zařízení IMS, které je součástí IMS. Přípravná komise poskytne rovněž technickou pomoc a podporu pro případný prozatímní provoz a údržbu monitorovacího zařízení a příslušných komunikačních prostředků, pokud vláda České republiky o takovou pomoc požádá, a to v rozsahu schválených rozpočtových zdrojů.

Článek 19

V případě jakékoliv neshody či jakéhokoliv sporu mezi stranami ohledně provádění této Dohody se strany poradí za účelem rychlého vyřešení neshody či sporu. Nepodaří-li se neshodu nebo spor vyřešit, může každá ze stran požádat plenární zasedání Přípravné komise o radu a pomoc.

Článek 20

Změny této Dohody mohou být provedeny po dohodě obou stran. Strany mohou uzavřít dodatečné dohody, pokud se vzájemně dohodnou, že je to nutné.

Článek 21

Příloha nebo přílohy k této Dohodě tvoří nedílnou součást Dohody a jakýkoliv odkaz na tuto Dohodu zahrnuje i odkaz na přílohu či přílohy. V případě rozporu mezi jakýmikoliv ustanoveními v příloze a v textu této Dohody je rozhodující ustanovení Dohody.

Článek 22

Tato Dohoda vstoupí v platnost k datu, kdy vláda České republiky informuje Přípravnou komisi o splnění národních požadavků pro takový vstup v platnost. Tímto datem je den obdržení takového oznámení. Tato Dohoda zůstane v platnosti do uzavření nové příslušné dohody mezi vládou České republiky a Organizací pro úplný zákaz jaderných zkoušek po vstupu v platnost Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek.


Podepsáno ve Vídni dne 13. listopadu 2002 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Pavel Vacek
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za Přípravnou komisi Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
Wolfgang Hoffmann
výkonný tajemník


Příloha

k Dohodě mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek

ZAŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Na zařízení IMS může být požadována jakákoliv z následujících operací nebo všechny následující operace:

Inventura

Průzkum místa

Instalace

Modernizace

Certifikace

Postcertifikační činnosti

1.VranovVRAC
Seismologická stanice AS26typ 3-C
Přesunout nahoru