Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 92/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Datum vyhlášení 20.09.2006
Uzavření smlouvy 15.08.1996
Ratifikace Smlouvy 14.04.2006
Platnost od 01.11.1999
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. srpna 1996 byla v Haagu přijata Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě, podepsaná prezidentem republiky dne 14. dubna 2006, byla uložena u vlády Nizozemského království, depozitáře Dohody, dne 23. června 2006.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIV odst. 1 dne 1. listopadu 1999. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením článku XIV odst. 2 dne 1. září 2006.

Na zasedání smluvních stran Dohody, konaném ve dnech 7. - 9. listopadu 1999 v Kapském Městě, byly přijaty usnesením 1.9 na základě článku X Dohody změny a dodatky Akčního plánu.

Na zasedání smluvních stran Dohody, konaném ve dnech 25. - 27. září 2002 v Bonnu, byly přijaty usnesením 2.1 na základě článku X Dohody změny a dodatky příloh k Dohodě.

Anglické znění a český překlad Dohody a anglické znění a český překlad změn a dodatků Akčního plánu a změn a dodatků příloh Dohody se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA O OCHRANĚ-EUROASIJSKÝCH STĚHOVAVÝCH VODNÍCH PTÁKŮ

SMLUVNÍ STRANY,

ODVOLÁVAJÍCE SE na skutečnost, že Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (1979) vyzývá k aktivitám mezinárodní spolupráce na ochranu stěhovavých druhů,

ODVOLÁVAJÍCE SE dále na to, že první zasedání Konference smluvních stran této Úmluvy, které se konalo v říjnu 1985 v Bonnu, dalo sekretariátu této Úmluvy pokyn přijmout příslušná opatření k vytvoření Dohody o západopalearktických druzích čeledi Anatidae;

BEROUCE V ÚVAHU, že stěhovaví vodní ptáci představují důležitou součást globální biologické rozmanitosti, která by v souladu s duchem Úmluvy o biologické rozmanitosti (1992) a Agendy 21 měla být chráněna ku prospěchu současných i budoucích generací;

JSOUCE SI VĚDOMY ekonomických, sociálních, kulturních a rekreačních přínosů plynoucích z lovu některých druhů stěhovavých vodních ptáků a environmentálních, ekologických, genetických, vědeckých, estetických, rekreačních, kulturních, vzdělávacích, společenských a ekonomických hodnot vodních ptáků obecně;

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že jakýkoliv lov stěhovavých vodních ptáků se musí provádět na trvale udržitelném základě, berouce v úvahu záchovný status dotyčného druhu v rámci celé oblasti jeho:výskytu a také

JSOUCE SI VĚDOMY, že stěhovaví vodní ptáci jsou obzvláště zranitelní, protože migrují na dlouhé vzdálenosti a jsou závislí na soustavách mokřadů, jejichž rozloha se snižuje a jsou ničeny v důsledky neudržitelné činnosti člověka jak je to vyjádřeno v Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva (1971);

UZNÁVAJÍCE potřebu podniknout okamžitá opatření k zastavení úbytku stěhovavých druhů vodních ptáků a jejich stanovišť v geografické oblasti migračních systémů africko-euroasijských vodních ptáků;

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že uzavření mnohostranné Dohody a její provádění prostřednictvím koordinovaných nebo společných aktivit nejúčinnějším způsobem výrazně přispěje k ochraně stěhovavých vodních ptáků a jejich stanovišť a bude mít doplňkový přínos pro mnoho jiných druhů živočichů a rostlin; a

UZNÁVAJÍCE, že účinné provádění této Dohody si vyžádá, aby některým areálovým státům byla poskytnuta pomoc na výzkum, vzdělávání a monitorování stěhovavých druhů vodních ptáků a jejich stanovišť, na udržování těchto stanovišť a také na zřízení nebo zlepšení vědeckých a správních institucí pro provádění této Dohody,

Se dohodly TAKTO:

Článek I

Působnost, definice a výklad

1. Geografickým rámcem této Dohody je oblast migračních systémů africko-euroasijských vodních ptáků jak je definována v Příloze 1 k této Dohodě, dále uváděna jako „oblast působnosti Dohody“.

2. Pro účely této Dohody:

(a) „Úmluva“ znamená Úmluvu, o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (1979);

(b) „sekretariát Úmluvy“ znamená orgán zřízený podle čl. IX Úmluvy;

(c) „vodní ptáci“ označuje ty druhy ptáků, které jsou alespoň po část svého ročního cyklu ekologicky závislé na mokřadech, mají oblast výskytu, která - zcela nebo, částečně leží v oblasti působnosti Dohody a jsou uvedeny v Příloze 2 k této Dohodě;

(d) „sekretariát Dohody“ znamená orgán zřízený podle čl. VI odst. 7 písm. b) této Dohody;

(e) „strany“ znamená smluvní strany této Dohody, pokud z kontextu nevyplývá jinak;

(f) „strany přítomné a hlasující“ znamená strany přítomné, které odevzdaly souhlasný nebo nesouhlasný hlas; strany, jež se zdržely hlasování, se nepočítají mezi strany přítomné a hlasující.

Pojmy definované v čl. I, písni: 1 a) až k) Úmluvy mají navíc v této Dohodě, mutatis mutandis, stejný význam.

3. Tato Dohoda je DOHODOU ve smyslu čl. IV odst. 3 Úmluvy.,

4. Přílohy k této Dohodě tvoří její nedílnou součást. Jakýkoliv odkaz na tuto Dohodu zahrnuje odkaz na její přílohy.

Článek II

Základní zásady

1. Strany podniknou koordinovaná opatření k udržení příznivého záchovného statusu stěhovavých druhů vodních ptáků neboje do takového statusu navrátí. Za tímto účelem uplatní v mezích svých národních jurisdikcí opatření předepsaná v čl. III spolu se specifickými kroky určenými v Akčním plánu, upraveném dle čl. IV této Dohody.

2. Při provádění opatření předepsaných v odstavci 1 výše by strany měly brát v úvahu zásadu předběžné opatrnosti.

Článek III

Všeobecná ochranářská opatření

1. Strany podniknou opatření na ochranu stěhovavých vodních ptáků, přičemž budou věnovat zvláštní pozornost ohroženým druhům a druhům, jejichž záchovný status je nepříznivý.

2. Za tímto účelem strany:

(a) poskytnou ohroženým druhům stěhovavých vodních ptáků v oblasti Dohody stejně přísnou ochranu jaká je stanovena podle čl. Jíl odst. 4 a 5 Úmluvy;

(b) zajistí, že jakékoliv využívání stěhovavých vodních ptáků je založeno na vyhodnocení nejlepších dostupných poznatků o jejich ekologii a je udržitelné pro dané druhy i pro ekologické systémy, na které jsou vázány;

(c) určí lokality a stanoviště stěhovavých vodních ptáků, nacházejících se na jejich území a podpoří ochranu, údržbu a obnovu těchto stanovišť ve spolupráci s orgány uvedenými v čl. IX odst. (a) a (b) této Dohody, jenž se zabývají ochranou stanovišť;

(d) budou koordinovat své úsilí zajistit, aby síť vhodných stanovišť byla udržována nebo, v příslušných případech, obnovována po celé oblasti výskytu každého dotyčného druhu stěhovavých vodních ptáků, zvláště jestliže se mokřady rozprostírají na ploše více než jedné strany této Dohody;

(e) budou zkoumat problémy, které představuje nebo by pravděpodobně mohla představovat činnost člověka a usilovat o realizaci nápravných opatření, včetně a obnovy stanovišť a kompenzačních opatření za ztrátu stanovišť; .

(f) budou spolupracovat při mimořádných situacích, které vyžadují mezinárodní sladěné úsilí, a při identifikaci druhů stěhovavých vodních ptáků, které jsou za takovýchto situací nejvíce zranitelné a budou spolupracovat při vytváření vhodných postupů pro mimořádné situace, aby se těmto druhům v takových situacích poskytla zvýšená ochrana a při přípravě směrnic určených k tomu, aby jednotlivým stranám pomohly tyto situace řešit;

(g) budou bránit záměrnému vysazování nepůvodních druhů vodních ptáků do životního prostředí a podniknou veškerá vhodná opatření k zabránění neúmyslného vypuštění takových druhů, pokud by taková introdukce nebo vypuštění byly. na újmu záchovného statusu planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů; pokud již došlo k vysazení nepůvodních druhů vodních ptáků, strany podniknou veškerá vhodná opatření, aby těmto druhům zabránily stát se potenciální hrozbou pro původní druhy;

(h) zahájí nebo podpoří výzkum biologie a ekologie stěhovavých vodních ptáků, včetně harmonizace metod výzkumu a monitorování a v příslušných případech zavedení společných nebo kooperativních programů výzkumu a monitorování;

(i) provedou analýzu svých potřeb vzdělávání, mimo jiné v oblasti výzkumu stěhovavých vodních ptáků, monitorování, kroužkování a péče o mokřady za účelem identifikovat prioritní témata a oblasti pro vzdělávání a spolupracovat při vytváření a poskytování vhodných školících programů:

(j) vytvoří a budou udržovat programy ke zvýšení povědomí a znalostí o otázkách ochrany stěhovavých vodních ptáků obecně a o specifických cílech a ustanoveních této Dohody;

(k) budou si vyměňovat informace a výsledky z výzkumu, monitorování, ochranářských a vzdělávacích programů; a

(l) spolupracovat s cílem pomoci si navzájem při provádění této Dohody, zvláště v oblastech výzkumu a monitorování.

Článek IV

Akční plán a směrnice pro ochranu

1. Akční plán je přiložen k této Dohodě jako příloha 3. Specifikuje pod následujícími hlavičkami opatřeni, která strany podniknou ve vztahu k prioritním druhům a problémům, v souladu s všeobecnými ochranářskými opatřeními specifikovanými v čl. III této Dohody:

(a) ochrana druhů;

(b) ochrana stanovišť;

(c) usměrňování činnosti člověka;

(d) výzkum a monitorování;

(e) vzdělávání a informace; a

(f) provádění.

2. Tento Akční plán bude posuzován na každém řádném Zasedání smluvních stran berouce v úvahu směrnice pro ochranu.

3. Jakoukoliv úpravu Akčního plánu přijme Zasedání smluvních stran berouce v úvahu ustanovení čl. III této Dohody.

4. Směrnice pro ochranu bude předložena Zasedání smluvních stran ke přijetí na jeho prvním zasedání a bude se pravidelně přezkoumávat.

Článek V

Provádění a financování

1. Každá strana:

(a) určí orgán nebo orgány, které budou provádět tuto Dohodu, a mimo jiné budou monitorovat všechny činnosti, které mohou mít vliv na záchovný status těch druhů stěhovavých vodních ptáků, pro než je daná strana areálovým státem;

(b) určí kontaktní místo pro ostatní strany a bez odkladu sdělí jeho název a adresu sekretariátu Dohody, aby je neprodleně předal ostatním stranám;

(c) připraví pro každé řádné Zasedání smluvních stran, počínaje od druhého zasedání, zprávu o svém provádění této Dohody se specifickou zmínkou o opatřeních, která podnikla. Formát těchto zpráv určí první Zasedání smluvních stran a podle potřeby jej přehodnotí na jakémkoliv dalším Zasedání smluvních stran. Každá zpráva bude předložena sekretariátu Dohody nejméně sto dvacet dnů před řádným Zasedáním smluvních stran, pro něž byla připravena, a sekretariát Dohody neprodleně zašle kopie ostatním stranám.

2.

(a) Každá strana bude přispívat do rozpočtu Dohody v souladu s příspěvkovou škálou Organizace spojených národů. Příspěvky budou pro jakoukoliv stranu, která je areálovým státem, omezeny na maximálně 25 % celkového rozpočtu. Od žádné organizace regionální hospodářské integrace nebude požadováno, aby přispěla více než 2,5 % správních nákladů.

(b) Rozhodnutí vztahující se k rozpočtu a jakýmkoliv změnám příspěvkové škály, která mohou být shledána nezbytnými, přijímá Zasedání smluvních stran shodou.

3. Zasedání smluvních stran může z dobrovolných příspěvků stran a z jakýchkoliv jiných zdrojů zřídit fond ochrany pro účely financování monitorování, výzkumu, vzdělávání a projektů, které se vztahují k zachování vodních ptáků, včetně jejich ochrany a péče o ně.

4. Strany se vybízejí, aby jiným stranám poskytly vzdělávání a technickou a finanční podporu na multilaterálním nebo bilaterálním základě za účelem pomoci jim při provádění ustanovení této Dohody.

Článek VI

Zasedání smluvních stran

1. Rozhodovacím orgánem této Dohody je Zasedání smluvních stran.

2. Depozitář po poradě se sekretariátem Úmluvy svolá Zasedání smluvních stran nejpozději do jednoho roku po datu vstupu této Dohody v platnost. Poté sekretariát Dohody bude svolávat po poradě se sekretariátem Úmluvy řádná Zasedání smluvních stran v intervalech ne delších než tři roky, pokud Zasedání smluvních stran nerozhodne jinak. Je-li to možné, měla by se tato zasedání konat společně s řádnými zasedáními Konference smluvních stran Úmluvy.

3. Na písemnou žádost alespoň jedné třetiny stran sekretariát Dohody svolá mimořádné Zasedání smluvních stran.

4. Organizace spojených národů, její specializované agentury, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, kterýkoliv stát, který není stranou této Dohody, a sekretariáty mezinárodních úmluv, které se mimo jiné týkají zachování vodních ptáků, včetně jejich ochrany a péče o ně, mohou být na Zasedání smluvních stran zastoupeny pozorovateli. Jakákoliv agentura nebo orgán odborně kvalifikovaný pro tyto ochranářské záležitosti nebo pro výzkum stěhovavých vodních ptáků může být na Zasedání smluvních stran zastoupen pozorovateli, pokud k tomu nemá alespoň jedna třetina přítomných stran výhrady.

5. Právo volit mají jen strany. Každá strana bude mít jeden hlas, ale organizace regionální hospodářské integrace, které jsou stranami této Dohody, mohou uplatnit v záležitostech v rámci své kompetence své právo, volit s počtem hlasů, který se rovná počtu jejich členských států, které jsou stranami této Dohody. Organizace regionální hospodářské integrace neuplatní své právo volit, jestliže své právo vykonají její členské státy a naopak.

6. Pokud není v této Dohodě stanoveno jinak, přijímají se rozhodnutí Zasedání smluvních stran shodou nebo, pokud shody nelze dosáhnout, dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran.

7. Zasedání smluvních stran na svém prvním zasedání:

(a) přijme shodou svůj jednací řád;

(b) ustanoví v rámci sekretariátu Úmluvy sekretariát Dohody, aby vykonával funkce sekretariátu uvedené v čl. VIII této Dohody;

(c) ustanoví odborný výbor stanovený v čl. VII této Dohody;

(d) schválí formát pro zprávy, které mají být připravovány podle čl. V odst. T písm. (c) této Dohody; a

(e) schválí kritéria pro definování mimořádných situací, které vyžadují naléhavá ochranářská opatření a určí postupy pro stanovení odpovědnosti za opatření, jež mají být podniknuta.

8. Na každém svém řádném zasedání Zasedání smluvních stran:

(a) zváží skutečné a potenciální změny záchovného statusu stěhovavých vodních ptáků a stanovišť důležitých pro jejich přežití a také faktory, které je mohou ovlivňovat;

(b) posoudí pokrok dosažený při provádění této Dohody a jakékoliv obtíže, na něž se narazilo;

(c) schválí rozpočet a zváží jakékoliv záležitosti vztahující se k finančním ujednáním této . Dohody;

(d) projedná jakoukoliv záležitost, která se týká sekretariátu Dohody a. členství v odborném výboru;

(e) schválí zprávu, která bude předána stranám této Dohody a Konferenci smluvních stran Úmluvy; a

(f) stanoví čas a místo příštího zasedání.

9. Na kterémkoliv ze svých zasedání může Zasedání smluvních stran:

(a) učinit stranám doporučení, která považuje za nezbytná nebo vhodná;

(b) přijmout specifická opatření ke zlepšení účinnosti této Dohody a podle potřeby mimořádná opatření podle čl. VII odst. 4 této Dohody;

(c) zvážit návrhy na úpravu této Dohody a rozhodnout o nich;

(d) pozměnit Akční plán v souladu s čl. IV odst. 3 této Dohody;

(e) ustanovit takové podpůrné orgány, které považuje za nezbytné pro pomoc při provádění této Dohody, zvláště pro koordinaci s orgány zřízenými v rámci jiných mezinárodních smluv, úmluv a dohod s překrývajícím se geografickým a taxonomickým pokrytím; a

(f) rozhodnout o jakékoliv záležitosti, která se týká provádění této Dohody.

Článek VII

Odborný výbor

1. Odborný výbor bude zahrnovat:

(a) devět odborníků zastupujících různé regiony oblasti Dohody, v souladu s vyrovnanou geografickou distribucí;

(b) jednoho zástupce ze Světového svazu ochrany přírody (IUCN), jednoho z Mezinárodního byra pro výzkum vodních ptáků a mokřadů (IWRB) a jednoho z Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC); a

(c) jednoho odborníka z každé z následujících oblastí: venkovská ekonomika, myslivost a právo v oblasti životního prostředí.

Postup pro jmenování těchto odborníků, dobu, na níž jsou jmenováni, a postup pro jmenování předsedy odborného výboru určí Zasedání smluvních stran. Předseda může umožnit přístup maximálně čtyřem pozorovatelům ze specializovaných mezinárodních mezivládních a nevládních organizací.

2. Pokud Zasedám smluvních stran nerozhodne jinak, svolává zasedání odborného výboru sekretariát Dohody společně s každým řádným Zasedáním smluvních stran a alespoň jednou mezi řádnými Zasedáními smluvních stran.

3. Odborný výbor:

(a) bude poskytovat vědecká a odborná doporučení a informace Zasedání smluvních stran a prostřednictvím sekretariátu Dohody stranám;

(b) bude dávat Zasedám smluvních stran doporučení týkající se Akčního plánu, provádění této Dohody a dalšího výzkumu, který se má provést;

(c) připraví pro každé řádné Zasedání smluvních stran zprávu o svých činnostech, kterou předloží sekretariátu Dohody nejméně sto dvacet dnů před Zasedáním smluvních stran a sekretariát Dohody kopie neprodleně poskytne stranám; a

(d) bude provádět jakékoliv další úkoly, které mu postoupí Zasedání smluvních stran.

4. Nastala-li podle názoru odborného výboru mimořádná situace, která vyžaduje přijetí okamžitých, opatření, aby se zabránilo zhoršování záchovného statusu jednoho nebo více druhů stěhovavých vodních ptáků, může odborný výbor požádat sekretariát Dohody, aby naléhavě svolal zasedání dotčených stran. Tyto strany se poté sejdou co možná nejdříve, aby rychle stanovily mechanismus, který by poskytoval ochranu druhům, které budou shledány jako zvláště ohrožené. Přijme-li se na takovém zasedání doporučení, dotyčné strany sebe navzájem a sekretariát Dohody informují o opatřeních přijatých k jeho realizaci nebo o důvodech, proč doporučení nemohlo být realizováno.

5. Odborný výbor může zřídit takové pracovní skupiny, které jsou nezbytné pro řešení specifických úkolů.

Článek VIII

Sekretariát Dohody

Funkce sekretariátu Dohody budou následující:

(a) organizovat a zajišťovat Zasedání smluvních stran a zasedání odborného výboru;

(b) vykonávat rozhodnutí, která jsou mu adresována Zasedáním smluvních stran;

(c) podporovat a koordinovat činnosti v rámci této Dohody, včetně Akčního plánu, v souladu s rozhodnutími Zasedání smluvních stran;

(d) udržovat kontakt s areálovými státy, které nejsou stranami, a usnadňovat koordinaci mezi stranami a s mezinárodními a národními organizacemi, jejichž,činnosti jsou přímo nebo nepřímo relevantní pro zachování stěhovavých vodních ptáků, včetně jejich ochrany a péče o ně;

(e) sbírat a vyhodnocovat informace, které podpoří cíle a provádění této Dohody a zajišťovat vhodné šíření těchto informací;

(f) upozorňovat Zasedání smluvních stran na záležitosti, které se týkají cílů této Dohody;

(g) předávat každé straně kopie zpráv orgánů uváděných v čl. V odst. 1, písm. (a) této Dohody a zpráv odborného výboru spolu s kopiemi zpráv, které musí poskytovat podle odstavce (h) tohoto čl., a to nejméně šedesát dnů před zahájením každého řádného Zasedání smluvních stran; .

(h) připravovat každoročně a pro každé řádné Zasedání smluvních stran zprávy o činnosti sekretariátu a o provádění této Dohody;

(i) spravovat rozpočet Dohody a její fond ochrany, pokud byl tento zřízen;

(j) poskytovat široké veřejnosti informace týkající se této Dohody a jejích cílů; a

(k) vykonávat další funkce, kterými může být pověřen v rámci této Dohody nebo Zasedáním smluvních stran.

Článek IX

Vztahy s mezinárodními orgány, které se zabývají stěhovavými vodními ptáky a jejich stanovišti

Sekretariát Dohody bude konzultovat:

(a) pravidelně se sekretariát Úmluvy a v náležitých případech š orgány odpovědnými za funkce sekretariátu v rámci dohod uzavřených podle čl. IV, odst. 3 a 4 Úmluvy, které jsou relevantní pro stěhovavé vodní ptáky, Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam, především jako biotopy vodního ptactva (1971), Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (1973), Africké Úmluvy o ochraně přírody a přírodních zdrojů (1968), Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (1979) a Úmluvy o biologické rozmanitosti (1992) s cílem, aby Zasedání smluvních stran spolupracovalo se stranami těchto úmluv na všech záležitostech společného zájmu a zvláště na vytváření a provádění Akčního plánu;

(b) se sekretariáty jiných relevantních úmluv a mezinárodních nástrojů ve věcech společného zájmu; a

(c) s ostatními organizacemi kompetentními v oblasti zachování stěhovavých vodních ptáků a jejich stanovišť, včetně jejich ochrany a péče o ně a také v oblastech výzkumu, vzdělávání a osvěty.

Článek X

Novelizace Dohody

1. Tato dohoda může být novelizována na každém řádném nebo mimořádném Zasedání smluvních stran.

2. Návrhy k novelizaci může předložit kterákoliv strana.

3. Text každé navrhované novelizace a jejího zdůvodnění bude sdělen sekretariátu Dohody nejméně sto padesát dnů před zahájením zasedání. Sekretariát Dohody neprodleně předá kopie stranám. Jakékoliv připomínky stran k textu budou sekretariátu Dohody sděleny nejpozději do šedesáti dnů před zahájením zasedání. Sekretariát co možná nejdříve po uplynutí posledního dne lhůty pro předložení připomínek sdělí stranám všechny připomínky předložené do tohoto dne.

4. Jakákoliv novelizace k Dohodě jiná než novelizace jejích příloh bude přijata dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a pro strany, které ji přijaly, vstoupí v platnost třicátý den ode dne, ke kterému dvě třetiny stran Dohody, jež byly stranami k datu přijetí novelizace, uložily u depozitáře své listiny o přijetí dané novelizace. Pro každou stranu, která uloží své listiny o přijetí po datu, k němuž své listiny o přijetí uložily dvě třetiny stran, vstoupí novelizace v platnost třicátý den po datu, k němuž uloží své listiny o přijetí.

5. Jakékoliv dodatečné přílohy a jakákoliv novelizace nějaké přílohy budou přijaty dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost pro všechny strany devadesátý den od data svého přijetí Zasedáním smluvních stran, s výjimkou stran, které podaly výhradu podle odstavce 6 tohoto článku.

6. Během devadesátidenní lhůty stanovené v odstavci 5 tohoto článku může kterákoliv strana písemným oznámením depozitáři vznést výhradu ve vztahu k dodatečné příloze nebo novelizaci přílohy. Tato výhrada může být kdykoliv odvolána písemným oznámením depozitáři a dodatečná příloha nebo novelizace poté pro dotyčnou stranu vstoupí v platnost třicátý den po datu odvolání výhrady.

Článek XI

Vztah této Dohody k mezinárodním úmluvám a legislativě

1. Ustanovení této Dohody nemají vliv na práva a povinnosti kterékoliv strany vyplývající ze stávajících mezinárodních smluv, úmluv a dohod.

2. Ustanovení této Dohody žádným způsobem neovlivní právo kterékoliv strany zachovávat nebo přijmout přísnější opatření na ochranu stěhovavých vodních ptáků a jejich stanovišť.

Článek XII

Řešení sporů

1. Jakýkoliv spor. který vznikne mezi dvěma či více stranami v otázce interpretace nebo uplatňování ustanovení této Dohody, podléhá vyjednávání mezi stranami, které jsou účastníky takového sporu.

2. Jestliže nemůže být spor urovnán podle odstavce 1 tohoto článku, mohou strany po vzájemném souhlasu tento spor předložit k arbitráži, zejména u Stálého soudu v Haagu, a strany, které tento spor předloží, budou arbitrážním výrokem vázány.

Článek XIII

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení, přístup

1. Tato Dohoda bude otevřena k podpisu každému areálovému státu, bez ohledu na to, zda oblasti pod jeho jurisdikcí leží v rámci oblasti Dohody, nebo organizaci regionální hospodářské integrace, jejíž alespoň jeden člen je areálovým státem, a to buďto:

(a) k podpisu bez výhrady pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení nebo

(b) k podpisu s výhradou pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení, po kterém následuje ratifikace, přijetí nebo schválení.

2. Tato dohoda zůstane otevřena k podpisu v Haagu do data jejího vstupu v platnost.

3. Tato Dohoda bude otevřena k přístupu pro kterýkoliv areálový stát či organizaci regionální hospodářské integrace zmíněných v odstavci 1 výše k datu vstupu této Dohody v platnost a po něm.

4. Listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu budou uloženy u depozitáře.

Článek XIV

Vstup v platnost

1. Tato dohoda vstoupí v platnost prvého den třetího měsíce poté, co alespoň čtrnáct areálových států nebo organizací regionální hospodářské integrace, zahrnujících alespoň sedm z Afriky a sedm z Eurasie, podepíše bez výhrady pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení nebo uloží své listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení v souladu s článkem XIII této Dohody.

2. Pro každý areálový stát nebo organizaci regionální hospodářské spolupráce, které tuto Dohodu:

(a) podepsaly bez výhrady pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení;

(b) ratifikovaly, přijaly nebo schválily; nebo

(c) k ní přistoupily

po datu, k němuž ji podepsal bez výhrady nebo ji ratifikoval, přijal nebo schválil počet areálových států nebo organizací regionální hospodářské integrace potřebný pro umožnění vstupu v platnost, tato Dohoda vstoupí v platnost první den třetího měsíce následujícího po podpisu bez výhrady nebo poté, co dotyčný stát nebo organizace uloží své listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu.

Článek XV

Výhrady

Vůči ustanovením této Dohody nelze vznášet všeobecné výhrady. Stát nebo organizace regionální hospodářské integrace však může při podpisu bez výhrady pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení, nebo, v příslušných případech, při uložení svých listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení vznést výhradu ve vztahu ke kterémukoliv druhu pokrytému touto Dohodou nebo ke kterémukoliv specifickému ustanovení Akčního plánu. Stát nebo organizace regionální hospodářské integrace, které výhradu vznesly, ji mohou kdykoliv stáhnout písemným oznámením depozitáři; takový stát nebo organizace nebude vázán ustanoveními, která jsou předmětem výhrady do třiceti dnů po datu, k němuž byla výhrada odvolána.

Článek XVI

Vypovězení

Každá strana může tuto Dohodu vypovědět písemným oznámením depozitáři kdykoliv. Vypovězení nabude účinnosti dvanáct měsíců ode dne, kdy depozitář obdržel oznámení.

Článek XVII

Depozitář

1. Originál této Dohody v jazyce arabském, anglickém, francouzském a ruském, přičemž všechny verze jsou autentické, bude uložen u vlády Nizozemského království, která bude depozitářem. Depozitář zašle ověřené kopie těchto verzí všem státům a organizacím regionální hospodářské integrace uváděným v čl. XIII odst. 1 této Dohody a sekretariátu Dohody, poté, co bude zřízen.

2. Jakmile tato Dohoda vstoupí v platnost, depozitář zašle její ověřenou kopii sekretariátu Organizace spojených národů k registraci a zveřejnění v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.

3. Depozitář bude informovat všechny státy a organizace regionální hospodářské integrace, které tuto Dohodu podepsaly nebo k ní přistoupily, a sekretariát Dohody o:

(a) jakémkoliv podpisu;

(b) jakémkoliv uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu;

(c) datu, kdy vstoupila v platnost tato Dohoda a jakákoliv dodatečná příloha a také jakákoliv novelizace Dohody nebo jejích příloh;

(d) jakékoliv výhradě ve vztahu k dodatečné příloze nebo novelizaci přílohy;

(e) jakémkoliv oznámení odvolání výhrady; a

(f) jakémkoliv vypovězení této Dohody.

Depozitář zašle všem státům a organizacím regionální hospodářské integrace, které tuto Dohodu podepsaly nebo k ní přistoupily, a sekretariátu Dohody text jakékoliv výhrady, jakékoliv dodatečné přílohy a jakéhokoliv novelizace této Dohody nebo jejích příloh.


Na důkaz čehož níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Dohodu.


Příloha 1

Definice oblasti Dohody

Hranice oblasti Dohody je definována následovně: od Severního pólu jižně podél poledníku 130° západní délky po 75° severní šířky; odtud východně a jihovýchodně přes Melvillův průliv, průliv prince Waleského, záliv Boothia, Foxeovo moře a Hudsonův průliv do bodu v severozápadním Atlantiku na 60° severní šířky a 60° západní délky; odtud jihovýchodně přes severozápadní Atlantik do bodu na 50° severní šířky a 30° západní délky; odtud jižně podél poledníku 30° západní délky po 10° severní šířky; odtud jihovýchodně po rovník na 20° . západní délky; odtud jižně podél poledníku 20° západní délky po 40° jižní šířky; odtud východně podél poledníku 40° jižní šířky po 60° východní délky; odtud severně podél poledníku 60°.východní délky po 35° severní šířky; odtud východoseverovýchodně velkým kruhem k bodu v západním Altaji na 49° severní šířky a 87°27' východní, délky; odtud severovýchodně velkým kruhem k pobřeží Severního ledového oceánu na .130° východní délky; odtud severně podél poledníku 130° východní délky k Severnímu pólu. Hranice oblasti Dohody j e zobrazena na následující mapě.

Příloha 1a

Mapa oblasti působnosti Dohody

Příloha 1a

Příloha 2

Druhy vodních ptáků, na které se vztahuje Dohoda

Čeleď ANATIDAE (kachnovití)
Dendrocygna viduatahusička vdovka
Dendrocygna bicolorhusička dvoubarvá
Thalassornis leuconotushusička krátkoocasá
Oxyura maccoakachnice africká
Oxyura leucocephalakachnice bělohlavá
Cygnus olorlabuť velká
Cygnus cygnuslabuť zpěvná
Cygnus columbianuslabuť malá
Branta berniclaberneška tmavá
Branta leucopsisberneška bělolící
Branta ruficollisberneška rudokrká
Anser anserhusa velká
Anser fabalishusa polní
Anser brachyrhynchushusa krátkozobá
Anser albifronshusa běločelá
Anser erythropushusa malá
Clangula hyemalishoholka lední
Somateria spectabiliskajka královská
Somateria mollissimakajka mořská
Polysticta stellerikajka bělohlavá
Melanitta fuscaturpan hnědý
Melanitta nigraturpan černý
Bucephala clangulahohol severní
Mergellus albellusmorčák malý
Mergus mergansermorčák velký
Mergus serratormorčák prostřední
Alopochen aegyptiacahusice egyptská
Tadorna tadornahusice liščí
Tadorna ferrugineahusice rezavá
Tadorna canahusice šedohlavá
Plectropterus gambensispižmovka ostruhatá
Sarkidiornis melanotospižmovka hřebenatá
Nettapus aurituskachnička pestrá
Marmaronetta angustirostrisčírka úzkozobá
Netta rufinazrzohlávka rudozobá
Netta erythrophthalmazrzohlávka rudooká
Aythya ferinapolák velký
Aythya nyrocapolák malý
Aythya fuligulapolák chocholačka
Aythya marilapolák kaholka
Spatula querquedulačírka modrá
Spatula hottentotačírka hottentotská
Spatula clypeatalžičák pestrý
Mareca streperakopřivka obecná
Mareca penelopehvízdák eurasijský
Anas undulatakachna žlutozobá
Anas platyrhynchoskachna divoká
Anas capensisčírka popelavá
Anas erythrorhynchaostralka rudozobá
Anas acutaostralka štíhlá
Anas creccačírka obecná
Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)
Tachybaptus ruficollispotápka malá
Podiceps grisegenapotápka rudokrká
Podiceps cristatnspotápka roháč
Podiceps aurituspotápka žlutorohá
Podiceps nigricollispotápka černokrká
Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)
Phoenicopterus roseusplameňák karibský
Phoeniconaias minorplameňák malý
Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)
Phaethon aetherasfaeton červenozobý
Phaethon rubricaudafaeton červenoocasý
Phaethon lepturusfaeton žlutozobý
Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)
Sarothrura eleganschřástal žlutoskvrnný
Sarothrura boehmichřástal Böhmův
Sarothrura ayresichřástal Ayresův
Rallus aquaticuschřástal vodní
Rallus caerulescenschřástal rákosní
Crex egregiachřástal africký
Crex crexchřástal polní
Porzana porzanachřástal kropenatý
Zapornia flavirostrachřástal žlutozobý
Zapornia parvachřástal malý
Zapornia pusillachřástal nejmenší
Amaurornis marginalischřástal žíhaný
Porphyrio allenislípka Allenova
Gallinula chloropusslípka zelenonohá
Gallinula angulataslípka drobná
Fulica cristatalyska hřebenatá
Fulica atralyska černá
Čeleď GRUIDAE (jeřábovití)
Balearica regulorumjeřáb královský
Balearica pavoninajeřáb paví
Leucogeranus leucogeranusjeřáb bílý
Bugeranus carunculatusjeřáb bradavičnatý
Anthropoides paradiseusjeřáb rajský
Anthropoides virgojeřáb panenský
Grus grusjeřáb popelavý
Čeleď GAVIIDAE (potáplicovití)
Gavia stellatapotáplice malá
Gavia arcticapotáplice severní
Gavia immerpotáplice lední
Gavia adamsiipotáplice žlutozobá
Čeleď SPHENISCIDAE (tučňákovití)
Spheniscus demersustučňák brýlový
Čeleď CICONIIDAE (čápovití)
Leptoptilos crumenifermarabu africký
Mycteria ibisnesyt africký
Anastomus lamelligeruszejozob africký
Ciconia nigračáp černý
Ciconia abdimiičáp simbil
Ciconia microscelisčáp bělokrký
Ciconia ciconiačáp bílý
Čeleď THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)
Platalea albakolpík africký
Platalea leucorodiakolpík bílý
Threskiornis aethiopicusibis posvátný
Geronticus eremitaibis skalní
Plegadis falcinellusibis hnědý
Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)
Botaurus stellarisbukač velký
Ixobrychus minutusbukáček malý
Ixobrychus sturmiibukáček trpasličí
Nycticorax nycticoraxkvakoš noční
Ardeola ralloidesvolavka vlasatá
Ardeola idaevolavka modrozobá
Ardeola rufiventrisvolavka hnědobřichá
Bubulcus ibisvolavka rusohlavá
Ardea cinereavolavka popelavá
Ardea melanocephalavolavka africká
Ardea purpureavolavka červená
Ardea albavolavka bílá
Ardea brachyrhynchavolavka prostřední
Egretta ardesiacavolavka černá
Egretta vinaceigulavolavka rudohrdlá
Egretta garzettavolavka stříbřitá
Egretta gularisvolavka západní
Čeleď BALAENICIPITIDAE (člunozobovití)
Balaeniceps rexčlunozobec africký
Čeleď PELECANIDAE (pelikánovití)
Pelecanus crispuspelikán kadeřavý
Pelecanus rufescenspelikán africký
Pelecanus onocrotaluspelikán bílý
Čeleď FREGATIDAE (fregatkovití)
Fregata arielfregatka malá
Fregata minorfregatka obecná
Čeleď SULIDAE (terejovití)
Morus bassanusterej bílý
Morus capensisterej jihoafrický
Sula dactylatraterej maskový
Čeleď PHALACROCORACIDAE (kormoránovití)
Microcarbo coronatuskormorán černý
Microcarbo pygmaeuskormorán malý
Phalacrocorax carbokormorán velký
Phalacrocorax capensiskormorán jihoafrický
Phalacrocorax nigrogulariskormorán arabský
Phalacrocorax neglectuskormorán pobřežní
Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)
Burhinus senegalensisdytík africký
Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)
Pluvianus aegyptiusběhulík pestrý
Čeleď HAEMATOPODIDAE (ústřičníkovití)
Haematopus moquiniústřičník jihoafrický
Haematopus ostralegusústřičník velký
Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)
Recurvirostra avosettatenkozobec opačný
Himantopus himantopuspisila čáponohá
Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)
Pluvialis squatarolakulík bledý
Pluvialis apricariakulík zlatý
Pluvialis fulvakulík pacifický
Eudromias morinelluskulík hnědý
Charadrius hiaticulakulík písečný
Charadrius dubiuskulík říční
Charadrius pecuariuskulík africký
Charadrius tricollariskulík třípásý
Charadrius forbesikulík Forbesův
Charadrius marginatuskulík proměnlivý
Charadrius alexandrinuskulík mořský
Charadrius palliduskulík krotký
Charadrius mongoluskulík menší
Charadrius leschenaultiikulík větší
Charadrius asiaticuskulík kaspický
Vanellus vanellusčejka chocholatá
Vanellus spinosusčejka trnitá
Vanellus albicepsčejka laločnatá
Vanellus lugubrisčejka šedoprsá
Vanellus melanopterusčejka černokřídlá
Vanellus coronatusčejka korunkatá
Vanellus senegallusčejka žlutonohá
Vanellus superciliosusčejka hnědoprsá
Vanellus gregariuskeptuška stepní
Vanellus leucuruskeptuška běloocasá
Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)
Numenius phaeopuskoliha malá
Numenius tenuirostriskoliha tenkozobá
Numenius arquatakoliha velká
Limosa lapponicabřehouš rudý
Limosa limosabřehouš černoocasý
Arenaria interpreskamenáček pestrý
Calidris tenuirostrisjespák velký
Calidris canutusjespák rezavý
Calidris pugnaxjespák bojovný
Calidris falcinellusjespáček ploskozobý
Calidris ferrugineajespák křivozobý
Calidris temminckiijespák šedý
Calidris albajespák písečný
Calidris alpinajespák obecný
Calidris maritimajespák mořský
Calidris minutajespák malý
Scolopax rusticolasluka lesní
Gallinago stenurabekasina sibiřská
Gallinago mediabekasina větší
Gallinago gallinagobekasina otavní
Lymnocryptes minimusslučka malá
Phalaropus lobatuslyskonoh úzkozobý
Phalaropus fulicariuslyskonoh ploskozobý
Xenus cinereusvodouš malý
Actitis hypoleucospisík obecný
Tringa ochropusvodouš kropenatý
Tringa erythropusvodouš tmavý
Tringa nebulariavodouš šedý
Tringa totanusvodouš rudonohý
Tringa glareolavodouš bahenní
Tringa stagnatilisvodouš štíhlý
Čeleď DROMADIDAE (pobřežníkovití)
Dromas ardeolapobřežník černobílý
Čeleď GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)
Glareola pratincolaouhorlík stepní
Glareola nordmanniouhorlík černokřídlý
Glareola ocularisouhorlík madagaskarský
Glareola nuchalisouhorlík skalní
Glareola cinereaouhorlík bělolící
Čeleď LARIDAE (rackovití)
Anous stolidusnody obecný
Anous tenuirostrisnody tenkozobý
Rynchops flavirostriszoboun africký
Hydrocoloeus minutusracek malý
Xema sabiniracek Sabinův
Rissa tridactylaracek tříprstý
Larus geneiracek tenkozobý
Larus ridibundusracek chechtavý
Larus hartlaubiiracek kapský
Larus cirrocephalusracek šedohlavý
Larus ichthyaetusracek velký
Larus melanocephalusracek černohlavý
Larus hemprichiiracek arabský
Larus leucophthalmusracek bělooký
Larus audouiniiracek zelenonohý
Larus canusracek bouřní
Larus dominicanusracek jižní
Larus fuscusracek žlutonohý
Larus argentatusracek stříbřitý
Larus armenicusracek arménský
Larus michahellisracek středomořský
Larus cachinnansracek bělohlavý
Larus glaucoidesracek polární
Larus hyperboreusracek šedý
Larus marinusracek mořský
Onychoprion fuscatusrybák černohřbetý
Onychoprion anaethetusrybák uzdičkový
Sternula albifronsrybák malý
Sternula saundersirybák arabský
Sternula balaenarumrybák damarský
Gelochelidon niloticarybák černozobý
Hydroprogne caspiarybák velkozobý
Chlidonias hybridarybák bahenní
Chlidonias leucopterusrybák bělokřídlý
Chlidonias nigerrybák černý
Sterna dougalliirybák rajský
Sterna hirundorybák obecný
Sterna repressarybák bělolící
Sterna paradisaearybák dlouhoocasý
Sterna vittatarybák jižní
Thalasseus bengalensisrybák oranžovozobý
Thalasseus sandvicensisrybák severní
Thalasseus maximusrybák královský
Thalasseus bergiirybák chocholatý
Čeleď STERCORARIIDAE (chaluhovití)
Stercorarius longicauduschaluha malá
Catharacta skuachaluha velká
Čeleď ALCIDAE (alkovití)
Fratercula arcticapapuchalk ploskozobý
Cepphus gryllealkoun obecný
Alca tordaalka malá
Alle allealkoun malý
Uria lomviaalkoun tlustozobý
Uria aalgealkoun úzkozobý

Příloha 3

Akční plán2)

1. Pole působnosti

1.1 Akční plán se vztahuje na populace stěhovavých vodních ptáků uvedené v tabulce 1 k této příloze (dále uváděné jako „tabulka 1”).

1.2 Tabulka 1 tvoří nedílnou součást této přílohy. Jakýkoliv odkaz na tento Akční plán zahrnuje odkaz na tabulku 1.

2. Druhová ochrana

2.1 Zákonná opatření

2.1.1 Strany s populacemi uvedenými ve sloupci A tabulky 1 poskytnou těmto populacím ochranu v souladu s čl. II? odst. 2 písm. a) této Dohody. Tyto strany zejména a s ohledem na odstavec 2.1.3, níže:

(a) zakáží lov ptáků a sběr vajec těchto populací, které se vyskytují na jejich území;

(b) zakáží úmyslné rušení, pokud by takové rušení mohlo být významné pro dotčené populace, z hlediska jejich ochrany; a

(c) zakáží držení a využívání ptáků a vajec těchto populací, kteří byli získáni v rozporu se zákazem stanoveným podle písm. a) výše a obchod s nimi, jakož i držení, využívání a obchodování se snadno rozpoznatelnými částmi nebo deriváty těchto ptáků a jejich vajec.

Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat u populací uvedených v kategoriích 2 a 3 ve sloupci A, které jsou označeny hvězdičkou, a u populací uvedených v kategorii 4 ve sloupci A1. Toto udržitelné využívám bude probíhat v rámci akčního plánu pro mezinárodní druhy, prostřednictvím kterého budou strany usilovat o naplnění zásad udržitelného řízení lovu.2 Takové využívání bude podrobeno nejméně stejným zákonným opatřením, jako lov ptáků z populací uvedených ve sloupci B tabulky 1, jak stanoví odstavec 2.1.2 níže.

2.1.2 Strany s populacemi uvedenými v tabulce 1 budou regulovat lov ptáků a odběr vajec u všech populací uvedených ve sloupci B tabulky 1. Cílem těchto zákonných opatření bude udržet tyto populace v příznivém záchovném statusu nebo přispět k jejich návratu do tohoto statusu a zajistit na základě nejlepších dostupných znalostí o populační dynamice, že jakýkoliv lov nebo jiné využívání budou trvale udržitelné. Tato zákonná opatření, s výhradou podle odstavce 2.1.3. níže, zejména:

(a) zakáží lov ptáků náležejících k dotčeným populacím a to v různých stádiích jejich rozmnožování a během péče o mláďata a jejich návratu na hnízdiště, jestliže tento lov má nepříznivý dopad na záchovný status dotčených populací;

(b) budou regulovat způsoby lovu a zejména zakáží všechny bezohledné způsoby lovu a používání všech prostředků schopných způsobit hromadné ničení, stejně jako místní vymizení nebo vážné narušení populací druhů, včetně:

- smyček (pytláckých ok),

- lepidel,

- háčků,

- živých ptáků, kteří jsou oslepení nebo zmrzačení a použití jako návnada,

- magnetofonu a dalších elektronických zařízení,

- zařízení zabíjející elektrickým proudem,

- zdrojů umělého světla,

- zrcadel a dalších oslňujících prostředků,

- zařízení pro osvětlení terčů,

- hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu,

- výbušnin,

- sítí,

- pastí,

- jedů,

- otrávených nebo umrtvujících návnad,

- poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než dva náboje,

- lovu z letadla, motorových vozidel, nebo lodí řízených rychlostí překračující 5 km/h (18 km/h na otevřeném moři).

Strany mohou udělit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 2.1.2 písm. (b) za účelem naplnění potřeb živobytí tam, kde je to udržitelné;

(c) stanoví v náležitých případech kvóty úlovků a zajistí odpovídající kontrolu dodržování těchto kvót; a

(d) zakáží držení nebo využívání ptáků a vajec z populací, které byly získány v rozporu s jakýmkoli zákazem stanoveným podle ustanovení tohoto odstavce, a obchod s nimi, a také držení nebo využívání jakýchkoli snadno rozpoznatelných částí nebo derivátů takovýchto ptáků a jejich vajec a obchod s nimi.

2.1.3 Neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, mohou strany udělit výjimky ze zákazů stanovených v odstavcích

(a) aby se zabránilo závažným škodám na úrodě, vodním hospodářství a rybářství;

(b) v zájmu letecké bezpečnosti, veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo pro další naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně těch sociální nebo ekonomické povahy a těch s příznivými přínosy prvořadého významu pro životní prostředí;

(c) pro účely výzkumu a vzdělávání, obnovování populací a pro chov nezbytný pro tyto účely;

(d) aby se za přísně kontrolovatelných podmínek, na specifickém základě a v omezené míře povolil odchyt a držení nebo jiné uvážlivé využití určitých ptáků v malém množství; a

(e) aby se podpořilo rozmnožování nebo přežití dotčených populací.

Tyto výjimky musí být přesné co do obsahu a omezené v prostoru a čase a nesmí působit ke škodě populací uvedených v tabulce 1. Strany co možná nejdříve informují sekretariát Dohody o jakýchkoliv výjimkách udělených podle tohoto ustanovení.

2.2 Akční plány pro jednotlivé druhy

2.2.1 Strany budou spolupracovat s cílem vypracovat a provádět mezinárodní Akční plány pro jednotlivé druhy prioritně pro populace uvedené v kategorii 1 sloupce A tabulky 1 a také pro populace, které jsou ve sloupci A tabulky 1 uvedeny s hvězdičkou. Sekretariát Dohody bude koordinovat vytváření, harmonizaci a provádění těchto plánů.

2.2.2 Strany pro populace uvedené ve sloupci A tabulky 1 připraví a budou provádět národní Akční plány pro jednotlivé druhy s cílem zlepšit jejich celkový záchovný status. Tento Akční plán bude obsahovat zvláštní ustanovení pro populace označené hvězdičkou. V náležitých případech by se měl zvážit problém náhodných zabití ptáků lovci v důsledku nesprávného určení.

2.3 Mimořádná opatření

Kdykoliv to bude možné a relevantní, strany ve vzájemné úzké spolupráci připraví a budou provádět mimořádná opatření pro populace uvedené v tabulce 1, vyskytnou-li se kdekoliv v oblasti Dohody mimořádně nepříznivé nebo ohrožující podmínky.

2.4 Obnova

Strany budou věnovat největší péči obnově populací uvedených v tabulce 1 v částech jejich tradičního areálu, kde se již nevyskytují. Budou usilovat o vytvoření a dodržování podrobného plánu obnovy založeného na vhodných vědeckých studiích. Plány obnovy by měly tvořit nedílnou součást národních a v náležitých případech mezinárodních Akčních plánů pro jednotlivé druhy. Plán obnovy by měl obsahovat vyhodnocení jeho dopadu na životní prostředí a měl by být široce dostupný. Strany budou předem informovat sekretariát Dohody o všech programech obnovy pro populace uvedené v tabulce 1.

2.5 Vysazování nepůvodních druhů

2.5.1 Strany zakáží vysazování nepůvodních druhů živočichů a rostlin, které by mohly mít nepříznivý vliv na populace uvedené v tabulce 1.

2.5.2 Strany budou požadovat přijetí vhodných preventivních opatření, aby se zamezilo náhodnému úniku zvířat držených v zajetí, která patří k nepůvodním druhům, a která by mohla mít nepříznivý vliv na populace uvedené v tabulce 1.

2.5.3 V přiměřené a vhodné míře strany budou provádět opatření, včetně lovu, aby se zajistilo, že pokud již byly nepůvodní druhy nebo jejich kříženci vysazeni na jejich území, tyto druhy nebo jejich kříženci nebudou představovat potenciální nebezpečí pro populace uvedené v tabulce 1.

3. Ochrana stanovišť

3.1 Inventarizace stanovišť

3.1.1 Strany, v příslušných případech ve spolupráci s kompetentními mezinárodními organizacemi, provedou inventarizaci a zveřejní národní soupis stanovišť na svém území, která jsou významná pro populace uvedené v tabulce 1.

3.1.2 Strany prioritně určí všechna stanoviště mezinárodního nebo národního významu pro populace uvedené v tabulce 1.

3.2 Uzemní ochrana

3.2.1 Strany budou nadále usilovat o zřízení chráněných oblastí za účelem zachovat stanoviště významná pro populace uvedené v tabulce 1 a vypracování a provádění plánů péče o tyto oblasti.

3.2.2 Strany budou usilovat o zavedení zvláštní ochrany těch mokřadů, které splňují mezinárodně uznávaná kritéria mokřadů majících mezinárodní význam.

3.2.3 Strany budou usilovat o rozumné a trvale udržitelné využívání všech mokřadů na svém území. Zvláště se budou snažit zamezit degradaci a ztrátě stanovišť, na která jsou populace uvedené v tabulce 1 vázány, a to prostřednictvím zavádění vhodných předpisů nebo standardů a regulačních opatření.
Zvláště se budou snažit:

a) kde je to možné zajistit, aby existovaly přiměřené zákonné kontrolní mechanismy vztahující se k používání zemědělských chemikálií, metodám regulace škůdců a nakládání s odpadními vodami, které jsou v souladu s mezinárodními normami, za účelem minimalizovat jejich negativní dopady na populace uvedené v tabulce 1; a

b) připravit a distribuovat informační materiály, ve vhodných jazycích, popisující tyto platné předpisy, standardy a kontrolní mechanismy a jejich přínos pro lidi a volně žijící živočichy či planě rostoucí rostliny.

3.2.4 Strany budou na základě ekosystémového přístupu usilovat o vytvoření strategie pro ochranu stanovišť všech populací uvedených v tabulce 1, včetně stanovišť těch populací, které jsou rozptýlené.

3.3 Obnova

Strany budou, je-li to proveditelné a vhodné, usilovat o obnovu oblastí, které byly původně významné pro populace uvedené v tabulce 1, včetně oblastí, které trpí degradací v důsledku působení vlivů, jako je změna klimatu, hydrologické změny, zemědělství, rozšíření nepůvodních invazních vodních druhů, přirozená sukcese, nekontrolované požáry, neudržitelné využívání, eutrofizace a znečištění.

4. Usměrňování činnosti člověka

4.1 Lov

4.1.1 Strany budou spolupracovat, aby zajistily, že jejich právní předpisy regulující lov dodržují zásadu trvale udržitelného využívání, které předpokládá tento Akční plán, a to v rámci celého geografického areálu rozšíření populací dotčených vodních ptáků a berouce v úvahu jejich bionomii.

4.1.2 Strany budou průběžně informovat sekretariát Dohody o svých právních předpisech, které se týkají lovu populací uvedených v tabulce 1.

4.1.3 Strany budou spolupracovat s cílem vytvořit spolehlivý a harmonizovaný systém získávání údajů o úlovcích za účelem vyhodnotit roční úlovek u populací uvedených v tabulce 1. Sekretariátu Dohody poskytnou odhady celkového ročního úlovku pro každou populaci, jsou- li tyto k dispozici.

4.1.4 Strany budou usilovat o co nejrychlejší vyloučení používání olověných broků pro lov v mokřadech v souladu s harmonogramy, jež si samy uložily a zveřejnily.

4.1.5 Strany vypracují a budou realizovat opatření za účelem snížit a co možná nejvíce odstranit používání otrávených návnad.

4.1.6 Strany vypracují a budou realizovat opatření za účelem snížit a co možná nejvíce odstranit nezákonný lov.

4.1.7 Strany ve vhodných případech budou působit na lovce na místní, národní a mezinárodní úrovni, aby vytvářeli kluby nebo organizace, které by koordinovaly jejich činnost a pomáhaly zajistit trvalou udržitelnost.

4.1.8 Strany ve vhodných případech budou prosazovat požadavek kvalifikační zkoušky pro lovce, která by mimo jiné zahrnovala poznávání ptáků.

4.2 Ekoturistika

4.2.1 Strany budou podporovat, kde je to vhodné, ale nikoliv v případě jádrových zón chráněných oblastí, vypracovávání programů všemi zainteresovanými stranami za účelem rozvíjet citlivou a vhodnou ekoturistiku na mokřadech, kde se soustředí populace uváděné v tabulce 1.

4.2.2 Strany ve spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi budou usilovat o vyhodnocení nákladů, přínosů a dalších důsledků, které mohou vyplynout z ekoturistiky na vybraných mokřadech, kde se soustředí populace uvedené v tabulce 1. Výsledky těchto hodnocení sdělí sekretariátu Dohody.

4.3 Další lidské činnosti

4.3.1 Strany budou posuzovat vliv navrhovaných projektů, které by mohly vést ke konfliktům mezi populacemi uvedenými v tabulce 1, jež se vyskytují v oblastech uváděných, v odstavci 3.2, a zájmy člověka, a výsledky tohoto hodnocení zpřístupní veřejnosti.

4.3.2 Strany budou usilovat o shromáždění informací o škodách, zvláště na úrodě, které jsou způsobovány populacemi uvedenými v tabulce 1, a o výsledcích budou informovat sekretariát Dohody.

4.3.3 Strany budou spolupracovat s cílem stanovit vhodné techniky pro minimalizaci škod nebo ke zmírnění účinků škod, zvláště na úrodě, které způsobí populace uvedené v tabulce 1, přičemž budou čerpat ze zkušeností nabytých jinde ve světě.

4.3.4 Strany budou spolupracovat s cílem vypracovávat plány řízení pro jednotlivé druhy u populací, které působí významné škody, zvláště na úrodě a rybolovu. Sekretariát Dohody bude koordinovat vypracování a harmonizaci takových plánů.

4.3.5 Strany budou co možná nejvíce prosazovat dodržování přísných environmentálních norem při plánování a výstavbě staveb za účelem minimalizovat jejich dopad na populace uvedené v tabulce 1. Měly by podniknout kroky k minimalizaci dopadu již existujících staveb, tam kde začíná být zjevné, že tyto mají negativní dopad na dotčené populace.

4.3.6 V případech, kdy rušení ze strany člověka ohrožuje záchovný status populací vodních ptáků uváděných v tabulce 1, strany by se měly snažit přijmout opatření, která omezí stupeň ohrožení. Vhodná opatření mohou mimo jiné zahrnovat zřizování klidových zón v chráněných oblastech; kam není povolen přístup veřejnosti.

4.3.7. Strany se vyzývají, aby učinily vhodné kroky na národní úrovni nebo v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) a příslušných mezinárodních organizací tak, aby se snížil na nejmenší míru vliv rybolovu3 na stěhovavé vodní ptáky, a, kde je to možné, aby spolupracovaly v rámci těchto fór za účelem snížení úmrtnosti v oblastech v rámci a mimo jurisdikci státu; vhodná opatření se mají zvláště zaměřit na náhodná usmrcení a vedlejší odlov v rybářských zařízeních včetně používání tenatových sítí, dlouhých lovných šňůr a vlečných sítí.

4.3.8. Strany se také vyzývají, aby učinily vhodné kroky na národní úrovni nebo v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) a příslušných mezinárodních organizací tak, aby se snížil na nejmenší míru vliv rybolovu na stěhovavé vodní ptáky, který je vyvolán zejména neudržitelným rybolovem, jenž způsobuje vyčerpání zdrojů potravy pro stěhovavé vodní ptáky.

4.3.9. Strany zavedou a budou účinně vymáhat přiměřená zákonná omezení znečišťování v souladu s mezinárodními normami a právními smlouvami, zejména těmi, jež se týkají ropných úniků, vypouštění a ukládání pevných odpadů, za účelem snížení na nejmenší míru jejich vlivu na populace uvedené v tabulce 1.

4.3.10. Strany zavedou vhodná opatření, nejlépe k odstranění nebo jinému zmírnění ohrožení ze strany nepůvodních suchozemských predátorů pro hnízdící stěhovavé vodní ptáky na ostrovech a ostrůvcích. Opatření by se měla vztahovat na pohotovostní plánování k předcházení zavlečení, rychlé reakce směřující k odstranění introdukováných predátorů a programy obnovy ostrovů, kde již jsou populace predátorů etablované.

4.3.11. Strany se vyzývají k zavedení vhodných opatření pro boj s hrozbami pro stěhovavé vodní ptáky ze strany akvakultury, včetně posuzování vlivů na životní prostředí rozvojových projektů, které ohrožují mokřady s významem pro vodní ptáky, zejména pokud se jedná o nová zařízení nebo rozšíření zařízení stávajících, a měla by zahrnovat takové otázky jako je znečištění (např. residua farmaceutických výrobků používaných v akvakultuře nebo eutrofizace), ztráta stanovišť, hrozba zachycení a zavlečení nepůvodních a potenciálně invazivních druhů.

4.3.12 Strany, sekretariát Dohody a odborný výbor budou, ve vhodných případech, spolupracovat na poskytnutí další dokumentace o povaze a rozsahu následků užití olověných rybářských závaží na vodní ptáky a vezmou v úvahu dokumentaci ukazující, že olovo obecně představuje hrozbu životnímu prostředí se škodlivými následky pro vodní ptáky. Strany budou, ve vhodných případech, hledat alternativy k olověným rybářským závažím vzhledem k jejich dopadům na vodní ptáky a kvalitu vody.

5. Výzkum a monitorování

5.1 Strany budou usilovat o průzkum málo známých oblastí, kde se mohou významně soustřeďovat populace uvedené v tabulce 1. Výsledky těchto průzkumů budou zveřejňovány.

5.2 Strany budou usilovat o monitorování populací uvedených v tabulce 1. Výsledky tohoto monitorování budou zveřejňovány nebo zasílány odpovídajícím mezinárodním organizacím, aby bylo možné zhodnotit stav a trendy populací.

5.3 Strany budou spolupracovat za účelem zlepšit metody určování trendů ptačích populací coby kritéria pro popis stavu těchto populací.

5.4 Strany budou spolupracovat s cílem určit tahové trasy všech populací uvedených v tabulce 1, používajíce dostupné informace o rozšíření a početnosti v hnízdním i mimo hnízdním období a zapojujíce se do koordinování programů kroužkování.

5.5 Strany budou usilovat o iniciování a podporu společných výzkumných projektů týkajících se ekologie a dynamiky populací uvedených v tabulce 1, a jejich stanovišť za účelem určit jejich specifické požadavky a také metodiky, které jsou nejvhodnější pro jejich zachování a péči o ně.

5.6 Strany budou usilovat o vypracování studií důsledku úbytku, degradace a narušování mokřadů na nosnou kapacitu mokřadů využívaných populacemi uváděnými v tabulce 1 a na migrační trasy těchto populací.

5.7 Strany budou usilovat o vypracování studií o dopadu lovu a obchodu na, populace uvedené v tabulce 1 a o významu těchto forem využívání pro místní a národní hospodářství.

5.8 Strany budou usilovat o spolupráci s relevantními mezinárodními organizacemi a podporovat výzkumné a monitorovací projekty.

6. Vzdělávání a informace

6.1 Strany v případě potřeby zabezpečí školící programy, zajišťující, aby pracovníci odpovědní za provádění tohoto Akčního plánu měli odpovídající znalosti pro jeho účinné provádění.

6.2 Strany budou spolupracovat navzájem a se sekretariátem Dohody s cílem vytvořit školící programy a vyměňovat si materiály.

6.3 Strany budou usilovat o vytváření programů, informačních materiálů a mechanismů za účelem zlepšit míru povědomí nejširší veřejnosti pokud jde o cíle, ustanovení a obsah tohoto Akčního plánu. V tomto ohledu bude zvláštní pozornost věnována obyvatelům, kteří žijí uvnitř a v okolí významných mokřadů, uživatelům těchto mokřadů (lovcům, rybářům, turistům, atd.) a místním úřadům a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí.

6.4 Strany budou usilovat o provádění specifických osvětových kampaní na ochranu populací uvedených v tabulce 1.

7. Provádění

7.1 Při provádění tohoto Akčního plánu budou strany v náležitých případech dávat přednost populacím uvedeným ve sloupci A tabulky 1.

7.2 Jestliže se v případě populací uvedených v tabulce 1 na území nějaké strany vyskytuje více než jedna populace stejného druhu, tato strana uplatní metody ochrany, které jsou vhodné pro tu populaci nebo populace, jejichž záchovný status je nejméně příznivý.

7.3 Sekretariát Dohody v koordinaci s odborným výborem a za pomoci odborníků z areálových států bude koordinovat vypracování směrnic na ochranu v souladu s čl. IV odst.4 této Dohody za účelem pomoci stranám při provádění tohoto Akčního plánu. Sekretariát Dohody tam, kde je to možné, zajistí soulad se směrnicemi schválenými v rámci jiných mezinárodních nástrojů. Tyto směrnice na ochranu se budou snažit o zavedení zásady udržitelného využívání. Zahrnovat budou mimo jiné:

a) Akční plány pro jednotlivé druhy;

b) mimořádná opatření;

c) přípravu inventarizace stanovišť a metody péče o stanoviště;.

d) metody lovu;

e) obchod s vodními ptáky;

f) turistiku;

g) snižování škod na úrodě; a

h) protokol pro monitorování vodních ptáků.

7.4 Sekretariát Dohody v koordinaci s odborným výborem a stranami připraví sérii mezinárodních revizí nezbytných pro provádění tohoto Akčního plánu, včetně:

a) zpráv o stavu a vývojových trendech populací;

b) přehledu chybějících informací z výzkumů;

c) sítí stanovišť využívaných jednotlivými populacemi, včetně posouzení stavu ochrany každého stanoviště a opatření přijatých k péči o každé stanoviště;

d) relevantní legislativy regulující v každé zemi lov a obchod ve vztahu k druhům uvedeným v příloze 2 k této Dohodě;

e) stavu příprav a provádění akčních plánů pro jednotlivé druhy;

f) projektů obnovy populací

g) situace pokud jde o vysazené nepůvodní druhy vodních ptáků a jejich křížence.

7.5 Sekretariát Dohody bude usilovat o zajištění, aby se přehledy uváděné v odstavci 7.4 aktualizovaly v následujících intervalech:

(a) - na každé schůzi Zasedání smluvních stran;

(b) - na každé druhé schůzi Zasedání smluvních stran;

(c) - na každé druhé schůzi Zasedání smluvních stran;

(d) - na každé třetí schůzi Zasedání smluvních stran;

(e) - na každé druhé schůzi Zasedání smluvních stran;

(f) - na každé třetí schůzi Zasedání smluvních stran;

(g) - na každé druhé schůzi Zasedání smluvních stran.

7.6 Odborný výbor vyhodnotí směrnice a přehledy připravené podle odstavců 7.3 a 7.4 a zformuluje návrh doporučení a řešení, která se vztahují k jejich vypracovávaní, obsahu a provádění, ke zvážení na Zasedání smluvních stran.

7.7 Sekretariát Dohody bude pravidelně posuzovat potenciální mechanismy pro poskytovaní dalších zdrojů (financí a technické pomoci) na provádění tohoto Akčního plánu a vyhotoví zprávu pro každé řádné Zasedání smluvních stran.

Tabulka 1 a/

STATUS POPULACÍ STĚHOVAVÝCH VODNÍCH PTÁKŮ KLASIFIKAČNÍ KLÍČ

Následující klíč k Tabulce 1 je základem pro provádění Akčního plánu:

Sloupec A

Kategorie 1:

(a) druhy z Přílohy I Úmluvy ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů,

(b) druhy, které jsou uvedené jako "ohrožené" v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, nebo

(c) populace s menší početností než přibližně 10 000 jedinců.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 10 000 do 25 000 jedinců.

Kategorie 3: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25 000 do 100 000 jedinců a jsou považovány za ohrožené vlivem:

(a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,

(b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,

(c) dlouhodobého snižování početnosti, nebo

(d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů.

Kategorie 4: druhy, které jsou uvedené jako “téměř ohrožené” v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, ale nenaplňují podmínku uvedenou v kategorii 1, 2, nebo 3, jak jsou uvedeny výše, a které jsou vhodné pro mezinárodní akci.

Pro druhy kategorie 2, 3 a 4 výše, viz odstavec 2.1.1 Akčního plánu (Příloha 3 Dohody).

Sloupec B

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25 000 do 100 000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, jak je uvedeno výše.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100 000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, ale jež jsou považovány za populace vyžadující zvláštní pozornost z důvodu:

(a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,

(b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,

(c) dlouhodobého snižování početnosti, nebo

(d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů.

Sloupec C

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100 000 jedinců, jež mohou mít významný užitek z mezinárodní spolupráce a které nesplňují kritéria pro sloupce A nebo B, jak je uvedeno výše.

REVIZE TABULKY 1

Tato tabulka bude:

(a) pravidelně aktualizována odborným výborem v souladu s článkem VII odstavce 3 písm. (b), této Dohody, a

(b) upravována dle potřeby zasedáním smluvních stran v souladu s článkem VI odstavce 9 písm. (d) této Dohody na základě závěrů takovýchto revizí.

DEFINICE GEOGRAFICKÝCH TERMÍNŮ POUŽITÝCH V POPISECH AREÁLŮ

Berte na vědomí, že areály vodních ptáků respektují biologické, ne politické hranice, a že přesné sjednocení biologických a politických celků je extrémně neobvyklé. Použité popisy areálů nemají žádný politický význam a slouží pouze jako obecné vodítko; pro přesnější zmapování výskytu vodních ptáků by odborníci měli využít internetový portál Critical Site Network Tool:

http://wow.wetlands.org/informationflvway/criticalsitenetworktool/tabid/1349/language/en-US/Default.aspx

Severní Afrika Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko
Západní Afrika Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kapverdy, Čad, Pobřeží slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo
Východní Afrika Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Uganda, Tanzanie
Severozápadní Afrika Maroko, Alžírsko and Tunisko.
Severovýchodní Afrika Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán.
Jižní Afrika Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe.
Střední Afrika Kamerun, Středoafrická republika, Kongo, Demokratická republika Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Sv. Tomáš a Princův ostrov.
Subsaharská Afrika všechny africké státy jižně od Sahary.
Tropická Afrika subsaharská Afrika, vyjma Lesotha, Namibie, Jihoafrické republiky a Svazijska.
Západní Palearktik tak, jak je definováno v Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977).
Severozápadní Evropa Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Západní Evropaseverozápadní Evropa spolu s Portugalskem a Španělskem
Severovýchodní Evropa severní část Ruské federace západně od Uralu
Severní Evropaseverozápadní Evropa a severovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše
Východní EvropaBělorusko, Ruská federace západně od Uralu, Ukrajina
Střední EvropaRakousko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Polsko, část Ruska podél Finského zálivu a Kaliningradu, Slovensko, Švýcarsko
Jihozápadní Evropastředomořská Francie, Itálie, Malta, Monako, Portugalsko, San Marino, Španělsko
Jihovýchodní EvropaAlbánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Gruzie, Řecko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko a Turecko
Jižní EvropaJihozápadní Evropa a jihovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše.
Severní AtlantikFaerské ostrovy, Grónsko, Island, Irsko, Norsko, severozápadní pobřeží Ruské federace, Špicberky, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Východní Atlantikatlantské pobřeží Evropy a severní Afriky, od severního Norska až po Maroko
Západní Sibiřčást Ruské federace východně od řeky Jenisej a jižně k hranici s Kazachstánem
Střední Sibiřčást Ruské federace od řeky Jenisej k východní hranici poloostrova Tajmyr a jižně k pohoří Altaj
Západní StředomoříAlžírsko, Francie, Itálie, Malta, Monako, Maroko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Tunisko
Východní StředomoříAlbánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Egypt, Řecko, Izrael, Libanon, Libye, Černá Hora, Srbsko, Slovinsko, Sýrie, Makedonie, Turecko
Černé mořeArménie, Bulharsko, Gruzie, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajina
KaspickoÁzerbájdžán, Írán, Kazachstán, jihozápadní Rusko, Turkmenistán, Uzbekistán
Jihozápadní AsieBahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Saudská Arábie, Sýrie, východní Turecko, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Jemen
ZálivPerský záliv, Ománský záliv a Arabské moře západně od Adenského zálivu
Západní Asiezápadní část Ruské federace východně od Uralu a kaspických zemí
Střední AsieAfghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
Jižní AsieBangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka
Indický oceánKomory, Madagaskar, Mauricius a Seychely

KLÍČ ZKRATEK A SYMBOLŮ

hnízd: hnízdící

zim: zimující

S: severní

J: jižní

Z: západní

V: východní

SZ: severozápadní

SV: severovýchodní

JZ: jihozápadní

JV: jihovýchodní

(): neznámý status populace, odhadovaný záchovný status

*Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat u populací uvedených v kategoriích 2 a 3 ve sloupci A, které jsou označeny hvězdičkou. Toto udržitelné využívání bude probíhat v rámci zvláštních ustanovení Akčního plánu pro tyto druhy, který bude usilovat o naplnění zásad udržitelného odlovu (viz paragraf 2.1.2 Přílohy 3 Dohody)

POZNÁMKY

1. Populační data použitá při sestavení tabulky č. 1, co nejvěrohodněji odpovídají počtu jednotlivců v potencionální hnízdní skupině v oblasti Dohody. Status vychází z dostupných publikovaných populačních odhadů.

2. Přípony (hnízd) či (zim) ve výčtu populací jsou pouze pomůckou k identifikaci populace. Neukazují sezónní omezení k jednání s ohledem na tyto populace v rámci Dohody a Akčního plánu. 3 4 5

3. Stručné popisy využité k identifikaci druhů jsou založeny na popisech užitých v nejnovějším vydání Waterbird Population Estimates.

4. Lomítka (/) jsou užita pro oddělení oblastí pro hnízdění a zimování.

5. Tam, kde je populace druhů zařazena do několika kategorií, závazek Akčního plánu odpovídá nejpřísnější z uvedených kategorií.

PopulaceABC
Čeleď ANATIDAE (kachnovití)
Dendrocygna viduata (Husička vdovka)
- Západní Afrika (Senegal po Čad)1
- Východní & Jižní Afrika1
Dendrocygna bicolor (Husička dvoubarvá)
- Západní Afrika (Senegal po Čad)1
- Východní & Jižní Afrika(1)
Thalassornis leuconotus leuconotus (Kachnice bělohřbetá)
- Západní Afrika1c
- Východní & Jižní Afrika2*
Oxyura maccoa (Kachnice africká)
- Východní Afrika1c
- Jižní Afrika1c
Oxyura leucocephala (Kachnice bělohlavá)
- Západní Středomoří (Španělsko & Maroko)1a 1b 1c
- Alžírsko & Tunisko1a 1b 1c
- V Středomoří, Turecko & Jihozápadní Asie1a 1b 1c
Cygnus olor (Labuť velká)
- SZ kontinentální & Střední Evropa1
- Černé moře1
- Z & Střední Asie/Kaspické moře2a 2d
Cygnus cygnus (Labuť zpěvná)
- Island/Spojené Království & Irsko1
- SZ kontinentální Evropa1
- S Evropa & Z Sibiř/Černé moře & V Středomoří2
- Západní & Střední Sibiř/Kaspické moře2
Cygnus columbíanus bewickii (Labuť malá eurasijská)
- Z Sibiř & SV Evropa/SZ Evropa2
- Severní Sibiř/Kaspické moře1c
Branta bernicla bernicla (Berneška tmavá severoevropská)
- Západní Sibiř/Západní Evropa2b
Branta bernicla hrota (Berneška tmavá)
- Špicberky/Dánsko & Spojené království1c
- Kanada & Grónsko/Irsko3a
Branta leucopsis (Berneška bělolící)
- V Grónsko/Skotsko & Irsko1
- Špicberky/Jihozápadní Skotsko3a
- Rusko/Německo & Nizozemsko1
Branta ruficollis (Berneška rudokrká)
- Severní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře1a 1b 3a 3c
Anser anser anser (Husa velká evropská)
- Island/Spojené království & Irsko1
- SZ Evropa/Jihozápadní Evropa1
- Střední Evropa/Severní Afrika1
Anser anser rubrirostris (Husa velká asijská)
- Černé moře & Turecko1
- Z Sibiř/Kaspické moře & Irák1
Anser fabalis fabalis (Husa polní evropská)
- SV Evropa/SZ Evropa3c*
Anser fabalis johanseni (Husa polní západosibiřská)
- Západní & Střední Sibiř/Turkmenistán po západní Cínu1c
Anser fabalis rossicus (Husa polní jamalská)
- Z & Střední Sibiř/SV & Jihozápadní Evropa(1)
Anser brachyrhynchus (Husa krátkozobá)
- V Grónsko & Island/Spojené království2a
- Špicberky/SZ Evropa1
Anser albifrons albifrons (Husa běločelá eurosibiřská)
- SZ Sibiř & SV Evropa/SZ Evropa1
- Z Sibiř/Střední Evropa1
- Z Sibiř/Černé moře & Turecko1
- S Sibiř/Kaspické moře & Irák2
Anser albifrons flavirostris (Husa běločelá)
- Grónsko/Irsko & Spojené království2*
Anser erythropus (Husa malá)
- S Evropa & Z Sibiř/Černé & Kaspické moře1a 1b 2
- Fennoskandie1a 1b 1c
Clangula hyemalis (Hoholka lední)
- Island & Grónsko (hnízd)11b
- Západní Sibiř/SV Evropa (hnízd)1b
Somateria spectabilis (Kajka královská)
- V Grónsko/SV Evropa a Z Sibiř1
Somateria mollissima mollissima (Kajka mořská evropská)
- Baltské moře, Dánsko & Nizozemsko2c 2d
- Norsko & Rusko1
Somateria mollissima borealis (Kajka mořská atlantská)
- Špicberky & ostrovy Františka Josefa (hnízd)1
Polysticta stelleri (Kajka bělohlavá)
- Západní Sibiř/SV Evropa1a 1b
Melanittafusca (Turpan hnědý evropský)
- Z Sibiř & S Evropa/SZ Evropa1b
- Černé moře & Kaspické moře1b 1c
Melanitta nigra (Turpan černý evropský)
- Z Sibiř, S Evropa/Z Evropa & SZ Afrika2a
Bucephala clangula clangula (Hohol severní eurosibiřský)
- SZ & Střední Evropa (zim)1
- SV Evropa/Jadran1
- Z Sibiř & SV Evropa/Černé moře1
- Západní Sibiř/Kaspické moře1
Mergellus albellus (Morčák malý)
- SZ & Střední Evropa (zim)3a
- SV Evropa/Černé moře & V Středomoří2
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie1
Mergus merganser merganser (Morčák velký eurosibiřský)
- SZ & Střední Evropa (zim)1
- SV Evropa/Černé moře2
- Západní Sibiř/Kaspické moře2
Mergus serrator (Morčák prostřední)
- SZ & Střední Evropa (zim)3c
- SV Evropa/Černé moře & Středomoří1
- Západní Sibiř/Jihozápadní & Stř Asie1c
Alopochen aegyptiaca (Husice egyptská)
- Západní Afrika1c
- Východní & Jižní Afrika1
Tadorna tadorna (Husice liščí)
- Severozápadní Evropa2a
- Černé moře & Středomoří1
- Z Asie/Kaspické moře & Blízký východ3c
Tadorna ferruginea (Husice rezavá)
- Severozápadní Afrika1c
- V Středomoří & Černé moře/SV Afrika2
- Z Asie & Kaspické moře/Irán & Irák3c
Tadorna cana (Husice šedá)
- Jižní Afrika3c
Plectropterus gambensis gambensis (Pižmovka ostruhatá)
- Západní Afrika1
- Východní Afrika (Súdán po Zambii)1
Plectropterus gambensis niger (Pižmovka ostruhatá)
- Jižní Afrika3c
Sarkidiornis melanotos (Pižmovka hřebenatá)
- Západní Afrika3c
- Jižní & Východní Afrika1
Nettapus auritus (Kachnička pestrá)
- Západní Afrika1c
- Jižní & Východní Afrika(1)
Marmaronetta angustirostris (Čírka úzkozobá)
- Z Středomoří/Západní Středomoří & Z Afrika1a 1b 1c
- Východní Středomoří1a 1b 1c
- Jihozápadní Asie1a 1b 3c
Netta rufina (Zrzohlávka rudozobá)
- Jihozápadní & Stř Evropa/Z Středomoří1
- Černé moře & V Středomoří3c
- Západní & Střední Asie/Jihozápadní Asie2c
Netta erythrophthalma brunnea (Zrzohlávka rudooká)
- Jižní & Východní Afrika3c
Aythya ferina (Polák velký)
- SV Evropa/SZ Evropa2c
- Stř & SV Evropa/Černé moře & Středomoří2c
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie2c
Aythya nyroca (Polák malý)
- Z Středomoří/S & Z Afrika1a 1c
- V Evropa/V Středomoří & Sahelská Afrika1a 4
- Z Asie/Jihozápadní Asie & SV Afrika1a 3c
Aythya fuligula (Polák chochola)
- Severozápadní Evropa (zim)1
- Stř Evropa, Černé moře & Středomoří (zim)2c
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika2c
Aythya mařila marila (Polák kaholka eurosibiřská)
- Severní Evropa/Západní Evropa2c
- Z Sibiř/Černé moře & Kaspické moře1
Spatula querquedula (Čírka modrá)
- Z Sibiř & Evropa/Z Afrika1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie, SV & V Afrika(1)
Spatula hottentota (Čírka hottentotská)
- Povodí jezera Čad1c
- Východní Afrika (jih po S Zambii)1
- Jižní Afrika (sever po J Zambii)1
Spatula clypeata (Lžičák pestrý)
- SZ & Střední Evropa (zim)1
- Z Sibiř, SV & V Evropa/J Evropa & Z Afrika1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie, SV & V Afrika2c
Mareca strepera strepera (Kopřivka obecná holarktická)
- Severozápadní Evropa1
- SV Evropa/Černé moře & Středomoří1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika(2c)
Mareca penelope (Hvízdák eurasijský)
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Severozápadní Evropa1
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Černé moře & Středomoří1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika2c
Anas undulata undulata (Kachna žlutozobá)
- Jižní Afrika1
Anas platyrhynchos platyrhynchos (Kachna divoká holarktická)
- Severozápadní Evropa1
- S Evropa/Západní Středomoří1
- V Evropa/Černé moře & V Středomoří2c
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie2c
Anas capensis (Čírka popelavá)
- Východní Afrika (Rift Valley)1c
- Povodí jezera Čad21c
- Jižní Afrika (Sever po Angolu & Zambie)1
Anas erythrorhyncha (Ostralka rudozobá)
- Jižní Afrika1
- Východní Afrika1
- Madagaskar2
Anas acuta (Ostralka štíhlá)
- Severozápadní Evropa1
- Z Sibiř, SV & V Evropa/J Evropa & Z Afrika1
- Z Sibiř/JZ Asie & V Afrika2c
Anas crecca crecca (Čírka obecná eurasijská)
- Severozápadní Evropa1
- Z Sibiř & SV Evropa/Černé moře & Středomoří1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika2c
Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)
Tachybaptus ruficollis ruficollis (Potápka malá)
- Evropa/Severozápadní Afrika1
Podiceps grisegena grisegena (Potápka rudokrká evropská)
- Severozápadní Evropa (zim)1
- Černé moře & Středomoří (zim)3c
- Kaspické moře (zim)2
Podiceps cristatus cristatus (Potápka roháč)
- Severozápad/Západní Evropa1
- Černé moře/Středomoří (zim)1
- Kaspické moře/Jihozápadní Asie (zim)3c
Podiceps cristatus infuscatus (Potápka roháč)
- Východní Afrika (Etiopie a S Zambie)1c
- Jižní Afrika1c
Podiceps auritus auritus (Potápka žlutorohá evropská)
- Severozápadní Evropa1c
- Severovýchodní Evropa2
- Kaspické moře & Jižní Asie (zim)1c
Podiceps nigricollis nigricollis (Potápka černokrká)
- Evropa/Jižní a Západní Evropa a Severní Afrika1
- Západní Asie/Jihozápadní & Jižní Asie1
Podiceps nigricollis gurneyi (Potápka černokrká)
- Jižní Afrika2
Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)
Phoenicopterus roseus (Plameňák růžový)
- Západní Afrika3a
- Východní Afrika3a
- Jižní Afrika (po Madagaskar)2a
- Západní Středomoří2a
- Východní Středomoří2a
- Jihozápadní & J Asie2a
Phoeniconaias minor (Plameňák malý)
- Západní Afrika2
- Východní Afrika4
- Jižní Afrika (po Madagaskar)3a
Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)
Phaethon aetherus aetherus (Faeton červenozobý)
- Jižní Atlantik1c
Phaethon aetherus indicus (Faeton červenozobý)
- Peský záliv, Adenský záliv, Rudé moře1c
Phaethon rubricauda rubricauda (Faeton červenoocasý)
- Indický oceán1
Phaethon lepturus lepturus (Faeton žlutozobý)
- Z Indický oceán1
Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)
Sarothrura elegans reichenovi (Chřástal žlutoskvrnný)
- Jih západní Afriky po Střední Afriku(1)
Sarothrura elegans elegans (Chřástal žlutoskvrnný)
- SV, Východní & Jižní Afrika(1)
Sarothrura boehmi (Chřástal Bőhmův)
- Střední Afrika1c
Sarothrura ayresi (Chřástal Ayresův)
- Etiopie1a 1b 1c
- Jižní Afrika1a 1b 1c
Rallus aquaticus aquaticus (Chřástal vodní)
- Evropa & Severní Afrika2c
Rallus aquaticus korejewi (Chřástal vodní)
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie(1)
Rallus caerulescens (Chřástal rákosní)
- Jižní & Východní Afrika(1)
Crex egregia (Chřástal africký)
- Subsaharská Afrika(1)
Crex crex (Chřástal polní)
- Evropa & Západní Asie/Subsaharská Afrika1
Porzana porzana (Chřástal kropenatý)
- Evropa/Afrika2d
Zapornia flavirostra (Chřástal žlutozobý)
- Subsaharská Afrika1
Zapornia parva (Chřástal malý)
- Západní Eurasie/Afrika2c
Zapornia pusilla intermedia (Chřástal nejmenší evropský)
- Evropa (hnízd)1c
Amaurornis marginalis (Chřástal žíhaný)
- Subsaharská Afrika(2)
Porphyrio alleni (Slípka Allenova)
- Subsaharská Afrika(1)
Gallinula chloropus chloropus (Slípka zelenonohá)
- Evropa & Severní Afrika1
- Západní & Jihozápadní Asie(1)
Gallinula angulata (Slípka drobná)
- Sub saharská Afrika(1)
Fulica cristata (Lyska hřebenatá)
- Subsaharská Afrika1
- Španělsko & Maroko1c
Fulica atra atra (Lyska černá palearktická)
- Severozápadní Evropa (zim)2c
- Černé moře & Středomoří (zim)1
- Jihozápadní Asie (zim)(1)
Čeleď GRUIDAE (jeřábovití)
Balearica regulorum regulorum (Jeřáb královský)
- Jižní Afrika (sever po Angolu & jih Zimbabwe1b 1c
Balearica regulorum gibbericeps (Jeřáb královský)
- Východní Afrika (Keňa po Mosambik)1b 3c
Balearica pavonina pavonina (Jeřáb paví)
- Západní Afrika (Senegal po Čad)1b 1c
Balearica pavonina ceciliae (Jeřáb paví)
- Východní Afrika (Súdán po Ugandu)1b 3c
Leucogeranus leucogeranus (Jeřáb bílý)
- Irán (zim)1a 1b 1c
Bugeranus carunculatus (Jeřáb bradavičnatý)
- Střední & Jižní Afrika1b 1c
Anthropoidesparadiseus (Jeřáb rajský)
- Výběžek Jižní Afriky1b 3c
Anthropoides virgo (Jeřáb panenský)
- Černé moře (Ukrajina)/SV Afrika1c
- Turecko (hnízd)1c
- Kalmycko/SV Afrika1
Grus grus grus (Jeřáb popelavý)
- Severozápadní Evropa/Iberie & Maroko1
- SV & Střední Evropa/S Afrika1
- Východní Evropa/Turecko, Střední východ & SV Afrika1
- Západní Sibiř/Jižní Asie(1)
Grus grus archibaldi (Jeřáb popelavý)
- Turecko & Gruzie (hnízd)1c
Čeleď GAVIIDAE (potáplicovití)
Gavia stellata (Potáplice malá)
- Severozápadní Evropa (zim)2c
- Kaspické moře, Černé moře & V Středomoří (zim)1c
Gavia arctica arctica (Potáplice severní evropská)
- Severní Evropa, Západní Sibiř/Evropa2c
- Střední Sibiř/Kaspické moře1c
Gavia immer (Potáplice lední)
- Evropa (zim)1c
Gavia adamsii (Potálice žlutozobá)
- Severní Evropa (zim)1c
Čeleď SPHENISCIDAE (penguins)
Spheniscus demersus (Tučňák brýlový)
- Jižní Afrika1b
Čeleď CICONIIDAE (čápovití)
Leptoptilos crumenifer (Marabu africký)
- Subsaharská Afrika1
Mycteria ibis (Nesyt africký)
- Subsaharská Afrika (kromě Madagaskaru)1
Anastomus lamelligerus lamelligerus (Zejozob africký)
- Subsaharská Afrika1
Ciconia nigra (Čáp černý)
- Jižní Afrika1c
- Jihozápadní Evropa/Západní Afrika1c
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika1
Ciconia abdimii (Čáp simbil)
- Subsaharská Afrika & JZ Arábie(2c)
Ciconia microscelis (Čáp bělokrký)
- Subsaharská Afrika(1)
Ciconia ciconia ciconia (Čáp bílý evropský)
- Jižní Afrika1c
- Iberie & SZ Afrika/Subsaharská Afrika2b
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika1
- Západní Asie/Jihozápadní Asie3c
Čeleď THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)
Platalea alba (Kolpík africký)
- Subsaharská Afrika1
Platalea leucorodia leucorodia (Kolpík bílý eurasijský)
- Západní Evropa/Západní Středomoří & Západní Afrika2
- Střední & Jihovýchodní Evropa/Středomoří & Tropická Afrika2
- Západní Asie/Jihozápadní & J Asie2
Platalea leucorodia balsaci (Kolpík bílý mauretánský)
- Pobřeží Západní Afriky (Mauretánie)1c
Platalea leucorodia archeri (Kolpík bílý)
- Rudé moře & Somálsko1c
Threskiornis aethiopicus (Ibis posvátný)
- Subsaharská Afrika1
- Irák & Irán1c
Geronticus eremita (Ibis hřívnatý)
- Maroko1a 1b 1c
- Jihozápadní Asie1a 1b 1c
Plegadis falcinellus (Ibis hnědý)
- Subsaharská Afrika (hnízd)1
- Černé moře & Středomoří/Z Afrika3c
- Jihozápadní Asie/V Afrika(1)
Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)
Botaurus stellaris stellaris (Bukač velký eurasijský)
- Z Evropa, SZ Afrika (hnízd)1c
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středozemí (hnízd)2c
- Jihozápadní Asie (zim)1
Botaurus stellaris capensis (Bukač velký)
- Jižní Afrika1c
Ixobrychus minutus minutus (Bukáček malý evropský)
- Z Evropa & SZ Afrika/Subsaharská Afrika2
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středozemí/Subsaharská Afrika2c
- Západní & Jihozápadní Asie/Subsaharská Afrika(1)
Ixobrychus minutus payesii (Bukáček malý)
- Subsaharská Afrika(1)
Ixobrychus sturmii (Bukáček zakrslý)
- Subsaharská Afrika(1)
Nycticorax nycticorax nycticorax (Kvakoš noční)
- Subsaharská Afrika & Madagaskar1
- Z Evropa, SZ Afrika (hnízd)3c
- Střední & V Evropa/Černé moře & V Středozemí (hnízd)1
- Západní Asie/JZ Asie & SV Afrika(1)
Ardeola ralloides ralloides (Volavka vlasatá)
- JZ Evropa, SZ afrika (hnízd)1c
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středomoří (hnízd)3c
- Západní & Jihozápadní Asie/Subsaharská Afrika(1)
Ardeola ralloides paludivaga (Volavka vlasatá)
- Subsaharská Afrika & Madagaskar(1)
Ardeola idae (Volavka modrozobá)
- Madagaskar & Aldabra/Střední & Východní Afrika1a 1b 1c
Ardeola rufiventris (Volavka hnědobřichá)
- Střední, V & J Afrika(1)
Bubulcus ibis ibis (Volavka rusohlavá)
- Jižní Afrika1
- Tropická Afrika1
- Jihozápadní Evropa1
- Severozápadní Afrika1
- Východní Středomoří & Jihozápadní Asie1
Ardea cinerea cinerea (Volavka popelavá)
- Subsaharská Afrika1
- Severní & Západní Evropa1
- Střední & Východní Evropa1
- Západní & Jihozápadní Asie (hnízd)(1)
Ardea melanocephala (Volavka africká)
- Subsaharská Afrika(1)
Ardea purpurea purpurea (Volavka červená evropská)
- Tropická Afrika1
- Západní Evropa & Západní Středomoří/Západní Afrika3c
- V Evropa & Jihozápadní Asie/Subsaharská Afrika(2c)
Ardea alba alba (Volavka bílá)
- Z, Střední & JV Evropa/Černé moře & Středomoří1
- Západní Asie/Jihozápadní Asie (zim)3c
Ardea alba melanorhynchos (Volavka bílá)
- Subsaharská Afrika & Madagaskar(1)
Ardea brachyrhyncha (Volavka prostřední)
- Subsaharská Afrika1
Egretta ardesiaca (Volavka černá)
- Subsaharská Afrika1
Egretta vinaceigula (Volavka rudohrdlá)
- Střední Jižní Afrika1b 1c
Egretta garzetta garzetta (Volavka stříbřitá)
- Subsaharská Afrika(1)
- Západní Evropa, SZ Afrika1
- Střední & V Evropa, Černé moře, V Středozemí1
- Západní Asie/JZ Asie, SV & Východní Afrika(1)
Egretta gularis gularis (Volavka útesová západoafrická)
- Západní Afrika2
Egretta gularis schistacea (Volavka útesová arabská)
- Severovýchodní Afrika & Rudé moře2
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie2
Egretta gularis dimorpha (Volavka útesová)
- Pobřeží V Afriky2
Čeleď BALAENICIPITIDAE (člunozobcovití)
Balaeniceps rex (Člunozobec africký)
- Střední tropická Afrika1b 1c
Čeleď PELECANIDAE (pelicans)
Pelecanus crispus (Pelikán kadeřavý)
- Černé moře & Středomoří (zim)1a 1b 1c
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie (zim)1a 1b 1c
Pelecanus rufescens (Pelikán africký)
- Tropická Afrika & Jihozápadní Arábie1
Pelecanus onocrotalus (Pelikán bílý)
- Jižní Afrika1
- Západní Afrika1
- Východní Afrika2c
- Evropa & Západní Asie (hnízd)1a 3c
Čeleď FREGATIDAE (fregatkovití)
Fregata ariel iredalei (Fregatka malá)
- Z Indický Oceán2
Fregata minor aldabrensis (Fregatka obecná)
- Z Indický Oceán2
Čeleď SULIDAE (terejovití)
Morus bassanus (Terej bílý)
- S Atlantik1
Morus capensis (Terej jihoafrický)
- Jižní Afrika1b
Sula dactylatra melanops (Terej maskový)
- Západní Indický oceán3c
Čeleď PHALACROCORACIDAE (cormorants)
Microcarbo coronatus (Kormorán černý)
- Pobřeží jihozápadní Afriky1c
Microcarbo pygmaeus (Kormorán malý)
- Černé moře & Středomoří1
- Jihozápadní Asie1
Phalacrocorax carbo carbo (Kormorán velký)
- Severozápadní Evropa1
Phalacrocorax carbo sinensis (Kormorán velký středoevropský)
- Severní & Střední Evropa1
- Černé moře & Středozemí1
- Západní & Jihozápadní Asie(1)
Phalacrocorax carbo lucidus (Kormorán velký běloprsý)
- Pobřeží Západní Afriky1
- Střední & Východní Afrika1
- Pobřeží Jižní Afriky2
Phalacrocorax capensis (Kormorán jihoafrický)
- Pobřeží Jižní Afriky1b
Phalacrocorax nigrogularis (Kormorán arabský)
- Záliv & Arabské moře1b
- Adenský záliv, Sokotra, Arabské moře1b
Phalacrocorax neglectus (Kormorán pobřežní)
- Pobřeží jihozápadní Afriky1b 2
Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)
Burhinus senegalensis (Dytík africký)
- Západní Afrika1
- Severovýchodní & Východní Afrika1
Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)
Pluvianus aegyptius (Běhulík pestrý)
- Západní Afrika(1)
- Východní Afrika1c
- dolní povodí řeky Kongo1c
Čeleď HAEMATOPODIDAE (ústřičníhovití)
Haematopus moquini (Ústřičník jihoafrický)
- Pobřeží jižní Afriky1c
Haematopus ostralegus ostralegus (Ústřičník velký evropský)
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ Afrika2c
Haematopus ostralegus longipes (Ústřičník velký středoasijský)
- JV Evropa & Z Asie/JZ Asie & SV Afrika2c
Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)
Recurvirostra avosetta (Tenkozobec opačný)
- Jižní Afrika2
- Východní Afrika(1)
- Z Evropa & SZ Afrika (hnízd)1
- Jihovýchodní Evropa, Černé moře & Turecko (hnízd)1
- Z & Jihozápadní Asie/Východní Afrika2
Himantopus himantopus himantopus (Pisila čáponohá eurasijská)
- Sub saharská Afrika (kromě jihu)(1)
- Jižní Afrika2
- JZ Evropa & SZ Afrika/Z Afrika1
- Střední Evropa & Západní Středomoří/S střední Afriky1
- Z, střední & JZ Asie/JZ Asie & SV Afrika(1)
Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)
Pluvialis squatarola (Kulík bledý)
- Z Sibiř & Kanada/Z Evropa & Z Afrika1
- Střední & V Sibiř/JZ Asie, Východní & Jižní Afrika1
Pluvialis apricaria apricaria (Kulík zlatý)
- Spojené království, Irsko, Dánsko, Německo & Pobaltí (hnízd)2c
Pluvialis apricaria altifrons (Kulík zlatý severoevropský)
- Island & Faerské ostrovy/V Atlantské pobřeží1
- S Evropa/Z Evropa & SZ Afrika1
- Severní Sibiř/Kaspické moře & Malá Asie(1)
Pluvialis fulva (Kulík pacifický)
- Sever střední Sibiře/Jižní & JZ Asie, SV Afrika(1)
Eudromias morinellus (Kulík hnědý)
- Evropa/SZ Afrika3c
- Asie/Střední Východ(1)
Charadrius hiaticula hiaticula (Kulík písečný evropský)
- Severní Evropa/Evropa & Severní Afrika1
Charadrius hiaticula psammodromus (Kulík písečný)
- Kanada, Gronsko & Island/Z & J Afrika(1)
Charadrius hiaticula tundrae (Kulík písečný tundrový)
- SV Evropa & Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika(1)
Charadrius dubius curonicus (Kulík říční eurosibiřský)
- Evropa & SZ Afrika/Západní Afrika1
- Západní & Jihozápadní Asie/Východní Afrika(1)
Charadrius pecuarius (Kulík africký)
- Jižní & Východní Afrika(1)
- Západní Afrika(1)
Charadrius tricollaris (Kulík třípásý)
- Jižní & Východní Afrika1
Charadrius forbesi (Kulík Forbesův)
- Západní & Střední Afrika2
Charadrius marginatus hesperius (Kulík proměnlivý)
- Západní Afrika2
Charadrius marginatus mechowi (Kulík proměnlivý)
Vnitrozemský východ & Střední Afrika2
Charadrius alexandrinus alexandrinus (Kulík mořský euroasijský)
- Západní Evropa & Západní Středomoří/Západní Afrika1
- Černé moře & V Středomoří/Východní Sahel3c
- Jihozápadní & Střední Asie/JZ Asie & SV Afrika(1)
Charadrius pallidus pallidus (Kulík krotký)
- Jižní Afrika2
Charadrius pallidus venustus (Kulík krotký)
- Východní Afrika1c
Charadrius mongolus pamirensis (Kulík menší)
- Západ Střední Asie/Jihozápadní Asie & Východní Afrika1
Charadrius leschenaultii leschenaultii (Kulík větší)
- Střední Asie/Východní & Jižní Afrika(1)
Charadrius leschenaultii columbinus (Kulík větší)
- Turecko & JZ Asie/V Středomoří & Rudé moře1c
Charadrius leschenaultii scythicus (Kulík větší)
- Kaspická oblast & Jihozápadní Asie/Arábie & SV Afrika(1)
Charadrius asiaticus (Kulík asijský)
- JV Evropa & Západní Asie/V & Střední J Afrika3c
Vanellus vanellus (Čejka chocholatá)
- Evropa/Evropa & Severní Afrika/Západní Asie/Jihozápadní Asie1
Vanellus spinosus (Čejka trnitá)
- Černé moře & Středomoří (hnízd)1
Vanellus albiceps (Čejka laločnatá)
- Západní & Střední Afrika(1)
Vanellus lugubris (Čejka šedoprsá)
- Jihozápadní západní Afrika2
- Střední & Východní Afrika1
Vanellus melanopterus minor (Čejka černokřídlá)
- Jižní Afrika1c
Vanellus coronatus coronatus (Čejka korunkatá)
- Východní & Jižní Afrika1
- Střední Afrika(1c)
- Jihozápadní Afrika(1)
Vanellus senegallus senegallus (Čejka žlutonohá)
- Západní Afrika(1)
Vanellus senegallus lateralis (Čejka žlutonohá)
- Východní & Jihovýchodní Afrika1
Vanellus superciliosus (Čejka hnědoprsá)
- Západní & Střední Afrika(1c)
Vanellus gregarius (Keptuška štěpní)
- JV Evropa & Západní Asie/SV Afrika1a 1b 2
- Státy Střední Asie/SZ Indie1a 1b 1c
Vanellus leucurus (Keptuška běloocasá)
- JZ Asie/JZ Asie & SV Afrika2
- Státy Střední Asie/Jižní Asie(1)
Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)
Numenius phaeopus phaeopus (Koliha malá eurosibiřská)
- Severní Evropa/Západní Afrika(1)
- Západní Sibiř/Jižní & V Afrika(1)
Numenius phaeopus islandicus (Koliha malá islandská)
- Island, Faerské ostrovy & Skotsko/Z Afrika1
Numenius phaeopus alboaxillaris (Koliha malá)
- Jihozápadní Asie/Východní Afrika1c
Numenius tenuirostris (Koliha tenkozobá)
- Střední Sibiř/Středozemí & JZ Asie1a 1b 1c
Numenius arquata arquata (Koliha velká evropská)
- Evropa/Evropa, S & Z Afrika4
Numenius arquata suschkini (Koliha velká)
- JV Evropa & JZ Asie (hnízd)1c
Numenius arquata orientalis (Koliha velká sibiřská)
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika3c
Limosa lapponica lapponica (Břehouš rudý eurosibiřský)
- Severní Evropa/západní Evropa2a
Limosa lapponica taymyrensis (Břehouš rudý)
- Západní Sibiř/Západní & JZ Afrika2a 2c
- Střední Sibiř/Jižní & JZ Asie & Východní Afrika(1)
Limosa limosa limosa (Břehouš černoocasý evropský)
- Západní Evropa/SZ & Z Afrika4
- Východní Evropa/Střední & Východní Afrika3c
- Západ střední Asie/JZ Asie & V Afrika4
Limosa limosa islandica (Břehouš černoocasý)
- Island/Západní Evropa4
Arenaria interpres interpres (Kameňáček pestrý euroasijský)
- SV Kanada & Gronsko/Z Evropa & SZ Afrika1
- S Evropa/Z Afrika1
- Z & Střední Sibiř/JZ Asie, V& J Afrika(1)
Calidris tenuirostris (Jespák velký)
- Východní Sibiř/JZ Asie & Z Jižní Asie1a 1b 1c
Calidris canutus canutus (Jespák rezavý severosibiřský)
- Severní Sibiř/Západní & Jižní Afrika2a 2c
Calidris canutus islandica (Jespák rezavý grónský)
- SV Kanada & Grónsko/Z Evropa2a
Calidris pugnax (Jespák bojovný)
- Severní Evropa & Západní Sibiř/Západní Afrika2c
- Severní Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika1
Calidris falcinellus falcinellus (Jespáček ploskozobý evropský)
- S Evropa/Jihozápadní Asie & Afrika2c
Calidris ferruginea (Jespák křivozobý)
- Západní Sibiř/Z Afrika2c
- Střední Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika2c
Calidris temminckii (Jespák šedý)
- Skandinávie/S & Z Afrika3c
- SV Evropa & Z Sibiř/Jihozápadní Asie & Východní Afrika(1)
Calidris alba alba (Jespák písečný)
- V Atlantik Evropa, Z & J Afrika (zim)1
- Jihozápadní Asie, V & J Afrika (zim)1
Calidris alpina alpina (Jespák obecný severoevropský)
- SV Evropa & SZ Sibiř/Z Evropa & SZ Afrika1
Calidris alpina arctica (Jespák obecný grónský)
- SV Grónsko/Z Afrika3a
Calidris alpina schinzii (Jespák obecný baltský)
- Island & Grónsko/SZ a Z Afrika1
- Velká Británie & Irsko/JZ Evropa & SZ Afrika1
- Baltské moře/JZ Evropa & SZ Afrika1c
Calidris alpina centralis (Jespák obecný)
- Střední Sibiř/JZ Asie & SV Afrika(1)
Calidris maritima (Jespák mořský)
- S Evropa & Z Sibiř (hnízd)1
- SV Kanada & S Grónsko (hnízd)2
Calidris minuta (Jespák malý)
- S Evropa/J Evropa, S & Z Afrika(2c)
- Z Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika(1)
Scolopax rusticola (Sluka lesní)
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & Severní Afrika1
- Západní Sibiř/JZ Asie (Kaspická oblast)(1)
Gallinago stenura (Bekasina sibiřská)
- Severní Sibiř/Jižní Asie & Východní Afrika(1)
Gallinago media (Bekasina větší)
- Skandinávie/pravděpodobně Západní Afrika2
- Z Sibiř & SV Evropa/JV Afrika4
Gallinago gallinago gallinago (Bekasina otavní euroasijská)
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ Afrika1
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie & Afrika1
Gallinago gallinago faeroeensis (Bekasina otavní)
- Island, Faerské ostrovy & Severní Skotsko/Irsko1
Lymnocryptes minimus (Slučka malá)
- Severní Evropa/Jižní & Západní Evropa & Západní Afrika2b1
- Západní Sibiř/JZ Asie & SV Afrika1
Phalaropus lobatus (Lyskonoh úzkozobý)
- Západní Eurasie/Arabské moře1
Phalaropus fulicarius (Lyskonoh ploskozobý)
- Kanada & Gronsko/Atlantické pobřeží Afriky2c
Xenus cinereus (Vodouš malý)
- SV Evropa & Z Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika1
Actitis hypoleucos (Pisík obecný)
- Z & Střední Evropa/Z Afrika2c
- Východní Evropa & Z Sibiř/Střední, V & J Afrika(1)
Tringa ochropus (Vodouš kropenatý)
- Severní Evropa/J & Z Evropa, Západní Afrika1
- Západní Sibiř/JZ Asie, SV & Východní Afrika(1)
Tringa erythropus (Vodouš tmavý)
- S Evropa/J Evropa, S & Z Afrika(1)
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, SV & Východní Afrika(1)
Tringa nebularia (Vodouš šedý)
- S Evropa/JZ Evropa, SZ & Západní Afrika1
- Západní Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika(1)
Tringa totanus totanus (Vodouš rudonohý evropský)
- Severní Evropa (hnízd)1
- Střední & V Evropa (hnízd)2c
Tringa totanus totanus (Vodouš rudonohý evropský)
- Velká Británie & Irsko/Velká Británie, Irsko, Francie3c
Tringa totanus robusta (Vodouš rudonohý islandský)
- Island & Faerské ostrovy/Západní Evropa1
Tringa totanus ussuriensis (Vodouš rudonohý sibiřský)
- Západní Asie/JZ Asie, SV & Východní Afrika(1)
Tringa glareola (Vodouš bahenní)
- SZ Evropa/Z Afrika1
- SV Evropa & Z Sibiř/Východní & Jižní Afrika(1)
Tringa stagnatilis (Vodouš štíhlý)
- Východní Evropa/Západní & Střední Afrika(1)
- Západní Asie/JZ Asie, & V & J Afrika3c
Čeleď DROMADIDAE (pobřežníkovití)
Dromas ardeola (Pobřežník černobílý)
- SZ Indický oceán, Rudé moře & Záliv1
Čeleď GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)
Glareola pratincola pratincola (Ouhorlík štěpní středomořský)
- Západní Evropa & SZ Afrika/Západní Afrika1
- Černé moře & V Středomoří/Východní Sahelská oblast2
- Jihozápadní Asie/JZ Asie & SV Afrika(1)
Glareola nordmanni (Ouhorlík černokřídlý)
- JV Evropa & Západní Asie/Jižní Afrika4
Glareola ocularis (Ouhorlík madagaskarský)
- Madagaskar/V Afrika1b 1c
Glareola nuchalis nuchalis (Ouhorlík skalní)
- Východní & Střední Afrika(1)
Glareola nuchalis liberiae (Ouhorlík skalní)
- Západní Afrika1
Glareola cinerea (Ouhorlík bělolící)
- JV Západní Afriky & Střední Afrika(2)
Čeleď LARIDAE (rackovití)
Anous stolidus plumbeigularis (Nody obecný)
- Rudé moře & Adenský záliv1
Anous tenuirostris tenuirostris (Nody tenkozobý)
- Ostrovy Indického oceánu u Východní Africe1
Rynchops flavirostris (Zoboun africký)
- Pobřeží Západní Afriky & Střední Afrika1c
- Východní & Jižní Afrika1c
Hydrocoloeus minutus (Racek malý)
- Střední & V Evropa/JZ Evropa & Z Středomoří1
- Z Asie/V Středomoří, Černé moře & Kaspické moře(1)
Xema sabini sabini (Racek Sabinův)
- Kanada & Gronsko/JV Atlantik(1)
Rissa tridactyla tridactyla (Racek tříprstý)2c
Larus genei (Racek tenkozobý)
- Západní Afrika (hnízd)1
- Černé moře & Středomoří (hnízd)2a
- Z, Jihozápadní & J Asie (hnízd)1
Larus ridibundus (Racek chechtavý)
- Z Evropa/Z Evropa, Z Středomoří, Z Afrika2c
- V Evropa/Černé moře & V Středomoří1
- Z Asie/JZ Asie v JV Afrika(1)
Larus hartlaubii (Racek kapský)
- Pobřeží JZ Afriky1
Larus cirrocephalus poiocephalus (Racek šedohlavý)
- Z Afrika(1)
- Střední, Východní & Jižní Afrika(1)
Larus ichthyaetus (Racek velký)
- Černé moře & Kaspické moře/Jihozápadní Asie3a
Larus melanocephalus (Racek černohlavý)
- Z Evropa, Středomoří & SZ Afrika2a
Larus hemprichii (Racek popelavý)
- Rudé moře, Záliv, Arábie & V Afrika1
Larus leucophthalmus (Racek bělooký)
- Rudé moře & přilehlá pobřeží1a1
Larus audouinii (Racek zelenonohý)
- Středomoří/S & Z pobřeží Afriky1a 3a
Larus canus canus (Racek bouřní severoevropský)
- SZ & Střední Evropa/Atlantické pobřeží & Středozemí1
Larus canus heinei (Racek bouřní západosibiřský)
- SV Evropa & Západní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře1
Larus dominicanus vetula (Racek jižní)
- Pobřeží jižní Afriky1
- Pobřeží západní Afriky1c
Larus fuscus fuscus (Racek žlutonohý skandinávský)
SV Evropa/Černé moře, JZ Asie & V Afrika3c
Larus fuscus graellsii (Racek žlutonohý anglický)
- Západní Evropa/Středozemí & Z Afrika1
Larus fuscus intermedius (Racek žlutonohý severomořský)
J Skandinávie, Nizozemsko, delta řeky Ebro, Španělsko1
Larus fuscus heuglini (Racek žlutonohý západosibiřský)
- SV Evropa & Z Sibiř/JZ Asie & SV Afrika(1)
Larus fuscus barabensis (Racek žlutonohý)
- JZ Sibiř/JZ Asie(1)
Larus argentatus argentatus (Racek stříbřitý severoevropský)
- S & SZ Evropa1
Larus argentatus argenteus (Racek stříbřitý britský
- Island & Z Evropa2c
Larus armenicus (Racek arménský)
- Arménie, V Turecko & SZ Irán3a
Larus michahellis (Racek středomořský)
- Středozemí, Iberie & Maroko1
Larus cachinnans (Racek bělohlavý)
- Černé moře & Z Asie/JZ Asie, SV Afrika1
Larus glaucoides glaucoides (Racek polární)
- Gronsko/Island & SZ Evropa1
Larus hyperboreus hyperboreus (Racek šedý atlantský)
- Špicberky & S Rusko (hnízd)(1)
Larus hyperboreus leuceretes (Racek šedý)
- Kanada, Gronsko & Island (hnízd)(1)
Larus marinus (Racek mořský)
- S & Z Evropa1
Onychoprion fuscata nubilosa (Rybák černohřbetý)
- Rudé moře, Adenský záliv, V od Pacifiku2a
Onychoprion anaethetus melanopterus (Rybák uzdičkový)
- Z Afrika1c
Onychoprion anaethetus antarcticus (Rybák uzdičkový)
- Rudé moře, V Afrika, Perský záliv, Arabské moře k Z Indii1
- Západní Indický oceán2
Sternula albifrons albifrons (Rybák malý euroasijský)
- Evropa severně od Středomoří (hnízd)2
- Z Středomoří/Z Afrika (hnízd)3b
- Černé moře & V Středomoří (hnízd)3b 3c
- Kaspické moře (hnízd)2
Sternula albifrons guineae (Rybák malý)
- Západní Afrika (hnízd)1c
Sternula saundersi (Rybák arabský)
- Východ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V Afrika2
Sternula balaenarum (Rybák damarský
- Namibie & Jihoafrická republika/Atlantské pobřeží po Ghanu1c
Gelochelidon nilotica nilotica (Rybák černozobý)
- Západní Evropa/Západní Afrika1
- Černé moře & V Středomoří/V Afrika3c
- Z & Střední Asie/Jihozápadní Asie2
Hydroprogne caspia (Rybák velkozobý)
- Jižní Afrika (hnízd)1c
- Západní Afrika (hnízd)1
- Baltské moře (hnízd)1c
- Černé moře (hnízd)1c
- Kaspické moře (hnízd)2
Chlidonias hybrida hybrida (Rybák bahenní evropský)
- Západní Evropa & SZ Afrika (hnízd)1
- Černé moře & Východní Středomoří (hnízd)(1)
- Kaspické moře (hnízd)(1)
Chlidonias hybrida delalandii (Rybák bahenní africký)
- Východní Afrika (Keňa & Tanzánie)2
- Jižní Afrika (Malawi & Zambie po Jihoafrickou republiku)(2)
Chlidonias leucopterus (Rybák bělokřídlý)
- V Evropa & Z Asie/Afrika(1)
Chlidonias niger niger (Rybák černý euroasijský)
- Evropa & Z Asie/Atlantské pobřeží Afriky2c
Sterna dougallii dougallii (Rybák rajský)
- Jižní Afrika1c
- Východní Afrika2
- Evropa (hnízd)1c
Sterna dougallii arideensis (Rybák rajský)
- Madagaskar, Seychelly & Mascareny2
Sterna dougallii bangsi (Rybák rajský)
- S Arabského moře (Oman)1c
Sterna hirundo hirundo (Rybák obecný holarktický)
- Jižní & Západní Evropa (hnízd)1
- Severní & Východní Evropa (hnízd)1
- Západní Asie (hnízd)(1)
Sterna repressa (Rybák bělolící)
- Západ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V Afrika1
Sterna paradisaea (Rybák dlouhoocasý)
- Západní Eurasie (hnízd)1
Sterna vittata vittata (Rybák jižní)
- ostrovy Prince Edwarda, Marion, Crozet & Kerguelen/Jihoafrická republika1c
Sterna vittata tristanensis (Rybák jižní)
- Tristan da Cunha & Gough/Jihoafrická republika1c
Thalasseus bengalensis bengalensis (Rybák oranžovozobý)
- Záliv/Jižní Asie1
- Rudé moře/Východní Afrika1
Thalasseus bengalensis emigratus (Rybák oranžovozobý)
- J Středomoří/SZ & Z pobřeží Afriky1c
Thalasseus sandvicensis sandvicensis (Rybák severní evropský)
- Západní Evropa/Západní Afrika1
- Černé moře & Středomoří (hnízd)2a
- Z & Střední Asie/Jihozápadní & J Asie1
Thalasseus maximus albidorsalis (Rybák královský)
- Západní Afrika (hnízd)2a
Thalasseus bergii bergii (Rybák chocholatý)
- J Afrika (Angola - Mosambik)2
Thalasseus bergii velox (Rybák chocholatý)
- Rudé moře & SV Afrika2
Thalasseus bergii thalassinus (Rybák chocholatý)
- Východní Afrika & Seychely1c
Thalasseus bergii enigma (Rybák chocholatý)
- Madagaskar & Mosambik/Jižní Afrika1c
Čeleď STERCORARIIDAE (chaluhovití)
Stercorarius longicaudus longicaudus (Chaluha malá)1
Catharacta skua (Chaluha velká)1
Čeleď ALCIDAE (alkovití)
Fratercula arctica (Papuchalk severní)
- Hudsonův záliv & Maine V k J Grónsku, Island, Medvědí ostrov, Norsko k J souostroví Nové země1
- JV Kanady, S Grónska, k Jan Mayen, Svalbard, S Nové země3a
- Faerské ostrovy, J Norsko & Švédsko, Velká Británie, Irsko, SZ Francie1
Cepphus grylle grylle (Alkoun obecný baltský)
- Baltské moře1
Cepphus grylle mandtii (Alkoun obecný severní)
- Arktický V Severní ameriky ke Grónsku, Jan Mayen & Špicberky1
V přes Sibiř na Aljašku
Cepphus grylle arcticus (Alkoun obecný labradorský)
- Severní Amerika, Jižní Grónsko, Velká Británie, Irsko, Skandinávie, Bílé moře1
Cepphus grylle islandicus (Alkoun obecný islandský)
- Island3c
Cepphus grylle faeroeensis (Alkoun obecný faerský)
- Faerské ostrovy1
Alca torda torda (Alka malá severoatlantská)
- V Severní Ameriky, Grónsko, V od Baltského & Bílého moře1
Alca torda islandica (Alka malá západoevropská)
- Island, Faerské ostrovy, Velká Británie, Irsko, Helgoland, SZ Francie1
Alle alle alle (Alkoun malý)
- Arktida, Baffinův ostrov - souostroví Nová země1
Uria lomvia lomvia (Alkoun tlustozobý)
- Východ Severní Ameriky, Grónsko, V od Severní země2c
Uria aalge aalge (Alkoun úzkozobý severoatlantský)
- V Severní Ameriky, Grónsko, Island, Faerské ostrovy, Skotsko, Jižní Norsko, Baltské moře2c
Uria aalge albionis (Alkoun úzkozobý západoevropský)
- Irsko, Jih Velké Británie, Francie, Ibérie, Flelgoland1
Uria aalge hyperborea (Alkoun úzkozobý arktický)
- Špicberky, Severní Norsko k souostroví Nové země1

PŘEKLAD

USNESENÍ 1.9

ZMĚNY A DODATKY AKČNÍHO PLÁNU

Zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

odvolávající se na Závěrečný akt zasedání k přijetí Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků konané v Haagu v červnu 1995 vyzývá prozatímní sekretariát k přípravě změn a dodatků Akčního plánu, pokud jde o druhy živočichů nebo čeledi druhů uvedené v Příloze 2 Dohody,

odvolávající se na článek X Dohody týkající se procedur ke změnám a dodatkům Akčního plánu a jeho Příloh,

berouce v úvahu, že veškeré druhy vodních ptáků uvedené v Příloze 2 Dohody by měly být zařazeny do rámce opatření Akčního plánu za účelem zajištěni logicky souvisejících ochranářských akcí,

jsouce přesvědčeny, že je zapotřebí naléhavých opatření pro mnohé druhy, které nebyly dosud zařazeny do Akčního plánu přijatého na závěrečné jednací schůzce (Haag, červen 1995),

1. přijímají následující textové dodatky k Akčnímu plánů:

(a) v odstavcích 4.3.2, 4.3.3 a 4.3.4 slova „a rybolovu“ se přidávají za slova „zvláště na úrodě“;.

(b) v odstavci 4.3.6 se za první větu přidává následující text

„Zvláštní pozornost je třeba věnovat problému rušení ze strany člověka během hnízdění v lokalitách, kde se rozmnožují vodní ptáci hnízdící v koloniích, zejména pokud se tyto lokality nacházejí v oblastech oblíbených pro rekreaci ve volné přírodě.“

2. Konstatují, že Tabulka 1 „Status populací stěhovavých vodních ptáků“ se nahrazuje Přílohou 1 k tomuto usnesení;

3. Dále přijímají nejnovější status populací z hlediska ochrany tak, jak je uvedeno v hranatých závorkách v Tabulkách 1 (a) a 1 (b) AEWA/MOP 1.7 s tím, že mu dává přednost před stavem z hlediska ochrany odvozeném z druhého vydání Odhadů populací vodního ptactva (1997) a z důvodů načrtnutých v AEWA Inf.1.1;

4. Žádají Odborný výbor, aby dle potřeby po poradě se sekretariátem Vědecké rady pro úmluvu zvážil, zda do Přílohy 2 Dohody a do tabulky 1 Akčního plánu připojit řadu druhů, které vyplývají z AEWA/Inf.1.1 a dalších zdrojů a zda si toto zařazení zasluhují, zejména se jedná o Oxyura maccoa, Sarothrura ayresi, Crex crex, Glareola ocularis, Glareola nuchalis a Rhynchops flavirostris;

5. Konstatují vysoký stupeň nejistoty týkající se současných odhadů populací Lymnocryptes minimus a naléhá na Odborný výbor spolupracující s příslušnými organizacemi, aby přezkoumal a posoudil aktuální údaje a informace a aby vyhodnocení stavu přinesl na druhé Zasedání smluvních stran;

6. Požadují, aby Sekretariát kontroloval realizaci změn a dodatků a aby dal podnět k přípravě akčních plánů pro jednotlivé druhy, a to pro ty druhy, u nichž bylo označeno, že se nacházejí v nepříznivém stavu z hlediska ochrany;

7. Vyzývají všechny účastníky, aby poskytli nezbytné zdroje k podniknutí prioritních opatření na mezinárodní úrovni, jako jsou například návrhy akčních plánů projeden druh tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

Revize Tabulky 1

Tato tabulka bude:

(a) pravidelně aktualizována odborným výborem v souladu se článkem VII, odstavce 3(b) této Dohody, a .

(b) upravována dle potřeby Zasedáním smluvních stran v souladu se článkem VI, odstavce 9(d) této Dohody na základě závěrů takovýchto revizí.

Klíč zkratek a symbolů

hnízd:hnízdící
zim:zimující
S:severní
J:jižní
Z:západní
V:východní
SZ:severozápadní
SV:severovýchodní
JZ:jihozápadní
JV:jihovýchodní
( ):neznámý status populace, odhadovaný záchovný status
*:Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat pouze u populací, které
jsou označeny hvězdičkou, pokud je lov těchto populací dlouho zavedenou kulturní zvyklostí
(viz paragraf 2.1.1. Přílohy 3 Dohody).

Poznámky:

1. Populační data použitá při sestavení tabulky č. 1, co nejvěrohodněji odpovídají počtu jednotlivců v potencionální hnízdní skupině v oblasti Dohody. Status vychází z dostupných publikovaných populačních odhadů.

2. Přípony (hnízd) či (zim) ve výčtu populací jsou pouze pomůckou k identifikaci populace. Neukazují sezónní omezení k jednání s ohledem na tyto populace v rámci Dohody a Akčního plánu.

3. Stručné popisy využité k identifikaci druhů jsou založeny na popisech užitých ve třetím vydání Odhadů populací vodního ptactva.

4. Lomítka jsou užita pro oddělení oblastí pro hnízdění a zimování.

5. Tam, kde je populace druhů zařazena do několika kategorií, závazek Akčního plánu odpovídá nejpřísnější z uvedených kategorií.

Revize Tabulky 1


PŘEKLAD

USNESENÍ 2.1

ZMĚNY A DODATKY PŘÍLOH K DOHODĚ

Odvolávající se na Závěrečný akt zasedání k přijetí Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků konané v Haagu v Nizozemsku v červnu 1995 vyzývá prozatímní sekretariát k přípravě změn a dodatků Akčního plánu, pokud jde o druhy živočichů nebo čeledi uvedené v Příloze 2 k Dohodě,

odvolávající se na Usnesení 1.9, přijaté na .prvním Zasedání smluvních stran v Kapském městě v Jižní Africe v listopadu 1999, jímž byl doplněn Akční plán a jímž byl požádán Sekretariát a/nebo Odborný výbor, aby, mimo jiné:

(a) zvážil, zda do Dohody a Akčního plánu zařadit druhy specifikované v usnesení;

(b) přezkoumal a posoudil aktuální údaje o stavu populace;

(c) dal podnět k přípravě akčních plánů pro jednotlivé druhy,

odvolávající se na článek X Dohody týkající se postupů změn a dodatků Akčního plánu a jeho Příloh,

jsouce přesvědčeny, že je zapotřebí naléhavých opatření pro mnohé druhy, které nebyly dosud zařazeny, do Akčního plánu přijatého na závěrečné jednací schůzce (Haag, červen 1995), a že je zapotřebí pravidelně aktualizovat Akční plán,

posuzujíce dokument AEWA/MOP2.9, nazvaný „Navrhované změny a dodatky Akčního plánu“ a konstatujíce navržené změny Přílohy 2 Dohody a Tabulky 1 Akčního plánu, které zahrnují následující:

(a) plnou aktualizaci stavu z hlediska ochrany druhů, které jsou v současné době vyjmenovány v Akčním plánu, jak je uvedeno v Tabulce 1a dokumentu AEWA/MOP2.9;

(b) zařazení dodatečných 11 druhů a stavů jejich populací uvedených v Tabulce 1b dokumentu AEWA/MOP2.9 do Přílohy 2 Dohody a do Tabulky 1 Akčního plánu;

(c) na základě požadavku Usnesení 1.9 zařazení dodatečných šesti druhů uvedených v Tabulce 1c dokumentu AEWA/MOP2.9 do Přílohy 2 Dohody a do Tabulky 1 Akčního plánu;

(d) podle specifikací uvedených v Tabulce Id dokumentu AEWA/MOP2.9 zařazení dalších 48 druhů vodních ptáků do Přílohy 2 Dohody a do Tabulky 1 Akčního plánů a zařazení dodatečných 16 stěhovavých populací 12 druhů již uvedených v Příloze 2 Dohody do Tabulky 1 Akčního plánu;

(e) změnu stavu z hlediska ochrany populací 38 druhů, jak je navrženo v běžném pracovním dokumentu „Další dodatky Tabulky 1 Akčního plánu“, který na Zasedání smluvních stran předložila organizace Wetlands International,

konstatujíce ustavení mezinárodního procesu aktualizace a revize odhadů populací a 1-procentních prahových limitů pro vodní ptáky stanovených Ramsarskou úmluvou o mokřadech mezinárodního významu, zejména jakožto stanoviště volně žijícího ptactva, což předpokládá přípravu aktualizace Odhadů populací vodního ptactva organizace Wetland International pro každou jednou za tři roky konanou Ramsarskou Konferenci smluvních stran, a to na základě mezinárodního vědeckého posouzení a konzultací,

jsouce si vědomy značných praktických obtíží, které nastanou, jestliže načasování Zasedání smluvních stran AEWA předchází publikaci a schválení Odhadů populací vodního ptactva ze strany Ramsarských konferencí,

berouce v úvahu, že podpůrné posouzení stavu populací vodního ptactva ze strany AEWA by v oblasti Dohody těžilo ze zařazení dodatečného analytického obsahu, mimo jiné charakteru měnícího se stavu ž hlediska ochrany podle geografických oblastí, podle taxonomických a ekologických seskupení a podle dalších témat, zejména, aby tento analytický obsah sloužil jakožto shrnutí na vysoké úrovni pro ty, kdo rozhodují, a aby byl řídící zásadou pro přímou revizi priorit realizace Dohody,

Zasedání smluvních stran:

1. souhlasí se zařazením dalších 65 druhů do Přílohy 2 Dohody, druhů, které jsou přiloženy k tomuto Usnesení. Těchto 65 druhů tvoří 11 druhů uvedených v Tabulce 1b. dokumentu AEWA/MOP2.9,. dále 6 druhů uvedených v Tabulce 1c dokumentu ,. AEWA/MOP2.9 a 48 druhů uvedených v Tabulce Id dokumentu AEWA/MOP2.9;

2. přijímá revidovanou verzi Tabulky 1 Akčního plánu dle přílohy k tomuto Usnesení náhradou za dosavadní Tabulku 1 Akčního plánu dříve změněnou Usnesením 1.9;

3. požaduje, aby Sekretariát kontroloval realizaci změn a podnítil přípravu akčních plánů pro jednotlivé druhy a pro více druhů, a to pro ty, u nichž bylo stanoveno, že se nacházejí v nepříznivém stavu z hlediska ochrany;

4. konstatujíce zjevný pokles populací druhu Anas platyrhynchos v severozápadní Evropě a v severní Evropě/západním Středomoří, populace druhu Anas acuta v severozápadní Evropě a populací druhu Somateria mollissima v Pobaltí, Dánsku a Nizozemsku, stanoví ponechat stávající kategorizace u těchto populací v Tabulce 1 Akčního plánu, a vyzývá Odborný výbor spolupracující s organizací Wetlands International a s dalšími experty, aby jakožto věc přednostního zájmu dále posoudil stav těchto čtyř populací ve světle dalších dodatečných informací a aby zprávu o svých zjištěních podal na třetím Zasedání smluvních stran;

5. doporučuje smluvním stranám, aby dle potřeby zvážili přípravu a realizaci mezinárodních vícedruhových akčních plánů pro populace dvou či více druhů uvedených ve sloupci A Tabulky 1, pokud tyto populace sdílejí stejné stanoviště : (ekosystém), jsou vystaveny podobným ohrožením a vyžadují obdobná opatření pro svou ochranu. Přednost bude dána těm skupinám druhů, které zahrnují dvě či více populací v kategorii 1 ve sloupci A Tabulky 1. Populace druhů uvedené ve sloupci B Tabulky 1 mohou být zařazeny do těchto akčních plánů, pokud vykazují interakci s dalšími druhy ve skupině a vyžadují obdobná ochranářská opatření;

6. žádá, aby Odborný výbor Dohody v těsné spolupráci se Sekretariátem Dohody a v podrobných konzultacích s příslušnými orgány Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů posoudil další vývoj Dohody zařazením dalších druhů mokřadního ptactva a druhů tradičně považovaných za mořské ptáky, s důrazem kladeným v první řadě na druhy uvedené v Tabulce 2 a Tabulce 3 dokumentu AEWA/MOP2.9. Dále, aby Odborný výbor rozšířil Tabulku 3 o druhy z celé Afriky a aby vzal v úvahu zejména míru, do jaké je stávající Akční plán ve svém rozsahu schopen se věnovat různým problémům ochrany, jimž čelí draví ptáci, vrabci a další taxonomické skupiny využívající mokřady;

7. vyzývá Odborný výbor Dohody, aby vyvinul vodítka pro interpretaci termínu „významný dlouhodobý pokles“ v kontextu Tabulky 1 Akčního plánu;

8. dále vyzývá Odborný výbor Dohody, aby objasnil postupy používané k vymezení biogeografických populací vodních ptáků s uvedením jejich významu jakožto praktických jednotek pro péči o ochranu přírody;

9. bere v úvahu druhé vydání Zprávy o stavu ochrany stěhovavých vodních ptáků v oblasti Dohody (AEWA/Inf.2.14) jakožto v současné době nejlepší dostupnou informaci o stavu populací vodních ptáků zahrnutých v Dohodě;

10. žádá, aby Odborný výbor ha svém příštím zasedání připravil návrhy ke zlepšení analytického obsahu třetího vydání Zprávy AEWA. q stavu ochrany stěhovavých vodních ptáků v oblasti Dohody, a aby zvážil, jak by takové informace mohly být-využity jakožto přímé vstupní údaje pro budoucí posuzování priorit realizace Pohody;

11. rovněž bere v úvahu Zprávu; o stavu populace druhu Lymnocryptes minimus (AEWA/Inf.2.12), která obsahuje vyhodnocení aktuálních údajů a informací o tomto druhu;

12. vyzývá všechny smluvní stany, aby poskytli nezbytné zdroje k podniknutí prioritních opatření na mezinárodní úrovni, jako jsou návrhy akčních plánů pro jeden či více druhů tam, kde je to nejvíce zapotřebí na základě změněného/doplněného Akčního plánu;

13. žádá, aby Sekretariát Dohody byl ve styku s Výborem Ramsarské úmluvy ve snaze zajistit, aby načasování Zasedání smluvních stran AEWA následovalo po Ramsarské konferenci smluvních stran, čímž by se napomohlo posouzení a revizi odhadů populací vodního ptactva ze strany AEWA a dále by se tím podnítil globálně koordinovaný a efektivní proces pro posuzování a revize odhadů populací vodních ptáků;

14. naléhavě žádá ty země, jejichž systémy monitoringu vodního ptactva neposkytují údaje pro mezinárodní sčítání vodních ptáků, aby jakožto prioritní záležitost podpořily pravidelné poskytování takových informací tak, aby výstupy mezinárodního sčítání vodního ptactva mohly být založeny na těch nejúplnějších možných odhadech.


Příloha 2

Druhy vodních ptáků, na které se vztahuje Dohoda

Příloha 2

Tabulka 1

Revize Tabulky 1

Klasifikační klíč

Následující klíč k Tabulce 1 je základem pro provádění Akčního plánu

Sloupec A

Kategorie 1:

(a) druhy z Přílohy I Úmluvy

(b) druhy, které jsou uvedené jako “ohrožené“ v Červeném seznamu ohrožených živočichů IUCN 1994 (Groombridge 1993), nebo

(c) populace s menší početností než přibližně 10000 jedinců

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 10000 do 25000 . jedinců

Kategorie 3: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25000 do 100000 jedinců a jsou považovány za ohrožené vlivem:

a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu, .

(b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,

(c) dlouhodobého snižování početnosti,

(d) mimořádného kolísání početnosti populací či vývojových trendů. .

Pro druhy kategorie 2 a 3 výše, viz odstavec 2.1.1 Akčního plánu (Příloh 3 Dohody).

Sloupec B

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25000 do 100000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, jak je uvedeno výše.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100000 jedinců, ale jež jsou považovány za populace vyžadující zvláštní pozornost z důvodu:

(a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,

(b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,

(c) dlouhodobého snižování početnosti, nebo

(d) mimořádného kolísání početnosti populací či vývojových trendů.

Sloupec C

Kategorie I: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100000 jedinců, jež mohou mít významný užitek z mezinárodní spolupráce a které nesplňují kritéria pro sloupce A nebo B, jak je uvedeno výše.

Revize

Tato tabulka bude:

(a) pravidelně aktualizována odborným výborem v souladu se článkem VII, odstavce 3(b) této Dohody, a

(b) upravována dle potřeby Zasedáním smluvních stran v souladu se článkem VI, odstavce 9(d) této Dohody na základě závěrů takovýchto revizí.

DEFINICE GEOGRAFICKÝCH TERMÍNŮ POUŽITÝCH V POPISECH OBLASTÍ

Severní AfrikaAlžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko.
Západní AfrikaBenin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Pobřeží Slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, . Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo.
Východní AfrikaBurundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Somálsko, Súdán, Uganda, Tanzanie.
Severovýchodní AfrikaDžibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Súdán.
Jižní AfrikaAngola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe.
Střední AfrikaKamerun, Středoafrická republika, Kongo, Demokratická republika Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Sv. Tomáš a Princův ostrov.
Subsaharská Afrikavšechny africké státy jižně od Sahary.
Tropická Afrikasubsaharská Afrika, vyjma Lesotha, Namibie, Jihoafrické republiky a Svazijska.
Západní Palearctictak, jak je definováno v Příručce ptáků Evropy, Středního východu a severní Afriky (Cramp & Simmons, 1977).
Severozápadní EvropaBelgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Západní Evropaseverozápadní Evropa spolu s Portugalskem a Španělskem.
Severovýchodní Evropaseverní část Ruska západně od Uralu.
Východní EvropaBělorusko, Rusko západně od Uralu, Ukrajina.
Střední EvropaRakousko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Polsko, část Ruska podél Finského zálivu a Kaliningradu, Slovensko, Švýcarsko.
Severní AtlantikFaerské ostrovy, Grónsko, Island, Irsko, Norsko, severozápadní pobřeží Ruska, norské autonomní území Svalbard, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Východní Atlantik .atlantské pobřeží Evropy a severní Afriky, od Norska až po Maroko.
Západní Sibiřčást Ruska východně od řeky Jenisej a jižně k hranici s Kazachstánem.
Střední Sibiřčást Ruska od řeky Jenisej. k východní hranici poloostrova Tajmyr a jižně k pohoří Altaj.
Západní StředomoříAlžírsko, Francie, Itálie, Malta, Monako, Maroko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Tunisko.
Východní StředomoříAlbánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Egypt, Řecko, Izrael, Libanon, Libye, Slovinsko, Sýrie, Makedonie, Turecko, Jugoslávie.
Černé mořeArménie, Bulharsko, Gruzie, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajina.
KaspickoÁzerbájdžán, Írán, Kazachstán, Rusko, Turkmenistán, Uzbekistán.
Jihozápadní AsieBahrajn, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Saudská Arábie, Sýrie, východní Turecko, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Jemen.
Západní Asiezápadní část Ruska východně od Uralu a kaspických zemí.
Střední AsieAfgánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán.
Jižní AsieBangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepal, Pákistán, Srí Lanka.

Klíč zkratek a symbolů

hnízd:hnízdící
zim:zimující
S:severní
J:jižní
Z:západní
V:východní
SZ:severozápadní
SV:severovýchodní
JZ:jihozápadní
JV:jihovýchodní
( ):neznámý status populace, odhadovaný záchovný status
*:Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat pouze u populací, které
jsou označeny hvězdičkou, pokud je lov těchto populací dlouho zavedenou kulturní
zvyklostí (viz paragraf 2.1.1. Přílohy 3 Dohody).

Poznámky:

1. Populační data použitá při sestavení tabulky č. 1, co nejvěrohodněji odpovídají počtu jednotlivců v potencionální hnízdní skupině v oblasti Dohody. Status vychází z dostupných publikovaných populačních odhadů.

2. Přípony (hnízd) či (zim) ve výčtu populací jsou pouze pomůckou k identifikaci populace. Neukazují sezónní omezení k jednání s ohledem na tyto populace v rámci Dohody a Akčního plánu.

3. Stručné popisy využité k identifikaci druhů jsou založeny na popisech užitých ve třetím vydání Odhadů populací vodního ptactva

4. Lomítka jsou užita pro oddělení oblastí pro hnízdění a zimování.

5. Tam, kde je populace druhů zařazena do několika kategorií, závazek Akčního plánu odpovídá nejpřísnější z uvedených kategorií.

Tabulka 1

1) jak byly přijaty na čtvrtém Zasedání smluvních stran, které se konalo od 15. - 19. září 2008, Antananarivo, Madagaskar

2) jak byl přijatý na čtvrtém Zasedání smluvních stran, které se konalo od 15. - 19. září 2008, Antananarivo, Madagaskar.

3) „rybolov“ zahrnuje akvakulturu a vztahuje se na mořské nebo sladkovodní ryby, korýše a měkkýše (např. mlže, plže a hlavonožce).

a/ Tabulka 1, „Status populací stěhovavých vodních ptáků“ tvoří část Akčního plánu, jenž je přílohou 3 Dohody.

1 “Udržitelné využívání” znamená využívání součástí biologické rozmanitosti způsobem a v míře, která dlouhodobě nevede k poklesu biologické rozmanitosti a uchovává tak svůj potenciál naplnit potřeby a očekávání současných a budoucích generací.

2 Udržitelné řízení lovu je pravidelný proces spočívající v nastavování pravidel pro lov založený na monitoringu populace, stanovišť a záznamu úrovně odlovu, analýzy dat a určení možností regulace.

a/ Tabulka 1, „Status populací stěhovavých vodních ptáků” tvoří část Akčního plánu, jenž je přílohou 3 Dohody.

1 V zimě dochází k výraznému překrytí mezi populacemi.

Přesunout nahoru