Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 87/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000

Datum vyhlášení 08.09.2006
Uzavření smlouvy 28.02.2006
Platnost od 12.07.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. února 2006 byl v Praze podepsán Dodatkový protokol k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000*).

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dne 12. července 2006.

České znění Dodatkového protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DODATKOVÝ PROTOKOL

K UJEDNÁNÍ MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM NÁRODNÍ OBRANY RUMUNSKA TÝKAJÍCÍMU SE OCHRANY VOJENSKÝCH UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ, PODEPSANÉMU V BUKUREŠTI DNE 17. ČERVENCE 2000

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Rumunska, dále jen „smluvní strany“,

berouce v úvahu ustanovení Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícího se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsaného v Bukurešti dne 17. července 2000, dále jen „Ujednání“,

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK I

1) V celém Ujednání bude výraz „kompetentní orgán“ nahrazen výrazem „kompetentní bezpečnostní orgán/pověřený bezpečnostní orgán“.

2) Odstavec 1 článku 2 Ujednání bude nahrazen takto:

1. „Vojenské utajované skutečnosti“, dále jen „utajované skutečnosti“, bude označovat skutečnosti v oblasti obrany, dokumenty nebo data bez ohledu na jejich fyzickou formu, kterým byl přidělen určitý stupeň utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy, a které musí být chráněny podle míry své důležitosti a důsledků, jež by mohly vyvstat v souvislosti s jejich neoprávněným uvolněním a šířením.“.

3) Odstavec 3 článku 2 Ujednání bude nahrazen takto:

3. „Kompetentní bezpečnostní orgán/pověřený bezpečnostní orgán“ bude označovat instituci, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu každé smluvní strany oprávněna vytvořit své vlastní orgány a přijímat opatření pro koordinaci a kontrolu aktivit souvisejících s ochranou vojenských utajovaných skutečností.“.

4) Článek 4 Ujednání bude nahrazen takto:

„ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Stupně utajení a jejich ekvivalenty pro smluvní strany jsou:

Česká republikaRumunskoekvivalent v angličtině
PŘÍSNÉ TAJNÉSTRICT SECRET DE
IMPORTANTA DEOSEBITA
TOP SECRET
TAJNÉSTRICT SECRETSECRET
DŮVĚRNÉSECRETCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉSECRET DE SERVICIURESTRICTED

5) Odstavec 1 článku 7 Ujednání bude nahrazen takto:

1. Utajované skutečnosti se stupněm utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA/TOP SECRET, TAJNÉ/STRICT SECRET/SECRET a DŮVĚRNÉ/SECRET/CONFIDENTIAL budou předávány diplomatickým kurýrem, vojenským kurýrem nebo ve výjimečných případech speciálním kurýrem, pokud bude smluvními stranami zaveden. Utajované skutečnosti se stupněm utajení VYHRAZENÉ/SECRET DE SERVICIU/RESTRICTED mohou být předávány vojenským kurýrem nebo speciálním kurýrem, pokud bude smluvními stranami zaveden.“.

6) Za odstavec 1 článku 10 bude vložen odstavec 2 v tomto znění:

2. U dokumentů označených PŘÍSNĚ TAJNÉ/STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA/ TOP SECRET bude překládání a kopírování povoleno jen s písemným povolením smluvní strany předávající utajované skutečnosti.“.

7) Odstavce 2 a 3 článku 10 se přečíslují na odstavce 3 a 4 a za odstavec 4 bude vložen odstavec 5 v tomto znění:

5. Informace nebo materiály označené PŘÍSNĚ TAJNÉ/STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEO-SEBITA/TOP SECRET nebudou ničeny. Budou vráceny kompetentnímu bezpečnostnímu orgánu/pověřenému bezpečnostnímu orgánu předávající smluvní strany. V případě bezprostředního nebezpečí mohou být takové informace zničeny bez předchozího oprávnění. Taková událost bude okamžitě oznámena kompetentnímu bezpečnostnímu orgánu/pověřenému bezpečnostnímu orgánu předávající smluvní strany.“.

8) Článek 11 Ujednání bude nahrazen takto:

„ČLÁNEK 11

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO VYZRAZENÍ UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI

1. Utajované skutečnosti se považují za vyzrazené:

• pokud byly úplně nebo částečně uvolněny neoprávněné straně;

• v případě porušení bezpečnosti spočívajícím ve ztrátě utajované skutečnosti, a to i jen dočasné;

• nemohou-li být, byť jen dočasně, během pravidelné kontroly dohledány, a to až do okamžiku, kdy vyšetřování prokáže opak;

• v případě jejich uvolnění nebo neoprávněného předání sdělovacím prostředkům.

2. V případě vyzrazení utajované skutečnosti přijaté od druhé smluvní strany přijme přijímající smluvní strana nezbytná opatření k omezení škod.

3. Ve všech případech vyzrazení utajovaných skutečností bude informován kompetentní bezpečnostní orgán/pověřený bezpečnostní orgán druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana bude co nejdříve informována o výsledcích vyšetřování a podniknutých opatřeních k omezení škod.

4. Je-li to nutné, smluvní strana vyšetřující ztrátu nebo vyzrazení utajované skutečnosti může požádat druhou smluvní stranu o kvalifikovanou pomoc“.

ČLÁNEK II

Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného oznámení smluvních stran, potvrzujícího ukončení vnitrostátních právních procedur nutných pro jeho vstup v platnost, a zůstane v platnosti, dokud bude platit Ujednání.


Podepsáno v Praze dne 28. února 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, rumunském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu má anglické znění přednost.

ZA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
JUDr. Karel KÜHNL v. r.

ZA MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY RUMUNSKA
Teodor ATANASIU v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkající se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsané v Bukurešti dne 17. července 2000, bylo vyhlášeno pod č. 53/2001 Sb. m. s.

Přesunout nahoru