Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 78/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Datum vyhlášení 22.08.2006
Uzavření smlouvy 18.12.2002
Ratifikace Smlouvy 10.07.2006
Platnost od 22.06.2006
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2002 byl přijat v New Yorku Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Jménem České republiky byl Opční protokol podepsán v New Yorku dne 13. září 2004.

S Opčním protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Opční protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Opčního protokolu, dne 10. července 2006.

Opční protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 28 odst. 1 dne 22. června 2006. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 9. srpna 2006.

Anglické znění Opčního protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

OPČNÍ PROTOKOL K ÚMLUVĚ PROTI MUČENÍ A JINÉMU KRUTÉMU, NELIDSKÉMU ČI PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ

PREAMBULE

Státy, které jsou smluvní stranou tohoto Protokolu,

potvrzujíce, že mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání jsou zakázány a představují závažné porušení lidských práv,

přesvědčeny, že je nutné přijmout další opatření pro dosažení cílů Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále „Úmluva“) a pro posílení ochrany osob zbavených svobody proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

připomínajíce, že články 2 a 16 Úmluvy zavazují každou smluvní stranu k přijetí účinných opatření za účelem prevence činů mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání na jakémkoli území podléhajícím její jurisdikci,

uznávajíce, že státy mají prvořadou odpovědnost za provádění těchto článků, že posilování ochrany osob zbavených svobody a plné respektování jejich lidských práv je společnou odpovědností, kterou všechny sdílejí, a že mezinárodní prováděcí orgány doplňují a posilují národní opatření,

připomínajíce, že k účinné prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo

trestání je zapotřebí osvěta a kombinace různých legislativních, správních, soudních a jiných opatření,

připomínajíce rovněž, že Světová konference o lidských právech důrazně prohlásila, že snahy o odstranění mučení by se měly především soustředit na prevenci, a vyzvala k přijetí opčního protokolu k Úmluvě, jehož záměrem je ustavit preventivní systém pravidelných návštěv detenčních zařízení,

přesvědčeny, že ochranu osob zbavených svobody proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání lze posílit prostředky preventivní povahy mimo oblast soudnictví, založenými na pravidelných návštěvách detenčních zařízení,

se dohodly takto:

ČÁST I

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

Cílem tohoto Protokolu je ustavit systém pravidelných návštěv prováděných nezávislými mezinárodními a národními orgány v zařízeních, kde jsou umísťovány osoby zbavené svobody, za účelem prevence mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

Článek 2

1. Ustavuje se Podvýbor pro prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání Výboru proti mučení (dále „Podvýbor“), který vykonává funkce stanovené tímto Protokolem.

2. Podvýbor působí v rámci Charty Organizace spojených národů a je veden jejími cíli a zásadami, jakož i normami Organizace spojených národů týkajícími se zacházení s osobami zbavenými svobody.

3. Podvýbor je rovněž veden zásadami důvěrnosti, nestrannosti, neselektivnosti, univerzality a objektivity.

4. Podvýbor a smluvní strany spolupracují při provádění tohoto Protokolu.

Článek 3

Každá smluvní strana na vnitrostátní úrovni ustaví, pověří nebo zachová jeden či několik orgánů provádějících návštěvy za účelem prevence mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (dále „národní preventivní mechanismus“).

Článek 4

1. Každá smluvní strana povoliv souladu s tímto Protokolem návštěvy prováděné mechanismy uvedenými v článcích 2 a 3 v jakémkoli zařízení podléhajícím její jurisdikci a kontrole, kde jsou nebo mohou být umístěny osoby zbavené svobody buď na základě příkazu orgánu veřejné moci nebo z jeho podnětu nebo s jeho souhlasem či tichým souhlasem (dále „detenční zařízení“). Tyto návštěvy se provádějí s cílem v případě potřeby posílit ochranu těchto osob proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

2. Pro účely tohoto Protokolu se zbavením svobody rozumí jakákoli forma zadržení či uvěznění nebo umístění osoby ve vazebním režimu ve veřejných či soukromých prostorách, které tato osoba nesmí o vlastní vůli opustit, na základě jakéhokoli příkazu soudního, správního či jiného orgánu.

ČÁST II

PODVÝBOR

Článek 5

1. Podvýbor sestává z 10 členů. Po padesátém aktu ratifikace tohoto Protokolu či přistoupení k němu se počet členů Podvýboru zvýší na 25.

2. Členové Podvýboru jsou vybíráni z osob vysoké morální úrovně s prokázanými odbornými zkušenostmi v oblasti výkonu spravedlnosti, zejména v oboru trestního práva, vězeňské či policejní správy, nebo v různých oblastech týkajících se zacházení s osobami zbavenými svobody.

3. Složení Podvýboru musí zohledňovat spravedlivé zeměpisné rozdělení a zastoupení různých forem civilizace a právních systémů smluvních stran.

4. Toto složení musí rovněž zohledňovat vyvážené zastoupení mužů a žen na základě zásad rovnosti a zákazu diskriminace.

5. Mezi členy Podvýboru nesmí být dva občané téhož státu.

6. Členové Podvýboru vykonávají tuto funkci jako soukromé osoby, jsou nezávislí a plně k dispozici pro účinnou práci v rámci Podvýboru.

Článek 6

1. Každá smluvní strana může v souladu s odstavcem 2 navrhnout nejvýše dva kandidáty, kteří mají předpoklady a splňují požadavky stanovené v článku 5, a zároveň poskytne podrobné informace o předpokladech navržených kandidátů.

2.

(a) Navržení kandidáti musí mít občanství smluvní strany tohoto Protokolu;

(b) Alespoň jeden z těchto dvou kandidátů musí mít občanství smluvní strany, která ho navrhla;

(c) Navrženi nesmějí být více než dva občané jedné smluvní strany;

(d) Dříve než smluvní strana navrhne občana jiné smluvní strany, vyžádá si a získá souhlas této smluvní strany.

3. Alespoň pět měsíců před datem schůze smluvních stran, na níž se bude konat volba, zašle generální tajemník Organizace spojených národů smluvním stranám dopis, v němž je vyzve, aby do tří měsíců předložily své návrhy. Generální tajemník předloží abecední seznam takto navržených osob, s uvedením smluvních stran, které je navrhly.

Článek 7

1. Členové Podvýboru jsou voleni následujícím způsobem:

(a) Prvořadým hlediskem je splnění požadavků a kritérií článku 5 tohoto Protokolu;

(b) První volba se musí konat nejpozději šest měsíců ode dne vstupu tohoto Protokolu v platnost;

(c) Smluvní strany volí členy Podvýboru tajným hlasováním;

(d) Volba členů Podvýboru se koná na schůzích smluvních stran, které svolává generální tajemník Organizace spojených národů jednou za dva roky. Na těchto schůzích, na nichž dvě třetiny smluvních stran tvoří kvórum, jsou do Podvýboru zvoleny ty osoby, které obdrží nejvyšší počet hlasů a absolutní většinu hlasů přítomných a hlasujících zástupců smluvních stran.

2. Pokud se v průběhu voleb dva občané jedné smluvní strany stanou způsobilými k výkonu funkce člena Podvýboru, bude funkci člena Podvýboru vykonávat ten kandidát, který získal vyšší počet hlasů. Pokud oba občané získají stejný počet hlasů, platí následující postup:

(a) Pokud byl pouze jeden z nich navržen smluvní stranou, jejíž je občanem, bude funkci člena Podvýboru vykonávat tento občan;

(b) Pokud byli oba kandidáti navrženi smluvní stranou, jejíž jsou občany, koná se samostatné tajné hlasování, které určí, který z těchto občanů se stane členem;

(c) Pokud ani jeden z těchto kandidátů nebyl navržen smluvní stranou, jejíž je občanem, koná se samostatné tajné hlasování, které určí, který z těchto kandidátů bude členem.

Článek 8

Pokud člen Podvýboru zemře či rezignuje nebo z jakéhokoli důvodu nemůže dále vykonávat své povinnosti, smluvní strana, která tohoto člena navrhla, navrhne jinou vhodnou osobu, která má předpoklady a splňuje požadavky stanovené v článku 5 s ohledem na potřebu vyváženosti různých oborů působnosti, a bude vykonávat funkci člena Podvýboru do další schůze smluvních stran, pokud s tím vysloví souhlas většina smluvních stran. Tento souhlas se považuje za daný, pokud se polovina či více smluvních stran nevyjádří záporně do šesti týdnů od obdržení informace o navrhovaném jmenování od generálního tajemníka.

Článek 9

Členové Podvýboru jsou voleni na období čtyř let. Mohou být jednou znovuzvoleni, pokud jsou znovu navrženi. Funkční období poloviny členů zvolených v první volbě skončí po uplynutí dvou let; jména těchto členů vylosuje předseda schůze uvedené v článku 7 odstavec 1 písmeno (d) bezprostředně po první volbě.

Článek 10

1. Podvýbor volí své funkcionáře na období dvou let. Funkcionáři mohou být zvoleni znovu.

2. Podvýbor určí svůj jednací řád. Tento řád mimo jiné stanoví, že:

(a) polovina členů plus jeden tvoří kvórum;

(b) Podvýbor přijímá rozhodnutí většinou hlasů přítomných členů;

(c) schůze Podvýboru jsou neveřejné.

3. První schůzi Podvýboru svolá generální tajemník Organizace spojených národů. Po této první schůzi se Podvýbor bude scházet v termínech stanovených jeho jednacím řádem. Podvýbor a Výbor proti mučení konají souběžná zasedání alespoň jednou ročně.

ČÁST III

MANDÁT PODVÝBORU

Článek 11

Podvýbor:

(a) navštěvuje zařízení uvedená v článku 4 a předkládá smluvním stranám doporučení ohledně ochrany osob zbavených svobody proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;

(b) pokud jde o národní preventivní mechanismy:

(i) podle potřeby radí a pomáhá smluvním stranám při jejich ustavování;

(ii) udržuje přímý styk s národními preventivními mechanismy, podle potřeby v režimu utajení, a nabízí jim odbornou přípravu a technickou pomoc za účelem posilování jejich kapacit;

(iii) radí a pomáhá jim při vyhodnocování potřeb a prostředků nutných k posílení ochrany osob zbavených svobody proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;

(iv) předkládá smluvním stranám doporučení a vyjádření za účelem posílení kapacity a mandátu národních preventivních mechanismů pro prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání;

(c) pro účely prevence mučení v obecném smyslu spolupracuje s příslušnými orgány a mechanismy Organizace spojených národů, jakož i s mezinárodními, regionálními a národními institucemi a organizacemi usilujícími o posílení ochrany osob proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Článek 12

S cílem umožnit Podvýboru plnění jeho mandátu stanoveného v článku 11 se smluvní strany zavazují:

(a) přijímat Podvýbor na svém území a umožňovat mu přístup do detenčních zařízení ve smyslu článku 4 tohoto Protokolu;

(b) sdílet veškeré příslušné informace, které si Podvýbor případně vyžádá za účelem vyhodnocení potřeb a opatření, která by měla být přijata k posílení ochrany osob zbavených svobody proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;

(c) podporovat a umožňovat styk mezi Podvýborem a národními preventivními mechanismy;

(d) studovat doporučení Podvýboru a navazovat s ním dialog o možných prováděcích opatřeních.

Článek 13

1. Podvýbor vytvoří, nejprve losováním, program pravidelných návštěv ve smluvních stranách za účelem plnění svého mandátu stanoveného v článku 11.

2. Po konzultacích informuje Podvýbor o tomto programu smluvní strany tak, aby mohly neprodleně přijmout praktická opatření potřebná k uskutečnění návštěv.

3. Návštěvy provádí vždy alespoň dva členové Podvýboru. Tyto členy mohou v případě potřeby doprovázet experti s doloženými odbornými zkušenostmi a znalostmi v oborech spadajících do působnosti tohoto Protokolu, kteří jsou vybíráni ze seznamu expertů připraveného na základě návrhů smluvních stran, úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro lidská práva a Střediska Organizace spojených národů pro mezinárodní prevenci kriminality. Při přípravě tohoto seznamu navrhnou příslušné smluvní strany nejvýše pět národních expertů. Příslušná smluvní strana se může vyjádřit proti účasti konkrétního experta na návštěvě, a v takovém případě Podvýbor navrhne jiného experta.

4. Pokud to Podvýbor považuje za vhodné, může navrhnout krátkou následnou návštěvu po pravidelné návštěvě.

Článek 14

1. S cílem umožnit Podvýboru výkon jeho mandátu se smluvní strany tohoto Protokolu zavazují mu poskytnout:

(a) neomezený přístup ke všem informacím týkajícím se počtu osob zbavených svobody v detenčních zařízeních ve smyslu článku 4, jakož i počtu těchto zařízení a míst, kde se nacházejí;

(b) neomezený přístup ke všem informacím týkajícím se zacházení s těmito osobami, jakož i podmínek, v nichž jsou drženy;

(c) s výjimkou ustanovení odstavce 2, neomezený přístup do všech detenčních zařízení a jejich objektů a příslušenství;

(d) možnost soukromého rozhovoru s osobami zbavenými svobody bez přítomnosti svědků, vedeného přímo nebo v případě potřeby prostřednictvím tlumočníka, jakož i s jakoukoli jinou osobou, která by podle názoru Podvýboru mohla poskytnout příslušné informace;

(e) možnost svobodného výběru zařízení, která chce navštívit, a osob, s nimiž chce hovořit.

2. Námitku proti návštěvě určitého detenčního zařízení lze vznést pouze z naléhavých a závažných důvodů národní obrany, veřejné bezpečnosti, přírodní katastrofy či závažného narušení pořádku v zařízení určeném k návštěvě, které dočasně brání vykonání takové návštěvy. Na existenci výjimečného stavu jako takového nemůže smluvní strana poukazovat jako na důvod opodstatňující vznesení námitky proti návštěvě.

Článek 15

Žádný orgán ani činitel nesmí nařídit, uplatnit, povolit nebo tolerovat jakýkoli postih jakékoli osoby nebo organizace za to, že Podvýboru nebo jeho delegátům poskytla jakékoli informace, pravdivé či nepravdivé, a takové osobě nebo organizaci nesmí být jakkoli způsobena jiná újma.

Článek 16

1. Podvýbor důvěrně sdělí svá doporučení a vyjádření smluvní straně a podle okolností i národnímu preventivnímu mechanismu.

2. Podvýbor zveřejní svou zprávu společně s jakýmikoli připomínkami příslušné smluvní strany, kdykoli o to tato smluvní strana požádá. Pokud smluvní strana zveřejní část zprávy, může Podvýbor zveřejnit celou zprávu nebo její část. Nesmí však být zveřejněny žádné osobní údaje bez výslovného souhlasu příslušné osoby.

3. Podvýbor předloží Výboru proti mučení veřejnou výroční zprávu o své činnosti.

4. Pokud smluvní strana odmítne spolupracovat s Podvýborem podle článků 12 a 14 nebo podniknout kroky ke zlepšení situace ve světle doporučení Podvýboru, může Výbor proti mučení na žádost Podvýboru, poté, co smluvní strana dostala možnost sdělit své názory, rozhodnout většinou hlasů svých členů o vydání veřejného prohlášení v této věci nebo o zveřejnění zprávy Podvýboru.

ČÁST IV

NÁRODNÍ PREVENTIVNÍ MECHANISMY

Článek 17

Každá smluvní strana zachová, určí nebo ustaví nejpozději jeden rok po vstupu tohoto Protokolu v platnost nebo jeho ratifikaci nebo přistoupení k němu jeden nebo více nezávislých národních preventivních mechanismů pro prevenci mučení na vnitrostátní úrovni. Mechanismy ustavené decentralizovanými útvary mohou být určeny jako národní preventivní mechanismy pro účely tohoto Protokolu, pokud jsou v souladu s jeho ustanoveními.

Článek 18

1. Smluvní strany zaručí funkční nezávislost národních preventivních mechanismů, jakož i nezávislost jejich pracovníků.

2. Smluvní strany přijmou opatření potřebná k tomu, aby experti národního preventivního mechanismu měli požadovanou způsobilost a odborné znalosti. Budou usilovat o vyváženou účast mužů a žen a přiměřené zastoupení etnických a menšinových skupin žijících v zemi.

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout potřebné prostředky pro fungování národních preventivních mechanismů.

4. Při ustavování národních preventivních mechanismů smluvní strany zohlední Zásady týkající se postavení a fungování národních institucí podpory a ochrany lidských práv.

Článek 19

Národním preventivním mechanismům bude přiznána alespoň pravomoc:

(a) pravidelně zkoumat zacházení s osobami zbavenými svobody v detenčních zařízeních ve smyslu článku 4 s cílem v případě potřeby posílit jejich ochranu proti mučení, krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;

(b) předkládat příslušným orgánům doporučení s cílem zlepšit zacházení s osobami zbavenými svobody a podmínky, v nichž jsou tyto osoby drženy, a předcházet mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, s přihlédnutím k příslušným normám Organizace spojených národů;

(c) předkládat návrhy a vyjádření ohledně platných nebo navrhovaných právních předpisů.

Článek 20

S cílem umožnit národním preventivním mechanismům plnění jejich mandátu se smluvní strany tohoto Protokolu zavazují jim poskytnout:

(a) přístup ke všem informacím týkajícím se počtu osob zbavených svobody v detenčních zařízeních ve smyslu článku 4, jakož i počtu těchto zařízení a míst, kde se nacházejí;

(b) přístup ke všem informacím týkajícím se zacházení s těmito osobami, jakož i podmínek, v nichž jsou drženy;

(c) přístup do všech detenčních zařízení a jejich objektů a příslušenství;

(d) možnost soukromého rozhovoru s osobami zbavenými svobody bez přítomnosti svědků, vedeného přímo

nebo v případe potřeby prostřednictvím tlumočníka, jakož i s jakoukoli jinou osobou, která by podle názoru národního preventivního mechanismu mohla poskytnout příslušné informace;

(e) možnost svobodného výběru zařízení, která chtějí navštívit, a osob, s nimiž chtějí hovořit;

(f) právo udržovat styk s Podvýborem, zasílat mu informace a setkávat se s ním.

Článek 21

1. Žádný orgán ani činitel nesmí nařídit, uplatnit, povolit nebo tolerovat jakýkoli postih jakékoli osoby nebo organizace za to, že národnímu preventivnímu mechanismu poskytla jakékoli informace, pravdivé či nepravdivé, a takové osobě nebo organizaci nesmí být jakkoli způsobena jiná újma.

2. Důvěrné informace shromážděné národním preventivním mechanismem podléhají režimu utajení. Žádné osobní údaje nesmí být zveřejněny bez výslovného souhlasu příslušné osoby.

Článek 22

Příslušné orgány dané smluvní strany prostudují doporučení národního preventivního mechanismu a navážou s ním dialog o možných prováděcích opatřeních.

Článek 23

Smluvní strany tohoto Protokolu se zavazují zveřejňovat a šířit výroční zprávy národních preventivních mechanismů.

ČÁST V

PROHLÁŠENÍ

Článek 24

1. Při ratifikaci mohou smluvní strany učinit prohlášení, kterým odloží provádění svých závazků vyplývajících buď z části III nebo části IV tohoto Protokolu.

2. Tento odklad platí po dobu nejvýše tří let. Poté, co smluvní strana předloží své vyjádření, a po poradě s Podvýborem, může Výbor proti mučení prodloužit tuto lhůtu o další dvouleté období.

ČÁST VI

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 25

1. Výdaje Podvýboru vzniklé při provádění tohoto Protokolu hradí Organizace spojených národů.

2. Generální tajemník Organizace spojených národů poskytne pracovníky a zařízení potřebné pro účinné plnění funkcí Podvýboru podle tohoto Protokolu.

Článek 26

1. V souladu s příslušnými postupy Valného shromáždění bude ustaven Speciální fond, spravovaný v souladu s finančními předpisy a pravidly Organizace spojených národů, za účelem pomoci při financování realizace doporučení, která Podvýbor předloží smluvní straně státu po návštěvě, jakož i osvětových programů národních preventivních mechanismů.

2. Speciální fond lze financovat dobrovolnými příspěvky vlád, mezivládních a nevládních organizací a jiných soukromých či veřejných subjektů.

ČÁST VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27

1. Tento Protokol je otevřen k podpisu kterýmkoli státem, který podepsal Úmluvu.

2. Tento Protokol podléhá ratifikaci kterýmkoli státem, který ratifikoval Úmluvu nebo k ní přistoupil. Ratifikační listiny se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

3. Tento Protokol je otevřen k přístupu kterémukoli státu, který ratifikoval Úmluvu nebo k ní přistoupil.

4. Přistoupení se provádí uložením dokladu o přistoupení u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

5. Generální tajemník Organizace spojených národů informuje všechny státy, které podepsaly tento Protokol nebo k němu přistoupily, o uložení každého dokladu o ratifikaci nebo přistoupení.

Článek 28

1. Tento Protokol vstupuje v platnost třicátým dnem ode dne uložení dvacátého dokladu o ratifikaci nebo přistoupení u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

2. Pro každý stát, který ratifikuje tento Protokol nebo k němu přistoupí po uložení dvacátého dokladu o ratifikaci nebo přistoupení u generálního tajemníka Organizace spojených národů, vstoupí tento Protokol v platnost třicátým dnem ode dne uložení jeho vlastního dokladu o ratifikaci nebo přistoupení.

Článek 29

Ustanovení tohoto Protokolu se vztahují na všechny části federativních států bez jakýchkoli omezení či výjimek.

Článek 30

Vůči tomuto Protokolu nelze činit žádné výhrady.

Článek 31

Ustanoveními tohoto Protokolu nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jakékoli regionální úmluvy ustavující systém návštěv detenčních zařízení. Podvýbor a orgány ustavené takovými regionálními úmluvami se vyzývají k vzájemným konzultacím a spolupráci v zájmu zamezení duplikace činností a v zájmu účinného prosazování cílů tohoto Protokolu.

Článek 32

Ustanoveními tohoto Protokolu nejsou dotčeny závazky smluvních stran čtyř Ženevských úmluv z 12. srpna 1949 a jejich Dodatkových protokolů z 8. června 1977, ani možnost oprávnit Mezinárodní výbor Červeného kříže k návštěvě detenčních zařízení v situacích mimo působnost mezinárodního humanitárního práva, které má k dispozici každá smluvní strana.

Článek 33

1. Kterákoliv smluvní strana může kdykoli vypovědět tento Protokol písemným oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který poté informuje ostatní smluvní strany státy tohoto Protokolu a Úmluvy. Výpověď nabude účinnosti jeden rok ode dne, kdy generální tajemník obdrží oznámení.

2. Taková výpověď nezprošťuje smluvní stranu jejích závazků podle tohoto Protokolu v souvislosti s jakýmkoli jednáním či situací, k nimž dojde přede dnem, kdy výpověď nabývá účinnosti, nebo v souvislosti s postupem, který se Podvýbor rozhodl nebo může rozhodnout uplatnit vůči příslušné smluvní straně, a není jí nijak dotčeno ani probíhající projednávání jakékoli záležitosti, kterou Podvýbor projednával již přede dnem, kdy výpověď nabývá účinnosti.

3. Po dni, kdy výpověď smluvní strany nabývá účinnosti, nezahájí Podvýbor projednávání žádné nové záležitosti týkající se tohoto státu.

Článek 34

1. Kterákoliv smluvní strana tohoto Protokolu může navrhnout změnu a předložit ji generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Generální tajemník poté informuje o pozměňovacím návrhu smluvní strany tohoto Protokolu a požádá je, aby mu sdělily, zda jsou pro svolání konference smluvních stran za účelem projednání tohoto návrhu a hlasování o něm. Pokud se alespoň jedna třetina smluvních stran do čtyř měsíců od data takové informace vyjádří pro takovou konferenci, generální tajemník svolá konferenci pod záštitou Organizace spojených národů. Jakoukoli změnu přijatou dvoutřetinovou většinou smluvních stran přítomných a hlasujících na konferenci předloží generální tajemník Organizace spojených národů všem smluvním stranách k vyslovení souhlasu.

2. Změna přijatá v souladu s odstavcem 1 tohoto článku vstoupí v platnost poté, co s ní vysloví souhlas dvoutřetinová většina smluvních stran tohoto Protokolu v souladu s jejich příslušnými ústavními postupy.

3. Po svém vstupu v platnost jsou změny závazné pro ty smluvní strany, které s nimi vyslovily souhlas, přičemž ostatní smluvní strany jsou nadále vázány ustanoveními tohoto Protokolu a jakýmikoli předchozími změnami, s nimiž vyslovily souhlas.

Článek 35

Členům Podvýboru a národních preventivních mechanismů se přiznávají výsady a imunity potřebné k nezávislému výkonu jejich funkcí. Členům Podvýboru se přiznávají výsady a imunity uvedené v části 22 Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze 13. února 1946, v závislosti na ustanoveních části 23 této Úmluvy.

Článek 36

Během návštěvy smluvní strany musí členové Podvýboru, nezávisle na ustanoveních a cílech tohoto Protokolu a výsadách a imunitách, kterých požívají:

(a) dodržovat právní předpisy navštíveného státu;

(b) zdržet se jakéhokoli jednání nebo činnosti neslučitelné s nestrannou a mezinárodní povahou jejich povinností.

Článek 37

1. Tento Protokol, jehož arabské, čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské znění jsou stejně autentická, bude uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

2. Generální tajemník Organizace spojených národů předá ověřené opisy tohoto Protokolu všem státům .

Přesunout nahoru