Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 7/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Datum vyhlášení 09.01.2006
Uzavření smlouvy 17.09.2005
Platnost od 22.12.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. září 2005 byla v Raabs an der Thaya podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 22. prosince 2005. Podle odstavce 3 téhož článku ode dne, kdy vstoupí v platnost rozhodnutí Rady Evropské unie, podle kterého budou pro Českou republiku použitelná veškerá ustanovení schengenského acquis, budou ustanovení této dohody aplikována pouze v rozsahu slučitelném s schengenským acquis. Podle odstavce 2 téhož článku pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou dnem vstupu této dohody v platnost Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích, podepsaná ve Vídni dne 22. listopadu 1977 a vyhlášená pod č. 26/1978 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou

o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda (dále „smluvní strany“),

ve snaze přispět k dalšímu rozvoji vzájemných přátelských vztahů,

projevujíce přání potvrdit spolupráci v oblasti volného pohybu osob a dopravy,

v úmyslu zajistit vhodné podmínky pro překračování státních hranic osobami a dopravními prostředky,

se dohodly takto:

Článek 1

Překračování státních hranic osobami a dopravními prostředky mezi Českou republikou a Rakouskou republikou se uskutečňuje přes hraniční přechody pro mezinárodní provoz, jestliže mezinárodní smlouvou, kterou jsou smluvní strany vázány, není stanoveno jinak. Seznam hraničních přechodů vymezených hraničním úsekem, rozsah jejich užívání, jakož i provozní doby, jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 2

(1) Každá ze smluvních stran může dočasně zastavit nebo omezit užívání hraničního přechodu z důvodu ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti, z hygienicko-epidemiologických, veterinárních nebo fytosanitárních důvodů, z důvodů živelních pohrom, jakož i ohrožení životního prostředí způsobeného užíváním hraničního přechodu.

(2) Smluvní strana, která z důvodů uvedených v odstavci 1 hodlá dočasně zastavit nebo omezit užívání hraničního přechodu, vyrozumí o svém záměru druhou smluvní stranu nejpozději pět dnů před dočasným zastavením nebo omezením užívání hraničního přechodu, v naléhavých případech nejpozději 24 hodin předem.

(3) O dočasném zastavení nebo omezení užívání hraničního přechodu v souvislosti s plánovanou údržbou, rekonstrukcí staveb nebo silničních komunikací a železničních tratí se smluvní strany vzájemně vyrozumí nejpozději 90 dnů před zahájením údržby nebo rekonstrukce se současným uvedením rozsahu a doby trvání dočasného zastavení nebo omezení užívání hraničního přechodu.

Článek 3

Případné spory týkající se provádění nebo výkladu této dohody budou řešeny vzájemnými konzultacemi mezi ministerstvy vnitra obou smluvních stran nebo v případě potřeby diplomatickou cestou.

Článek 4

(1) Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost uplynutím třicátého dne ode dne doručení pozdější diplomatické noty potvrzující vnitrostátní schválení.

(2) Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích z 22. listopadu 1977.

(3) Ode dne, kdy vstoupí v platnost rozhodnutí Rady Evropské unie, podle kterého budou pro Českou republiku použitelná veškerá ustanovení schengenského acquis, budou ustanovení této dohody aplikována pouze v rozsahu slučitelném s schengenským acquis.

(4) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může vypovědět písemně diplomatickou cestou. V případě výpovědi pozbude tato dohoda platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Raabs an der Thaya dne 17. září 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. František Bublan v. r.
ministr vnitra

Za Rakouskou spolkovou vládu
Liese Prokop v. r.
spolková ministryně vnitra


Příloha k Dohodě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Seznam hraničních přechodů na společných státních hranicích

a) silniční hraniční přechody

Hraniční přechodHraniční úsek / hraniční znakRozsah užíváníProvozní doby
Zadní Zvonková - SchönebenI/34-I/34-1P,C,M,OA,B,Nl8.00-20.00
Přední Výtoň - GuglwaldII/39-4-II/39-5 -II/39-5aP,C,M,OA,B,Nl6.00-22.00
Studánky - WeigetschlagII/60-II/60bP,C,M,OA,B,Nnepřetržitá
Dolní Dvořiště - WullowitzIII/29-III/30-III/30bP,C,M,OA,B,Nnepřetržitá
Nové Hrady - PyhrabruckIV/61-1-IV/61-2P,C,M,OA,B,Nl6.00-22.00
České Velenice - Gmünd - BöhmzeilV/39-V/39-1P,C,M,OA,B,Nnepřetržitá
Halámky - Gmünd - NagelbergV/56-3-V/57P,C,M,OA,B,Nnepřetržitá
Nová Bystřice - GramettenVI/44-VI/44-1P,C,M,OA,B,Nnepřetržitá
Slavonice - FratresVII/9-0/3a-VII/9-4P,C,M,OA,B,Nl6.00-24.00
Vratěnín - OberthürnauVII/44-3-VII/45P,C,M,OA,B,Nl6.00-22.00
Hnanice - MitterretzbachVIII/33-VIII/34P,C,M,OA,Nl6.00-22.00
Hatě - KleinhaugsdorfVIII/43-04,05-VIII/44-VIII/45P,C,M,OA,B,Nnepřetržitá
Hevlín - Laa an der ThayaIX/26-IX/26-1P,C,M,OA,B,Nlnepřetržitá
N2Po-Pá 4.00-22.00
So 6.00-14.00
Ne + svátky 14.00-22.00
Mikulov - DrasenhofenIX/72-4-IX/73P,C,M,OA,B,Nnepřetržitá
Valtice - SchrattenbergX/17-3-X/18P,C,M,OA,Nl6.00-22.00
Poštorná - ReintalX/36-X/36-1P,C,M,OA,Nl6.00-22.00

Vysvětlivky:

Rozsah užívání:
P - pěší
C - cyklisté
M - motocykly
OA - osobní automobily
B - autobusy
N - nákladní vozidla bez omezení tonáže
N1 - nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t
N2 - nákladní vozidla do celkové hmotnosti 7,5 t

b) železniční hraniční přechody

Hraniční přechodHraniční úsek / hraniční znakRozsah užíváníProvozní doby
Horní Dvořiště -SummerauIII/14-III/15OS,Nnepřetržitá
České Velenice -GmündV/34-04-V/3 5-01OS,Nnepřetržitá
Znojmo - RetzVIII/38-VIII/39OS,Nnepřetržitá
Břeclav - HohenauX/39-3-X/39-4OS,Nnepřetržitá

Vysvětlivky:

Rozsah užívání:
OS - osobní doprava
N - nákladní doprava

Přesunout nahoru