Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 69/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti

Datum vyhlášení 18.07.2006
Uzavření smlouvy 18.05.1999
Platnost od 24.09.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. května 1999 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 24. září 2001.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodující, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie

o spolupráci ve vojenské oblasti

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Gruzie, dále jen „smluvní strany“,

řídíce se cíli a principy Charty Organizace spojených národů, zejména zdržením se použití síly nebo hrozby silou ve vzájemných vztazích, respektováním suverenity, nedotknutelnosti hranic, územní celistvosti, nevměšováním se do vnitřních záležitostí a mírovým řešením sporů,

respektujíce závazek posilovat vzájemnou důvěru prostřednictvím vojenské spolupráce přijatý v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

usilujíce o rozvoj dvoustranných kontaktů a posilování spolupráce a vzájemného porozumění,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto Ujednání:

1. „Vysílající smluvní strana“ je smluvní strana, která vysílá osoby v rámci své působnosti k pobytu na území státu druhé smluvní strany.

2. „Přijímající smluvní strana“ je smluvní strana, která přijímá osoby vyslané druhou smluvní stranou k pobytu na území svého státu.

3. „Předem určené místo“ je místo, v němž osoby vysílající smluvní strany pobývají na území státu přijímající smluvní strany.

Článek 2

Rozsah spolupráce

Smluvní strany si budou v rozsahu jim svěřené působnosti, vymezené českými a gruzínskými právními předpisy, vyměňovat informace a jinak spolupracovat na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti.

Článek 3

Oblasti spolupráce

Smluvní strany budou spolupracovat zejména v těchto oblastech:

(1) Řízení obrany státu v míru a obranné plánování.

(2) Organizace ozbrojených sil, mobilizační systém v době míru.

(3) Zabezpečení potřeb ozbrojených sil civilním sektorem v podmínkách tržní ekonomiky.

(4) Materiálně-technické a týlové zabezpečení vojsk, bojové zabezpečení, vyzbrojování a vojenská technika.

(5) Legislativa a právní činnost v ozbrojených silách.

(6) Systém plánování, programování a rozpočtování výdajů na obranu a jeho kontrola.

(7) Vojenské školství a věda.

(8) Technická spolupráce mezi vojenskými výzkumnými, vývojovými a zkušebními pracovišti.

(9) Standardizace, katalogizace a zabezpečování jakosti dodávek výzbroje a vojenské techniky.

(10) Výcvik specialistů jednotlivých druhů vojsk ozbrojených sil.

(11) Zdravotnické zabezpečení.

(12) Výcvik pilotů a složek protivzdušné obrany, výměna informací pátrací a záchranné služby.

(13) Organizace logistiky, její organizační struktura a způsob řízení.

(14) Kontrola odzbrojení, upevňování důvěry a bezpečnosti ve světě.

(15) Organizační činnost a výcvik, spojený s účastí v mírových misích Organizace spojených národů a jiných mezinárodních aktivitách ve prospěch míru.

(16) Účast vojenských pozorovatelů na vojenských cvičeních.

(17) Vojenská topografie.

(18) Kultura, rekreace a sport.

Článek 4

Formy spolupráce

Spolupráce smluvních stran se bude uskutečňovat následujícími hlavními formami:

(1) Oficiální návštěvy a pracovní setkání ministrů obrany a dalších funkcionářů.

(2) Konzultace a výměny zkušeností, konference, štábní rozhovory, porady apod.

(3) Jednání stálých a dočasných pracovních skupin.

(4) Výměna informací a dokumentů.

(5) Návštěvy u součástí a zařízení ozbrojených sil.

(6) Kulturní a sportovní akce.

Článek 5

Plánování spolupráce

1. Smluvní strany budou spolupráci realizovat na základě ročních plánů spolupráce, vymezujících konkrétní akce spolupráce, termíny a místa jejich provedení, počty účastníků a též orgány odpovědné za jejich splnění.

2. Plány spolupráce na každý následující kalendářní rok smluvní strany připraví vždy do 30. září běžného roku po předchozí výměně návrhů.

Článek 6

Financování dvoustranné spolupráce

1. Financování akcí obsažených v ročních plánech spolupráce se bude řídit principem reciprocity, přičemž:

a) vysílající smluvní strana uhradí náklady na dopravu členů své delegace do předem určeného místa na území druhého státu a zpět,

b) přijímající smluvní strana na své náklady zabezpečí členům delegace vysílající smluvní strany vnitrostátní dopravu v souladu s programem pobytu, ubytování, stravování, kulturní program a poskytnutí neodkladné lékařské pomoci.

2. Úhradu nákladů za akce uskutečňované pouze v zájmu jedné ze smluvních stran provede smluvní strana, která má na jejich realizaci zájem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 7

Ochrana utajovaných skutečností

1. Smluvní strany zaručují ochranu utajovaných informací, které získají v průběhu spolupráce podle tohoto Ujednání. Tyto informace budou chráněny podle vnitrostátních právních předpisů státu smluvní strany, která informace přijala.

2. Žádná ze smluvních stran neposkytne utajované informace třetí straně bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, jež tyto informace poskytla.

3. Informace získané během spolupráce nebudou použity proti zájmům druhé smluvní strany.

Článek 8

Odpovědnost za škodu

1. Vysílající smluvní strana odpovídá za všechny škody způsobené přijímající smluvní straně nebo třetím stranám, k nimž došlo v důsledku zaviněného porušení nebo opomenutí povinností při plnění služební činnosti osoby vysílající smluvní strany nebo v přímé souvislosti s ní anebo událostmi, za něž je vysílající smluvní strana právně odpovědna na území státu přijímající smluvní strany. Byla-li škoda způsobena i porušením povinnosti přijímající smluvní strany, odpovědnost vysílající smluvní strany se tím poměrně omezí. Náhrada škody se bude řídit právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

2. Nároky na náhradu škody podle tohoto Ujednání je nutno uplatnit písemným Protokolem v anglickém jazyce, který bude obsahovat:

1) údaje o škodě a osobě, která škodu způsobila,

2) datum, místo a čas vzniku škody,

3) popis škodné události,

4) určení odpovědnosti za škodu,

5) rozsah a výši škody,

6) důkazní materiály (protokoly o výpovědi svědků),

7) jiné doklady související se škodou.

Článek 9

Řešení sporů

Spory, jež mohou vzniknout mezi smluvními stranami při výkladu nebo provádění tohoto Ujednání, budou smluvní strany řešit neodkladně vzájemným jednáním a nebudou je předkládat k řešení žádnému mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

Článek 10

Tímto Ujednáním nejsou dotčeny závazky vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány, a není namířeno proti jiným státům.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1. Toto Ujednání podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny not o tomto vnitrostátním schválení.

2. Toto Ujednání se sjednává na dobu pěti let a bude automaticky prodlužováno na další pětiletá období, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději šest měsíců před započetím dalšího pětiletého období písemně nesdělí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit jeho platnost.

3. Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě toto Ujednání kdykoli písemně změnit nebo doplnit.

4. Ustanovením článku 7 se smluvní strany budou řídit i po ukončení platnosti tohoto Ujednání.


Dáno v Praze dne 18. května 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé je v jazyce českém, gruzínském a anglickém. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo obrany České republiky
RNDr. Vladimír VETCHÝ v. r.
ministr obrany

Za Ministerstvo obrany Gruzie
genpor. David TEVZADZE v. r.
ministr obrany

Přesunout nahoru