Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 66/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské spolupráci

Datum vyhlášení 14.07.2006
Uzavření smlouvy 13.09.2005
Platnost od 08.11.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 2005 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VI odst. 1 dne 8. listopadu 2005.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodující, se vyhlašují současně.

DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU VIETNAMSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI

Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále uváděné jako „Strany“):


Inspirovány tradičními přátelskými styky a srdečnými vztahy, které existují mezi oběma státy;

S přáním rozvíjet a prohlubovat hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;

S vědomím nutnosti existence odpovídající právní úpravy vietnamsko-českých vztahů v rámci stávajících zákonů a předpisů platných v obou příslušných státech;

se dohodly takto:

ČLÁNEK I

Předmět smlouvy

Strany souhlasí s tím, že cíli této Dohody, v rámci zákonů a předpisů platných v každém státě, budou:

1. Podporovat činnosti příslušných odvětví stanovených touto Dohodou, ve snaze zvýšit dvoustrannou hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci;

2. Podporovat a rozvíjet obchodní kontakty a související příležitosti;

3. Umožňovat rozvoj dvoustranných investic a poznávání investičních příležitostí ve svých státech;

4. Povzbuzovat spolupráci v oblastech společného zájmu, zvláště financí, bankovnictví a činnostech souvisejících s hospodářským a sociálním rozvojem;

5. Posilovat rozvojovou spolupráci sledující celkové rozšíření hospodářských vztahů mezi oběma Stranami.

ČLÁNEK II

Hospodářská a průmyslová spolupráce

Strany souhlasí s povzbuzováním a usnadňováním širší spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami včetně podnikatelských společenství, sdružení, institucí a vládních agentur v rámci zákonů a předpisů platných v každém státě. V tomto smyslu se Strany dohodly:

1. Hospodářská spolupráce

(a) Vyměňovat si informace o prioritách hospodářského rozvoje, národních hospodářských plánech a prognózách;

(b) Poznávat a usnadňovat investiční příležitosti v soukromém sektoru a státních podnicích:

(i) vzájemným informováním o zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice a o jejich změnách;

(ii) vyhledáváním specifických projektů a oborů potenciálního zájmu pro společnou spolupráci;

(iii) informováním příslušné podnikatelské veřejnosti o investičních příležitostech v druhém státě;

(c) Podněcovat a podporovat hospodářské a investiční mise, analýzy trhu, výměnu obchodních a marketingových informací, podnikatelských a institucionálních kontaktů a ostatních iniciativ, které přiblíží potenciální podnikatelské partnery;

(d) Informovat o příslušných možnostech týkajících se veletrhů, výstav, misí a ostatních podpůrných aktivit;

(e) Umožňovat ve veřejném a soukromém sektoru výměnu odborníků, techniků, investorů a zástupců podnikatelské sféry, jakož i materiálů a zařízení potřebných pro plnění činností spadajících do rámce této Dohody;

(f) Vyhledávat možnosti rozvoje společného podnikání ve třetích státech, vycházející z partnerství českých a vietnamských firem.

2. Průmyslová spolupráce

Prosazovat a rozvíjet průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci veřejných i soukromých sektorů, včetně převodů technologie příslušnými cestami, při plném respektování práv k duševnímu vlastnictví a v souladu s jejich příslušnou hospodářskou a rozvojovou politikou a prioritami tak, že budou usnadňovat a povzbuzovat:

(a) Zakládání společných podniků a dalších příslušných forem průmyslové spolupráce;

(b) Výměnu informací o záměrech průmyslového rozvoje, investičních projektech průmyslového rozvoje, technologiích a know-how, licenčních uspořádání a průmyslovém poradenství;

(c) Převod technologií prostřednictvím know-how, zaškolovacích a výzkumných programů s cílem rozvíjet uplatnění, přizpůsobení a zlepšení dosavadních a nových technických výrobků, postupů a manažerských dovedností;

(d) Podněty ke zdokonalení kontroly jakosti a standardů výrobků, zejména v oblasti exportu;

(e) Kontakty mezi příslušnou odbornou veřejností v oblasti průmyslu, vědy a technologie; a

(f) Výměnu názorů na přípravu a realizaci vědeckých a technologických postupů.

ČLÁNEK III

Rozvojová spolupráce

Strany uznávají potřebu rozvojové pomoci Vietnamu a budou podporovat rozvojovou spolupráci. V rámci zákonů a předpisů platných v každém státě a v souladu s jejich zájmy a možnostmi Strany vyvinou zvláštní úsilí k podpoře vytváření dlouhodobých vazeb mezi jejich veřejnými a soukromými sektory vyhledáváním rozvojových projektů zaměřených na:

(a) Podporu institucí pro plánování a ekonomické řízení obou států prostřednictvím technické pomoci a dalších mechanismů;

(b) Podporu rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím projektů českých a vietnamských vzdělávacích, školících a výzkumných institucí se zvláštním zřetelem k programům, které by zvýšily schopnost českých a vietnamských organizací využívat nové technologie odpovídající jejich potřebám rozvoje;

(c) Pomoc při uskutečňování industrializace venkova a regionů, zvláště s ohledem na potřeby malých a středně velkých průmyslových odvětví; a

(d) Podněty, podporu a usnadňování jiných programů soukromého a veřejného sektoru v rozvoji podnikání.

ČLÁNEK IV

Oblasti spolupráce

Hlavní oblasti spolupráce budou spočívat v oblastech příslušných ekonomických, průmyslových a rozvojových priorit Stran, které mohou zahrnovat následující obory:

1. Rozvoj a řízení lidských a přírodních zdrojů;

2. Energetika;

3. Průmyslová zařízení a komponenty;

4. Strojírenské výrobky;

5. Životní prostředí včetně likvidace odpadů;

6. Informační a komunikační technologie;

7. Výrobky ze skla;

8. Dopravní technika a vybavení;

9. Chemický a petrochemický průmysl;

10. Farmaceutický průmysl;

11. Zavlažovací systémy;

12. Zdravotnické vybavení;

13. Turistika;

14. Spolupráce v oblasti zemědělství a rozvoje venkova;

15. Kožedělný, obuvnický, textilní a oděvní průmysl;

16. Průmysl zpracování potravin;

17. Výrobní spolupráce, zřizování společných podniků;

18. Spolupráce na třetích trzích;

19. Jiné oblasti spolupráce, které mohou být vzájemně dohodnuty.

ČLÁNEK V

Instituce

1. Provádění této Dohody bude vyžadovat úzkou součinnost a konzultace mezi oběma Stranami. Proto obě Strany tímto ustavují Smíšenou komisi pro hospodářskou spolupráci (dále jen Smíšená komise) za účelem plnění záměrů této Dohody. Smíšená komise se bude scházet v pravidelných intervalech, nejméně každé dva roky, na ministerské úrovni. Pravidelná zasedání Smíšené komise se budou konat střídavě v České republice a ve Vietnamu. Mimořádná zasedání mohou být svolána po dohodě obou Stran.

2. Plnění této Dohody bude za každou ze Stran koordinovat a sledovat následující koordinační místo:

a) V případě České republiky bude koordinačním místem Ministerstvo průmyslu a obchodu, zastoupené náměstkem ministra průmyslu a obchodu, jakožto spolupředsedou Smíšené komise; a

b) V případě Vietnamu bude koordinačním místem Ministerstvo obchodu, zastoupené náměstkem ministra obchodu, jakožto spolupředsedou Smíšené komise.

3. Smíšená komise může ustavit výbory nebo pracovní skupiny, jak bude nezbytné. Podle potřeby může komise zahrnovat zástupce příslušných organizací a institucí, jakož i vedoucí představitele podnikové sféry obou států s cílem napomoci provádění této Dohody. Ve specializovaných pracovních skupinách může být zapojena i účast soukromého sektoru.

4. Pokud Smíšená komise nerozhodne jinak, koordinační místa jí předloží na každém z jejích pravidelných zasedání zprávu, podávající přehled o činnosti pracovních skupin, které mohou být ustaveny v rámci této Dohody.

5. Úkoly Smíšené komise

Spolupráce bude zahrnovat oblasti ekonomického zájmu obou Stran. V rámci zákonů a předpisů platných v obou státech, budou základní zaměření Smíšené komise tvořit zejména následující činnosti:

a) výměna názorů týkajících se makroekonomických otázek v obou státech;

b) výměna zkušeností a rozvoj spolupráce v ekonomických otázkách oboustranného zájmu;

c) problematika související s podnikatelskými a investičními aktivitami;

d) podpora hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami států obou Stran;

e) další problematika týkající se plnění této Dohody.

Činnost Smíšené komise může být po vzájemném souhlasu rozšířena tak, aby zahrnovala další problematiku v hospodářské a podnikatelské oblasti.

ČLÁNEK VI

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí pozdější diplomatické noty potvrzující, že byly splněny všechny vnitrostátní právní postupy příslušné Strany pro vstup této Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let a její platnost bude automaticky prodloužena o další rok a poté ročně, pokud jedna ze Stran nepředá druhé písemné oznámení o ukončení její platnosti, šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

3. Na žádost jedné ze Stran a po vzájemném souhlasu může být tato Dohoda písemnou formou změněna.

4. Změna nebo ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na ujednání a smlouvy uzavřené v jejím rámci.

5. Tato Dohoda se bude aplikovat bez újmy závazkům, vyplývajícím z členství České republiky v Evropské unii.

6. Na tuto Dohodu se nelze odvolávat nebo ji vykládat tak, aby narušovala nebo jinak ovlivňovala závazky plynoucí z jakýchkoliv smluv uzavřených mezi Evropským hospodářským společenstvím nebo Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, mimo jiné z Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou, podepsané v Bruselu 17. července 1995 a rovněž z Protokolu o rozšíření dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a členskými zeměmi ASEAN o Vietnamskou socialistickou republiku, podepsaným v Singapuru 14. února 1997.


NA DŮKAZ TOHOTO, níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni za účelem podepsání této Dohody, připojili své podpisy.

Dáno v Praze, dne 13. září 2005, ve dvou původních vyhotoveních v českém, vietnamském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílného výkladu této Dohody je rozhodující anglické znění.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. Milan Urban v. r.
ministr průmyslu a obchodu

ZA VLÁDU VIETNAMSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY
Truong Dinh Tuyen v. r.
ministr obchodu

Přesunout nahoru