Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 62/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Spojených států mexických o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce

Datum vyhlášení 30.06.2006
Uzavření smlouvy 12.05.2006
Platnost od 12.05.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. května 2006 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Spojených států mexických o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 12. května 2006.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM HOSPODÁŘSTVÍ SPOJENÝCH STÁTŮ MEXICKÝCH

O VYTVOŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY NA VYSOKÉ ÚROVNI PRO POSÍLENÍ DVOUSTRANNÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCE

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství Spojených států mexických, dále jen „Strany“

VEDENY záměrem rozvíjet a posilovat hospodářské a průmyslové vztahy mezi oběma státy;

MAJÍCE ZÁJEM na vytvoření odpovídajícího právního rámce pro stálý dialog mezi Stranami, který by umožnil vyhledávat a přijímat opatření zaměřená na posílení hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce, se zvláštním zřetelem na rozvoj malých a středních podniků;

BEROUCE V ÚVAHU ustanovení Dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé;

POTVRZUJÍCE závazky obou států plynoucí z jejich členství ve Světové obchodní organizaci;

SE DOHODLY na následujícím:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Cílem této Dohody je, v souladu s pravomocemi a působnostmi Stran, podpora a rozvoj hospodářských, průmyslových a investičních vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými, dále jen „Mexiko“, v souladu s jejich platnými vnitrostátními právními řády a s ustanoveními této Dohody.

Článek 2

1. Ustanovení této Dohody se budou uplatňovat bez újmy jiným mezinárodním závazkům přijatým Českou republikou a Mexikem.

2. Ustanovení této Dohody nesmějí být vykládána ani uplatňována na úkor práv a závazků, které pro Českou republiku plynou z jejího členství v Evropské unii.

KAPITOLA II

PRACOVNÍ SKUPINA NA VYSOKÉ ÚROVNI PRO POSÍLENÍ DVOUSTRANNÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCE

Článek 3

1. Strany zřizují Pracovní skupinu na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce, dále jen „Pracovní skupina“.

2. Pracovní skupina bude společně vedena náměstkem ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstkem ministra pro mezinárodní obchodní jednání Mexika, nebo jejich zástupci.

Článek 4

1. Pracovní skupina může přizvat k účasti představitele jiných státních orgánů, institucí veřejného sektoru, přizvat jako poradce osoby a instituce nevládního charakteru a do svých činností může zapojit, pokud se tak Strany dohodnou, též představitele soukromého sektoru, kteří budou mít zájem na rozvoji vzájemné obchodní spolupráce se svými partnery.

2. Pracovní skupina bude moci vytvářet podskupiny expertů ad hoc či trvalé povahy a pověřovat je úkoly.

3. Všechny zprávy a doporučení podskupin expertů ad hoc či trvalé povahy, jakož i jiných státních orgánů, institucí veřejného sektoru a osob a institucí nevládního charakteru, uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, budou předkládány k posouzení Pracovní skupině.

4. Pracovní skupina se bude scházet na žádost kterékoliv ze Stran a po vzájemné dohodě střídavě v každém z obou států nebo na jiném dohodnutém místě.

5. Program jednání bude stanovován v dohodě Stran nejméně s dvouměsíčním předstihem.

Článek 5

V souladu s ustanoveními článku 1 bude Pracovní skupina vykonávat následující funkce:

a) působit jako konzultační fórum Stran;

b) hodnotit vývoj a perspektivy dvoustranné hospodářské, obchodní, průmyslové a investiční spolupráce mezi oběma státy;

c) identifikovat možnosti posílení hospodářských vztahů mezi oběma státy;

d) navrhovat, vyhodnocovat a určovat prioritní oblasti, v nichž by bylo možné uskutečňovat konkrétní projekty hospodářské a podnikatelské spolupráce, předpoklady potřebné pro jejich realizaci, jakož i programy a projekty spolupráce zahrnující stanovení strategických cílů a směrů činnosti;

e) věnovat zvláštní pozornost rozvoji malých a středních podniků;

f) vyhodnocovat plnění této Dohody a dohodnutých projektů a programů spolupráce;

g) konzultovat otázky předložené Stranami ve snaze hledat řešení jakýchkoliv rozporů, které by mohly vzniknout ve dvoustranných hospodářských vztazích.

Článek 6

1. V souladu s ustanoveními článku 5 a s cílem identifikovat obchodní a podnikatelské příležitosti a další formy hospodářské spolupráce bude Pracovní skupina podporovat:

a) výměnu informací a statistických údajů o obchodu, průmyslu, investicích a platných právních předpisech, při respektování příslušných právních předpisů platných v každém ze států;

b) výměnu informací týkajících se technických předpisů, zdravotních, fytosanitárních a dalších norem týkajících se zboží, které je nebo by mohlo být předmětem obchodu mezi oběma státy;

c) průzkum trhů prováděný organizacemi specializovanými na mezinárodní obchod;

d) využívání existujících nástrojů jako je propagace na veletrzích, výstavách, seminářích a pracovních setkáních, které přispívají ke zvýšení vzájemné informovanosti podniků o trzích, s cílem rozšiřovat hospodářské vztahy a rozvíjet cíle této Dohody; a

e) veškerá další opatření, na nichž se Strany dohodnou.

2. V souladu s ustanoveními odstavce 1 tohoto článku a berouce v úvahu, že malé a střední podniky (dále jen MSP) mají klíčovou úlohu pro udržitelný hospodářský růst, budou Strany, v rámci svých pravomocí a působností, podporovat následující činnosti zaměřené na rozvoj MSP:

a) společná účast na aktivitách určených pro vývozní a/nebo potenciálně vývozní podniky za účelem zvýšit obchodní toky;

b) vytváření strategických spojenectví a společných investic, které by přispěly k internacionalizaci MSP;

c) organizování setkání podnikatelů a/nebo obchodních a investorských misí, které by umožnily usnadnit propojení podnikatelské činnosti MSP obou států;

d) růst konkurenceschopnosti MSP, zlepšování poradenských služeb a technické pomoci;

e) rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím odborných školení a specializované technické pomoci na pracovních setkáních a seminářích rozvíjejících podnikatelskou kulturu;

f) podpora produktivity, aktualizace a sledování národních norem a navrhování nových produktů s cílem rozvíjet vývozní nabídku, která bude zvyšována organizováním obchodních misí a fór zaměřených na projekty podnikatelské spolupráce;

g) výměna všeobecných informací, podnikatelských databází a odborných dokumentů usnadňujících obchodní toky mezi oběma státy; a

h) jakékoli další činnosti, na nichž se Strany dohodnou.

3. Za účelem naplnění cílů a činností uvedených v odstavci 2 tohoto článku vytvoří Strany Pracovní podskupinu pro problematiku MSP.

KAPITOLA III

KONZULTACE

Článek 7

1. Strany mohou, na žádost kterékoliv z nich, přímo nebo prostřednictvím Pracovní skupiny kdykoliv zahájit konzultace o jakékoliv záležitosti, která se dotýká nebo by se mohla dotknout výkladu nebo provádění této Dohody.

2. Konzultace se uskuteční do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti, pokud se Strany nedohodnou na pozdějším termínu.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu.

2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud některá ze Stran písemně neoznámí druhé Straně své rozhodnutí platnost Dohody ukončit. Platnost Dohody skončí 6 (šest) měsíců po obdržení příslušného písemného sdělení.

3. Předčasné ukončení platnosti této Dohody se nedotkne dokončení programů sjednaných v době její platnosti, pokud se Strany nedohodnou jinak.

4. Tuto Dohodu lze měnit po vzájemné dohodě Stran formou písemných sdělení, v nichž se stanoví datum vstupu takových změn v platnost.


Dáno ve Vídni dne 12. května 2006 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Jiří Paroubek v. r.
předseda vlády

Za Ministerstvo hospodářství Spojených státu mexických
Lic. Sergio Alejandro García de Alba Zepeda v. r.
ministr hospodářství

Přesunout nahoru