Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 43/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008

Datum vyhlášení 28.04.2006
Uzavření smlouvy 19.02.2006
Platnost od 19.02.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

I. ŠKOLSTVÍ (Čl. 1 - Čl. 9)
II. VĚDA (Čl. 10 - Čl. 13)
III. SPORT A MLÁDEŽ (Čl. 14 - Čl. 16)
IV. KULTURA (Čl. 17 - Čl. 23)

43

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. února 2006 byl v Káhiře podepsán Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008.

Prováděcí program vstoupil v platnost na základě svého článku 35 dne 19. února 2006.

Anglické znění Prováděcího programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY

NA LÉTA 2006 - 2008

Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen „smluvní strany“) vedeny přáním upevňovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti kultury a vzdělání v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou, podepsanou v Káhiře dne 19. října 1957, se dohodly takto:

I. ŠKOLSTVÍ

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokými školami působícími ve státech smluvních stran a vzájemné uzavírání smluv o této spolupráci. Smluvní strany budou taktéž podporovat aktivity Českého egyptologického ústavu v Egyptě i další formy spolupráce v oblasti egyptologie.

Článek 2

Smluvní strany podpoří v rámci každého akademického roku výměnu 2 (dvou) profesorů, docentů, odborných asistentů a dalších akademických pracovníků nebo výzkumných a vývojových pracovníků za účelem přednáškové činnosti a odborných konzultací, tvorby osnov, účasti na konferencích organizovaných příslušnými ministerstvy, univerzitami a dalšími institucemi stejné úrovně ve státech obou smluvních stran. Celková délka pobytu, kterou smí každá ze smluvních stran využít, nepřekročí dobu 20 (dvaceti) dnů v průběhu jednoho akademického roku. Jednotlivý pobyt nepřesáhne dobu 10 (deseti) dnů.

Článek 3

a) Česká smluvní strana nabídne každoročně vysokoškolským učitelům a vědeckým pracovníkům z Egyptské arabské republiky stipendium na celkovou dobu 18 (osmnácti) měsíců. Toto stipendium lze rozdělit na stipendia pro kratší časové úseky v délce minimálně 3 (tří) a maximálně 5 (pěti) měsíců.

b) Egyptská smluvní strana nabídne každoročně vysokoškolským učitelům a vědeckým pracovníkům z České republiky stipendium na celkovou dobu 18 (osmnácti) měsíců. Toto stipendium lze rozdělit na stipendia pro kratší časové úseky v délce minimálně 1 (jednoho) a maximálně 6 (šesti) měsíců.

Článek 4

Smluvní strany si nabídnou v každém akademickém roce stipendia ke studiu v doktorských studijních programech na celkovou dobu maximálně 48 (čtyřicet osm) měsíců za rok.

Článek 5

a) Česká smluvní strana nabídne v každém akademickém roce 5 (pět) stipendií pro egyptské studenty ke studiu českého jazyka v bakalářských a magisterských studijních programech na některé české veřejné vysoké škole, přičemž každé na období 3 (tří) měsíců, které lze prodloužit.

b) Egyptská smluvní strana nabídne v každém akademickém roce 5 (pět) stipendií pro české studenty ke studiu arabského jazyka v bakalářských a magisterských studijních programech na některé egyptské vysoké škole, přičemž každé na období 3 (tří) měsíců, které lze prodloužit.

Článek 6

a) Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka v Egyptské arabské republice a arabského jazyka v České republice. Česká smluvní strana vyšle, na žádost egyptské smluvní strany, 1 (jednoho) vysokoškolského učitele, aby vyučoval český jazyk a literaturu na Fakultě jazyků Univerzity Ain Shams v Káhiře.

b) Egyptská smluvní strana vyšle, na žádost české smluvní strany, 1 (jednoho) univerzitního učitele, aby vyučoval arabský jazyk a literaturu na vybrané české veřejné vysoké škole.

Článek 7

Smluvní strany si na požádání zašlou publikace o vzdělávání, vzdělávání dospělých, informace o vzdělávacích programech a osnovách používaných ve školách různého zaměření a různých stupňů včetně institucí určených ke vzdělávání dospělých.

Článek 8

V případě potřeby budou smluvní strany vydávat doporučení pro univerzity a vzdělávací instituce s vysokoškolskou úrovní, týkající se postupu při uznávání vysvědčení, vysokoškolských diplomů a akademických titulů získaných ve státě druhé smluvní strany.

Článek 9

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky podpoří výměnu 2 (dvou) odborníků odpovědných za přípravu a realizaci vzdělávací části tohoto Prováděcího programu s cílem vyřešit problémy spojené s jeho plněním. Jednotlivá návštěva nebude delší než 1 (jeden) týden. Podmínky návštěvy budou vždy dojednány diplomatickou cestou.

II. VĚDA

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi výzkumnými ústavy a spolupráci na projektech, na kterých mají společný zájem.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat výměnu vědeckých a výzkumných pracovníků za účelem výzkumu, studia, konzultací a výměny zkušeností v oblasti vědy. Celková délka pobytu pro každou ze smluvních stran nepřesáhne 3 (tři) měsíce v průběhu jednoho akademického roku.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu vědeckých informací a literatury.

Článek 13

Smluvní strany budou podporovat další prohlubování a rozvoj spolupráce uskutečňované v souladu s Dohodou o vědecké a technické spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Akademií vědeckého rozvoje a technologie Egyptské arabské republiky, která byla podepsána v Praze dne 19. listopadu 1993.

III. SPORT A MLÁDEŽ

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat kontakty a výměny sportovních kolektivů a jednotlivých sportovců, trenérů a odborníků, organizované a financované příslušnými sportovními organizacemi.

Článek 15

Smluvní strany budou podporovat spolupráci zaměřenou na organizaci vzájemných výměn delegací mládeže a mládežnických institucí a organizací na recipročním základě; rovněž budou podporovat účast v akcích mládeže pořádaných ve státech smluvních stran.

Článek 16

Smluvní strany si na požádání vymění dokumenty a materiály z oblasti činnosti mládeže, sportu a tělovýchovy.

IV. KULTURA

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat zájem o kulturní dědictví i o výsledky současného kulturního rozvoje státu druhé smluvní strany.

Článek 18

Smluvní strany budou spolupracovat při zamezení nelegálního pohybu předmětů kulturního dědictví v souladu s mezinárodními smlouvami a vnitřními právními předpisy svých států. Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat informace a zkušenosti v této oblasti.

Článek 19

V době platnosti tohoto smluvního dokumentu si příslušné organizace smluvních stran vymění 2 (dva) odborníky z oblasti ochrany a restaurování kulturních památek na dobu 14 (čtrnácti) dnů.

Článek 20

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o mezinárodních kongresech, soutěžích, festivalech, knižních veletrzích a podobných kulturně-uměleckých aktivitách pořádaných v jejich zemi.

Článek 21

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací o právním stavu v oblasti duševního vlastnictví, ochrany autorského práva a dalších právních normách a legislativních opatřeních v oblasti kultury a umění.

Článek 22

V souladu se svými vnitrostátními předpisy budou smluvní strany podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi, které jsou v jejich působnosti, a to na základě oboustranného zájmu a vzájemného prospěchu.

Článek 23

Finanční podmínky pořádání výstav dojednají smluvní strany diplomatickou cestou.

V. VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 24

Vysílající smluvní strana uhradí osobám vysílaným v rámci tohoto Prováděcího programu mezinárodní cestovné do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět.

Přijímající smluvní strana uhradí osobám přijatým v rámci tohoto Prováděcího programu náklady na pobyt a vnitrostátní dopravu, vzniklé v rámci dohodnutého programu pobytu v souladu se schváleným studijním plánem.

Článek 25

Při výběru osob vysílaných podle tohoto Prováděcího programu dají smluvní strany přednost těm kandidátům, kteří ovládají jazyk státu přijímající smluvní strany i anglický jazyk.

Článek 26

a) Vysílající smluvní strana při nominaci osob vysílaných podle článků 2, 3, 4, 5 a 6 tohoto Prováděcího programu předloží materiály, které budou obsahovat údaje vyžadované v dotaznících přijímající smluvní strany, nejpozději do 31. března každého kalendářního roku. Osobní údaje kandidátů, uvedené v dotaznících, budou podléhat právním předpisům států smluvních stran o ochraně osobních údajů.

b) Nominace egyptských kandidátů na stipendijní pobyt podle článků 2, 3, 4 a 5 tohoto Prováděcího programu se provádí na základě vyplněných formulářů žádostí se všemi požadovanými přílohami uvedenými na formulářích žádostí.

c) Nominace českých kandidátů na stipendijní pobyt podle článků 2, 3, 4 a 5 tohoto Prováděcího programu se provádí na základě vyplněných formulářů žádostí, obsahujících informace o kandidátech, jejich jazykových znalostech, programu pobytu a jeho délce.

d) Přijímající smluvní strana sdělí své stanovisko k přijetí kandidátů do 1. července každého kalendářního roku odpovědným institucím státu vysílající smluvní strany. Zpráva o přijatých kandidátech musí obsahovat adresu ubytování, výši stipendia a délku pobytu.

e) Vysílající smluvní strana bude přijímající smluvní stranu informovat o datu příjezdu každého kandidáta nejméně 3 (tři) týdny předem.

Článek 27

Smluvní strany zajistí stipendijní pobyt kandidátů nominovaných dle článku 2 tohoto Prováděcího programu na základě předložených pozvání/souhlasů hostitelských institucí s pobytem nominovaných kandidátů. Vysílající smluvní strana odešle přijímající smluvní straně jména kandidátů nominovaných podle článku 19 tohoto Prováděcího programu, jejich pracovní zařazení, informaci o jejich jazykových znalostech, předpokládaný program jejich pobytu a délku trvání pobytu nejpozději 3 (tři) měsíce před datem plánovaného začátku pobytu. Přijímající strana sdělí své rozhodnutí o přijetí navrženého kandidáta a datum jeho přijetí nejpozději 1 (jeden) měsíc po obdržení návrhu. Po obdržení souhlasu s přijetím kandidáta sdělí vysílající strana nejpozději 2 (dva) týdny před odjezdem každého kandidáta přesné datum jeho příjezdu a druh přepravy.

Článek 28

Výměna osob podle článků 2, 11 a 19 tohoto Prováděcího programu se uskuteční za následujících podmínek:

1. Přijímající česká smluvní strana poskytne všem osobám přijatým podle článků 2, 11 a 19 tohoto Prováděcího programu:

a) bezplatné ubytování hotelového typu;

b) stravné a kapesné podle platných právních a finančních předpisů svého státu, které v současné době činí 380,‒ Kč (korun českých) denně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany.

2. Přijímající egyptská smluvní strana poskytne všem osobám přijatým podle článků 2, 11 a 19 tohoto Prováděcího programu:

a) bezplatné ubytování hotelového typu;

b) stravné a kapesné ve výši 80,‒ EGP (egyptských liber) denně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany.

Článek 29

Výměna osob podle článků 3 a 4 tohoto Prováděcího programu se uskuteční za následujících podmínek:

1. Přijímající česká smluvní strana poskytne všem osobám přijatým podle článků 3 a 4 tohoto Prováděcího programu:

a) bezplatné ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol pro hostující učitele. Pokud se kandidát neohlásí na adrese uvedené v Rozhodnutí v průběhu dvou týdnů od data uvedeného v Rozhodnutí, bere na vědomí skutečnost, že rezervace původního ubytování může být zrušena a počátek studijního pobytu může být v návaznosti na tento fakt posunut, dokud nebude poskytnuto jiné ubytovací zařízení;

b) stipendium podle platných právních a finančních předpisů svého státu, které v současné době činí 7 500,‒ Kč (korun českých) měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany. Částka 7 500,‒ Kč (korun českých) zahrnuje příspěvek na ubytování.

2. Přijímající egyptská smluvní strana poskytne všem osobám přijatým podle článků 3 a 4 tohoto Prováděcího programu:

a) bezplatné ubytování hotelového typu. Není-li takové ubytování k dispozici, poskytne přijímající egyptská smluvní strana každému kandidátovi nejméně 300,‒ EGP (egyptských liber) měsíčně na pokrytí nákladů na ubytování, které si přijatá osoba zajistí sama;

b) stipendium ve výši 600,‒ EGP (egyptských liber) měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany.

Článek 30

1. Přijímající česká smluvní strana poskytne každému egyptskému studentu přijatému podle Článku 5 tohoto Prováděcího programu:

a) bezplatné studium;

b) stipendium pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů podle platných právních a finančních předpisů svého státu, které v současné době činí 7 000- Kč (korun českých) měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany. Částka 7 000,‒ Kč zahrnuje příspěvek na ubytování;

c) ubytování na studentských kolejích za stejných podmínek, jaké mají čeští studenti. Pokud se kandidát neohlásí na adrese uvedené v Rozhodnutí v průběhu dvou týdnů od data uvedeného v Rozhodnutí, bere na vědomí skutečnost, že rezervace původního ubytování může být zrušena a počátek studijního pobytu může být v návaznosti na tento fakt posunut, dokud nebude poskytnuto jiné ubytovací zařízení;

d) možnost stravování v jídelnách určených pro studenty za stejných podmínek, jaké mají čeští studenti.

2. Přijímající egyptská smluvní strana poskytne každému českému studentu přijatému podle článku 5 tohoto Prováděcího programu:

a) bezplatné studium;

b) stipendium ve výši 550,‒ EGP (egyptských liber) měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany;

c) bezplatné ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol pro hostující učitele. Není-li takové ubytování k dispozici, poskytne přijímající egyptská smluvní strana každému kandidátovi nejméně 200- EGP (egyptských liber) měsíčně na pokrytí nákladů na ubytování, které si přijatý kandidát zajistí sám;

d) možnost stravování v jídelnách určených pro studenty za stejných podmínek, jaké mají egyptští studenti.

Článek 31

1. Přijímající česká smluvní strana poskytne každému učiteli přijatému podle článku 6 tohoto Prováděcího programu:

a) plat vysokoškolského učitele podle platných právních předpisů svého státu;

b) bezplatně ubytování.

2. Přijímající egyptská smluvní strana poskytne každému učiteli přijatému podle článku 6 tohoto Prováděcího programu:

a) plat vysokoškolského učitele podle platných právních předpisů svého státu;

b) bezplatně ubytování hotelového typu. Není-li takové ubytování k dispozici, poskytne přijímající egyptská smluvní strana učiteli nejméně 300 - EGP (egyptských liber) měsíčně na pokrytí nákladů na ubytování, které si přijatý učitel zajistí sám.

3. Učitelé jsou vysíláni na jeden kalendářní rok a případné pokračování jejich činnosti musí být dojednáno diplomatickou cestou do 1. ledna každého roku.

Článek 32

a) Smluvní strany se zavazují vyplatit dohodnutou finanční částku osobám přijatým v rámci tohoto Prováděcího programu podle článků 2, 11 a 19 při jejich příjezdu do místa pobytu ve státě přijímající smluvní strany.

b) Výplata stipendií podle článků 3, 4 a 5 tohoto Prováděcího programu bude probíhat ve výplatní dny určené přijímající smluvní stranou.

Článek 33

Během platnosti tohoto Prováděcího programu smluvní strany zváží v případě potřeby zvýšení částky poskytované kandidátům jako měsíční stipendium.

Článek 34

Všechny výše uvedené částky (granty, dávky, stipendia, příspěvky, diety, platy vysokoškolských učitelů) budou vypláceny osobám přijatým podle tohoto Prováděcího programu v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

Článek 35

Prodloužení platnosti Prováděcího programu do doby podpisu nového Prováděcího programu nevyžaduje písemné vypovězení platnosti starého programu, prodloužení programu vstoupí v platnost automaticky.


Dáno v Káhiře dne 19. února 2006 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
PhDr. Jakub Karfík v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Egyptské arabské republice

Za vládu Egyptské arabské republiky
Ph. D. Sallama Shaker v. r.
náměstkyně ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru