Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou o leteckých službách mezi jejich územími

Datum vyhlášení 28.04.2006
Uzavření smlouvy 27.07.1946
Platnost od 21.01.1947
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí dodatečně sděluje, že dne 27. července 1946 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou o leteckých službách mezi jejich územími.

S Dohodou vyslovila souhlas vláda Československé republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Na základě prvního odstavce článku XI se Dohoda předběžně prováděla ode dne 27. července 1946 a v platnost vstoupila dne 21. ledna 1947.

V souladu s prvním odstavcem článku VIII byla Dohoda doplněna o Ujednání o změně tabulky B Přílohy k Dohodě, sjednaném výměnou not ze dne 1. září 1948 a ze dne 7. října 1948, a o Ujednání o změně tabulky B Přílohy k Dohodě, sjednaném v Praze dne 8. dubna 1960.

Na základě článku IX nahradila Dohoda veškerá dřívější francouzsko-československá ujednání o letecké dopravě, zejména dohodu ze dne 26. května 1925*), jakož i její dva dodatkové protokoly a podpisový protokol ze dne 7. prosince 1933.

České znění Dohody, české a francouzské znění ujednání z roku 1948 a české znění ujednání z roku 1960 se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou

o leteckých službách mezi jejich územími

President Republiky Československé a Předseda Zatímní vlády Republiky Francouzské, majíce na zřeteli:

- že možnosti obchodního letectví jako dopravního způsobu značně vzrostly,

- že jest záhodno bezpečně a spořádaně organisovati pravidelné mezinárodní letecké služby a největší možnou měrou rozvíjeti mezinárodní spolupráci v tomto oboru, a

- že dohody uzavřené dříve mezi oběma státy o provozu pravidelných leteckých služeb musejí být nahrazeny všeobecnější dohodou přizpůsobenou novým podmínkám letecké dopravy,

jmenovali k tomu zástupce, kteří, jsouce řádně zmocněni, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek I

Smluvní strany si udělují navzájem práva uvedená v připojené Příloze, potřebná ke zřízení leteckých služeb vytčených v této Příloze. Zmíněné letecké služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle toho, jak se rozhodne Smluvní strana, které se tato práva udělují.

Článek II

a) Každá z leteckých služeb vytčených v Příloze může být uvedena do provozu, jakmile Smluvní strana, které byla udělena práva uvedená ve zmíněné Příloze, určí jeden nebo několik leteckých dopravních podniků, aby provozovaly dotčené linie.

b) Podnik nebo podniky takto určené jednou ze Smluvních stran mohou být vyzvány, aby dříve, než budou oprávněny zahájiti letecké služby předvídané touto Dohodou, předložily příslušným leteckým úřadům druhé Smluvní strany, a to v souhlase se zákony a nařízeními platnými v tomto státu, veškeré doklady o své kvalifikaci, jakož i o svém obchodním provozu.

Článek III

a) Každá ze Smluvních stran se shoduje, že poplatky ukládané leteckému dopravnímu podniku nebo podnikům druhé Smluvní strany za užívání letišť a jiných zařízení nebudou vyšší, než by za užití těchto letišť a zařízení platila její domácí letadla, která konají podobné mezinárodní letecké služby.

b) S pohonnými hmotami, mazacími oleji a náhradními součástkami, které na území jedné Smluvní strany přiveze letecký dopravní podnik určený druhou Smluvní stranou nebo na účet tohoto podniku a které jsou určeny jedině pro potřebu letadel tohoto podniku, bude se zacházeti stejně výhodně jako s podniky domácími nebo s podniky státu požívajícího nejvyšších výhod, pokud jde o ukládání cla, kontrolních dávek nebo jiných domácích daní a poplatků.

c) Každé letadlo užívané podnikem nebo podniky, které určí jedna Smluvní strana, na leteckých liniích, které jsou předmětem této Dohody, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, obvyklá výstroj a letadlové zásoby, které zůstávají na palubě zmíněných letadel, budou na území druhé Smluvní strany při příletu i odletu prosty cla, kontrolních dávek nebo podobných daní a poplatků, i když tyto zásoby budou užívány nebo spotřebovány těmito letadly za letů nad zmíněným územím.

Článek IV

Osvědčení o způsobilosti k letu, diplomy a letecké legitimace, vydané nebo za platné prohlášené jednou ze Smluvních stran, budou druhou Smluvní stranou uznány za platné pro provoz linií a leteckých služeb, uvedených v Příloze. Každá Smluvní strana si však vyhrazuje právo neuznati pro létání nad svým vlastním územím platnost diplomů a leteckých legitimací vydaných jiným státem jejím vlastním státním příslušníkům.

Článek V

a) Zákony a nařízení každé Smluvní strany, které se vztahují na vstup na její území nebo na výstup z něho, co se týká letadel užívaných k mezinárodnímu létání nebo které se vztahují na provoz a létání zmíněných letadel po dobu jejich pobytu na jejím území, platí pro letadla podniku nebo podniků druhé Smluvní strany.

b) Zákonům a nařízením, které na území každé Smluvní strany upravují vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek nebo zboží, zejména pokud se vztahují na vstup, výstup, přistěhovalectví, cestovní pasy, cla a karanténu, musejí se podrobit cestující, posádky a odesílatelé zboží, buď osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejich jménem a na jejich účet.

Článek VI

Každá Smluvní strana si vyhrazuje právo odepříti provozní povolení podniku určenému druhou Smluvní stranou nebo odvolati toto povolení, nemá-li prokázáno, že podstatná část vlastnictví a skutečná správa tohoto podniku náleží státním příslušníkům této druhé Smluvní strany, jakož i tehdy, nedbá-li tento letecký dopravní podnik zákonů a nařízení, předvídaných v článku V nebo neplní závazků, jež mu tato Dohoda ukládá.

Článek VII

a) Smluvní strany se shodují, že předloží rozhodčímu řízení každou rozepři vztahující se na výklad nebo provádění této Dohody nebo její přílohy, která by se nedala vyříditi přímým jednáním.

b) Taková rozepře bude vznesena na Radu Mezinárodní organisace civilního letectví, která byla zřízena Úmluvou o mezinárodním civilním letectví, podepsanou v Chicagu dne 7. prosince 1944 nebo, dokud tato Úmluva nenabude účinnosti mezi oběma Smluvními stranami, na Zatímní radu, která byla zřízena Zatímní dohodou o mezinárodním civilním letectví, podepsanou v Chicagu téhož dne.

c) Smluvní strany však mohou společnou dohodou vyříditi rozepři tím, že ji vznesou buď na rozhodčí soud, nebo na kteroukoli jinou osobu nebo orgán, který samy určí.

d) Smluvní strany se zavazují, že se podrobí vynesenému rozsudku.

Článek VIII

Pokládá-li některá ze Smluvních stran za žádoucí změnit kteroukoli doložku Přílohy této Dohody, mohou příslušné letecké úřady obou Smluvních stran provésti takovou změnu přímou vzájemnou dohodou.

Kdyby obě Smluvní strany ratifikovaly nějakou multilaterální leteckou dohodu nebo k ní přistoupily, musí být tato Dohoda nebo její Příloha změněny tak, aby byly v souladu s ustanoveními zmíněné úmluvy, jakmile tato nabude mezi nimi účinnosti.

Článek IX

Touto Dohodou se nahrazují veškerá dřívější francouzsko-československá ujednání o letecké dopravě, zejména dohoda ze dne 26. května 1925, jakož i její dva dodatkové protokoly a podpisový protokol ze dne 7. prosince 1933.

Článek X

Tato Dohoda a veškeré smlouvy na ni se vztahující budou uloženy u Zatímní organisace mezinárodního civilního letectví, zřízené Zatímní dohodou o mezinárodním civilním letectví, podepsanou dne 7. prosince 1944 v Chicagu.

Článek XI

Shora uvedená ustanovení se budou prováděti dnem podpisu této Dohody. Dohoda nabude účinnosti, jakmile si obě Smluvní strany navzájem výměnou dopisů v Praze oznámí svůj úmysl pokládati ji za konečnou.

Každá Smluvní strana může kdykoliv oznámiti druhé Smluvní straně své přání vypověděti tuto Dohodu. Tato výpověď nabude účinnosti dvanáct měsíců ode dne, kdy druhá Smluvní strana toto oznámení obdrží, leč by toto oznámení bylo společnou dohodou zrušeno před uplynutím této doby.

Sepsáno v Praze dne 27. července 1946 ve dvou prvopisech, v jazyce českém a francouzském, při čemž oboje znění jest stejně věrohodné.


Za Presidenta Republiky Československé
Jan Masaryk v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Předsedu Zatímní vlády Republiky Francouzské
Maurice Dejean v. r.
velvyslanec Francouzské republiky v Praze

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě a Dodatkový protokol k ní, podepsané v Praze dne 26. května 1925, byly publikované ve Sbírce zákonů pod č. 82/1933.


PŘÍLOHA

Oddíl I

Vláda Republiky Československé uděluje vládě Republiky Francouzské právo dáti vykonávati jedním nebo několika francouzskými leteckými dopravními podniky, které určí, letecké služby na liniích (uvedených v připojené tabulce A), které procházejí československým územím nebo tam vedou.

Oddíl II

Vláda Republiky Francouzské uděluje vládě Republiky Československé právo dáti vykonávati jedním nebo několika československými leteckými dopravními podniky, které určí, letecké služby na liniích (uvedených v připojené tabulce B), které procházejí metropolitní Francií nebo francouzskými územími nebo tam vedou.

Oddíl III

Leteckodopravní podnik nebo podniky určené vládou Republiky Francouzské za podmínek stanovených v Dohodě, budou na území československém požívati na leteckých cestách vytčených v připojené tabulce A práva nakládati a vykládati v Praze v mezinárodním styku cestující, poštu a zboží, jakož i užívati v případě vyšší moci letišť na Československém území.

Oddíl IV

Leteckodopravní podnik nebo podniky určené vládou Republiky Československé za podmínek stanovených v Dohodě, budou na francouzských územích požívati na leteckých cestách vytčených v připojené tabulce B práva nakládati a vykládati v mezinárodním styku, v místech uvedených ve zmíněné tabulce, cestující, poštu a zboží, jakož i užívati v případě vyšší moci letišť na zmíněných územích.

Oddíl V

Mezi Smluvními stranami jest shoda:

a) že dopravní kapacity poskytované podniky obou států musejí být přizpůsobeny dopravní poptávce;

b) že podniky obou zemí musejí na společných úsecích bráti v úvahu své vzájemné zájmy, aby jejich příslušné letecké služby nebyly nenáležitě dotčeny;

c) že předmětem leteckých služeb, předvídaných v připojených tabulkách bude především poskytování kapacity odpovídající dopravní poptávce mezi státem, kam podnik přísluší a státem, kterému jest určena doprava;

d) že právo nakládati a vykládati ve vytčených místech a na vytčených leteckých cestách v mezinárodním styku náklad, určený do třetích států nebo odtud pocházející, bude vykonáváno v souhlase se všeobecnými zásadami spořádaného rozvoje, jež obě vlády uznávají, a to za takových podmínek, aby kapacita byla přizpůsobena:

1. dopravní poptávce mezi státem původu a státy určení;

2. požadavkům hospodárného provozu dálkových leteckých služeb;

3. dopravní poptávce vyskytující se v prolétávaných oblastech se zřetelem na místní a oblastní letecké služby.

Oddíl VI

Sazby musejí být stanoveny v rozumné výši a se zřetelem zejména na hospodárnost provozu, na obvyklý zisk a na význaky každé letecké služby, jako jest stupeň rychlosti a pohodlí.

Při stanovení těchto sazeb jest bráti v úvahu doporučení Sdružení pro mezinárodní leteckou dopravu (I. A. T. A.).

V nedostatku doporučení zmíněného Sdružení dohodnou se československé a francouzské podniky o sazbách pro cestující a zboží platných na společných úsecích jejich linií, a to případně po poradě s leteckými dopravními podniky třetích států, které provozují v celku nebo z části tytéž úseky.

Tyto dohody podléhají schválení příslušných leteckých úřadů obou států.

Kdyby se podniky nemohly dohodnouti na stanovení sazeb, vynasnaží se příslušné letecké úřady obou států dosáhnouti uspokojivého řešení.

V krajním případě by se použilo rozhodčího řízení předvídaného v článku VII Dohody.

Oddíl VII

a) Příslušné letecké úřady obou států se dohodnou o dopravní kapacitě, kterou jest z počátku uvésti do provozu na linii Paříž - Praha a na úseku Marseille - Praha společném pro linie čís. 5 v tabulce A a čís. 2, 3 a 4 v tabulce B.

Tuto kapacitu jest občas přizpůsobiti dopravní poptávce přímou dohodou mezi zúčastněnými podniky.

Se zřetelem na nepředvídanou dopravní potřebu nebo výjimečnou poptávku mohou tyto podniky rovněž provésti úpravu zmíněných kapacit na omezenou dobu.

Tyto podniky uvědomí o tom ihned příslušné letecké úřady svých států, které se mohou poraditi, uznají-li to za vhodné.

Tuto kapacitu jest rozděliti rovným dílem mezi československé a francouzské podniky provozující tytéž linie.

b) V případě, že by si příslušné letecké úřady jednoho z obou států nepřály na jednom nebo na několika společných úsecích, vytčených v předešlém odstavci, užívati v celku nebo z části dopravní kapacitu, která jim byla přiznána, dohodnou se s leteckými úřady druhého státu, že na ně převedou v mezích předvídaného rozsahu na určitou dobu v celku nebo z části dopravní kapacitu, kterou disponují.

Úřady, které přenesou v celku nebo z části svá práva, mohou je kdykoliv opět převzíti.

c) Letecké dopravní podniky, určené oběma státy, které by provozovaly letecké služby na liniích zmíněných pod a, dohodnou se o podmínkách, ze kterých budou zmíněné letecké služby provozovati.

Touto dohodou a se zřetelem na kapacity, které zavede každý provozce, stanoví se frekvence leteckých služeb, rozdělení letových řádů a vůbec podmínky, za kterých budou určené letecké podniky provozovati tyto letecké služby.

TABULKA A

Linie provozované francouzskými leteckými dopravními podniky

1 - PAŘÍŽ - (ŠTRASBURK) - PRAHA
2 - PAŘÍŽ - PRAHA - VARŠAVA
3 - PAŘÍŽ - PRAHA, s mezipřistáními směrem do MOSKVY
4 - PAŘÍŽ - PRAHA, s mezipřistáními směrem do BUKUREŠTI a dále
5 - MARSEILLE - přistání ve ŠVÝCARECH - PRAHA, s mezipřistáními směrem do MOSKVY.

TABULKA B

Linie provozované československými leteckými dopravními podniky

1 - PRAHA - (ŠTRASBURK) - PAŘÍŽ
2 - PRAHA - CURYCH - MARSEILLE - ALŽÍR - DAKAR a dále
3 - PRAHA - CURYCH - MARSEILLE - MADRID - LISABON
4 - PRAHA - CURYCH - MARSEILLE - TUNIS a dále směrem do Belgického Konga.


RJY/MP

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ODBOR TECHNICKÝCH DOHOD

Ministerstvo zahraničních věcí vyjadřuje své pozdravy Velvyslanectví Československé republiky a s odvoláním na jeho nóty č. 4.805 a 6.103 ze dne 30. května a 21. června tohoto roku týkající se změn, jež by československá vláda ráda učinila v dohodě o letecké dopravě z 27. června 1946, má tu čest oznámit Velvyslanectví, že francouzské úřady nemají námitek proti tomu, aby byla na lince č. 2 tabulky B provedena následující změna:

PRAHA - CURYCH - MARSEILLE nebo NICE - ALŽÍR - DAKAR a dále, přičemž jediné mezipřistání této linky ve Švýcarsku bude v CURYCHU.

Naopak ve věci nové letové trasy navrhované pro linku č. 4, jež by vedla ke zvýšení nabídky kapacity na trati, kde je spojení již dostatečně zajištěno, francouzská vláda nepovažuje pro tuto chvíli za možné požadovanou změnu přijmout s ohledem jednak na zásady vyjádřené v Oddíle V přílohy k výše uvedené dohodě, které nesmí být při rozboru případných služeb nikterak opomenuty, přestože se výslovně vztahují pouze na služby stanovené v tabulkách A a B, jednak na zvláštní povahu, kterou se vyznačují služby mezi francouzským a italským územím vzhledem k právě projednávaným návrhům dohody mezi těmito dvěma zeměmi.

1. září 1948

VELVYSLANECTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
PAŘÍŽ


10059/48
La/Yr

Velvyslanectví Československé republiky v Paříži děkuje Ministerstvu zahraničních věcí za nótu ze dne 1. září 1948 (Odbor technických dohod), jejímž cílem bylo informovat o skutečnosti, že francouzské úřady nemají námitek proti tomu, aby byla linka č. 2 tabulky B Dohody o letecké dopravě mezi francouzským a československým územím stanovena následovně:

PRAHA CURYCH MARSEILLE nebo NICE ALŽÍR DAKAR a dále.

Velvyslanectví by rovněž chtělo vyjádřit Ministerstvu zahraničních věcí svou nejhlubší úctu.

Paříž 7. října 1948

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Odbor technických dohod
Quai ďOrsay
Paříž


UJEDNÁNÍ

1. Linka č. 3 Tabulky B připojené k Dohodě mezi Republikou Francouzskou a Republikou Československou o leteckých službách mezi jejich územími ze dne 27. července 1946 se ruší a nahrazuje touto linkou:

„PRAHA - CURYCH - MARSEILLE - CASABLANCA (nebo RABAT) - DAKAR - CONAKRY.“

2. Pro uvedenou linku se udělují podnikem určenému československou vládou tato práva:

MARSEILLE - PRAHA: práva 3. a 4. svobody

MARSEILLE - CURYCH: práva 5. svobody

MARSEILLE - CONAKRY: práva 5. svobody.

3. Francouzským společnostem budou poskytnuty kompenzace předvídané protokolem o pražském jednání (6. - 8. dubna 1960) článek I odstavec 5.


Podepsáno v Praze 8. dubna 1960.

Vedoucí československé delegace
Ing. V. STEJSKAL v. r.

Vedoucí francouzské delegace
P. MOUSSA v. r.

Přesunout nahoru