Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Státním lesnickým úřadem Čínské lidové republiky

Datum vyhlášení 07.04.2006
Uzavření smlouvy 08.12.2005
Platnost od 08.12.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. prosince 2005 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Státním lesnickým úřadem Čínské lidové republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 8. prosince 2005.

České znění Dohody a anglické znění, které je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MEZI MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A STÁTNÍM LESNICKÝM ÚŘADEM ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

PREAMBULE

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

a

STÁTNÍ LESNICKÝ ÚŘAD ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY,

dále uváděny jako „Smluvní strany“,

přejíce si vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj vzájemně prospěšné spolupráce

v oblasti lesního hospodářství

SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany se zavazují v rozsahu svých pravomocí a v souladu s platnými právními předpisy svých států napomáhat rozvoji spolupráce v ekonomické, výrobní a vědeckotechnické oblasti a podporovat navazování přímých vztahů mezi podnikatelskými subjekty a dalšími partnery („partneři spolupráce“).

ČLÁNEK 2

Smluvní strany budou spolupracovat v následujících oblastech:

2.1 trvale udržitelné obhospodařování lesů

2.2 rozvoj a využití lesních zdrojů

2.3 ochrana biodiversity

2.4 podpora programů vědeckotechnické spolupráce mezi zainteresovanými výzkumnými ústavy, lesnickými školami a dalšími pracovišti

2.5 výměna zkušeností a informací o hospodaření, vědě a výzkumu, stejně jako publikací v oblasti lesního hospodářství

2.6 rozvoj poradenských služeb v lesním hospodářství

2.7 výměna vědců, odborníků a stážistů

2.8 podpora aktivit vedoucích ke společným investicím v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu

Dohoduje možno rozšířit o další formy spolupráce po písemné dohodě obou Smluvních stran.

ČLÁNEK 3

Smluvní strany se zavazují nezveřejňovat ekonomické, výrobní a vědeckotechnické informace a know-how získané od druhé Smluvní strany. Využívání výsledků ekonomické, výrobní a vědeckotechnické spolupráce se bude uskutečňovat po vzájemné dohodě Smluvních stran.

ČLÁNEK 4

Vzájemné výměny vědeckých pracovníků, odborníků a stážistů, studijní pobyty a návštěvy se budou uskutečňovat za podmínek dohodnutých oběma Smluvními stranami nebo partnery spolupráce.

ČLÁNEK 5

Organizační jednotka České republiky je úsek lesního hospodářství Ministerstva zemědělství. Organizační jednotka Čínské lidové republiky je Odbor mezinárodní spolupráce Státního lesnického úřadu. Organizační jednotky budou pořádat pracovní setkání, když bude třeba diskutovat společný plán spolupráce a koordinovat jeho implementaci.

ČLÁNEK 6

6.1 Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

6.2 Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran však může tuto dohodu písemně vypovědět s 6 (šesti) měsíční výpovědní lhůtou. O této skutečnosti budou Smluvní strany neprodleně písemně informovat partnery spolupráce.

ČLÁNEK 7

Touto dohodou nejsou dotčena práva a závazky vyplývající pro Smluvní strany z jejich případné účasti v jiných mezistátních dohodách a mezinárodních organizacích.

Dáno v Praze dne 8. prosince 2005 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu této dohody, je rozhodující anglický text.


Za Ministerstvo zemědělství České republiky
Ing. Jan MLÁDEK v.r.
ministr zemědělství

Za Státní lesnický úřad Čínské lidové republiky
ZHANG Yesui v.r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru