Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky

Datum vyhlášení 07.04.2006
Uzavření smlouvy 08.12.2005
Platnost od 08.12.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. prosince 2005 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 8. prosince 2005.

České znění Dohody a anglické znění, které je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O SPOLUPRÁCI V ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

MEZI MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

PREAMBULE

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

a

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY,

dále uváděny jako „Smluvní strany“,

přejíce si vytvořit podmínky výhodné pro rozvoj vzájemně prospěšné spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu na základě zásad rovnosti

a vzájemného respektování,

SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ :

ČLÁNEK 1

Smluvní strany se zavazují v rozsahu svých pravomocí a v souladu s platnými právními předpisy svých států napomáhat rozvoji spolupráce v ekonomické, výrobní a vědeckotechnické oblasti a podporovat navazování přímých vztahů mezi podnikatelskými subjekty.

ČLÁNEK 2

Smluvní strany budou spolupracovat v následujících oblastech:

2.1 Podpora programů vědeckotechnické spolupráce mezi zainteresovanými výzkumnými ústavy a dalšími organizacemi;

2.2 Výměna zkušeností a informací o řízení vědeckovýzkumné základny v oblasti zemědělství;

2.3 Rozvoj poradenských služeb pro zemědělství a potravinářský průmysl;

2.4 Podpora přímých kontaktů organizací veterinárních a fytosanitárních služeb;

2.5 Podpora spolupráce v oblasti genetiky hospodářských zvířat;

2.6 Výměna zkušeností v oblasti stájových technologií;

2.7 Výměna informací o pěstitelských systémech, včetně nabídky služeb expertů pro požadovanou oblast rostlinné výroby a nabídky potřebné technologie na zpracování;

2.8 Podpora vzájemné spolupráce mezi šlechtitelskými pracovišti;

2.9 Výměna vědců, odborníků a stážistů.

Dohoduje možno rozšířit o další formy spolupráce po písemné dohodě obou Smluvních stran.

ČLÁNEK 3

Smluvní strany se zavazují nezveřejňovat ekonomické, výrobní a vědeckotechnické informace, získané od druhé Smluvní strany. Využívání výsledků ekonomické, výrobní a vědeckotechnické spolupráce se bude uskutečňovat po vzájemné dohodě smluvních stran.

ČLÁNEK 4

Vzájemné výměny vědeckých pracovníků, odborníků a stážistů a studijní návštěvy se budou uskutečňovat za podmínek dohodnutých oběma Smluvními stranami nebo jednajícími partnery.

ČLÁNEK 5

5.1 Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

5.2 Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran, která má v úmyslu od dohody odstoupit, tak musí učinit písemně s výpovědní lhůtou v délce 3 (tří) měsíců.

ČLÁNEK 6

Touto dohodou nejsou dotčena práva a závazky vyplývající pro Smluvní strany z jejich případné účasti v jiných mezistátních dohodách a mezinárodních organizacích.


Dáno v Praze dne 8. prosince 2005 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu této dohody, je rozhodující anglický text.

ZA MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. Jan MLÁDEK v.r.
ministr zemědělství

ZA MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY
ZHANG Yesui v.r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru