Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau/Žitava ve Spolkové republice Německo

Datum vyhlášení 07.04.2006
Uzavření smlouvy 05.04.2004
Platnost od 17.08.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. dubna 2004 byla v Žitavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau/Žitava ve Spolkové republice Německo.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva byla prozatímně prováděna v souladu se svým článkem 9 odst. 2 od 5. dubna 2004. V platnost vstoupila na základě svého článku 8 dne 17. srpna 2005.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo

o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau/Žitava ve Spolkové republice Německo

Česká republika, Polská republika a Spolková republika Německo,

dále jen „smluvní strany“,

vedeny přáním trvale usnadnit silniční provoz mezi státy a mezinárodní provoz přes svá výsostná území a trvale zlepšit bezpečnost a plynulost tohoto provozu,

se dohodly takto:

Článek 1

Předmět a cíl Smlouvy

(1) Silnice 1/35 na výsostném území České republiky a spolková silnice 178 na výsostném území Spolkové republiky Německo budou mezi obcemi Hrádek nad Nisou a Kopaczów na česko-polských státních hranicích a mezi obcemi Sieniawka a Zittau/Žitava na polsko-německých státních hranicích propojeny silnicí přes výsostné území Polské republiky napojenou na polskou silniční síť.

(2) K tomuto účelu budou realizovány tyto záměry:

1. výstavba silnice na výsostném území Polské republiky třídy G (jízdní pruhy 2 × 3,5 m a zpevněné krajnice 2 × 2,0 m) pro vozidla s osovým tlakem do 115 kN, dále jen „nová silnice“, a výstavba a rekonstrukce nezbytných napojení na síť polských státních silnic,

2. výstavba hraničního mostu přes Lužickou Nisu na polsko-německých státních hranicích, který propojí spolkovou silnici 178 s novou silnicí,

3. výstavba potřebných hraničních odbavovacích zařízení na výsostném území České republiky v prostoru Hrádku nad Nisou a na výsostném území Spolkové republiky Německo v prostoru Zittau/Žitava, která bude zvlášť upravena podle platných dohod.

(3) Smluvní strany vyvinou úsilí, aby záměry uvedené v odstavci 2 byly dokončeny do konce roku 2007.

Článek 2

Vedení trasy, provedení a přejímka nové silnice

(1) Polská smluvní strana připraví a postaví na výsostném území Polské republiky novou silnici podle práva platného v Polské republice.

(2) Propojení silnic na česko-polských státních hranicích se bude nacházet západně od Kopaczówa, na polsko-německých státních hranicích severně od Sieniawky/Zittau/Žitava. Přesná trasa nové silnice na výsostném území Polské republiky bude stanovena polskou smluvní stranou.

(3) Přesné vyznačení průběhu trasy nové silnice v oblasti bezprostředně přiléhající k česko-polským a polsko-německým státním hranicím bude provedeno na základě vzájemně koordinovaných projektových podkladů, v nichž budou stanoveny také směrové a výškové parametry v místech napojení jakož i hraniční znaky.

(4) Polská smluvní strana provede na svém výsostném území v prostoru nové silnice inženýrsko-geologické průzkumy, geodetická zaměření a archeologické vykopávky s cílem ochrany archeologických památek. Tyto práce budou financovány z prostředků poskytnutých německou smluvní stranou na realizaci stavby nové silnice.

(5) Po dokončení stavebních prací bude provedena přejímka nové silnice podle práva platného v Polské republice za účasti české a německé smluvní strany.

(6) Ustanovení tohoto článku budou realizována za českou smluvní stranu Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, za polskou smluvní stranu samosprávným úřadem Dolnoslezského vojvodství a za německou smluvní stranu Ministerstvem hospodářství a práce spolkové země Sasko.

Článek 3

Hraniční most a hraniční přechody

(1) Hraniční most přes Lužickou Nisu na polsko-německých státních hranicích bude vybudován a udržován polskou smluvní stranou na základě „Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o výstavbě a údržbě hraničních mostů na veřejných silnicích kromě sítě státních silnic v Polské republice a na veřejných silnicích kromě sítě spolkových dálkových silnic ve Spolkové republice Německo“ ze dne 21. listopadu 2000 a po nezbytných výměnách not.

(2) Zřízení potřebných hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Hrádku nad Nisou českou smluvní stranou bude zvlášť upraveno českou a polskou smluvní stranou na základě „Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody“ ze dne 22. listopadu 1996 a „Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování“ ze dne 25. května 1999.

(3) Zřízení potřebných hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Zittau/Žitava německou smluvní stranou bude polskou a německou smluvní stranou zvlášť upraveno na základě „Smlouvy mezi vládou Polské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech a druzích přes-hraničního provozu“ ze dne 6. listopadu 1992 a „Smlouvy mezi Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o usnadnění pohraničního odbavování“ ze dne 29. července 1992.

(4) Výstavbou nové silnice nedojde k žádným změnám průběhu státních hranic.

Článek 4

Náklady

(1) Česká republika zaplatí Polské republice finanční prostředky formou paušálu ve výši brutto 2,5 milionu EUR (slovy: dva a půl milionu euro), Spolková republika Německo zaplatí Polské republice finanční prostředky formou paušálu ve výši brutto 13 milionů EUR (slovy: třináct milionů euro) k úhradě celkových nákladů na výstavbu nové silnice, polského podílu na nákladech na hraniční most přes Lužickou Nisu a na výstavbu a rekonstrukci potřebných napojení na polskou síť státních silnic.

(2) Náklady na výstavbu a údržbu hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Hrádku nad Nisou ponese česká smluvní strana.

(3) Náklady na výstavbu a údržbu hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Zittau/Žitava a náklady na výstavbu části hraničního mostu přes Lužickou Nisu, která se nachází na výsostném území Spolkové republiky Německo, ponese německá smluvní strana.

Článek 5

Platby

Finanční prostředky uvedené v článku 4 odstavec 1 budou zaplaceny ze státního rozpočtu České republiky, zastoupené Ministerstvem dopravy České republiky, a ze státního rozpočtu Spolkové republiky Německo, zastoupené Spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a bydlení, převedením na účet označený maršálkem Dolnoslezského vojvodství v euro takto:

1. Paušál České republiky je splatný k 31. lednu 2006.

2. Paušál Spolkové republiky Německo bude splatný ve čtyřech splátkách. První splátka v roce 2004 činí 5 milionů EUR, druhá splátka v roce 2005 činí 4 miliony EUR, třetí splátka v roce 2006 činí 2 miliony EUR a čtvrtá splátka v roce 2007 činí 2 miliony EUR, z toho 1 milion EUR bude zaplacen k 31. lednu 2007 a 1 milion EUR bude zaplacen jeden měsíc po zprovoznění nové silnice a hraničního mostu. Pokud budou nová silnice a hraniční most dokončeny již v roce 2006, bude čtvrtá splátka vyplacena v roce 2006 jeden měsíc po zprovoznění nové silnice a hraničního mostu. První splátka bude splatná jeden měsíc od podpisu Smlouvy. Další dvě následující budou splatné k 31. lednu příslušného roku.

Článek 6

Smíšená komise

(1) Smluvní strany ustanoví Smíšenou komisi ke koordinaci realizace záměrů, které jsou předmětem této Smlouvy. Smíšená komise se skládá z české, polské a německé delegace. Každá delegace se skládá z vedoucího delegace, tří stálých členů a z expertů, vyslaných na jednotlivá zasedání každou smluvní stranou. Vedoucím delegace bude zástupce ministerstva příslušného pro dopravu. Smluvní strany si vzájemně sdělí jména vedoucího své delegace a tří stálých členů. Každý vedoucí delegace může požádat vedoucí ostatních delegací o svolání zasedání Smíšené komise pod svým předsednictvím. Takové zasedání se uskuteční do jednoho měsíce po obdržení žádosti.

(2) Úkolem Smíšené komise je zajišťovat dodržování ustanovení této Smlouvy a vyjasňování případných rozdílných názorů ve věci jejího provádění.

(3) Delegace ve Smíšené komisi jsou povinny si vzájemně poskytovat pomoc při přípravě podkladů, které považují za potřebné k přípravě rozhodnutí Smíšené komise.

(4) Smíšená komise přijímá svá rozhodnutí ve vzájemné shodě vedoucích delegací.

Článek 7

Rozdílné názory

Rozdílnosti názorů týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy, které nemohly být vyřešeny Smíšenou komisí, budou řešeny smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato Smlouva podléhá schválení podle platného práva každé ze smluvních stran. To bude potvrzeno výměnou not. Smlouva vstoupí v platnost dnem doručení poslední noty potvrzující toto schválení.

Článek 9

Doba platnosti, změny a registrace Smlouvy

(1) Smlouva platí pro dobu provádění z ní vyplývajících závazků. Může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.

(2) Aby mohlo být silniční spojení podle článku 1 zprovozněno co nejdříve, budou ustanovení této Smlouvy prováděna ode dne jejího podpisu, pokud je to v souladu s vnitrostátním právem každé ze smluvních stran.

(3) Registrace této Smlouvy v sekretariátu Organizace spojených národů podle článku 102 Charty Organizace spojených národů bude iniciována neprodleně po jejím vstupu v platnost německou smluvní stranou. Ostatní smluvní strany budou o provedené registraci zpraveny uvedením registračního čísla Organizace spojených národů, jakmile toto číslo bude potvrzeno sekretariátem Organizace spojených národů.


Dáno v Žitavě dne 5. dubna 2004 ve třech původních vyhotoveních, každé v českém, polském a německém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ing. Milan Šimonovský v. r.
ministr dopravy

Za Polskou republiku:
Marek Pol v. r.
místopředseda vlády a ministr infrastruktury

Za Spolkovou republiku Německo:
Matthias Höpfner v. r.
zástupce vedoucího oddělení pro hospodářství a udržitelný rozvoj Zahraničního úřadu

Dr. Manfred Stolpe v. r.
spolkový ministr dopravy, stavebnictví a bydlení

Přesunout nahoru