Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 25/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě a Ujednání mezi Správou civilního letectví Ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Datum vyhlášení 20.02.2006
Uzavření smlouvy 28.02.1956
Platnost od 02.11.1956
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. února 1956 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě a dne 29. června 1963 bylo v Bělehradě podepsáno Ujednání mezi Správou civilního letectví Ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie, které nahradilo přílohu Dohody.

Dohoda byla v souladu s prvním odstavcem svého článku 15 prováděna ode dne podpisu a v platnost vstoupila na základě téhož článku a odstavce dne 2. listopadu 1956.

Ujednání vstoupilo v platnost v souladu s druhým odstavcem svého oddílu V dne 29. června 1963.

Česká republika a Svazová republika Jugoslávie (nyní Srbsko a Černá Hora) si potvrdily sukcesi do Dohody a Ujednání výměnou not ze dne 2. července 2002 a 6. srpna 2002.

Česká republika a Makedonie si potvrdily sukcesi do Dohody a Ujednání Protokolem mezi vládou České republiky a makedonskou vládou o sukcesi do smluv, podepsaným ve Skopje dne 6. prosince 1999.

Bosna a Hercegovina notou č. 943/95 z 8. února 1995 sdělila České republice, že se cítí být vázána smlouvami uzavřenými mezi státními útvary předcházejícími Republiku Bosnu a Hercegovinu a Českou republiku, než se obě smluvní strany dohodnou jinak. Souhlasná nota České republiky č. 85.870/95-MPO byla Republice Bosna a Hercegovina zaslána dne 25. dubna 1995.

Česká znění Dohody a Ujednání se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A FEDERATIVNÍ LIDOVOU REPUBLIKOU JUGOSLÁVIÍ

O LETECKÉ DOPRAVĚ

Vláda Československé republiky a vláda Federativní lidové republiky Jugoslávie, dále nazývané „smluvní strany“,

rozhodnuvše, aby mezi jejich zeměmi byla zřízena pravidelná letecká doprava, což přispěje rovněž k jejich spolupráci v oboru mezinárodní letecké dopravy,

ustanovily své zástupce, kteří, jsouce k tomu řádně zmocněni, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek 1

Smluvní strany poskytují jedna druhé na zásadě úplné vzájemnosti práva vytčená v připojené Příloze za účelem zřízení pravidelné letecké dopravy uvedené ve zmíněné Příloze. Tato doprava může být zřízena ihned nebo později podle toho, jak se rozhodne strana, které se tato práva poskytují.

Článek 2

a) Tato doprava může být zřízena, jakmile ustanovený podnik jedné smluvní strany obdrží od příslušného leteckého úřadu druhé smluvní strany potřebné oprávnění k provozu smluvní dopravy. Zmíněné úřady neprodleně vydají požadované oprávnění s přihlédnutím k písmenu b) tohoto článku.

b) Dříve, než se vydá oprávnění k provozu smluvní dopravy, může být ustanovený podnik vyzván, aby leteckému úřadu, příslušnému k výdeji oprávnění, prokázal, že vyhovuje požadavkům stanoveným v zákonech a nařízeních, jimiž se zpravidla řídí pravidelná mezinárodní letecká doprava.

Článek 3

Každá smluvní strana stanoví na svém území letové cesty k provádění smluvní dopravy, přičemž bude podle možnosti přihlížet k hospodárnosti provozu.

Článek 4

a) Zákony a nařízení, které na území jedné smluvní strany upravují vstup, pobyt a výstup letadel konajících mezinárodní leteckou dopravu nebo použití těchto letadel na zmíněném území a nad ním, budou platit také pro letadla ustanoveného podniku druhé smluvní strany.

b) Zákony a nařízení, které na území jedné smluvní strany upravují vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek, zavazadel, poštovních zásilek a zboží, jakož i předpisy, které se týkají devisové kontroly, přistěhovalectví, cestovních pasů, cla, zdravotnictví a veškerých jiných kontrolních formalit, budou na zmíněném území platit pro cestující, posádky, zavazadla, poštovní zásilky a zboží dopravované letadly ustanoveného podniku druhé smluvní strany.

Článek 5

Letadla ustanovených podniků smluvních stran, určená k provádění smluvní dopravy, musí být opatřena stanovenými značkami poznávacími a rejstříkovými, osvědčením o zápisu do rejstříku, osvědčením o způsobilosti k létání a jinými doklady, stanovenými každou smluvní stranou, jakož i povolením pro rádiovou stanici, která je na palubě letadla. Členové posádky, kteří musí být příslušníky Československé republiky, popřípadě Federativní lidové republiky Jugoslávie, musí míti příslušné letecké průkazy. Veškeré zmíněné doklady, vydané nebo za platné prohlášené jednou smluvní stranou, budou uznány za platné na území druhé smluvní strany.

Článek 6

a) Výše státních poplatků, které se za užívání letišť a jiných technických zařízení ukládají ustanovenému podniku jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, bude stanovena domácími předpisy, platnými pro cizí letadla.

b) Při provozu letecké dopravy předvídané v Příloze se pro pohonné hmoty a mazací oleje, které se na území jedné smluvní strany naloží na letadlo ustanoveného podniku druhé smluvní strany, budou poskytovat tytéž výhody, které se, pokud jde o clo a jiné poplatky, poskytují na zmíněném území cizím letadlům.

c) Ustanovený podnik jedné smluvní strany bude moci bez jakýchkoli poplatků a beze cla dovážet na území druhé smluvní strany náhradní součásti, nářadí a jiné předměty a hmoty nezbytně nutné pro výkon letecké dopravy předvídané v Příloze, přičemž zmíněné věci mohou být nazpět vyvezeny, avšak nesmí být na tomto území zcizeny.
Dokud shora zmíněný materiál je na území druhé smluvní strany, bude pod dozorem celních úřadů.

d) Letadla, kterých při provozu smluvní dopravy užívá ustanovený podnik jedné smluvní strany, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součásti, obvyklá výstroj a zásoby, jež jsou v těchto letadlech, budou na území druhé smluvní strany prosty cla, kontrolních poplatků a jiných veřejných dávek, i když tyto věci budou v mezích nezbytných pro výkon zmíněné dopravy použity nebo spotřebovány v době, kdy jsou na zmíněném území, avšak za podmínky, že nebudou zcizeny.

Článek 7

a) Sazby budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž se bude přihlížet k hospodárnosti provozu, k obvyklému zisku a k význačným rysům smluvní dopravy tak, aby se vyloučila nežádoucí soutěž. Při stanovení těchto sazeb se bude rovněž přihlížet k zásadám, kterými se v tomto oboru řídí mezinárodní letecká doprava.

b) Ustanovený podnik jedné smluvní strany předloží leteckému úřadu druhé smluvní strany své letové řády ke schválení a sazby na vědomí alespoň měsíc před tím, než vstoupí v platnost. Toto ustanovení se týká rovněž veškerých případných změn dosavadních letových řádů a sazeb.

Článek 8

Placená doprava z jednoho do jiného místa téhož území (kabotáž) bude výlučně vyhrazena domácím leteckodopravním podnikům každé smluvní strany, nehledíc na původní místo nástupu a na místo konečného určení cestujících, zavazadel, poštovních zásilek a zboží.

Článek 9

a) Každá smluvní strana je povinna poskytovat na svém území pomoc v nebezpečí se ocitnuvším letadlům druhé smluvní strany, která se užívají k výkonu smluvní dopravy, a to v témže rozsahu jako svým vlastním letadlům konajícím podobnou mezinárodní dopravu. Tato povinnost platí rovněž pro pátrání po letadlech, jež se stanou nezvěstnými.

b) Dojde-li k nehodě letadla a nastane-li při tom smrt, popřípadě těžké zranění osob, nebo vážné poškození letadla, vyšetří smluvní strana, na jejímž území k nehodě došlo, příčiny a okolnosti této nehody. Smluvní straně, které patří letadlo, bude dovoleno vyslat pozorovatele, kteří se zúčastní vyšetřování. Smluvní strana, která nehodu vyšetřila, odevzdá druhé smluvní straně zprávu se závěry.

Článek 10

a) Považuje-li jedna smluvní strana za žádoucí změnit některá ustanovení této Dohody, může kdykoliv požádat diplomatickou cestou o projednání táto otázky mezi leteckými úřady smluvních stran. Toto jednání bude zahájeno v době co nejkratší. Dohodnou-li se zmíněné úřady o změnách, které je třeba provést, vstoupí tyto změny v platnost, jakmile každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně, že ratifikovala nebo schválila tyto změny v souhlase se svými ústavními předpisy.

b) Považuje-li letecký úřad jedné smluvní strany za žádoucí změnit nebo doplnit některé ustanovení Phlohy, může kdykoliv požádat o projednání této otázky s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Toto jednání bude zahájeno co nejdříve. Dohodnou-li se zmíněné úřady o navržených změnách a doplňcích, budou tyto změny, popřípadě doplňky, předmětem písemného ujednání, kterým se rovněž stanoví den nabytí účinnosti. Ujednání o přijatých změnách a doplňcích nesmí být v rozporu s ustanoveními této Dohody.

c) V duchu těsné spolupráce budou se letecké úřady smluvních stran občas radit za účelem výměny zkušeností nabytých v oboru letecké dopravy, jakož i proto, aby se zjistilo, zda se zásady stanovené v této Dohodě a v její Příloze uspokojivě provádějí.

Článek 11

Pro provádění této Dohody a její Přílohy budou mít následující výrazy tento význam:

- „území“ - územní oblasti a vody, zahrnujíc v to také vzdušný prostor, pod svrchovaností příslušného státu;

- „letecká doprava“ - pravidelná letecká doprava, která se koná letadly určenými pro veřejnou dopravu cestujících, zavazadel, poštovních zásilek a zboží;

- „mezinárodní letecká doprava“ - letecká doprava, která je vedena vzdušným prostorem nad územím dvou nebo několika států;

- „leteckodopravní podnik“ - leteckodopravní podnik provozující mezinárodní leteckou dopravu;

- „ustanovený podnik“ - leteckodopravní podnik ustanovený jednou smluvní stranou pro výkon smluvní dopravy;

- „letecký úřad“ -

pro Československou republiku:

Hlavní správa civilního letectví;

pro Federativní lidovou republiku Jugoslávii:

Úprava civilnog vazduhoplovstva.

Tyto úřady mohou být nahrazeny kterýmkoli jiným úřadem, který by byl později pověřen výkonem jejich dosavadních funkcí.

Článek 12

Letecké úřady smluvních stran se vynasnaží, aby případné nedorozumění o výkladu nebo o provádění této Dohody a její Přílohy řešily přímým jednáním.

Nebude-li toto jednání do 60 dnů úspěšně ukončeno, souhlasí smluvní strany s tím, aby nedorozumění bylo řešeno diplomatickou cestou.

Článek 13

Každá smluvní strana může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své přání vypovědět tuto Dohodu. Výpověď nabude účinnosti rok poté, kdy ji druhá smluvní strana obdrží.

Článek 14

Touto Dohodou se nahrazují veškeré dřívější dohody v oboru letecké dopravy uzavřené mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií.

Článek 15

Tato Dohoda se může provádět ode dne jejího podpisu a vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany výměnou nót, která se provede v Praze co nejdříve, navzájem oznámí, že ji ratifikovaly nebo schválily v souhlase se svými ústavními předpisy.

Čemuž na důkaz zástupci, řádně zmocnění svými vládami, podepsali tuto Dohodu, sepsanou ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a srbochorvatském jazyce, přičemž oboje znění je stejně platné, a připojili k ní své pečeti.


Sepsáno v Bělehradě dne 28. února 1956

Za vládu Československé republiky
Ing. V. Stejskal v. r.

Za vládu Federativní lidové republiky Jugoslávie
Batrič Jovanović v. r.


UJEDNÁNÍ

mezi Správou civilního letectví Ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Na základě ustanovení článku 10 odstavec b Dohody o letecké dopravě ze dne 28. února 1956, vyměněné korespondence a rozhovorů, provedených v Bělehradě ve dnech 27. až 29. června 1963 se Správa civilního letectví Ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazový sekretariát pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie dohodly takto:

Zrušit Přílohu k uvedené Dohodě z 28. února 1956 a nahradit ji novou Přílohou tohoto znění:

PŘÍLOHA

Oddíl I

Vláda Socialistické federativní republiky Jugoslávie ustanovuje pro výkon dohodnutých pravidelných leteckých služeb podnik:

JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT „JAT“.

Vláda Československé socialistické republiky ustanovuje pro výkon dohodnutých pravidelných leteckých služeb podnik:

Československé AEROLINIE „ČSA“.

Oddíl II

Podnik Jugoslovenski aerotransport „JAT“ je oprávněn provozovat dále uvedené pravidelné letecké linky:

A.

1. Místa v Jugoslávii - Vídeň - Praha nebo Bratislava, v obou směrech;

2. Místa v Jugoslávii - Vídeň - Praha nebo Bratislava - Varšava, v obou směrech;

3. Místa v Jugoslávii - Vídeň - Praha - Berlín - Kodaň - Oslo nebo Stockholm a místa dále v obou směrech.

B.

Při provozování uvedených linek zmíněný podnik může:

a) vykládat na československém území cestující, poštovní zásilky a zboží, naložené na jugoslávském území;

b) nakládat na československém území cestující, poštovní zásilky a zboží, určené pro jugoslávské území;

c) vykládat a nakládat na československém území cestující, poštovní zásilky a zboží vycházející z míst na území třetích států uvedených pod A. nebo určené do těchto míst, s výjimkou Berlína. Tato práva, pokud jde o Vídeň a Varšavu, budou předmětem zvláštního ujednání;

d) vynechávat jedno nebo více míst na území třetích států.

Oddíl III

Podnik Československé aerolinie „ČSA“ je oprávněn provozovat dále uvedené pravidelné letecké linky:

A.

1. Místa v Československu - Vídeň - Bělehrad nebo Záhřeb, v obou směrech;

2. Místa v Československu - Vídeň - Bělehrad nebo Záhřeb - Tirana, v obou směrech;

3. Místa v Československu - Bělehrad - Káhira nebo Bejrut - Dhahran - Bombaj - Kalkuta - Rangun - Phnom Penh - Džakarta, v obou směrech.

Při provozování uvedených linek zmíněný podnik může:

a) vykládat na jugoslávském území cestující, poštovní zásilky a zboží, naložené na československém území;

b) nakládat na jugoslávském území cestující, poštovní zásilky a zboží, určené pro československé území;

c) vykládat a nakládat na jugoslávském území cestující, poštovní zásilky a zboží vycházející z míst na území třetích států uvedených pod A. nebo určené do těchto míst, s výjimkou Káhiry a Bejrutu; tato práva, pokud jde o Vídeň a Tiranu, budou předmětem zvláštního ujednání;

d) vynechávat jedno nebo více míst na území třetích států.

Oddíl IV

Obchodní, administrativní a technické otázky, týkající se provozu dohodnutých leteckých linek, budou předmětem smlouvy mezi ustanovenými podniky.

Oddíl V

Pro zajištění stálého styku mezi podniky JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT „JAT“ a ČESKOSLOVENSKÉ AEROLINIE „ČSA“ se poskytuje těmto podnikům právo mít po jednom styčném delegátu v Praze, popřípadě v Bělehradě, kteří mohou mít potřebný administrativní a technický personál.

Delegáti musí být příslušníky smluvních stran.

Toto ujednání nabývá účinnosti dnem podpisu.


Bylo vyhotoveno ve dvou originálních exemplářích, a to jeden v srbochorvatském a jeden v českém jazyku, přičemž oboje znění mají stejnou platnost.

Podepsáno v Bělehradě dne 29. června 1963

Za Správu civilního letectví Ministerstva dopravy Československé socialistické republiky
Dr. Zbyněk Gertler v. r.

Za Svazový sekretariát pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie
Marko Iljadica v. r.

Přesunout nahoru