Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 20/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství

Datum vyhlášení 07.02.2006
Uzavření smlouvy 29.11.1996
Ratifikace Smlouvy 08.12.2004
Platnost od 25.12.2005
Platnost do 25.05.2011
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 1996 byl v Bruselu přijat Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 8. prosince 2004, byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Protokolu, dne 28. ledna 2005.

Při uložení listiny o přístupu České republiky k Protokolu bylo učiněno následující prohlášení podle článku 2 Protokolu:

„Česká republika prohlašuje, že přijímá pravomoc Soudního dvora Evropských společenství podle článku 2 odstavec 2 písmeno b) Protokolu vypracovaného na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkajícího se výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství.

Česká republika si vyhrazuje právo stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech, že pokud vyvstane otázka týkající se výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely ve věci projednávané před vnitrostátním soudem, proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek podle vnitrostátních právních předpisů, je tento soud povinen předložit věc Soudnímu dvoru Evropských společenství.“

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 4 dne 25. prosince 2005 a téhož dne vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

SE DOHODLY na těchto ustanoveních, která se připojují k Úmluvě:

Článek 1

Soudní dvůr Evropských společenství je podle podmínek stanovených v tomto protokolu příslušný pro vydávání rozhodnutí o předběžné otázce k výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely.

Článek 2

1. Každý členský stát může prohlášením učiněným v okamžiku podpisu tohoto protokolu nebo kdykoli poté přijmout pravomoc Soudního dvora Evropských společenství k vydávání rozhodnutí o předběžné otázce k výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely za podmínek vymezených v odst. 2 písm. a) nebo písm. b).

2. Každý členský stát, který učiní prohlášení podle odstavce 1, může určit, že:

a) každý soud tohoto státu, proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek podle vnitrostátních právních předpisů, může požádat Soudní dvůr Evropských společenství, aby vydal rozhodnutí o předběžné otázce, která vznikla při řešení případu před tímto soudem a která se týká výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely, pokud tento soud uváží, že rozhodnutí o této otázce je nezbytné pro vynesení rozsudku, anebo

b) každý soud tohoto státu může požádat Soudní dvůr Evropských společenství o vydání rozhodnutí o předběžné otázce, která vznikla při řešení případu u tohoto soudu a která se týká výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely, pokud tento soud uváží, že rozhodnutí o této otázce je nezbytné pro vynesení rozsudku.

Článek 3

1. Uplatní se Protokol o statutu Soudního dvora Evropských společenství a Jednací řád Soudního dvora.

2. V souladu se statutem Soudního dvora Evropských společenství je členský stát, ať učinil prohlášení podle článku 2 či nikoli, oprávněn předložit Soudnímu dvoru Evropských společenství podání nebo písemné poznámky ve věcech, které mu byly předloženy podle článku 1.

Článek 4

1. Tento protokol podléhá přijetí členskými státy v souladu s jejich příslušnými ústavními předpisy.

2. Členské státy oznámí depozitáři dokončení postupů požadovaných jejich příslušnými ústavními předpisy pro přijetí tohoto protokolu a každé prohlášení učiněné podle článku 2.

3. Tento protokol vstupuje v platnost devadesát dnů po oznámení uvedeném v odstavci 2 členským státem, který je jako člen Evropské unie ke dni přijetí aktu o vypracování tohoto protokolu Radou posledním státem, který splnil tuto formalitu. Nejdříve však vstoupí v platnost společně s Úmluvou o používání informační technologie pro celní účely.

Článek 5

1. Tento protokol je otevřen k přístupu kterémukoli státu, který se stane členským státem Evropské unie.

2. Nástroje o přístupu se uloží u depozitáře.

3. Znění protokolu v jazyce přistupujícího státu vypracované Radou Evropské unie je závazné.

4. Tento protokol vstupuje v platnost vůči státu, který k němu přistupuje, devadesát dnů po dni uložení jeho nástroje o přístupu nebo dnem vstupu tohoto protokolu v platnost, pokud po uplynutí zmíněné lhůty devadesáti dnů dosud nevstoupil v platnost.

Článek 6

Stát, který se stane členským státem Evropské unie a přistoupí k Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely v souladu s článkem 25 této úmluvy, musí přijmout ustanovení tohoto protokolu.

Článek 7

1. Kterýkoli členský stát, který je vysokou smluvní stranou, může navrhnout změny protokolu. Návrh na změnu je předán depozitáři, který jej sdělí Radě.

2. Změny přijímá Rada, která doporučí jejich přijetí členským státům v souladu s jejich příslušnými ústavními předpisy.

3. Takto přijaté změny vstoupí v platnost v souladu s článkem 4.

Článek 8

1. Depozitářem tohoto protokolu je generální tajemník Rady Evropské unie.

2. Depozitář zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství oznámení, nástroje nebo sdělení týkající se tohoto protokolu.


Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

V Bruselu dne dvacátého devátého listopadu tisíc devět set devadesát šest, v jediném prvopisu v anglickém, dánském, finském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.


PROHLÁŠENÍ

o současném přijetí Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely a Protokolu o výkladu této Úmluvy Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce

Zástupci vlád členských států Evropské unie, zasedajících v Radě,

v okamžiku podpisu aktu Rady o vypracování Protokolu o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce,

přejíce si zajistit co nejúčinnější a nejjednotnější výklad zmíněné úmluvy od jejího vstupu v platnost,

prohlašují, že jsou připraveni přijmout vhodná opatření, aby vnitrostátní postupy pro přijetí Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely a Protokolu o jejím výkladu byly dokončeny současně a co nejdříve.


Na důkaz toho podepsali níže podepsaní zplnomocněnci toto prohlášení.

V Bruselu dne dvacátého devátého listopadu tisíc devět set devadesát šest.


Prohlášení učiněné podle článku 2

Při podpisu tohoto protokolu prohlašují následující země, že přijaly příslušnost Soudního dvora Evropských společenství postupy podle článku 2:

Irsko a Portugalská republika postupy podle čl. 2 odst. 2 písni, a),

Spolková republika Německo, Řecká republika, Francouzská republika, Nizozemské království, Rakouská republika, Finská republika a Švédské království postupy podle čl. 2 odst. 2 písm. b).

PROHLÁŠENÍ

Spolková republika Německo, Řecká republika, Nizozemské království a Rakouská republika si vyhrazují právo stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech, že pokud vyvstane otázka týkající se výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely ve věci projednávané před vnitrostátním soudem, proti jehož rozhodnutí nelze podle vnitrostátních právních předpisů podat opravný prostředek, musí tento soud předložit věc Soudnímu dvoru Evropských společenství.

Dánské království a Španělské království učiní prohlášení v okamžiku přijetí.

Přesunout nahoru