Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 17/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory

Datum vyhlášení 31.01.2006
Uzavření smlouvy 20.07.2005
Platnost od 28.11.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. července 2005 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 28. listopadu 2005.

České znění Dohody a anglické znění, které je pro její výklad rozhodující, se vyhlašují současně.


DOHODA

o hospodářské spolupráci

mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory

Vláda České republiky a Rada ministrů Srbska a Černé Hory (dále jen „smluvní strany“),

uvědomujíce si potřebu posílení spolupráce mezi oběma zeměmi;

přejíce si další rozvoj mezinárodní spolupráce mezi oběma zeměmi, zaměřené na prohloubení a posílení vzájemné spolupráce založené na oboustranném zájmu v ekonomické, průmyslové, technické a technologické oblasti;

jsouce přesvědčeny, že tato Dohoda bude napomáhat k dobrým vztahům a vytvoří vhodné podmínky pro různé formy spolupráce mezi oběma zeměmi, především v hospodářské a průmyslové sféře;

s vědomím nutnosti existence odpovídající právní úpravy vzájemných vztahů v souladu s platnými právními předpisy v obou zemích,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany tímto potvrzují svůj zájem na rozvoji hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Srbskem a Černou Horou. S tímto cílem, bez újmy právním předpisům platným v každé z těchto zemí, budou vzájemně podporovat navazování intenzivnější a výhodné spolupráce mezi hospodářskými subjekty obou zemí.

Článek 2

S ohledem na současný stav hospodářských vztahů a na perspektivy dalšího rozvoje vzájemných vztahů v hospodářské a průmyslové oblasti, se smluvní strany dohodly, že příznivé podmínky pro dlouhodobou spolupráci jsou, mezi jinými, v následujících oblastech:

a) přírodní zdroje;

b) energie;

c) metalurgie včetně kovodělného průmyslu;

d) průmyslová zařízení a komponenty;

e) elektrický a elektrotechnický průmysl;

f) chemický a petrochemický průmysl;

g) spolupráce mezi malými a středně velkými podniky;

h) turistika;

i) jiné oblasti hospodářské a průmyslové spolupráce, které mohou být na základě této Dohody vzájemně dohodnuty.

Článek 3

1. Smluvní strany budou usilovat o zvýšení a zintenzivnění spolupráce odpovídajícími způsoby, jako je:

a) podpora a posilování spolupráce mezi příslušnými orgány obou zemí, jako jsou podnikatelské komory a další formy asociací regionálních a místních celků stejně jako návštěvy představitelů dalších hospodářských a technických delegací;

b) výměna informací o vývoji priorit a napomáhání účasti podnikatelů v rozvojových projektech;

c) napomáhání vytváření nových kontaktů a rozšiřování stávajících mezi podnikatelskými kruhy obou zemí;

d) podpora návštěv, setkání a jiných forem vzájemného působení mezi hospodářskými subjekty obou zemí;

e) podněcování malého a středního podnikání soukromého sektoru k větší účasti v bilaterálních hospodářských vztazích;

f) podpora spolupráce poskytováním konzultací, marketingových, poradenských a expertních služeb v oblastech oboustranného zájmu;

g) povzbuzení spolupráce institucí bankovního a finančního sektoru za účelem vytvoření bližších kontaktů a posílení jejich spolupráce;

h) povzbuzování investičních aktivit, joint ventures, zakládání zastoupení, podniků a provozních jednotek;

i) podpora regionální spolupráce s ohledem na otázky vzájemného zájmu;

j) výměna obchodních informací, podněcujících účast na veletrzích a výstavách, organizování hospodářských setkání, workshopů, symposií a konferencí;

k) podpora spolupráce v oblasti turistiky.

2. V rámci oblastí, specifikovaných v článku 2 této Dohody, budou smluvní strany rozvíjet vzájemné hospodářské vztahy a příslušné úřady obou smluvních stran se budou vzájemně informovat o následujícím:

a) příprava zákonodárství v oblasti jurisdikce obou zemí, především příprava opatření, týkajících se proexportní politiky;

b) opatření, týkající se ochrany spotřebitele;

c) technické požadavky na výrobky.

Článek 4

1. Za účelem naplnění cílů této Dohody se ustavuje Smíšený výbor, který se bude skládat ze zástupců příslušných orgánů obou zemí. Podle potřeby může Smíšený výbor rovněž zahrnovat zástupce příslušných organizací a institucí s cílem napomoci provádění této Dohody.

2. Řádná zasedání Smíšeného výboru se budou konat jednou ročně, střídavě v České republice a v Srbsku a Černé Hoře, pokud nebude vedoucími delegací dohodnuto jinak. Mimořádná zasedání se budou konat na území státu smluvní strany, která o ně požádá.

3. Smíšený výbor může vytvářet specializované pracovní skupiny k zabezpečení vybraných otázek oboustranného zájmu.

4. Předsedové Smíšeného výboru jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek ministra pro mezinárodní hospodářské vztahy Srbska a Černé Hory.

Článek 5

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem obdržení pozdější diplomatické noty potvrzující, že vnitrostátní právní proces příslušné smluvní strany pro vstup této Dohody v platnost byl ukončen.

2. Na žádost kterékoliv smluvní strany může být tato Dohoda v písemné formě a po vzájemném odsouhlasení změněna.

3. Kterákoliv smluvní strana může jednostranně ukončit platnost této Dohody písemným oznámením. Takové ukončení platnosti nabude účinku šest měsíců po datu obdržení příslušné diplomatické noty.

4. Ustanovení této Dohody nemohou být uplatňována nebo vykládána tak, aby narušovala nebo jinak ovlivňovala závazky, plynoucí České republice z jejího členství v Evropské unii.


Dáno v Praze dne 20. 7. 2005 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, srbském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu jednotlivých článků této Dohody bude rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Urban v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Radu ministrů Srbska a Černé Hory
Predrag Ivanović v. r.
ministr pro zahraniční ekonomické vztahy

Přesunout nahoru