Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 14/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království

Datum vyhlášení 31.01.2006
Uzavření smlouvy 14.06.1988
Platnost od 07.12.1988
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. června 1988 byla v Bangkoku podepsána Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království.

Dohoda vstoupila v platnost na základě prvního odstavce svého článku 22 dne 7. prosince 1988.

Česká republika a Thajské království si notami ze dne 24. dubna 1997 a ze dne 17. listopadu 1999 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA O LETECKÝCH SLUŽBÁCH

MEZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU THAJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Thajského království,

berouce v úvahu skutečnost, že Československá socialistická republika a Thajské království jsou stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a

vedeny přáním uzavřít Dohodu, doplňující výše uvedenou Úmluvu, za účelem zavedení leteckých služeb mezi svými příslušnými územími,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

1. Za účelem této Dohody, pokud z textu nevyplývá jinak

a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944 a zahrnuje jakoukoliv přílohu schválenou podle článku 90 Úmluvy a jakýkoliv dodatek Příloh nebo Úmluvy podle článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a dodatky jsou platné pro obě smluvní strany;

b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě Československé socialistické republiky Federální ministerstvo dopravy a v případě Thajského království ministra spojů nebo v obou případech jakoukoli osobu nebo orgán pověřené prováděním úkolů v současné době vykonávaných leteckými úřady;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který určila jedna smluvní strana v souladu s článkem 6 této Dohody pro provoz dohodnutých leteckých služeb;

d) výraz „tarif“ znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a nákladu, a podmínky, za kterých tyto ceny jsou používány, včetně provisí a dalších náhrad za zprostředkování nebo prodej přepravních dokumentů, ale s vyloučením poplatků a podmínek za přepravu pošty;

e) výrazy „území“, „letecká služba“, „mezinárodní letecká služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro neobchodní účely“ mají význam stanovený v článcích 2 a 96 Úmluvy;

2. Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody. Všechna odvolání k této Dohodě zahrnují Přílohu, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Článek 2

Udělení práv

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva uvedená v této Dohodě za účelem provozování leteckých služeb na tratích uvedených v přehledech Přílohy. Tylo služby a trati jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“.

2. Podle ustanovení této Dohody letecký podnik určený každou smluvní stranou bude při provozování mezinárodních leteckých služeb používat:

a) právo létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) právo přistávat na zmíněném území pro neobchodní účely;

c) právo nakládat a vykládat na zmíněném území, v bodech určených v Příloze této Dohody, cestující, zavazadla, zboží a poštu určené pro body nebo pocházející z bodů na území druhé smluví strany;

d) právo nakládat a vykládat na území třetích zemí, v bodech určených v Příloze této Dohody, cestující, zavazadla, zboží a poštu určené pro body nebo pocházející z bodů na území druhé smluvní strany, uvedené v Příloze této Dohody.

3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku nezmodrají určený letecký podnik jedné smluvní strany k nakládání cestujících, zavazadel, zboží a pošty na území druhé smluvní strany k dopravě do jiného místa na území této druhé smluvní strany za úplatu nebo nájemné.

4. Pokud kvůli ozbrojenému konfliktu, přírodním kalamitám, politickým nepokojům nebo rozvratnému vývoji určený letecký podnik jedné smluvní strany nemůže provozovat službu na své obvyklé trati, druhá smluvní strana se vynasnaží umožnit plynulý provoz této služby prostřednictvím úpravy těchto tratí.

Článek 3

Výkon práv

1. Určený letecký podnik každé smluvní strany bude mít řádné a stejné možnosti k provozování dohodnutých služeb při přepravách nakládaných na území jedné smluvní strany a vykládaných na území druhé smluvní strany nebo naopak a přepravy nakládané nebo vykládané na území druhé smluvní strany do míst a z míst na trati budou považovány za doplňkové. Při poskytování kapacity k provedení přepravy nakládané na území druhé smluvní strany a vykládané v místech na stanovených tratích nebo naopak určený letecký podnik každé smluvní strany bude brát v úvahu prvotní zájem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany tak, aby při této přepravě nedošlo k nevhodnému ovlivňování zájmu druhého leteckého podniku.

2. Dohodnuté služby poskytované určeným leteckým podnikem každé smluvní strany budou v úzkém vztahu k přepravním požadavkům veřejnosti na stanovených tratích a jejich přednostním cílem bude poskytnout kapacitu odpovídající požadavkům na přepravu cestujících, zboží a pošty nakládané nebo vykládané na území smluvní strany, která určila letecký podnik.

3. Oprávnění pro dopravu cestujících, zboží a pošty nakládaných na území druhé smluvní strany a vykládaných na stanovených tratích v místech ve třetích zemích nebo naopak bude uděleno v souladu s obecnou zásadou, podle níž kapacita bude ve vztahu:

a) k dopravním požadavkům na dopravu nakládanou nebo vykládanou na území smluvní strany, která určila letecký podnik;

b) k dopravním požadavkům oblasti, kterou letecký podnik prolétává po přihlédnutí k leteckým službám provozovaným leteckými podniky států v této oblasti, a

c) k požadavkům hospodárného průletového provozu leteckého podniku.

4. Kapacita, která má být poskytována na začátku, bude dohodnuta mezi oběma smluvními stranami před zahájením provozu dohodnutých služeb. Poté kapacita, která má být poskytována, bude projednána čas od času mezi leteckými úřady smluvních stran a jakákoli dohodnutá změna v poskytování kapacity bude potvrzena výměnou nót.

Článek 4

Použití zákonů a předpisů

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující vstup letadel provozujících mezinárodní létání na její území a výstup z něho, jakož i přelety těchto letadel přes její území jsou závazné pro letecký podnik určený druhou smluvní stranou.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující vstup na její území, pobyt v něm, tranzit a výstup z něho cestujících, členů leteckých posádek, zavazadel, zboží nebo pošty, jako jsou předpisy týkající se vstupu, výstupu, vystěhovalectví a přistěhovalectví, jakož i celní a zdravotní předpisy jsou závazné pro cestující, členy leteckých posádek, zavazadla, zboží nebo poštu přepravovanou letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, když se nacházejí na zmíněném území.

3. Při použití zákonů a předpisů uvedených v tomto článku žádná smluvní strana nesmí poskytnout přednost svému vlastnímu leteckému podniku vůči určenému leteckému podniku druhé smluvní strany.

Článek 5

Ochrana civilního letectví

1. Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nezbytnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilního letadla a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakékoli jiné hrozbě vůči bezpečnosti civilního letectví.

2. Smluvní strany budou jednat ve svých vzájemných vztazích v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví v tom rozsahu, v jakém se tato ustanovení o ochraně vztahují na smluvní strany; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, jejichž hlavní sídlo obchodní činnosti nebo trvalého pobytu je na jejich území, a provozovatelé letišť na jejich území jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

3. Každá smluvní strana souhlasí, že od provozovatelů letadla lze požadovat, aby dodržovali ustanovení uvedená v odstavci 2 výše požadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup nebo pobyt na území této druhé smluvní strany. Každá smluvní strana zajistí, aby přiměřená opatření byla účinně prováděna na jejím území k ochraně letadel a ke kontrole cestujících, posádky, příručních zavazadel, zavazadel, nákladu a zásob letadla před a během nástupu nebo nakládání. Každá smluví strana bude s účastenstvím posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na zvláštní bezpečnostní opatření, aby se čelilo jednotlivé určité hrozbě.

4. Dojde-li k incidentu nebo hrozbě incidentu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo k jiným nezákonným činům proti bezpečnosti tohoto letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo leteckých navigačních zařízení, smluvní strany pomohou jedna druhé usnadněním podání zpráv a jiných vhodných opatření za účelem rychlého a bezpečného ukončení takových incidentů nebo hrozeb.

Článek 6

Určení a provozní oprávnění

1. Každá smluvní strana bude mít právo určit jeden nebo více leteckých podniků za účelem provozu dohodnutých služeb. Takové určení bude provedeno na základě písemného oznámení mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Letecké úřady, které obdržely oznámení o určení, bez prodlení udělí nezbytná provozní oprávnění určenému leteckému podniku druhé smluvní strany podle ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku.

3. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tyto úřady obvykle uplatňují pro provoz mezinárodních leteckých služeb ve shodě s ustanoveními Úmluvy.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout přijetí určení leteckého podniku a odmítnout udělení provozního oprávnění zmíněného v odstavcích 1 a 2 tohoto článku nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv určených v článku 2 této Dohody v každém případě, kdy zmíněná smluvní strana není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům.

5. Po obdržení provozního oprávnění poskytnutého podle odstavce 2 tohoto článku určený letecký podnik může kdykoli provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že tarify stanovené v souladu s ustanoveními článku 14 této Dohody jsou platné.

Článek 7

Zrušení nebo pozastavení provozního oprávnění

1. Každá smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této Dohody určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo uložit pro výkon těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné:

a) v případě, že zmíněný letecký podnik nemůže prokázat, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola náleží smluvní straně určující letecký podnik nebo jejím státním příslušníkům, nebo

b) v případě, že se zmíněný letecký podnik nebude řídit nebo poruší zákony nebo předpisy smluvní strany, jež tato práva poskytuje, nebo

c) v případě, že zmíněný letecký podnik nebude provozovat dohodnuté služby v souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě.

2. Pokud okamžité zrušení, pozastavení nebo uložení podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku nebude nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů, toto právo bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek 8

Uznání osvědčení a průkazů

1. Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jako platné jednou ze smluvních stran budou uznány za platné druhou smluvní stranou v období jejich platnosti za předpokladu, že požadavky, podle kterých tato osvědčení nebo průkazy byly vydány nebo potvrzeny jako platné, se rovnají nebo překračují minimální normy, které mohou být stanoveny podle Úmluvy.

2. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat za platné pro účely letů nad svým vlastním územím diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jako platné jejím vlastním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo kterýmkoli jiným státem.

Článek 9

Osvobození od celních poplatků a daní

1. Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany, jakož i jejich obvyklé palubní vybavení, pohonné hmoty a mazací oleje i zásoby letadla včetně potravy, nápojů a tabáku přepravovaných na palubě takového letadla budou osvobozeny ode všech celních poplatků nebo daní při příjezdu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení, dodávky a zásoby zůstanou na palubě letadla až do té doby, kdy budou znovu vyvezeny.

2. Od stejných celních poplatků a daní budou také, s výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám, osvobozeny:

a) zásoby letadla převzaté na palubě na území jedné smluvní strany v rámci limitů stanovených příslušnými úřady zmíněné smluvní strany a zamýšlené pro použití na palubě letadla provádějícího mezinárodní leteckou službu určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany;

b) náhradní díly letadla a obvyklé palubní zařízení dovezené na území jedné smluvní strany pro údržbu nebo opravy letadla používaného k provozu mezinárodních služeb;

c) pohonné hmoty a mazací oleje dodané do letadla používaného k provozu mezinárodních služeb určeného leteckého podniku jedné smluvní strany, i když tyto dodávky mají být použity na části cesty provozované přes území smluvní strany, na kterém byly vzaty na palubu.

3. Obvyklé vybavení letadla, jakož i materiály a zásoby ponechané na palubě letadla provozovaného určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem těchto úřadů až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo podle celních předpisů.

Článek 10

Přímý tranzit

Cestující, zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území jedné smluvní strany a neopouštějící oblast letiště určenou pro takový účel budou podrobeni nanejvýše velmi zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od poplatků a daní, včetně celních poplatků.

Článek 11

Uživatelské poplatky

1. Každá smluvní strana se vynasnaží zajistit, aby uživatelské poplatky ukládané nebo dovolené k ukládání jejími příslušnými úřady určenému leteckému podniku druhé smluvní strany byly správné a přiměřené. Budou založeny na zdravých ekonomických zásadách.

2. Tyto poplatky nebudou vyšší než poplatky stanovené za použití letišť a jiných zařízení jiným zahraničním nebo národním letadlem zapojeným v podobných mezinárodních službách.

Článek 12

Obchodní činnost

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany může podle zákonů a předpisů druhé smluvní strany, vztahujících se na vstup, pobyt a zaměstnání, přivézt a ponechat na území druhé smluvní strany řídící, prodejní, technický a provozní a jiný odborný personál potřebný pro provoz dohodnutých služeb.

2. Určený letecký podnik jedné smluvní strany může na recipročním základě zřídit a udržovat zastoupení na území druhé smluvní strany. Příslušné úřady každé smluvní strany podniknou všechny nezbytné kroky pro to, aby zastoupení leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou mohlo vykonávat svou činnost řádným způsobem.

Článek 13

Výměna a převod příjmů

1. Každá smluvní strana poskytuje určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo volného převodu přebytků příjmů nad výdaji dosaženými tímto leteckým podnikem na území první smluvní strany v souvislosti s přepravou cestujících, zavazadel, nákladu a pošty podle devizových a valutových předpisů platných na území této smluvní strany v jakékoli volně směnitelné měně v oficiálně směnitelném kursu.

2. Smluvní strana usnadní převody těchto fondů do druhé země; tyto převody budou provedeny bez prodlení.

Článek 14

Tarify

1. Tarify používané každým určeným leteckým podnikem v souvislosti s jakoukoli dopravou na území a z území druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši s ohledem na všechny důležité faktory včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku, provizí agentů, povahy každé služby a tarifů jiných leteckých podniků.

2. Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou dle možnosti stanoveny vzájemnou dohodou určených leteckých podniků obou smluvních stran, a pokud je to nutné, budou vzaty v úvahu tarify používané jinými leteckými podniky provozujícími dopravu po celé nebo části stejné trati. Taková dohoda se bude řídit, kde je to možné, rozhodnutími, jež jsou použitelná podle procedury tarifní konference mezinárodního orgánu, který formuluje návrhy v této záležitosti.

3. Tarify takto dohodnuté budou podléhat schválení leteckých úřadů smluvních stran alespoň šedesát dnů před navrhovaným datem jejich zavedení. Ve zvláštních případech tento časový limit může být zkrácen podle dohody zmíněných úřadů. Po obdržení tarifů ke schválení letecké úřady tyto tarify neprodleně zváží a sdělí přesně výsledky tohoto posouzení. Letecké úřady mohou oznámit druhým leteckým úřadům prodloužení navrhovaného data zavedení tarifů. Žádný tarif nevstoupí v platnost, pokud s ním letecké úřady jedné smluvní strany nesouhlasí.

4. Jestliže letecké podniky nemohou dohodnout nebo jestliže tarify nejsou schváleny leteckými úřady jedné smluvní strany, letecké úřady obou smluvních stran se vynasnaží stanovit tarify vzájemnou dohodou. Pokud není stanoveno jinak, tato jednání začnou do třiceti dnů od data, kdy bylo zjištěno, že určené letecké podniky nemohou dohodnout tarify nebo že letecký úřad jedné smluvní strany oznámil leteckému úřadu druhé smluvní strany svůj nesouhlas s tarify.

5. Nebude-li dosaženo dohody, spor bude řešen v souladu s ustanoveními článku 19 dále.

6. Tarify stanovené podle ustanovení tohoto článku zůstanou v platnosti do té doby, než budou stanoveny nové tarify podle ustanovení tohoto článku.

7. Letecké úřady každé smluvní strany se vynasnaží zajistit, aby se určené letecké podniky řídily dohodnutými tarify předloženými leteckým úřadům smluvních stran, jakož i příslušnými zákony a předpisy.

Článek 15

Předkládání letových řádů

Letové řády a příslušné informace budou předloženy určenými leteckými podniky ke schválení leteckým úřadům ne déle než 60 dnů před zavedením dohodnuté služby nebo jakékoli její úpravy. Do třiceti dnů po obdržení žádosti od leteckých úřadů určený letecký podnik jedné smluvní strany poskytne leteckým úřadům druhé smluvní strany informace týkající se povahy služby, typů letadel včetně kapacity poskytované na každé z určených tratí a jakékoli další informace, které mohou být požadovány za účelem přesvědčit letecké úřady druhé smluvní strany, že požadavky této Dohody jsou náležitě dodržovány.

Článek 16

Ustanovení o statistice

Letecké úřady obou smluvních stran si vzájemně poskytnou na požádání periodické statistické údaje nebo jiné podobné informace týkající se přepravy prováděné na dohodnutých službách.

Článek 17

Konzultace

1. Letecké úřady obou smluvních stran budou v pravidelném a častém spojení, které může být ve formě jednání nebo korespondence k zajištění úzké spolupráce ve všech záležitostech ovlivňujících plnění této Dohody.

2. Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému týkajícímu se této Dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti dnů od data, kdy druhá smluvní strana obdrží žádost, pokud není smluvními stranami stanoveno jinak.

Článek 18

Změny

1. Jestliže jedna ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této Dohody, tato změna, pokud je dohodnuta mezi smluvními stranami, vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

2. Změny v Příloze této Dohody mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prováděny prozatímně od data jimi dohodnutého a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

3. Jestliže obecná mnohostranná úmluva o pravidelných mezinárodních leteckých službách vstoupí v platnost pro obě smluvní strany, tato Dohoda bude upravena tak, aby odpovídala ustanovením této Úmluvy.

Článek 19

Urovnání sporů

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže mezi leteckými úřady nebude dosaženo dohody, bude spor urovnán diplomatickou cestou.

Článek 20

Ukončení

1. Každá smluvní strana může kdykoli oznámit písemně druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit tuto Dohodu. Toto oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

2. Dohoda skončí svou platnost na konci období letového řádu, během kterého uplyne dvanáct měsíců ode dne přijetí výpovědi, pokud výpověď nebude odvolána vzájemnou dohodou před uplynutím tohoto období.

3. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct dnů poté, kdy Mezinárodní organizace pro civilní letectví obdrží toto sdělení.

Článek 21

Registrace u Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Tato Dohoda bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 22

Vstup a platnost

Tato Dohoda bude schválena každou smluvní stranou v souladu s jejími zákony a předpisy a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót potvrzujících toto schválení.


Na DŮKAZ TOHO zmocněnci obou smluvních stran podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Bangkoku dne 14. června 1988 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž oba texty jsou stejně autentické.

Za vládu Československé socialistické republiky
Ing. Jiří Nulíček v. r.
náměstek ministra dopravy a spojů

Za vládu Thajského království
Banharn Silpa v. r.
ministr dopravy a spojů


Příloha

Seznam linek

Oddíl I

Stanovené linky pro určený letecký podnik(y) Thajského království:

místa v Thajsku - dvě mezilehlá místa - místa v České republice - tři místa za, v obou směrech

Oddíl II

Stanovené linky pro určený letecký podnik(y) České republiky:

místa v České republice - dvě mezilehlá místa - místa v Thajsku - tři místa za, v obou směrech.

Poznámka:

Místa na stanovených linkách mohou být podle určeného leteckého podniku(ů) vypuštěna na některých nebo všech letech, za podmínky, že dohodnuté služby na lince začínají v místě na území smluvní strany, která určila letecký podnik(y).

3. Kapacita a frekvence

V souladu se článkem 3 odstavcem 4 Dohody bude určeným leteckým podnikům obou smluvních stran dovolen provoz následovně:

3.1 V osobní letecké dopravě do sedmi (7) týdenních služeb jakýmkoli typem letadla na jejich příslušných stanovených linkách.

3.2 V nákladní letecké dopravě do čtyř (4) týdenních výhradně nákladních služeb jakýmkoli typem letadla na jejich příslušných stanovených linkách.

Přesunout nahoru