Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 12/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československem a Irskem o leteckých službách mezi jejich územími

Datum vyhlášení 25.01.2006
Uzavření smlouvy 29.01.1947
Platnost od 11.08.1947
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. ledna 1947 byla v Dublinu podepsána Dohoda mezi Československem a Irskem o leteckých službách mezi jejich územími.

S Dohodou vyslovila souhlas vláda republiky Československé a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

V souladu s článkem 12 byla Dohoda účinná ode dne 29. ledna 1947 a v platnost vstoupila dne 11. srpna 1947.

Česká republika a Irsko si výměnou not ze dne 26. května 1995 a ze dne 7. února 1996 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI ČESKOSLOVENSKEM A IRSKEM

O LETECKÝCH SLUŽBÁCH MEZI JEJICH ÚZEMÍMI

Vláda republiky Československé a vláda Irska, přejíce si uzavříti co možná nejdříve Dohodu o zřízení přímých leteckých spojů mezi jejich územími, jmenovaly proto zástupce, kteří jsouce k tomu řádně zmocněni, dohodli se takto:

Článek 1

Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně práva uvedená v Příloze této Dohody, potřebná ke zřízení leteckých služeb vytčených ve zmíněné Příloze. Tyto letecké služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle toho, jak se rozhodne smluvní strana, které se tato práva udělují.

Článek 2

1. Každá z vytčených leteckých služeb může být uvedena do provozu, jakmile smluvní strana, které byla práva udělena, určí letecký dopravní podnik pro vytčenou leteckou linii nebo vytčené letecké linie, a smluvní strana, která práva uděluje, bude povinna, s výhradou odst. 2 tohoto článku a článku 6, bezodkladně uděliti dotčenému leteckému dopravnímu podniku příslušné provozní povolení.

2. Určený letecký dopravní podnik může býti vyzván, aby příslušným leteckým úřadům smluvní strany, která práva uděluje, prokázal, že vyhovuje podmínkám, které tyto úřady podle zákonů a nařízení obvykle ukládají provozu obchodních leteckých dopravních podniků.

Článek 3

1. Poplatky, které by některá ze smluvních stran ukládala nebo dovolila, aby byly ukládány určenému leteckému dopravnímu podniku druhé smluvní strany za užití letišť a jiných leteckých zařízení, nesmějí býti vyšší než poplatky, které by za užití těchto letišť a leteckých zařízení platila její domácí letadla, konající podobné mezinárodní letecké služby.

2. S pohonnými hmotami, mazacími oleji a náhradními součástkami, které na území jedné smluvní strany přiveze nebo vezme na palubu letadla druhá smluvní strana nebo jí určený letecký dopravní podnik, nebo jejich zástupce, a které jsou určeny jedině pro potřebu letadel zmíněného leteckého dopravního podniku, bude se zacházeti neméně výhodně než s domácími leteckými dopravními podniky nebo s leteckým dopravním podnikem státu požívajícího nejvyšších výhod, pokud jde o clo, kontrolní dávky nebo jiné poplatky, ukládané první smluvní stranou.

3. Letadla užívaná při dohodnutých leteckých službách, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, obvyklá výstroj a letadlové zásoby, které zůstávají na palubě letadel určeného leteckého dopravního podniku jedné smluvní strany, budou na území druhé smluvní strany prosty cla, kontrolních dávek nebo podobných daní a poplatků, i kdyby těchto zásob užila tato letadla za letů na tomto území.

Článek 4

Osvědčení o způsobilosti k letu, diplomy a letecké legitimace vydané nebo za platné prohlášené jednou smluvní stranou a dosud platné, budou druhou smluvní stranou uznány za platné pro provoz leteckých linií a služeb vytčených v Příloze.

Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo neuznati pro létání nad svým vlastním územím diplomy a letecké legitimace vydané jiným státem jejím vlastním státním příslušníkům.

Článek 5

1. Zákony a nařízení jedné smluvní strany, které se vztahují na vstup do jejího území nebo na výstup z něho, letadel užívaných k mezinárodnímu létání, nebo které se vztahují na provoz a létání těchto letadel, pokud jsou na jejím území, platí pro letadla určeného podniku druhé smluvní strany.

2. Zákony a nařízení jedné smluvní strany, které upravují vstup na její uzemí, nebo výstup z něho, leteckých cestujících, posádek nebo zboží (zejména nařízení, která upravují vstup, výstup, přistěhovalectví, cestovní pasy, cla a karanténu), vztahují se na cestující, posádky nebo zboží letadel určeného leteckého dopravního podniku druhé smluvní strany, pokud jsou na území první smluvní strany.

Článek 6

Každá smluvní strana si vyhrazuje právo kdykoliv odepříti nebo odvolati provozní povolení, nemá-li prokázáno, že podstatná část vlastnictví a skutečná správa určeného leteckého dopravního podniku druhé smluvní strany náleží státním příslušníkům druhé smluvní strany, jakož i tehdy, nedbá-li určený letecký dopravní podnik jejích zákonů a nařízení, zmíněných v článku 5, nebo jinak neplní podmínek, za kterých jsou tato práva udělena v souhlase s touto Dohodou.

Článek 7

Tato Dohoda bude uložena u Zatímní mezinárodní organizace civilního letectví, zřízené Zatímní dohodou o mezinárodním civilním letectví, sepsanou na chicagské konferenci v prosinci 1944.

Článek 8

Pokládá-li některá ze smluvních stran za žádoucí změniti kterékoli ustanovení Přílohy této Dohody nebo jejích Tabulek, mohou příslušné letecké úřady obou smluvních stran provésti takovou změnu přímou vzájemnou dohodou.

Článek 9

Každá rozepře mezi smluvními stranami, týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy, bude předložena k rozhodnutí Zatímní radě podle ustanovení článku III Zatímní dohody o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944, nedohodnou-li se smluvní strany, že rozepři urovnají tím, že ji předloží rozhodčímu soudu, ustanovenému dohodou mezi smluvními stranami, či jiné osobě nebo jinému orgánu. Smluvní strany se zavazují, že se podrobí učiněnému rozhodnutí.

Článek 10

Vstoupí-li v platnost všeobecná multilaterální letecká úmluva, přijatá oběma smluvními stranami, bude tato Dohoda změněna tak, aby byla v souladu s ustanoveními zmíněné úmluvy.

Článek 11

Každá smluvní strana může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně své přání vypověděti tuto Dohodu. Bude-li dána tato výpověď, skončí se účinnost této Dohody po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy druhá smluvní strana toto oznámení obdrží, leč by toto oznámení výpovědi bylo dohodou odvoláno před uplynutím této doby.

Článek 12

Ustanovení této Dohody jsou účinná dnem jejího podpisu. Dohoda nabude platnosti, jakmile si obě vlády navzájem oznámí, že Dohoda byla schválena.


Sepsáno v Dublině dne 29. ledna 1947, v dvojím vyhotovení v jazyce českém a anglickém, přičemž oboje znění jest stejně věrohodné.

Za vládu republiky Československé:
Karel Košťál v. r.

Za vládu Irska:
Éamon de Valéra v. r.


PŘÍLOHA

1. Leteckým dopravním podnikem určeným vládou republiky Československé k provozu leteckých služeb na liniích vytčených v Tabulce I této Přílohy budou Československé Aerolinie - ČSA nebo jiný letecký dopravní podnik, jejž by příslušný československý letecký úřad náležitě oznámil.

2. Leteckým dopravním podnikem určeným vládou Irska k provozu leteckých služeb na liniích vytčených v Tabulce II této Přílohy bude Aer Lingus Teóranta nebo jiný letecký dopravní podnik, jejž by příslušný irský letecký úřad náležitě oznámil.

3. Při provozu leteckých služeb na liniích vytčených v Tabulce I bude na irském území poskytnuto určenému československému leteckému podniku, zmíněnému shora v odstavci 1, právo nakládati a vykládati v mezinárodním styku dopravované cestující, zboží a poštu, jak dále stanoveno, a užívání na zmíněných liniích letišť a pomocných zařízení, určených pro mezinárodní dopravní styk.

4. Při provozu leteckých služeb na liniích vytčených v Tabulce II bude na československém území poskytnuto určenému irskému leteckému podniku, zmíněnému shora v odstavci 2, právo nakládati a vykládati v mezinárodním styku dopravované cestující, zboží a poštu, jak dále stanoveno, a užívání na zmíněných liniích letišť a pomocných zařízení, určených pro mezinárodní dopravní styk.

5.

(a) Určený československý letecký dopravní podnik bude oprávněn vykládati a nakládati v místech na irském území, vytčených v Tabulce I, dopravní náklad naložený v místech mimo irské území nebo tam určený.

(b) Určený irský letecký dopravní podnik bude oprávněn vykládati a nakládati v místech na československém území, vytčených v Tabulce II, dopravní náklad naložený v místech mimo československé území nebo tam určený.

(c) Leteckodopravní kapacity, poskytované určenými leteckými dopravními podniky republiky Československé a Irska budou co nejvíce přizpůsobeny veřejné poptávce po takové dopravě.

(d) Letecké dopravní podniky, zmíněné shora v odstavci 1 a 2, se spolu poradí o frekvencích provozovaných leteckých dopravních služeb. Při této poradě jest bráti v úvahu zásady stanovené v pododstavci (c) tohoto odstavce. Nebude-li dosaženo dohody, postoupí se věc příslušným leteckým úřadům obou smluvních stran, které se vynasnaží dosáhnouti dohody.

(e) Aby se vyhovělo neočekávané dočasné dopravní poptávce, mohou se letecké dopravní podniky, zmíněné shora v odstavci 1 a 2, navzájem dohodnout o takovém dočasném zvýšení frekvence, které jest nezbytné, aby se vyhovělo dopravní poptávce.

(f) Ustanovení pododstavců (d) a (e) neplatí v případech, kdy určený letecký dopravní podnik jedné smluvní strany koná provoz na linii, kterou určený letecký dopravní podnik druhé smluvní strany neprovozuje.

6. Pokud by si letecký dopravní podnik jedné smluvní strany nepřál provozovati svým plným podílem frekvence dohodnuté podle ustanovení odstavce 5, pododst. (d), může tento letecký dopravní podnik ujednati s leteckým dopravním podnikem druhé smluvní strany za okolností a podmínek dohodnutých mezi nimi a schválených příslušnými leteckými úřady smluvních stran, že bude provozovati dodatkové frekvence, avšak za předpokladu, že celkový počet frekvencí nepřekročí jejich celkový počet dohodnutý podle ustanovení odstavce 5, pododst. (d). Bude rovněž podmínkou každé takové dohody, že, kdykoliv se první shora zmíněný letecký dopravní podnik rozhodne zahájiti provoz nebo zvětšiti frekvenci svých dopravních služeb v mezích svého dohodnutého podílu, druhý letecký dopravní podnik přiměřeně zruší veškeré nebo některé dodatkové frekvence, které provozoval.

7. Mezi oběma smluvními stranami jest shoda, že hlavním předmětem dopravních služeb, poskytovaných jejich určenými leteckými dopravními podniky, bude poskytování kapacity, přiměřené dopravní poptávce mezi státem, do kterého určený letecký dopravní podnik přísluší a státem konečného místa určení dopravního styku. Právo nakládati a vykládati při těchto leteckých službách v mezinárodním styku náklad určený do třetích států nebo odtud přicházející, v místě na liniích vytčených v Tabulce této Přílohy, bude vykonáváno v souhlase se všeobecnými zásadami spořádaného rozvoje, jež obě vlády uznávají, a bude se říditi všeobecnou zásadou, podle níž má být kapacita přizpůsobena:

a) dopravní poptávce mezi státem původu a státy určení,

b) provozním požadavkům dálkových leteckých linií, a

c) dopravní poptávce oblasti, kterou jest linie vedena, se zřetelem na místní a oblastní letecké služby.

8. Sazby musí být stanoveny v rozumné výši a se zvláštním zřetelem na hospodárnost provozu, na obvyklý zisk a na význaky každé letecké služby, jako jest stupeň rychlosti a pohodlí.
Při stanovení sazeb jest dbáti doporučení Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (I.A.T.A.)
V nedostatku doporučení I.A.T.A. dohodnou se československý a irský podnik o sazbách pro cestující a zboží, platných na společných úsecích jejich linií, a to, bude-li třeba, po poradě s leteckými dopravními podniky třetích států, které provozují vcelku nebo zčásti tytéž linie. Tyto dohody podléhají schválení příslušných leteckých úřadu obou států.
Kdyby se letecké dopravní podniky nemohly dohodnout na stanovení sazeb, vynasnaží se příslušné letecké úřady obou států dosáhnout uspokojivého řešení.
V krajním případě by se použilo rozhodčího řízení předvídaného v článku 9 Dohody.

9. Vzhledem k dlouhému zámořskému letu, který jest nezbytný na prvních dvou liniích vytčených v Tabulce I této Přílohy, a vzhledem k omezenému dosud rozvoji letecké vědy, budou na těchto liniích všechna na východ letící letadla přistávati na letišti Shannon jako na prvním evropském místě sestupu a veškerá letadla letící na západ po těchto liniích budou tam rovněž přistávati.

10. Letadla kterékoli smluvní strany, která používají neobchodních přistání poskytnutých touto Dohodou, mohou býti druhou smluvní stranou žádána, aby poskytovala v obou směrech přiměřené obchodní služby pro dopravu cestujících, zboží a pošty.

TABULKA I.

Linie československého leteckého dopravního podniku.

1. Praha - (Brusel nebo Amsterodam) - Londýn - Shannon - Gander - New York.

2. Praha - Shannon - Gander - New York.

3. Praha s mezipřistáními do Dublina.

TABULKA II.

Linie irského leteckého dopravního podniku.

Dublin, popřípadě Shannon s mezipřistáními do Prahy a dále.

Přesunout nahoru