Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 117/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2006 - 2009

Datum vyhlášení 12.12.2006
Uzavření smlouvy 25.09.2006
Platnost od 25.09.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. září 2006 bylo v Ulánbátaru podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2006 - 2009.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 25. září 2006.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska

o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže

na léta 2006 - 2009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství, kultury a vědy Mongolská (dále jen „smluvní strany“), vedeny společnými zájmy o další rozvíjení spolupráce v oblasti školství, vědy a mládeže, s přesvědčením, že tato spolupráce přispěje ke vzájemným vztahům a k jejich rozšíření, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat materiály týkající se vzdělávání a informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství.

Článek 2

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace týkající se reforem jejich vzdělávacích systémů a legislativy upravující oblast školství.

Článek 3

Smluvní strany se budou na požádání informovat o změnách právních předpisů v oblasti péče o mládež a budou si vyměňovat informace a publikace z této oblasti.

Článek 4

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály dokumentující dějiny, zeměpis, hospodářství a kulturu států obou smluvních stran.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat a podněcovat:

a) výměnu vědecké a pedagogické literatury,

b) účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných na území státu druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokoškolských institucí, výzkumných a vývojových pracovišť, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 7

Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. V souladu s požadavky přijímající smluvní strany budou vzájemně vysílat učitele českého jazyka a literatury a učitele mongolského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách ve státu druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany si vymění odborníky z oblasti školství a vědy na celkovou dobu nejvýše 15 dnů ročně ke studiu otázek souvisejících se vzděláváním, výchovou a vědou a k projednání další spolupráce.

Článek 9

Smluvní strany si vymění odborníky z oblasti mládeže a mládežnických organizací na celkovou dobu nejvýše 15 dnů ročně za účelem studia otázek týkajících se mládeže a k projednání další spolupráce.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat výměny akademických pracovníků ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu 2 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne 1 měsíc.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat výměny studentů bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Mongolsku ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 20 měsíců ročně. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat minimálně 2 měsíce a maximálně 9 měsíců.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat výměny studentů doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Mongolsku ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 20 měsíců ročně. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat minimálně 2 měsíce a maximálně 9 měsíců.

Článek 13

Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou:

a) tři místa na Letní škole slovanských studií v České republice,

b) tři místa na letních kurzech mongolského jazyka a literatury v Mongolsku.

OBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 14

1. Vysílající smluvní strana uhradí osobám přijatým na základě tohoto Ujednání cestovní náklady do hlavního města státu druhé smluvní strany a zpět.

2. Přijímající smluvní strana uhradí cestovní náklady po území svého státu v souladu se schváleným programem pobytu.

Článek 15

1. Činnost učitelů jazyků přijímaných na základě článku 7 tohoto Ujednání podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany, zejména předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění.

2. Odměňování učitelů podléhá rovněž platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Přijímající smluvní strana poskytne učitelům přijatým na základě článku 7 tohoto Ujednání ubytování v zařízeném bytě nebo v domě hotelového typu.

4. O nominaci nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude druhá smluvní strana písemně informována diplomatickou cestou nejpozději do 31. května každého kalendářního roku.

Článek 16

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání, včetně materiálů obsahujících osobní údaje kandidátů a návrhu programu jejich pobytu, alespoň 3 měsíce před zahájením pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím kandidátů nejméně 1 měsíc před datem navrženým pro zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu kandidátů nejpozději 14 dnů před zahájením pobytu.

Článek 17

Osobám přijatým na základě článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) stravné a kapesné podle platných právních předpisů svého státu,

b) ubytování hotelového typu,

c) v případě potřeby a na žádost vysílající smluvní strany tlumočníka pro přijímanou osobu podle článků 8 a 9 tohoto Ujednání, a to po celou dobu jejího pobytu v případě pobytu v délce nejvýše 1 týdne, v případě delšího pobytu pak po dobu prvních 3 dnů.

Článek 18

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 11, 12 a 13 tohoto Ujednání materiály obsahující údaje požadované na formulářích přijímající smluvní strany do 31. března každého kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana oznámí protistraně přijetí kandidátů nejpozději do 1. července každého kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně datum příjezdu kandidátů nejpozději 14 dnů před zahájením pobytu.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo jiného jazyka schváleného přijímající smluvní stranou, s výjimkou kandidátů přijatých na základě článku 13.

Článek 19

Osobám přijatým na základě článků 11 a 12 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) studium za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany,

b) stravování a ubytování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany,

c) stipendium podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany.

Článek 20

1. Česká strana poskytne účastníkům kurzů přijatým na základě článku 13 písm. a) tohoto Ujednání zápisné, exkurze, ubytování, stravování a výuku.

2. Mongolská strana poskytne účastníkům kurzů přijatým na základě článku 13 písm. b) tohoto Ujednání zápisné, exkurze, ubytování, stravování a výuku.

Článek 21

Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších činností, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 22

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2009. Následně bude jeho platnost automaticky prodloužena do podpisu nového Ujednání.

2. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

3. Programy a aktivity zahájené podle tohoto Ujednání během jeho platnosti budou pokračovat bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Ujednání.


Dáno v Ulánbátaru dne 25. září 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Bc. Tomáš Pojar v. r.
1. náměstek ministra zahraničních věcí

Za Ministerstvo školství, kultury a vědy Mongolska
S. Tumur-Ochir v. r.
náměstek ministra školství kultury a vědy

Přesunout nahoru