Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 109/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky

Datum vyhlášení 06.11.2006
Uzavření smlouvy 26.09.2006
Platnost od 26.09.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

I. ŠKOLSTVÍ (Čl. 1 - Čl. 6)
II. STIPENDIA (Čl. 7 - Čl. 9)
III. MLÁDEŽ A SPORT (Čl. 10 - Čl. 11)
IV. KULTURA (Čl. 12 - Čl. 21)
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (Čl. 22 - Čl. 24)

109

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 2006 byl v Helsinkách podepsán Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 24 dne 26. září 2006.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROGRAM KULTURNÍ, ŠKOLSKÉ A VĚDECKÉ SPOLUPRÁCE

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU FINSKÉ REPUBLIKY

V souladu s ustanoveními Článku 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kultuře, vědě a souvisejících oblastech podepsané v Helsinkách 12. října 1973, a s odvoláním na výměnu dopisů z 24. března 1994 mezi Finskou republikou a Českou republikou, ve kterých se oba státy dohodly na tom, že některé smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou budou platit i mezi Českou republikou a Finskou republikou, se zástupci vlády České republiky a vlády Finské republiky (dále jen smluvní strany) dohodli na následujícím Programu.

I. ŠKOLSTVÍ

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a výměny mezi univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi v obou státech, a to zejména v rámci programů Evropské unie, Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací. Podmínky spolupráce budou dohodnuty a specifikovány na základě přímých kontaktů mezi příslušnými institucemi.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat odbornou spolupráci v oblasti hodnocení a rozvoje vzdělávacích systémů a výměny dokumentace, informací a zkušeností týkajících se nejrůznějších aspektů systémů vzdělávání v obou státech.

Článek 3

Smluvní strany podpoří, aby české a finské organizace financující výzkum úžeji spolupracovaly s využitím svých vlastních finančních nástrojů, zejména pokud jde o výměnu odborníků v oblasti hodnocení výzkumných záměrů, výzkumných programů, doktorských programů a dalších nástrojů.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat výuku finského jazyka a kultury na Univerzitě Karlově v Praze a výuku českého jazyka na Univerzitě v Helsinkách. Účastnické strany budou pravidelně dodávat příslušným katedrám finských a českých studií odpovídající literaturu a periodika i audiovizuální a počítačové materiály.

Článek 5

Finské Centrum pro mezinárodní mobilitu (CIMO) organizuje letní kurzy finského jazyka a kultury a nabízí speciální výukové a školicí programy pro studenty finštiny na zahraničních univerzitách. Studenti finštiny z České republiky se mohou ucházet o stipendium na tyto kurzy přímo u CIMO.

Článek 6

Česká strana každoročně nabídne finské straně čtyři místa na letních školách slovanských studií organizovaných v České republice. Studenti českého jazyka z Finské republiky se budou o tato místa ucházet prostřednictvím Zastupitelského úřadu České republiky ve Finsku.

II. STIPENDIA

Článek 7

Popis stipendijních programů a finančních podmínek, které si smluvní strany budou vzájemně nabízet, je uveden v Přílohách I a II, které tvoří nedílnou součást tohoto Programu. Smluvní strany se budou každý rok vzájemně informovat o všeobecných a finančních podmínkách výměnných stipendijních programů.

Článek 8

Na finské straně spravuje finské vládní stipendijní programy Centrum pro mezinárodní mobilitu (CIMO), které odpovídá za financování a realizaci výměn uskutečňovaných na základě bilaterálních dohod a kulturních programů. Popis stipendijního programu, který se nazývá Finský vládní stipendijní program, je uveden v Příloze I.

Článek 9

Nominace stipendistů navržených finskou stranou ke stipendijním pobytům uskutečňovaným na českých veřejných vysokých školách přijímá a posuzuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Popis stipendijního programu je uveden v Příloze II.

III. MLÁDEŽ A SPORT

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi mládežnickými institucemi, mládežnickými organizacemi, jakožto i zařízeními působícími v oblasti mládeže v obou státech.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat rozvoj vztahů a výměn mezi organizacemi a dalšími institucemi, které se zabývají sportem. Tyto aktivity se budou realizovat na základě přímých dohod mezi příslušnými institucemi.

IV. KULTURA

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a výměnu mezi institucemi, organizacemi a dalšími aktéry v oblasti umění a kultury v obou zemích, a to zvláště v rámci programů Evropské unie, Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací. Podmínky spolupráce budou dohodnuty a upřesněny prostřednictvím přímých kontaktů mezi zainteresovanými institucemi.

Článek 13

Strany budou podporovat odbornou spolupráci v oblasti kultury a výměnu informací o různých aspektech svých kulturních strategií, řízení a organizaci.

Článek 14

Smluvní strany budou doporučovat institucím a organizacím v obou zemích, aby organizovaly umělecké a jiné výstavy a aby se zúčastnily festivalů, mezinárodních setkání, seminářů a jiných kulturních akcí, které budou v těchto dvou zemích organizovány.

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o plánovaných výstavách.

Článek 15

Smluvní strany se budou navzájem informovat o podmínkách, termínech a programech kulturních akcí. Organizace kulturních akcí by v zásadě měly vycházet z přímé smlouvy, která bude obsahovat finanční a jiné podmínky mezi organizacemi a umělci zapojenými do těchto akcí. Státní dotace by měly být považovány za doplňkové.

Článek 16

Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty mezi institucemi odpovědnými za ochranu kulturního dědictví. Smluvní strany budou podporovat výměnu informací a literatury o obnově a zachování historických památek.

Smluvní strany budou podporovat spolupráci s cílem zabránit nezákonnému obchodu s kulturními statky v souladu s mezinárodním právem a celostátně platnými zákony a předpisy v obou zemích.

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat výměnu hudebních, divadelních, tanečních a veškerých dalších uměleckých skupin formou turné, účastí na festivalech a dalších kulturních akcí.

Článek 18

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi národními a institucionálními knihovnami obou zemí a budou podporovat kontakty mezi svými knihovnickými organizacemi, zejména formou výměny publikací a zkušeností. Smluvní strany budou propagovat přímou spolupráci mezi finskými a českými spisovateli a překladateli, jakož i jejich organizacemi a sdruženími.

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti amatérských uměleckých činností a tradičního lidového umění.

Článek 20

Smluvní strany budou propagovat vzájemnou prezentaci filmů na mezinárodních filmových festivalech organizovaných ve svých zemích a rovněž vzájemnou účast zástupců kinematografie na národních filmových festivalech v druhé zemi. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi filmovými archivy obou zemí.

Článek 21

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků. Forma a podstata spolupráce bude dohodnuta přímo mezi příslušnými organizacemi.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi příslušnými organizacemi v obou státech uskutečňovanou na základě přímých dohod. Tyto dohody stanoví formu a podmínky spolupráce, včetně finančních podmínek.

Článek 23

Aktivity a výměny předpokládané v rámci tohoto Programu nevylučují jakékoliv další iniciativy či návštěvy, které by mohly být předem diplomatickými cestami navrženy a dohodnuty oběma stranami.

Článek 24

Tento Program vstoupí v platnost v den podpisu a bude platit až do uzavření nového programu, pokud od něj jedna ze smluvních stran neodstoupí dříve, a to nejméně šestiměsíční písemnou výpovědí.


Dáno v Helsinkách dne 26. září 2006 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Mgr. Jindřich Fryč v. r.
ředitel odboru mezinárodních vztahů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Finské republiky
Jaana Palojärvi v. r.
generální ředitelka pro mezinárodní vztahy Ministerstvo školství a kultury


Příloha I

FINSKÁ STIPENDIA

Finský vládní stipendijní program

Finská vláda nabízí stipendia na postgraduální studium, na výzkum a výuku na vysokoškolských institucích nebo na stáže ve veřejných výzkumných ústavech ve Finsku. O tato stipendia se mohou ucházet státní příslušníci států, se kterými má Finsko uzavřenu bilaterální dohodu o stipendiích.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky může předložit až 10 žádostí o stipendia v rámci Finského vládního stipendijního programu. Termín pro nominace kandidátů na stipendia je každoročně 1. únor.

Všeobecné podmínky

Očekává se, že úspěšní kandidáti na stipendia budou studovat postgraduální program, účastnit se výzkumného projektu, vyučovat na finské vysoké škole nebo působit ve veřejném výzkumném ústavu. Od stipendistů je požadováno, aby před zahájením svého stipendijního pobytu ve Finsku dokončili alespoň magisterský studijní program a aby bezprostředně před svým pobytem nestrávili na finské vysoké škole více než jeden rok. Uchazeči musejí ke své žádosti o stipendium přiložit písemné pozvání od přijímající instituce.

Stipendia

Stipendijní období obvykle trvá tři (3) až devět (9) měsíců. Tento grant pokrývá náklady na živobytí ve Finsku pro jednu osobu. V roce 2006 činí měsíční stipendium 1000 EUR. Finská strana bude vyplácet stipendia, která jsou osvobozena od daně z příjmu. Akademický rok ve Finsku začíná v září a končí v květnu. Podzimní semestr začíná v září a končí 20. prosince. Jarní semestr začíná v lednu a končí v květnu.

Centrum pro mezinárodní mobilitu (CIMO) nehradí cestovní náklady (mezinárodní ani vnitrostátní) ve Finsku.

Zdravotní péče

Studenti běžného i postgraduálního studia, kteří na finských univerzitách platí poplatek studentské unii, mají nárok na studentskou zdravotní péči. Českým stipendistům se doporučuje, aby si na svůj pobyt ve Finsku uzavřeli příslušné pojištění.

Přihlašovací řízení

Formulář přihlášky lze získat v Centru pro mezinárodní mobilitu (CIMO). Formulář lze také stáhnout z webové stránky CIMO na http://finland.cimo.fi.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky předá CIMO až 10 vyplněných žádostí prostřednictvím Velvyslanectví Finské republiky v České republice.

Jazykové kurzy

Od roku 2005 se již na letní kurzy finského jazyka a kultury, které organizuje CIMO, nevztahují kvóty. Čeští studenti vysokých škol, kteří studují finský jazyk a kulturu, budou posílat přihlášky na letní kurzy přímo CIMO/UKAN (Finská studia na zahraničních univerzitách). Tato organizace je bude informovat o konečném výběru kandidátů.

CIMO zajistí pro účastníky bezplatnou výuku a ubytování. Studenti mohou rovněž požádat CIMO o příspěvek na cestovní náklady.

Příloha II

ČESKÁ STIPENDIA

Nominace a finanční podmínky

Kvóta pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů z Finské republiky je celkem 10 měsíců v průběhu akademického roku.

Termín pro předložení žádostí o přiznání stipendia v České republice pro následující akademický rok je 31. březen stávajícího akademického roku. Žádosti nutno předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prostřednictvím Zastupitelského úřadu Finské republiky v Praze.

Žádost o stipendium musí být předložena na formuláři Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a musí obsahovat požadované přílohy. Informace o podmínkách stipendijních pobytů na veřejných vysokých školách jsou zveřejněny v anglickém jazyce na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v síti Internet, na adrese www.msmt.cz.

Česká strana poskytne přijatým kandidátům

- Studium na veřejných vysokých školách za stejných podmínek jako občanům České republiky.

- Stipendium studentům bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s platnými právními a finančními předpisy České republiky. V roce 2005 činilo stipendium 7000 Kč měsíčně. Tato částka zahrnuje náklady na ubytování.

- Stipendium studentům doktorských studijních programů v souladu s platnými právními a finančními předpisy České republiky. V roce 2005 činilo stipendium 7500 Kč měsíčně. Tato částka zahrnuje náklady na ubytování.

- Ubytování ve studentských kolejích za stejných podmínek, jako mají občané České republiky.

- Stravování ve studentských menzách za stejných podmínek, jako mají občané České republiky.

Cestovní náklady

Náklady mezinárodní dopravy do České republiky a zpět a náklady vnitrostátní dopravy v České republice česká strana stipendistům z Finské republiky nehradí.

Zdravotní péče

Stipendistům z Finské republiky se doporučuje sjednat si na dobu pobytu v České republice zdravotní pojištění.

Přesunout nahoru