Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 106/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcí dohody k Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství v České republice

Datum vyhlášení 03.11.2006
Uzavření smlouvy 30.06.2004
Platnost od 01.05.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. června 2004 byla v Bruselu podepsána Prováděcí dohoda k Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství v České republice.

Prováděcí dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dne 1. května 2004.

České znění Prováděcí dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROVÁDĚCÍ DOHODA K PROTOKOLU O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vzhledem k tomu, že podle Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství (dále jen „Protokol“) připojeného ke Smlouvě o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství je nutné, aby orgány Evropských společenství spolupracovaly s příslušnými orgány dotyčných členských států při používání zmíněného Protokolu, Česká republika a Evropská společenství se dohodly na těchto opatřeních:

Článek 1

Rozsah osvobození

V souladu s článkem 3 druhým odstavcem Protokolu přiznávají orgány České republiky Evropským společenstvím osvobození od DPH a ode všech ostatních cel a daní na zboží a služby, které Evropská společenství nabývají pro své úřední účely v rámci limitů článku 2 a za podmínek stanovených v článku 3.

Článek 2

Rozsah nákupů

1. Orgány České republiky uplatňují osvobození přiznané výše v článku 1 v rámci limitů stanovených hostitelským členským státem (země, v níž má sídlo instituce Evropského společenství nabývající zboží nebo přijímající služby).

2. Je-li Česká republika hostitelským členským státem, osvobození od daní na dodání zboží nebo služeb se přiznává za předpokladu, že hodnota takového zboží nebo služeb činí včetně daně nejméně 4000,- Kč na jeden doklad.

Článek 3

Osvobození pro místní nákupy a nákupy uvnitř Společenství

1. V případě místních nákupů zboží nebo služeb uplatňují orgány České republiky osvobození podle výše uvedeného článku 1 prostřednictvím vracení DPH a jiných nepřímých daní účtovaných Evropským společenstvím. Za tímto účelem zasílají Evropská společenství jednou ročně žádosti o vrácení Ministerstvu financí České republiky. Orgány České republiky zajistí, aby vrácení bylo provedeno do šesti měsíců po přijetí žádosti.

2. V případě DPH na nákupy zboží a služeb uvnitř Společenství přiznávají orgány České republiky Evropským společenstvím přímé osvobození v souladu s čl. 15 odst. 10 směrnice Rady 77/388/EHS1) za předpokladu, že dodavatel obdržel doklad potvrzující osvobození pro dodávané zboží a služby řádně potvrzený příslušnými orgány.

3. V případě spotřební daně na nákupy zboží uvnitř Společenství přiznávají orgány České republiky Evropským společenstvím přímé osvobození podle článku 23 směrnice 92/12/EHS2) a prostřednictvím použití postupu stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 31/963).

Článek 4

Zaměstnanci Evropských společenství

Podle čl. 13 odst. 2 Protokolu přiznávají orgány České republiky osvobození od vnitrostátních daní osobám stanoveným v článku 2 nařízení Rady č.260/684), které podléhají daním Společenství z platů, mezd a služebních požitků vyplácených Společenstvím v rámci používání nařízení Rady č. 259/685), pokud jde o takové mzdy, platy a služební požitky.

Článek 5

Změny

Jakékoli změny těchto ustanovení vyžadují souhlas obou stran.

Článek 6

Vstup v platnost

Tato ustanovení vstupují v platnost dnem 1. května 2004.

Česká republika se zavazuje, že do tohoto dne zavede nezbytné právní přepisy pro provádění výše zmíněných osvobození.

V Bruselu dne 30. 6. 2004 v dvojím vyhotovení, v jazyce českém a anglickém. Všechny texty jsou autentické. V případě jakéhokoliv rozdílu bude rozhodujícím anglický text.


Za vládu České republiky
PhDr. Jan Kohout v. r.
velvyslanec a vedoucí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii

Za Komisi
Mrs. Michaele Schreyer v. r.
komisařka

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu -Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, Úř. věst. č. L 145, 13. 6. 1977, s. 1, naposledy pozměněná směrnicí Rady 2003/92/ES ze dne 7. října 2003, Úř. věst. č. L 260, 11. 10. 2003, s. 8.

2) Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, naposledy pozměněná směrnicí Rady 2000/47/ES ze dne 20. července 2000, Úř. věst. č. L 193, 29. 7. 2000, s. 73.

3) Nařízení Komise (ES) č. 31/96 ze dne 10. ledna 1996 o potvrzení o osvobození od spotřební daně, Úř. věst. č. L 8, 11.1. 1996, s. 8.

4) Úř. věst. č. L 56, 4. 3. 1968, s. 8, naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1750/2002 ze dne 30. září 2002, Úř. věst. č. L 264, 2. 10. 2002, s. 15.

5) Úř. věst. č. L 56, 4. 3.1968, s. 1, naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 628/2000 ze dne 20. března 2000, Úř. věst. č. L 76, 25. 3. 2000, s. 1.

Přesunout nahoru