Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 105/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti

Datum vyhlášení 01.11.2006
Uzavření smlouvy 31.05.2005
Ratifikace Smlouvy 12.10.2006
Platnost od 01.11.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. května 2005 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bernu dne 12. října 2006.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 1. listopadu 2006.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací

o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti

Česká republika a Švýcarská konfederace (dále „smluvní strany“),

s cílem přispět k rozvoji vzájemných vztahů,

přesvědčeny o zásadním významu spolupráce v boji proti organizovanému zločinu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorismu, jakož i dalším druhům závažné trestné činnosti a

respektujíce práva a povinnosti svých občanek a občanů,

se dohodly takto:

Článek 1

Účel Smlouvy

1. Účelem této smlouvy je účinná spolupráce smluvních stran zejména při prevenci a odhalování trestných činů, jakož i při zjišťování pachatelů, a to v souladu s jejich právními předpisy a mezinárodními závazky.

2. Spolupráce podle této smlouvy nezahrnuje poskytování právní pomoci, která je v kompetenci justičních orgánů.

Článek 2

Oblasti spolupráce

Spolupráce podle této smlouvy probíhá převážně ve vztahu k následujícím oblastem trestné činnosti

a) organizovaný zločin,

b) terorismus a jeho financování,

c) nelegální pěstování, držení, šíření, obchod, jakož i nelegální výroba, opatřování, dovoz, vývoz a průvoz omamných a psychotropních látek, jakož i prekurzorů,

d) obchodování s lidmi a pašování lidí,

e) sexuální zneužívání dětí a dětská pornografie,

f) padělání a pozměňování peněz, platebních prostředků a úředních dokladů, jakož i jejich šíření,

g) praní špinavých peněz a hospodářská kriminalita,

h) trestné činy proti životu a trestné činy mající za následek těžkou újmu na zdraví,

i) krádeže motorových vozidel a další nezákonné nakládání s nimi,

j) korupce,

k) počítačová kriminalita.

Článek 3

Formy spolupráce

Spolupráce příslušných orgánů podle této smlouvy zahrnuje:

1. výměnu informací o

a) trestné činnosti, zejména informací o pachatelích, účastnících trestných činů a osobách podezřelých ze spáchání trestných činů, jakož i o způsobu spáchání a o učiněných opatřeních,

b) plánovaných trestných činech, zejména teroristických činech, které směřují proti zájmu smluvních stran,

c) předmětech, jimiž byly trestné činy spáchány nebo které pocházejí z trestné činnosti, jakož i poskytování vzorků těchto předmětů,

d) právních a interních předpisech, které se týkají předmětu této smlouvy, a o jejich změnách, jakož i výměnu koncepčních a analytických materiálů a odborné literatury;

2. koordinaci opatření

a) při pátrání po osobách nebo věcech, včetně realizace opatření, která směřují k vyhledávání a konfiskaci výnosů z trestné činnosti,

b) při poskytování osobní, technické a organizační podpory při prevenci a odhalování trestných činů, jakož i při zjišťování pachatelů, včetně vytváření společných skupin provádějících šetření a analytických skupin,

c) k zajištění ochrany svědka, jakož i ochrany dalších osob, kterým v souvislosti s trestním řízením hrozí újma na zdraví nebo jiná vážná nebezpečí;

3. předávání zkušeností

a) vysíláním konzultantů a uskutečňováním pracovních setkání,

b) výměnou poznatků z činnosti příslušných orgánů, mimo jiné v oblasti zákonného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, prekurzory a jedy, včetně výměny vzorků těchto látek, přičemž se klade zvláštní důraz na možnost jejich zneužití.

Článek 4

Školení a vzdělávání

Smluvní strany se budou vzájemně podporovat v oblasti prohlubování odborných znalostí a vzdělávání, zejména formou

a) uskutečňování společných seminářů,

b) vzdělávání specialistů,

c) výměny expertů,

d) účasti pozorovatelů na cvičeních.

Článek 5

Žádost o pomoc

1. Žádosti o informace, koordinaci opatření nebo o jinou formu poskytnutí pomoci podle této smlouvy budou podávány písemně, případně mohou být podávány faxem nebo elektronickou poštou, pokud jejich obsah dovoluje předání touto cestou.

2. Aniž by byla dotčena ustanovení článků 8 a 9, v naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným potvrzením v souladu s odstavcem 1.

3. Žádosti o pomoc budou vyřízeny bez zbytečného odkladu. Doplňující informace lze vyžádat, je-li to považováno za nezbytné k vyhovění žádosti.

4. Smluvní strany si mohou poskytovat vzájemnou pomoc i bez žádosti, jestliže mají za to, že tato pomoc může být v rámci spolupráce podle této smlouvy užitečná pro druhou smluvní stranu.

Článek 6

Odmítnutí spolupráce

1. Každá smluvní strana může žádost o pomoc zcela nebo zčásti odmítnout nebo vázat poskytnutí pomoci na splnění podmínek, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohla ohrozit její svrchovanost, bezpečnost nebo jiné důležité zájmy nebo pokud by to bylo v rozporu s jejími právními předpisy nebo s jejími mezinárodními závazky.

2. V případě odmítnutí nebo pouze částečného vyhovění žádosti se smluvní strany vzájemně neprodleně informují s uvedením důvodů.

Článek 7

Styční pracovníci policie

Smluvní strany mohou v souladu se svými právními předpisy a po vzájemné dohodě vysílat styčné pracovníky policie, kteří na území druhé smluvní strany vykonávají podpůrnou a poradenskou činnost, avšak nevykonávají policejní oprávnění.

Článek 8

Předávání a ochrana osobních údajů

1. V rámci spolupráce podle této smlouvy si smluvní strany předávají rovněž osobní údaje včetně citlivých údajů ve smyslu článku 6 Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat z 28. ledna 1981. Citlivé údaje smějí být předávány pouze tehdy, pokud je to nezbytné ke splnění účelu stanoveného v článku 1 této smlouvy, a pouze společně s jinými osobními údaji.

2. Za účelem ochrany předávaných osobních údajů včetně citlivých údajů (dále „údaje“) smluvní strany dodržují své právní předpisy a mezinárodní závazky, jakož i následující ustanovení.

a) Přijímající smluvní strana smí údaje používat pouze k účelu uvedenému v této smlouvě a pouze za podmínek stanovených předávající smluvní stranou. Přijímající smluvní strana smí údaje používat pro jiné účely pouze s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany.

b) Přijímající smluvní strana informuje předávající smluvní stranu na její žádost o použití údajů a o výsledcích dosažených s jejich pomocí.

c) Údaje se smí předávat pouze policejním orgánům a dalším orgánům příslušným pro prevenci a boj proti trestné činnosti. Postoupení údajů jiným orgánům je možné pouze s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany.

d) Předávající smluvní strana je povinna dbát na správnost údajů, jakož i na to, zda je předání nezbytné a účelné. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom neprodleně informovat přijímající smluvní stranu. Ta musí nesprávné údaje opravit nebo údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.

e) Osobě, o níž mají být nebo byly údaje předány, bude na její písemnou žádost po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany poskytnuta informace o předaných údajích a o zamýšleném použití. Poskytnutí informace proběhne podle právních předpisů té smluvní strany, u níž je žádost podána.

f) Přijímající smluvní strana zlikviduje předané údaje, pokud již nebudou nezbytné ke splnění účelu, pro který byly předány. V případě, že tato smlouva pozbude platnosti, je nutno veškeré přijaté údaje zlikvidovat, a to nejpozději ke dni, kdy Smlouva pozbude platnosti.

g) Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přijímání a likvidaci údajů tak, aby byl kdykoli zjevný alespoň účel předání, zúčastněné orgány, jakož i důvody likvidace.

h) V rámci své odpovědnosti podle vnitrostátních právních předpisů se přijímající smluvní strana ve vztahu k osobě, která byla protiprávně poškozena v důsledku předání nesprávných údajů, nemůže odvolávat na to, že jí předávající smluvní strana předala takové údaje, a vyhnout se tím odpovědnosti. Předávající smluvní strana uhradí přijímající smluvní straně na žádost poskytnutou náhradu škody, která vznikla v důsledku předání nesprávných údajů.

i) Smluvní strany jsou povinny předané údaje účinně chránit proti neoprávněnému přístupu, jakož i proti neoprávněné změně nebo neoprávněnému zveřejňování.

Článek 9

Předávání utajovaných informací

1. Předávající smluvní strana stanoví při předávání informací, které jsou podle jejích právních předpisů utajované, podmínky pro nakládání s nimi. Přijímající smluvní strana zajistí požadovanou ochranu. Předávající smluvní strana může tyto podmínky kdykoli změnit nebo zrušit utajení; neprodleně o tom informuje přijímající smluvní stranu. Předávání utajovaných informací probíhá v souladu s právními předpisy a mezinárodními závazky smluvních stran.

2. Utajované informace smí být použity jedině k tomu účelu, ke kterému byly předány.

3. Utajované informace smí být zpřístupňovány pouze policejním orgánům a dalším orgánům příslušným pro prevenci a boj s trestnou činností, které jsou oprávněny zpracovávat utajované informace. Ostatním orgánům smí být utajované informace postupovány pouze po předchozím písemném souhlasu předávající smluvní strany. Přístup k utajovaným informacím smí být povolen pouze osobám, pro které je jejich znalost nezbytná k plnění pracovních povinností a které jsou k tomu oprávněny podle vnitrostátních právních předpisů.

4. Každé porušení ochrany utajovaných informací je třeba neprodleně písemně sdělit druhé smluvní straně.

Článek 10

Příslušné orgány

1. Orgány příslušnými k provádění této smlouvy jsou na české straně Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium České republiky a Generální ředitelství cel, na švýcarské straně Spolkový policejní úřad Konfederačního ministerstva spravedlnosti a policie. Tyto spolupracují v rámci svých kompetencí přímo.

2. Smluvní strany si vzájemně zašlou do třiceti dnů po vstupu Smlouvy v platnost adresy, telefonní a faxová čísla, jakož i adresy elektronické pošty příslušných orgánů.

3. Příslušné orgány se budou neprodleně vzájemně informovat o změnách údajů zaslaných podle odstavce 2.

4. Vláda České republiky a Švýcarská spolková rada mohou k provádění této smlouvy uzavírat protokoly.

Článek 11

Jazyk

Při provádění této smlouvy se bude používat anglický jazyk, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 12

Náklady

Nebude-li mezi příslušnými orgány dohodnuto jinak, hradí

a) náklady spojené s realizací spolupráce podle článku 3 odst. 2 písm. c) ta smluvní strana, která o poskytnutí pomoci požádá;

b) náklady spojené s realizací ostatních forem spolupráce ta smluvní strana, která pomoc poskytuje druhé smluvní straně s tím, že smluvní strany dbají na vzájemnou vyváženost a reciprocitu nákladů.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Bernu. Smlouva vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může kdykoli vypovědět diplomatickou cestou písemným sdělením druhé smluvní straně. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců po dni, v němž bylo sdělení doručeno druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 31. května 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Mgr. František Bublan v. r.
ministr vnitra

Za Švýcarskou konfederaci
Jean François Kammer v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice

Přesunout nahoru