Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 104/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice

Datum vyhlášení 01.11.2006
Uzavření smlouvy 16.01.2006
Platnost od 01.11.2006
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. ledna 2006 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 12 odstavce 1 dne 1. listopadu 2006.

Podle článku 13 odst. 2 dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů vydávaných v Československé socialistické republice a v Polské republice, podepsaná ve Varšavě dne 16. prosince 1987 a vyhlášená pod č. 122/1991 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky

o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice

Vláda České republiky a vláda Polské republiky (dále jen „smluvní strany“),

- v duchu přátelství, které charakterizuje vztahy mezi oběma státy,

- majíce na zřeteli prohloubení spolupráce v oblasti vědy a vzdělávání,

- v zájmu usnadnění mobility studentů a pracovníků vysokých škol obou států,

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této Dohody se rozumí pod pojmem:

1. „vysoká škola“ všechny instituce, které v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran mají charakter vysoké školy nebo jsou oprávněny k udělování vědeckých hodností.

2. „doklad o vzdělání“:

a) v Polské republice świadectwo dojrzałości, diplom o ukončení vysokoškolského studia, diplom o udělení vědeckého stupně „doktor“ a „doktor habilitowany“, diplom o udělení titulu „doktor sztuki“ a „doktor habilitowany sztuki“ a doklad o přiznání kvalifikace I. nebo II. stupně v oblasti umění a uměleckých disciplín a doklad o udělení vědeckého titulu „profesor“ nebo „profesor sztuki“,

b) v České republice vysvědčení o maturitní zkoušce, vysokoškolský diplom a vysvědčení nebo osvědčení o státní zkoušce, diplom o udělení vědecké hodnosti „kandidát věd“ nebo „doktor věd“, doklad o udělení titulu „docent“ nebo „profesor“.

3. „zkouška“:

a) v Polské republice závěrečná, semestrální a roční zkouška vykonaná v průběhu studia na vysoké škole,

b) v České republice státní, semestrální nebo ročníková zkouška vykonaná v průběhu studia na vysoké škole.

Článek 2

Vysvědčení o maturitní zkoušce vydané v České republice a świadectwo dojrzałości vydané v Polské republice, uvedená v odstavci 1 přílohy této Dohody, se uznávají za rovnocenná a opravňují ucházet se o přijetí ke studiu na vysoké škole ve státě druhé smluvní strany.

Článek 3

1. Vysoké školy působící ve státě jedné smluvní strany mohou na žádost studenta započítat a uznat části studia, dosažené výsledky a vykonané zkoušky, které byly studentem absolvovány, dosaženy nebo vykonány na vysokých školách působících ve státě druhé smluvní strany.

2. V případě rozdílů ve studijních programech může být uznání části studia podmíněno složením rozdílových zkoušek.

Článek 4

1. Vysokoškolské diplomy, které potvrzují udělení akademického titulu „bakalář“ (ve zkratce „Ba“) nebo „bakalář umění“ (ve zkratce „BcA.“) v České republice, a vysokoškolské diplomy, které potvrzují získání odborného titulu „licencjat“ nebo „inżynier“ v Polské republice, se uznávají za rovnocenné.

2. Diplomy uvedené v odstavci 1 opravňují jejich držitele ucházet se o přijetí k pokračování ve studiu na vysokých školách států smluvních stran podle platných vnitrostátních právních předpisů smluvních stran.

Článek 5

1. Vysokoškolské diplomy, které potvrzují ukončení studia v magisterském studijním programu v České republice, a vysokoškolské diplomy, které potvrzují ukončení studia v magisterském studijním programu v Polské republice, se uznávají za rovnocenné v souladu s přílohou této Dohody.

2. Diplomy uvedené v odstavci 1 opravňují jejich držitele ucházet se o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na vysokých školách v České republice a k doktorandskému studiu nebo k získání vědecké hodnosti „doktor“ nebo hodnosti „doktor sztuki“ v Polské republice.

Článek 6

1. Diplomy o udělení akademického titulu „doktor“ nebo „doktor teologie“ a diplomy o udělení vědecké hodnosti „kandidát věd“ získané v České republice a diplomy o udělení vědecké hodnosti „doktor“ nebo „doktor sztuki“ a diplomy a osvědčení o udělení kvalifikace I. stupně v oblasti umění a uměleckých disciplín získané v Polské republice se uznávají za rovnocenné.

2. Diplomy uvedené v odstavci 1 opravňují jejich držitele ucházet se o udělení titulu „docent“ v České republice a o udělení vědecké hodnosti „doktor habilitowany“ nebo hodnosti „doktor habilitowany sztuki“ v Polské republice.

Článek 7

Diplomy o udělení vědecké hodnosti „doktor věd“ nebo titulu „docent“ získané v České republice a diplomy o udělení vědecké hodnosti „doktor habilitowany“ nebo hodnosti „doktor habilitowany sztuki“ a diplomy a osvědčení o přiznání kvalifikace II. stupně v oblasti umění a uměleckých disciplín získané v Polské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 8

Doklady o udělení titulu „profesor“ získané v České republice a doklady o udělení vědeckého titulu „profesor“ nebo titulu „profesor sztuki“ získané v Polské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 9

Osoby, kterým byl ve státě jedné smluvní strany přiznán některý z titulů nebo hodností uvedených v článcích 4 až 8 této Dohody, tj.:

a) v Polské republice odborný titul nebo hodnost nebo vědecký titul nebo hodnost nebo titul nebo hodnost v oblasti umění a uměleckých disciplín,

b) v České republice akademický titul nebo vědecká hodnost nebo titul,

mají právo tyto tituly a hodnosti užívat na území státu druhé smluvní strany v té podobě, v jaké byly přiznány, v souladu s právními předpisy platnými na území státu této smluvní strany.

Článek 10

Ustanovení této Dohody se nevztahují na uznávání odborných kvalifikací, které probíhá podle právních předpisů platných na území států smluvních stran.

Článek 11

Na žádost kterékoli smluvní strany se uskuteční setkání skupin expertů jmenovaných ministry školství států smluvních stran k vyjasnění všech otázek vyplývajících z plnění této Dohody.

Článek 12

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran, o němž se smluvní strany informují diplomatickými notami. Dohoda vstoupí v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po dnu doručení pozdější z takových not druhé smluvní straně.

2. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi státy smluvních stran platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů vydávaných v Československé socialistické republice a v Polské lidové republice, podepsaná ve Varšavě 16. prosince 1987.

Článek 13

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Dohodu písemně vypovědět. V takovém případě platnost této Dohody skončí uplynutím jednoho roku ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 16. ledna 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
JUDr. Petra Buzková v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Polské republiky
Michał Seweryński v. r.
ministr vzdělávání a vědy


Příloha

1. Doklady umožňující ucházet se o přijetí ke studiu na vysoké škole

Česká republika Polská republika
vysvědčení o maturitní zkoušceświadectwo dojrzałości

2. Diplomy a doklady o ukončení vysokoškolského studia, udělení titulů a vědeckých hodností

Česká republika Polská republika
bakalář (Bc.)
bakalář umění (BcA.)
licencjat (lic.)
licencjat pielęgniarstwa (lic.)
licencjat położnictwa (lic.)
inżynier (inż.)
inżynier architekt (inż. arch.)
magistr (Mgr.)magister (mgr)
magister edukacji (mgr)
magister pielęgniarstwa (mgr)
magister położnictwa (mgr)
magistr umění (MgA.)magister sztuki
inženýr (Ing.)magister inżynier (mgr inż)
inženýr architekt (Ing. arch.)magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)
doktor medicíny (MUDr.)lekarz (lek.)
lekarz stomatolog (lek.)
zubní lékař (MDDr.)lekarz dentysta (lek.)
doktor veterinární medicíny (MVDr.)lekarz weterynarii (lek.)
doktor (Ph.D.)
doktor teologie (Th.D.)
kandidát věd (CSc.)
(udělovaný do 31. 12.2001)
doktor (dr)
doktor sztuki (dr)
kwalifikacja I stopnia w zakresie dziedzin sztuki i
dyscyplin artystycznych
(udělovaný do 30. 4. 2003)
docent
doktor věd (DrSc.)
(udělovaný do 31. 12.2001)
doktor habilitowany (dr hab.)
doktor habilitowany sztuki (dr hab.)
kwalifikacja II stopnia w zakresie sztuki
i dyscyplin artystycznych
(udělovaný do 30. 4. 2003)
profesorprofesor (prof.)
profesor sztuki (prof.)
Přesunout nahoru