Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 102/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů

Datum vyhlášení 31.10.2006
Uzavření smlouvy 22.10.2004
Platnost od 04.10.2006
Platnost do 25.05.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole byla podepsána Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Na základě rozhodnutí Rady ES 2004/587/ES ze dne 19. července 2004 byla Smlouva prozatímně prováděna od 1. července 2005.

Smlouva vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 16 dne 4. října 2006.

České znění Smlouvy a anglické znění dopisu Britských Panenských ostrovů ze dne 27. května 2005, který je součástí Smlouvy, a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


SMLOUVA

VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR

A. Dopis od vlády České republiky

Vážený pane,

dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text „Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů“, který byl schválen na jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie dne 22. června 2004.

S ohledem na výše uvedený text mám tu čest

• navrhnout Vám Smlouvu o zdanění příjmů z úspor obsaženou v Příloze 1 k tomuto dopisu,

• navrhnout, že uvedená Smlouva nabude účinnosti od data provádění Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, které bude určeno na základě splnění podmínek stanovených v článku 17 odstavci 2 Směrnice a vzájemného oznámení si splnění vnitrostátních ústavních náležitostí nezbytných pro vstup této Smlouvy v platnost,

• a navrhnout rovněž náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost a oznámit si formální cestou neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí.

Mám tu čest Vám navrhnout, že pokud výše uvedené je přijatelné pro Vaši vládu, tento dopis spolu s Přílohou 1 a Vaším potvrzením budou společně tvořit naše vzájemné přijetí a uzavření smlouvy mezi Českou republikou a Britskými Panenskými ostrovy.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění našeho nejvyššího uznání.

Za vládu České republiky

Dáno v Praze, ve trojím vyhotovení, v českém a anglickém jazyce.

Dne 22. 10. 2004

Mgr. Bohuslav Sobotka,
ministr financí


B. Dopis od vlády Britských Panenských ostrovů

Vážený pane,

dovoluji si potvrdit příjem Vašeho dopisu s datem 22. 10. 2004, který zní takto:

„Vážený pane,

dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text „Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů“, který byl schválen na jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie dne 22. června 2004.

S ohledem na výše uvedený text mám tu čest

• navrhnout Vám Smlouvu o zdanění příjmů z úspor obsaženou v Příloze 1 k tomuto dopisu,

• navrhnout, že uvedená Smlouva nabude účinnosti od data provádění Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, které bude určeno na základě splnění podmínek stanovených v článku 17 odstavci 2 Směrnice a vzájemného oznámení si splnění vnitrostátních ústavních náležitostí nezbytných pro vstup této Smlouvy v platnost,

• a navrhnout rovněž náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost a oznámit si formální cestou neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí.

Mám tu čest Vám navrhnout, že pokud výše uvedené je přijatelné pro Vaši vládu, tento dopis spolu s Přílohou 1 a Vaším potvrzením budou společně tvořit naše vzájemné přijetí a uzavření smlouvy mezi Českou republikou a Britskými Panenskými ostrovy.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění našeho nejvyššího uznání“.

Mohu potvrdit, že vláda Britských Panenských ostrovů souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mého nejvyššího uznání.

Za vládu Britských Panenských ostrovů

Dáno v Tortole, ve trojím vyhotovení, v českém a anglickém jazyce.

Dne 11. 4. 2005

Mr. Orlando Smith,
ministerský předseda


SMLOUVA O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVŮ

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:

1. Článek 17 Směrnice Rady Evropské Unie (dále jen „Rada“) 2003/48/EHS (dále jen „Směrnice“) o zdanění příjmů z úspor stanoví, že do 1. ledna 2004 členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto Směrnicí, jejíž ustanovení se použijí od 1. ledna 2005 za předpokladu, že:

i) Švýcarská konfederace, Lichtenštejnské knížectví, Republika San Marino, Monacké knížectví a Knížectví Andorry použijí od tohoto data opatření rovnocenná opatřením obsaženým v této Směrnici, a to v souladu se Smlouvami, které tyto státy uzavřely s Evropským společenstvím a po jednomyslném rozhodnutí Rady;

ii) budou existovat veškeré dohody či jiné předpisy, které zajistí, že všechna příslušná závislá nebo přidružená území použijí od stejného data automatickou výměnu informací způsobem stanoveným v kapitole II této Směrnice (nebo budou během přechodného období podle článku 10 uplatňovat srážkovou daň za podmínek uvedených v článcích 11 a 12).

2. Britské Panenské ostrovy nejsou členem EU a nepatří do daňového teritoria EU, ale vláda Velké Británie požádala vládu Britských Panenských ostrovů k dobrovolné aplikaci opatření Směrnice.

3. Vzhledem k tomu, že konečným cílem členských států EU je zavedení efektivního zdanění úroků v tom členském státě, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, pomocí výměny informací, které se týkají úrokových plateb, mezi nimi navzájem, berou Britské Panenské ostrovy na vědomí, že si tři členské státy, jmenovitě Rakousko, Belgie a Lucembursko, během přechodného období nemusejí vyměňovat informace, ale uplatní na příjmy z úspor podle této Směrnice srážkovou daň.

4. Britské Panenské ostrovy souhlasí s aplikací srážkové daně s platností od 1. ledna 2005 za předpokladu, že členské státy EU přijmou právní úpravy a administrativní opatření nezbytné k naplnění Směrnice a požadavků článku 17, aby Směrnice a článek 17 odstavec 2 této Smlouvy byly splněny.

5. Britské Panenské ostrovy souhlasí s aplikací automatické výměny informací stejným způsobem, jak je uvedeno v kapitole II Směrnice od ukončení přechodného období, vymezeného v článku 10 odstavci 2 Směrnice.

6. Vnitrostátní právní a správní předpisy týkající se kolektivního investování Britských Panenských ostrovů se považují za rovnocenné, pokud jde o jejich účinek k právním předpisům ES uvedeným v článcích 2 a 6 Směrnice.

Tedy vzhledem k tomu, vláda České republiky a vláda Britských Panenských ostrovů (dále jen „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“), nevyžadují-li okolnosti něco jiného, souhlasí s uzavřením této Smlouvy, která obsahuje závazky pouze pro smluvní strany a upravuje:

a) automatickou výměnu informací mezi příslušným orgánem České republiky a mezi příslušným orgánem Britských Panenských ostrovů, která bude probíhat stejně jako vůči příslušnému orgánu jakéhokoliv členského státu;

b) uplatňování srážkové daně ze strany Britských Panenských ostrovů během přechodného období stanoveného v článku 10 Směrnice od stejného data a za stejných podmínek tak, jak jsou stanoveny v článcích 11 a 12 Směrnice;

c) automatickou výměnu informací mezi příslušným orgánem Britských Panenských ostrovů a příslušným orgánem České republiky podle článku 13 Směrnice;

d) převod 75 % výnosů ze srážkové daně příslušným orgánem Britských Panenských ostrovů příslušnému orgánu České republiky; s ohledem na úrokové platby provedené platebním zprostředkovatelem zřízeným na Britských Panenských ostrovech fyzické osobě v České republice.

Článek 1

Definice

Pro účely této Smlouvy se termínem

(a) „příslušný orgán“, pokud se jedná o smluvní strany, rozumí

i) v případě Britských Panenských ostrovů Financial Secretary,

ii) v případě České republiky Ministerstvo financí;

(b) „členský stát“ rozumí stát, který je členským státem EU;

(c) „rezidence“ ve vztahu ke skutečnému vlastníkovi znamená stát nebo teritorium, kde je umístěna jeho stálá adresa, podmínky jsou stanoveny v článku 7 odstavec 3 této Smlouvy;

(d) „UCITS“ znamená kolektivní investování v převoditelných cenných papírech v souladu se Směrnicí Výboru EU známé jako Směrnice 85/611/EEC ze dne 20. prosince 1985 o společném postupu právní úpravy a administrativních opatření týkajících se kolektivního investování v převoditelných cenných papírech.

Článek 2

Srážka daně platebními zprostředkovateli

Úrokové platby podle článku 9 této Smlouvy, které byly provedeny platebním zprostředkovatelem zřízeným na Britských Panenských ostrovech skutečným vlastníkům ve smyslu článku 6 této Smlouvy, kteří jsou rezidenty České republiky, podléhají, s výhradou článku 4 této Smlouvy, srážce z částky úrokové platby během přechodného období uvedeného v článku 15 této Smlouvy, počínaje dnem uvedeným v článku 16 této Smlouvy. Výše srážkové daně bude 15 % během prvních tří let přechodného období, 20 % v následujících třech letech a v dalších letech pak 35 %.

Článek 3

Předkládání informací platebními zprostředkovateli

1. Pokud platební zprostředkovatel zřízený v České republice provede úrokové platby vymezené v článku 9 této Smlouvy skutečným vlastníkům vymezeným v článku 6 této Smlouvy, kteří jsou rezidenty Britských Panenských ostrovů, nebo pokud se použije ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) této Smlouvy, oznámí platební zprostředkovatel jeho příslušnému orgánu:

a) totožnost a bydliště skutečného vlastníka zjištěné podle článku 7 této Smlouvy;

b) jméno a adresu platebního zprostředkovatele;

c) číslo účtu skutečného vlastníka nebo, pokud takový účet neexistuje, označení pohledávky, z níž úroky plynou;

d) informace o úrokové platbě uvedené v čl. 5 odst. 1 této Smlouvy. Každá smluvní strana však může omezit minimální rozsah informací, které má platební zprostředkovatel o úrokové platbě předkládat, na celkovou výši úroků nebo příjmů a na celkovou výši výnosů z prodeje, ze splacení či z náhrady zaplacené skutečnému vlastníkovi v rámci zdaňovacího období,

a Česká republika bude jednat v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

2. Do šesti měsíců po ukončení zdaňovacího období oznámí automaticky příslušný orgán České republiky příslušnému orgánu Britských Panenských ostrovů informace uvedené v odstavci 1 písm. a) - d) tohoto článku pro všechny úrokové platby provedené během daného období.

Článek 4

Výjimky z uplatňování srážkové daně

1. Britské Panenské ostrovy vybírající srážkovou daň podle článku 2 této Smlouvy stanoví jeden či oba z následujících postupů, jimiž umožní skutečným vlastníkům žádat, aby u nich srážková daň nebyla sražena:

a) postup, který dovoluje skutečnému vlastníkovi vymezenému v článku 6 této Smlouvy vyhnout se srážkové dani uvedené v článku 2 této Smlouvy, a to tím, že zmocní svého platebního zprostředkovatele k předložení úrokové platby příslušnému orgánu smluvní strany, ve které je platební zprostředkovatel zřízen.

Takové zmocnění zahrnuje všechny úrokové platby provedené platebním zprostředkovatelem skutečnému vlastníkovi do ukončení takových pokynů skutečným vlastníkem;

b) postup, který zajistí, že se srážková daň nevybere v případech, kdy skutečný vlastník předloží svému platebnímu zprostředkovateli potvrzení vydané na své jméno příslušným orgánem smluvní strany, jehož je rezidentem pro daňové účely podle odstavce 2 tohoto článku.

2. Na žádost skutečného vlastníka vystaví příslušný orgán smluvní strany státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, potvrzení, které bude obsahovat následující údaje:

i) jméno, adresu a daňové či jiné identifikační číslo skutečného vlastníka; pokud žádné takové číslo není k dispozici, bude uvedeno datum a místo narození skutečného vlastníka;

ii) jméno a adresu platebního zprostředkovatele;

iii) číslo účtu skutečného vlastníka nebo, pokud není číslo účtu k dispozici, označení cenného papíru.

Toto potvrzení je platné maximálně po dobu tří let začínajících po prvním dnu daňového období, ve kterém bylo vydáno. Potvrzení je vystaveno všem skutečným vlastníkům, kteří o něj požádají, do dvou měsíců po předložení žádosti, musí obsahovat datum žádosti i datum vydání a musí být použitelné ve vztahu k platbám uskutečněným po datu žádosti.

3. Použije-li se odstavec 1 písm. a) tohoto článku, předá příslušný orgán Britských Panenských ostrovů, ve kterém je platební zprostředkovatel zřízen, informace uvedené v čl. 3 odst. 1 této Smlouvy příslušnému orgánu České republiky jako státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem. Takové předání informací proběhne automaticky a uskuteční se nejméně jednou ročně, během šesti měsíců následujících po skončení zdaňovacího období stanoveného právními předpisy smluvní strany, a to pro všechny úrokové platby uskutečněné v průběhu daného období.

Článek 5

Vyměřovací základ pro srážkovou daň

1. Platební zprostředkovatel zřízený na Britských Panenských ostrovech vybírá srážkovou daň podle článku 2 této Smlouvy takto:

a) v případě úrokové platby ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) této Smlouvy: z výše vyplacených nebo připsaných úroků;

b) v případě úrokové platby ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) nebo d) této Smlouvy: z výše úroků nebo příjmů podle písmene b) nebo d) tohoto pododstavce nebo formou dávky s rovnocenným dopadem, hrazené skutečným vlastníkem z celkové výše výnosů z prodeje, splacení nebo náhrady, jak je potvrzeno platebním zprostředkovatelem jeho kompetentnímu orgánu;

c) v případě úrokové platby ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) této Smlouvy: z výše úroků zmíněných v uvedeném pododstavci;

d) v případě úrokové platby ve smyslu čl. 9 odst. 4 této Smlouvy: z výše úroků připadajících na každého z členů subjektu uvedeného v čl. 8 odst. 2 této Smlouvy, který splňuje podmínky čl. 6 odst. 1 této Smlouvy;

e) v případě, že Britské Panenské ostrovy uplatňují možnost uvedenou v čl. 9 odst. 5 této Smlouvy: z výše úroků přepočtených na roční základ.

2. Pro účely písmen a) a b) pododstavce 1 tohoto článku se srážková daň vybere v poměrné části podle délky období, během něhož skutečný vlastník držel svou pohledávku. Pokud není platební zprostředkovatel schopen určit dobu držby na základě informací, které mu byly sděleny, bude mít platební zprostředkovatel za to, že skutečný vlastník držel pohledávku po celou dobu její existence, pokud nepředloží doklad o datu nabytí této pohledávky.

3. Uplatnění srážkové daně Britskými Panenskými ostrovy nebrání České republice ve zdanění příjmů v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy.

4. V průběhu přechodného období mohou Britské Panenské ostrovy stanovit, že ekonomický subjekt provádějící nebo přiznávající úrokovou platbu subjektu uvedenému v čl. 8 odst. 2 této Smlouvy v zemi druhé smluvní strany bude považován za platebního zprostředkovatele místo subjektu, jemuž je úrok vyplácen nebo přiznán ve prospěch třetí osoby, a může z těchto úroků vybrat srážkovou daň, pokud subjekt, jemuž je úrok vyplácen nebo přiznán ve prospěch skutečného vlastníka, neposkytl oficiální souhlas k tomu, aby bylo v souladu s posledním odstavcem čl. 8 odst. 2 této Smlouvy sděleno jeho jméno, adresa a celková výše jemu vyplacených či přiznaných úroků.

Článek 6

Definice skutečného vlastníka

1. Pro účely této Smlouvy se „skutečným vlastníkem“ rozumí fyzická osoba, která přijme úrokovou platbu, nebo fyzická osoba, které je úroková platba přiznána, pokud neprokáže, že úroková platba nebyla provedena či přiznána v její vlastní prospěch. Fyzická osoba není skutečným vlastníkem, pokud:

a) jedná jako platební zprostředkovatel ve smyslu čl. 8 odst. 1 této Smlouvy;

b) jedná jménem právnické osoby, tedy subjektu, jehož zisk je zdaněn v souladu s obecnou úpravou zdanění podnikatelské činnosti, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) povoleného podle Směrnice 85/61 l/EHS nebo rovnocenného subjektu kolektivního investování zřízeného na Britských Panenských ostrovech nebo subjektu uvedeného v čl. 8 odst. 2 této Smlouvy; v posledně jmenovaném případě oznámí osoba jméno a adresu tohoto subjektu ekonomickému subjektu, který úroky vyplácí, a ten pak předá tyto informace příslušnému orgánu smluvní strany, v jejíž zemi je sám zřízen;

c) jedná jménem jiné osoby, která je skutečným vlastníkem a informuje platebního zprostředkovatele o totožnosti tohoto skutečného vlastníka.

2. Pokud má platební zprostředkovatel informace naznačující, že fyzická osoba, které je úrok vyplácen nebo přiznán, zřejmě není skutečným vlastníkem a pokud se na tuto osobu nevztahují ustanovení odstavce 1 písm. a) ani b) tohoto článku, učiní platební zprostředkovatel náležitá opatření, aby zjistil totožnost skutečného vlastníka. Není-li platební zprostředkovatel schopen určit totožnost skutečného vlastníka, považuje za skutečného vlastníka danou osobu.

Článek 7

Totožnost a bydliště skutečných vlastníků

1. Každá strana na svém území schválí postupy a zajistí uplatňování těchto postupů, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl platební zprostředkovatel určit totožnost skutečných vlastníků a jejich bydliště pro účely této Smlouvy. Tyto postupy musejí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v odstavcích 2 a 3.

2. Platební zprostředkovatel určí totožnost skutečného vlastníka na základě minimálních požadavků, které se liší podle data uzavření smluvních vztahů mezi platebním zprostředkovatelem a skutečným vlastníkem:

a) u smluvních vztahů uzavřených před 1. lednem 2004 určí platební zprostředkovatel totožnost skutečného vlastníka, která se skládá ze jména a adresy skutečného vlastníka, na základě informací, jež má k dispozici, a to zejména v souladu s předpisy platnými v zemi, v níž je platební zprostředkovatel zřízen, a se Směrnicí Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 v případě České republiky nebo s rovnocennými vnitrostátními právními předpisy o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz v případě Britských Panenských ostrovů;

b) u smluvních vztahů uzavřených dne 1. ledna 2004 nebo později nebo u transakcí provedených v této době bez existence smluvního vztahu určí platební zprostředkovatel totožnost skutečného vlastníka, která se skládá ze jména a adresy skutečného vlastníka a z jeho daňového identifikačního čísla, pokud bylo členským státem, v němž je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, přiděleno. Tyto podrobnosti jsou zjištěny z cestovního pasu nebo z úředního průkazu totožnosti předloženého skutečným vlastníkem. Pokud není adresa v cestovním pasu či na úředním průkazu totožnosti uvedena, je zjištěna na základě jiného průkazného dokladu totožnosti předloženého skutečným vlastníkem. Není-li daňové identifikační číslo uvedeno v cestovním pasu, na úředním průkazu totožnosti ani na jiném průkazném dokladu totožnosti předloženém skutečným vlastníkem, jako je např. potvrzení o daňovém domicilu, jsou informace o totožnosti doplněny o datum a místo narození skutečného vlastníka; tyto údaje jsou zjištěny z jeho cestovního pasu či z úředního průkazu totožnosti.

3. Platební zprostředkovatel zjistí bydliště skutečného vlastníka na základě minimálních požadavků, které se liší podle data uzavření smluvních vztahů mezi platebním zprostředkovatelem a skutečným vlastníkem úroků. S výjimkou níže uvedených ustanovení platí, že se za bydliště pro daňové účely považuje země, v níž má skutečný vlastník své trvalé bydliště:

a) u smluvních vztahů uzavřených před 1. lednem 2004 zjistí platební zprostředkovatel bydliště skutečného vlastníka na základě informací, které má k dispozici, zejména v souladu s předpisy platnými v zemi, v níž je platební zprostředkovatel zřízen, a v případě České republiky se Směrnicí 91/308/EHS nebo s rovnocennými vnitrostátními právními předpisy v případě Britských Panenských ostrovů;

b) u smluvních vztahů uzavřených dne 1. ledna 2004 nebo později nebo u transakcí provedených v této době bez existence smluvního vztahu zjistí platební zprostředkovatel místo bydliště skutečného vlastníka na základě adresy uvedené v cestovním pasu, v úředním průkazu totožnosti nebo, v případě potřeby, z jakéhokoli průkazného dokladu totožnosti předloženého skutečným vlastníkem, a to podle následujícího postupu: u osob, které předkládají cestovní pas či úřední průkaz totožnosti vystavený členským státem a které jsou dle vlastního prohlášení rezidenty třetí země, se bydliště zjistí prostřednictvím potvrzení o daňovém domicilu, které vydal příslušný orgán třetí země, jíž je daná osoba dle vlastního prohlášení rezidentem. Pokud takové potvrzení není předloženo, je členský stát, který vydal pas nebo jiný úřední doklad totožnosti, považován za stát, v němž má daná osoba bydliště.

Článek 8

Definice platebního zprostředkovatele

1. Pro účely této Smlouvy se „platebním zprostředkovatelem“ rozumí ekonomický subjekt, který provádí nebo přiznává úrokovou platbu přímo ve prospěch skutečného vlastníka bez ohledu na to, zda je tento subjekt dlužníkem, z jehož dluhu úroky plynou, nebo subjektem, jenž byl dlužníkem nebo skutečným vlastníkem pověřen úrokovou platbu provést nebo přiznat.

2. Pokud je subjekt zřízen v zemi smluvní strany a je mu vyplácen nebo přiznán úrok ve prospěch skutečného vlastníka, je tento subjekt v okamžiku výplaty či přiznání úrokové platby rovněž považován za platebního zprostředkovatele. Toto ustanovení není možné použít, pokud má ekonomický subjekt provádějící výplatu či přiznání úroků důvod se domnívat, že:

a) se jedná o právnickou osobu, s výjimkou právnických osob uvedených v odstavci 5 tohoto článku, nebo

b) zisky této osoby podléhají zdanění v souladu s obecnou úpravou zdanění podnikatelské činnosti, nebo

c) se jedná o UCITS uznaný podle Směrnice Rady 85/61 l/EHS nebo rovnocenný subjekt kolektivního investování zřízený na Britských Panenských ostrovech.

Ekonomický subjekt provádějící výplatu či přiznání úroků subjektu zřízenému ve druhé smluvní straně, který je dle tohoto odstavce považován za platebního zprostředkovatele, sdělí jméno a adresu tohoto subjektu a celkovou výši tomuto subjektu vyplacených či přiznaných úroků příslušnému orgánu smluvní strany, v němž je sám zřízen, a tento orgán předá informace příslušnému orgánu smluvní strany, v němž je zřízen subjekt podle tohoto odstavce považovaný za platebního zprostředkovatele.

3. Subjekt považovaný za platebního zprostředkovatele podle odstavce 2 tohoto článku má však možnost být pro účely této Smlouvy považován za subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) uvedený v odstavci 2 písm. c). K využití této možnosti je nutné, aby smluvní strana, v jejíž zemi je tento subjekt zřízen, vydala potvrzení, které pak tento subjekt předloží ekonomickému subjektu, jenž provádí výplatu či přiznání úroků. Smluvní strana vymezí podrobná pravidla pro uplatnění této možnosti subjekty zřízenými na svém území.

4. Pokud je subjekt považovaný za platebního zprostředkovatele podle odstavce 2 tohoto článku i ekonomický subjekt uvedený ve stejném odstavci jako subjekt provádějící výplatu či přiznání úroků zřízen ve stejné zemi smluvní strany, přijme tato smluvní strana nezbytná opatření, aby zajistila, že subjekt jednající jako platební zprostředkovatel splní ustanovení této Smlouvy.

5. Právnickými osobami, na které se nevztahuje odstavec 2 písm. a) tohoto článku, jsou:

a) ve Finsku: „avoin yhtio (Ay)“ a „kommandiittiyhtio (Ky)“/ „oppet bolag“ a „kommanditbolag“,

b) ve Švédsku: „hadelsbolag (HB)“ a „kommanditbolag (KB)“.

Článek 9

Definice úrokové platby

1. Pro účely této Smlouvy se „úrokovou platbou“ rozumí:

a) vyplacené nebo na účet připsané úroky, které souvisejí s pohledávkami jakéhokoliv druhu, ať zajištěnými či nezajištěnými zástavním právem na nemovitosti a majícími či nemajícími právo účasti na zisku dlužníka, a zvláště příjmy z vládních cenných papírů a příjmy z obligací nebo dluhopisů, včetně prémií a výher, které se váží k těmto cenným papírům, obligacím nebo dluhopisům; penále ukládané za pozdní platbu se za úrokovou platbu nepovažuje,

b) úroky vzniklé nebo aktivované při prodeji, náhradě nebo splacení pohledávek uvedených v písmenu a),

c) příjmy plynoucí z úrokové platby přímo či prostřednictvím subjektu uvedeného v čl. 8 odst. 2 této Smlouvy a rozdělované:

i) subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) povoleným podle Směrnice Rady ES 85/61 l/EHS;

ii) rovnocenným subjektem kolektivního investování zřízeným na Britských Panenských ostrovech;

iii) subjekty, které mají právo využít možnost uvedenou v čl. 8 odst. 3 této Smlouvy;

iv) subjektem kolektivního investování zřízeným mimo území, na které se vztahuje Smlouva o Evropském společenství podle článku 299 této Smlouvy, a mimo Britské Panenské ostrovy,

d) realizované příjmy z prodeje, náhrady nebo splacení akcií či podílů v následujících podnicích a subjektech, pokud tyto podniky a subjekty investují přímo či nepřímo, prostřednictvím jiných subjektů kolektivního investování nebo subjektů uvedených níže, více než 40 % svých aktiv do pohledávek uvedených v písmenu a):

i) subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) povoleným podle Směrnice 85/61 l/EHS;

ii) rovnocenným subjektem kolektivního investování zřízeným na Britských Panenských ostrovech;

iii) subjekty, které mají právo využít možnost uvedenou v čl. 8 odst. 3 této Smlouvy;

iv) subjekty kolektivního investování zřízenými mimo území, na které se vztahuje Smlouva o Evropském společenství podle článku 299 této Smlouvy, a mimo Britské Panenské ostrovy.

Smluvní strany však mají možnost zahrnout příjmy podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku do definice úroku pouze v rozsahu, v jakém tyto příjmy odpovídají příjmům přímo nebo nepřímo plynoucím z úrokových plateb ve smyslu odstavce 1 písm. a) a b) tohoto článku.

2. Pokud jde o odstavec 1 písm. c) a d) tohoto článku, nemá-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu příjmů, který plyne z úrokových plateb, je za úrokovou platbu považována celková výše úroků.

3. Pokud jde o odstavec 1 písm. d) tohoto článku, nemá-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu aktiv investovaných do pohledávek nebo do akcií či podílů vymezených v uvedeném odstavci, je tento podíl považován za vyšší než 40 %. V případě, že platební zprostředkovatel nemůže určit výši příjmů realizovaných skutečným vlastníkem, má se za to, že příjmy odpovídají výnosům z prodeje, náhrady či splacení akcií nebo podílů.

4. Jsou-li úroky definované v odstavci 1 tohoto článku vyplaceny nebo připsány subjektu uvedenému v čl. 8 odst. 2 této Smlouvy nebo připsány na jeho účet a tento subjekt nemá právo využít možnosti podle čl. 8 odst. 3 této Smlouvy, jsou tyto úroky považovány za úrokovou platbu provedenou uvedeným subjektem.

5. Pokud jde o odstavec 1 písm. b) a d) tohoto článku, smluvní strana má možnost požadovat od platebních zprostředkovatelů na svém území, aby úroky za časové období ne delší než jeden rok přepočetli na roční základ, a takto přepočtené úroky má možnost považovat za úrokovou platbu i v případě, že během tohoto období nedojde k žádnému prodeji, splacení, ani k žádné náhradě.

6. Odchylně od odstavce 1 písm. c) a d) tohoto článku má smluvní strana možnost vyloučit z definice úrokové platby všechny příjmy podle uvedených ustanovení u podniků či subjektů zřízených na svém území, pokud investice těchto subjektů do pohledávek podle odstavce 1 písm. a) tohoto článku nepřevýší 15 % aktiv těchto subjektů. Podobně má smluvní strana odchylně od odstavce 4 tohoto článku možnost vyloučit z definice úrokové platby v odstavci 1 tohoto článku úroky vyplacené či připsané na účet subjektu uvedenému v čl. 8 odst. 2 této Smlouvy, který nemá právo využít možnosti dle čl. 8 odst. 3 této Smlouvy a je zřízen na jejím území, pokud investice takového subjektu do pohledávek podle odstavce 1 písm. a) tohoto článku nepřesáhnou 15 % jeho aktiv.
Uplatnění této možnosti smluvní stranou je závazné pro druhou smluvní stranu.

7. Podíl uvedený v odstavci 1 písm. d) tohoto článku a v odstavci 3 tohoto článku bude od 1. ledna 2011 činit 25 %.

8. Podíl uvedený v odstavci 1 písm. d) tohoto článku a v odstavci 6 tohoto článku se stanoví na základě investiční politiky vymezené ve statutu fondu či v zakládacích dokumentech těchto podniků či subjektů; v případě neexistence těchto údajů se tento podíl stanoví na základě skutečného složení aktiv těchto podniků či subjektů.

Článek 10

Rozdělení daňových výnosů

1. Britské Panenské ostrovy si ponechají 25 % srážkové daně zadržené podle této Smlouvy a převedou zbývajících 75 % výnosů druhé smluvní straně.

2. Britské Panenské ostrovy vybírající srážkovou daň podle čl. 5 odst. 4 této Smlouvy si ponechají 25 % těchto daňových výnosů a 75 % převedou České republice v poměru stanoveném pro převody podle odstavce 1 tohoto článku.

3. Tyto převody proběhnou pro každé období v jedné splátce nejpozději ve lhůtě šesti měsíců následujících po skončení zdaňovacího období stanoveného právními předpisy Britských Panenských ostrovů.

4. Britské Panenské ostrovy vybírající srážkovou daň přijmou opatření nezbytná k zajištění řádného fungování systému rozdělování daňových výnosů.

Článek 11

Zamezení dvojího zdanění

1. Smluvní strana, ve které je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, zajistí zamezení dvojího zdanění, k němuž by mohlo dojít v důsledku uvalení srážkové daně Britskými Panenskými ostrovy, která je uvedena v této Smlouvě podle těchto ustanovení:

a) pokud byly úroky přijaté skutečným vlastníkem zdaněny srážkovou daní na Britských Panenských ostrovech, Česká republika započte daň ve výši daně sražené podle svých vnitrostátních právních předpisů. Pokud tato výše přesáhne částku daně splatnou v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy, vyplatí Česká republika rozdíl mezi částkou sražené a splatné daně skutečnému vlastníkovi;

b) pokud byl na úroky přijaté skutečným vlastníkem kromě srážkové daně uvedené v článku 5 této Smlouvy uplatněn ještě jiný druh srážkové daně a smluvní strana, jíž je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, započte tuto jinou srážkovou daň v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy nebo se smlouvou o zamezení dvojího zdanění, započte se tato jiná srážková daň před uplatněním postupu podle písmena a) tohoto článku.

2. Smluvní strana, jejíž je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, může nahradit mechanismus daňového zápočtu podle odstavce 1 tohoto článku vrácením srážkové daně podle článku 5 této Smlouvy.

Článek 12

Přechodná ustanovení pro převoditelné dluhové cenné papíry

1. Během přechodného období podle článku 15 této Smlouvy, avšak nejpozději do 31. prosince 2010, nebudou domácí ani mezinárodní dluhopisy ani jiné převoditelne dluhové cenné papíry, které byly poprvé emitovány před 1. březnem 2001 nebo u kterých byl původní prospekt schválen před tímto datem příslušnými orgány ve smyslu Směrnice Rady 80/390/EHS nebo příslušnými orgány třetích zemí, považovány za pohledávky ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) této Smlouvy, pokud 1. března 2002 nebo později nedojde k žádné další emisi těchto převoditelných dluhových cenných papírů. Pokud však bude přechodné období trvat i po 31. prosinci 2010, použijí se ustanovení tohoto článku pouze ve vztahu k převoditelným dluhovým cenným papírům:

a) které obsahují doložku „gross-up“ nebo doložku předčasného splacení a

b) u kterých je platební zprostředkovatel definovaný článkem 8 této Smlouvy zřízen v zemi smluvní strany uplatňující srážkovou daň a provádí nebo přiznává úrokovou platbu přímo ve prospěch skutečného vlastníka, který je rezidentem druhé smluvní strany.

Pokud dojde 1. března 2002 nebo později k další emisi některého z výše uvedených převoditelných cenných papírů vydaného vládou či obdobným subjektem jednajícím jako orgán veřejné moci nebo subjektem, jehož úloha je uznána mezinárodní smlouvou, přičemž tyto subjekty jsou uvedeny v příloze k této Smlouvě, je celá emise takového cenného papíru skládající se z původní emise a ze všech emisí pozdějších považována za pohledávku ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) této Smlouvy.

Pokud dojde 1. března 2002 nebo později k další emisi výše uvedeného převoditelného cenného papíru vydaného jiným emitentem neuvedeným ve druhém pododstavci, považuje se tato další emise za pohledávku ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) této Smlouvy.

2. Žádná ze skutečností uvedených v tomto článku nebrání smluvním stranám ve zdanění příjmů z převoditelných dluhových cenných papírů uvedených v odstavci 1, v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

Článek 13

Řešení případů vzájemnou dohodou

Pokud vzniknou mezi stranami obtíže nebo pochybnosti týkající se provádění nebo výkladu této Smlouvy, smluvní strany vyvinou nejvyšší možné úsilí, aby vyřešily tuto záležitost vzájemnou dohodou.

Článek 14

Důvěrnost informací

1. Všechny informace, které byly poskytnuty a získány příslušnými orgány smluvní strany, jsou důvěrné.

2. Informace, které byly poskytnuty příslušnému orgánu smluvní strany, nesmějí být použity pro jakýkoli jiný účel než pro účely přímého zdanění, aniž by k tomu dala druhá smluvní strana písemný souhlas.

3. Poskytnuté informace se sdělí pouze příslušným osobám nebo orgánům za účelem přímého zdanění a budou použity těmito osobami nebo orgány pouze pro tyto účely nebo pro účely dohledu, včetně rozhodnutí o odvolání. Pro tyto účely mohou být informace zveřejněny ve veřejném soudním řízení.

4. Má-li příslušný orgán smluvní strany za to, že informace, které obdržel od příslušného orgánu druhé smluvní strany, mohou být užitečné pro příslušný orgán jiného členského státu, může je předat tomuto příslušnému orgánu se souhlasem příslušného orgánu, který tuto informaci poskytl.

Článek 15

Přechodné období

Na konci přechodného období vymezeného v čl. 10 odst. 2 Směrnice přestanou Britské Panenské ostrovy uplatňovat srážkovou daň i rozdělení daňových výnosů stanovené v této Smlouvě a použijí s ohledem na Českou republiku ustanovení o automatické výměně informací stejným způsobem, jak stanoví kapitola II Směrnice. Bez dopadu na článek 4 této Smlouvy, pokud během přechodného období Britské Panenské ostrovy souhlasí, že uplatní automatickou výměnu informací stejným způsobem tak, jak je stanoveno v kapitole II Směrnice, nepoužijí už srážkovou daň a rozdělení daňových výnosů stanovené v článku 10 této Smlouvy.

Článek 16

Vstup v platnost

Tato Smlouva nabude právní účinnosti třicátým dnem od posledního data, kdy si příslušné vlády vzájemně písemně oznámí, že ústavně požadované formality v jejich příslušných státech byly splněny a že její ustanovení nabudou účinnosti ode dne, kdy je Směrnice platná podle jejího článku 17, odstavců 2 a 3.

Článek 17

Vypovězení

1. Tato Smlouva zůstane v platnosti do vypovězení kteroukoli smluvní stranou.

2. Kterákoli smluvní strana může vypovědět tuto Smlouvu tím, že písemně oznámí vypovězení druhé smluvní straně a v tomto oznámení uvede okolnosti, které k němu vedly. V tomto případě aplikace této Smlouvy končí po uplynutí 12 měsíců od doručení oznámení.

Článek 18

Provádění a pozastavení provádění

1. Provádění této Smlouvy je závislé na přijetí a provádění opatření, která jsou v souladu nebo rovnocenná těm, která jsou uvedena ve Směrnici nebo v této Smlouvě a která stanoví stejná data provádění všemi členskými státy Evropské unie, Spojenými státy americkými, Švýcarskem, Andorrou, Lichtenštejnském, Monakem a San Marinem a všemi příslušnými závislými a přidruženými územími členských států Evropského společenství.

2. Nejméně šest měsíců před datem uvedeným v článku 16 této Smlouvy přijmou smluvní strany společnou dohodou rozhodnutí o tom, zda bude splněna podmínka stanovená v odstavci 1, s ohledem na to, kdy v členských státech, ve jmenovaných třetích zemích a v dotyčných závislých nebo přidružených územích vstoupí příslušná opatření v platnost.

3. S výjimkou řešení případů vzájemnou dohodou stanoveného v článku 13 této Smlouvy, provádění této Smlouvy nebo jejích částí může být pozastaveno jakoukoliv smluvní stranou s okamžitou účinností, a to oznámením druhé smluvní straně s uvedením okolností, které vedly k takovému oznámení, v případě, že bylo pozastaveno provádění Směrnice, buď přechodně nebo trvale podle práva Evropského společenství nebo v případě, že členský stát pozastaví provádění jeho prováděcích právních předpisů. Provádění této Smlouvy se musí obnovit, jakmile přestanou platit okolnosti, které vedly k jejímu pozastavení.

4. S výjimkou řešení případů vzájemnou dohodou stanoveného v článku 13 této Smlouvy, provádění této Smlouvy nebo jejích částí může být pozastaveno jakoukoliv smluvní stranou, a to oznámením druhé smluvní straně s uvedením okolností, které vedly k takovému oznámení v případě, že jedna ze třetích zemí nebo území uvedených v odstavci 1 přestane provádět opatření uvedená v tomto odstavci. Pozastavení provádění se uskuteční nejdříve po dvou měsících od oznámení. Provádění této Smlouvy se musí obnovit, jakmile jsou opatření dotyčnou třetí stranou nebo uzemím znovu provedena.


Sepsáno v jazyce českém a jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


A. Dopis od vlády České republiky

Vážený pane,

odvoláváme se na náš dopis ze dne 22. 10. 2004, kterým byl stanoven náš vzájemný souhlas o provádění ustanovení obsažených ve „Smlouvě o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů“.

Sdělujeme Vám skutečnost, že vnitrní právní procedury pro ratifikaci Smlouvy nebudou pravděpodobně dokončeny k datu účinnosti a provádění, které je stanoveno na 1. 7. 2005.

Do ukončení vnitřních postupů a vstupu „Smlouvy o zdanění příjmů z úspor“ v platnost navrhuji, aby Česká republika a Britské Panenské ostrovy prováděly tuto Smlouvu předběžně od data provádění Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 (s ohledem na Rozhodnutí Rady EU 2004/587/ES z 19. července 2004), o zdanění příjmů z úspor ve formě úrokových plateb, až do doby, kdy nabude uvedená Smlouva účinnosti.

Poznamenáváme, že Smlouva výslovně nestanoví ani výslovně neomezuje předběžné provádění dohodnutých opatření Smluv o zdaňování úspor.

K výše uvedenému bychom Vás požádali o potvrzení, že nemáte žádné námitky proti takovémuto předběžnému provádění a že dohodnutá opatření nejsou pro Vás překážkou pro samotnou aplikaci od 1. 7. 2005.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění našeho nejvyššího uznání.

Za vládu České republiky

Dáno v Praze, ve trojím vyhotovení, v českém a anglickém jazyce.

Dne 7. 6. 2005

Mgr. Bohuslav Sobotka,
1. místopředseda vlády a ministr financí


PŘÍLOHA

SEZNAM OBDOBNÝCH SUBJEKTŮ

Pro účely článku 11 této Smlouvy se za “obdobný subjekt jednající jako orgán veřejné moci nebo subjekt, jehož úloha je uznána mezinárodní smlouvou“ považují tyto subjekty:

SUBJEKTY V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE:

Belgie

- Vlaams Gewest (Flemish Region)

- Région wallonne (Walloon Region)

- Région bruxelloise/Brussels Gewest (Brussels Region)

- Communauté française (French Community)

- Vlaamse Gemeenschap (Flemish Community)

- Deutschsprachige Gemeinschaft (German-speaking Community)

Španělsko

- Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia)

- Junta de Andalucía (Regional Executive of Andalusia)

- Junta de Extremadura (Regional Executive of Extremadura)

- Junta de Castilla- La Mancha (Régional Executive of Castilla- La Mancha)

- Junta de Castilla- León (Regional Executive of Castilla- León)

- Gobiemo Forai de Navarra (Regional Government of Navarre)

- Govern de les Hles Balears (Government of the Balearic Islands)

- Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia)

- Generalitat de Valencia (Autonomous Government of Valencia)

- Diputación General de Aragón (Regional Council of Aragon)

- Gobierno de las Islas Canarias (Government of the Canary Islands)

- Gobierno de Murcia (Government of Murcia)

- Gobierno de Madrid (Government of Madrid)

- Gobierno de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco/Euzkadi (Government of the Autonomous Community of the Basque Country)

- Diputación Forai de Guipúzcoa (Regional Council of Guipuzcoa)

- Diputación Forai de Vizcaya/Bizkaia (Regional Council of Vizcaya)

- Diputación Forai de Alava (Regional Council of Alava)

- Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid)

- Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona)

- Cabildo Insular de Gran Canaria (Island Council of Gran Canaria)

- Cabildo Insular de Tenerife (Island Council of Tenerife)

- Instituto de Crédito Oficial (Public Credit Institution)

- Instituto Catalan de Finanzas (Finance Institution of Catalonia)

- Instituto Valenciano de Finanzas (Finance Institution of Valencia)

Řecko

- Οργανισμός Τηλετπκοινωνιών Ελλάδος (National Telecommunications Organisation)

- Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (National Railways Organisation)

- Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Public Electricity Company)

Francie

- La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Social Debt Redemption Fund)

- L'Agence française de développement (AFD) (French Development Agency)

- Réseau Ferré de France (RFF)(French Rail Network)

- Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund)

- Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public Assistance)

- Charbonnages de France (CDF) (French Coal Board)

- Entreprise minière et chimique (EMC)(Mining and Chemicals Company)

Itálie

- Regions

- Provinces

- Municipalities

- Cassa Depositi e Prestiti (Deposits and Loans Fund)

Lotyšsko

- Pašvaldības (Local governments)

Polsko

- gminy (communes)

- powiaty (districts)

- województwa (provinces)

- związki gmin (associations of communes)

- powiatów (association of districts)

- województw (association of provinces)

- miasto stołeczne Warszawa (capital city of Warsaw)

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)

- Agencja Nieruchomości Rolnych (Agricultural Property Agency)

Portugalsko

- Região Autónoma da Madeira (Autonomous Region of Madeira)

- Região Autónoma dos Açores (Autonomous Region of Azores)

- Municipalities

Česká republika

- Česká konsolidační agentura

Slovensko

- mestá a obce (municipalities)

- Železnice Slovenskej republiky (Slovák Railway Company)

- Štátny fond čestného hospodárstva (State Road Management Fund)

- Slovenské elektrárně (Slovák Power Plants)

- Vodohospodářská výstavba (Water Economy Building Company)

MEZINÁRODNÍ SUBJEKTY:

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Evropská investiční banka

Asijská rozvojová banka

Africká rozvojová banka

Světová banka / Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) / Mezinárodní měnový fond (IMF)

Mezinárodní finanční korporace

Meziamerická rozvojová banka

Fond sociálního rozvoje Rady Evropy

EURATOM

Evropské společenství

Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andská rozvojová korporace)

Eurofima

Evropské společenství uhlí a oceli

Severská investiční banka

Karibská rozvojová banka

Jakékoliv mezinárodní závazky, k nimž mohly smluvní strany ve vztahu k výše uvedeným mezinárodním subjektům přistoupit, jsou ustanoveními článku 11 nedotčeny.

SUBJEKTY VE TŘETÍCH ZEMÍCH:

Subjekty, které splňují tato kritéria:

1) Subjekt je podle vnitrostátních kritérií jasně považován za veřejný orgán.

2) Tento veřejný orgán je netržním producentem, který spravuje a financuje skupinu činností, zejména poskytování netržního zboží a služeb, které jsou určeny k prospěchu obyvatelstva a jsou účinně kontrolovány ústřední vládou.

3) Tento veřejný orgán vytváří pravidelně vysoký dluh.

4) Daný stát je schopen zaručit, že tento veřejný orgán v případě doložky o hrubých úrocích („gross-up“) neuplatní předčasné splacení.


PŘEKLAD

HM Treasury

Room 3/31
1 Horse Guards Road
London
SWIA 2HQ
UK

Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb - kontakty v členských státech EU;
Antti Kalliomaki;
Ministr financí Finska.

27. května 2005

Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi členskými státy EU a Britskými Panenskými ostrovy - oznámení o aplikaci Smlouvy od 1. července 2005

Spojené království, jménem Britských Panenských ostrovů, má tu čest Vás informovat, že Britské Panenské ostrovy dne 26. května 2005 splnily všechny vnitrostátní správní a procesní podmínky nezbytné pro vstup v platnost ustanovení Smluv o zdanění příjmů z úspor s 25 členskými státy EU, a že Britské Panenské ostrovy budou aplikovat dohodnutá opatření od 1. července 2005 nebo data účinnosti Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb - v souladu s článkem 17, odst. 2 Směrnice a v souladu s příslušnými články Smluv o zdanění příjmů z úspor.

S pozdravem,

Helen Peacock
International Direct Personal Tax team

Londýn, 27. května 2005.

Přesunout nahoru