Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 99/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Albánské lidové republiky o letecké dopravě

Datum vyhlášení 05.10.2005
Uzavření smlouvy 20.05.1958
Platnost od 29.10.1958
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 1958 byla v Tiraně podepsána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Albánské lidové republiky o letecké dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. a) dne 29. října 1958. Podle odstavce b) téhož článku byla prováděna ode dne podpisu.

Česká republika a Albánská republika si výměnou nót ze dne 10. března 1998 a 18. května 1998 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Albánské lidové republiky o letecké dopravě

Vláda Československé republiky a vláda Albánské lidové republiky, v zájmu dalšího rozvoje letecké dopravy mezi oběma státy, dohodly se takto:

Článek 1

a) Vláda Československé republiky poskytuje právo civilním letadlům Albánské lidové republiky létat z Albánie do Prahy - s přistáním nebo bez přistání v Praze - a dále oběma směry.

b) Vláda Albánské lidové republiky poskytuje právo civilním letadlům Československé republiky létat z Československa do Tirany - s přistáním nebo bez přistání v Tiraně - a dále oběma směry.

c) Zmíněné lety budou prováděny za účelem mezinárodní letecké dopravy cestujících, zavazadel, zboží a pošty oběma směry v souladu s potřebami obou smluvních stran.

d) Letové cesty a přeletové úseky státních hranic stanoví každá ze smluvních stran na svém území.

Článek 2

a) Dopravu na leteckých liniích uvedených v článku 1 této Dohody budou vykonávat:

ze strany československé - podnik Československé aerolinie (ČSA),

ze strany albánské - státní podnik pro zahraniční dopravu Albánské lidové republiky (Albtransport)

nebo při změnách názvu podniků jiné podniky určené oběma smluvními stranami pro výkon dopravy podle této Dohody.

b) Veškeré otázky týkající se technického a obchodního provozu zmíněných leteckých linií, zejména: hustota letů a letový řád, dopravní sazby, způsob finančního účtování, zabezpečení letů a obsluha letadel budou vyřešeny zvláštní dohodou mezi podniky Československé aerolinie a Albtransport.

Článek 3

K zabezpečení letů konaných podle článku 1 této Dohody každá smluvní strana poskytne letadlům druhé smluvní strany nutné prostředky komunikační a zabezpečovací služby, jakož i meteorologickou obsluhu; rovněž poskytne druhé straně nezbytné informace o těchto prostředcích, o hlavních a náhradních letištích a o vzdušných cestách na svém území.

Článek 4

a) Letadla, konající lety podle článku 1 této Dohody, jakož i pohonné a mazací hmoty, náhradní součástky, nářadí a zásoby na palubě těchto letadel budou osvobozeny od cla, daní a jiných poplatků při jejich příletu nebo dovozu na území druhé smluvní strany nebo při jejich odletu nebo vývozu z tohoto území, i když budou použity nebo spotřebovány za letu nad tímto územím, s výjimkou případů, že by byly zcizeny na území druhé smluvní strany.

b) Pohonné a mazací hmoty, náhradní součástky a jiné materiály, jež přivezl nebo přiveze na vlastní účet letecký dopravní podnik za účelem ponechání na území druhé smluvní strany a jež jsou určeny k výhradnímu použití pro provozní potřeby tohoto podniku, nepodléhají clu, daním ani jiným poplatkům.

Článek 5

a) Letadla leteckých dopravních podniků zmíněných v článku 2 této Dohody při letech na území druhé smluvní strany musí býti opatřena pro mezinárodní lety stanovenými poznávacími značkami svých států, osvědčeními o zápisu do rejstříku, osvědčeními o způsobilosti k létání a jinými palubními doklady stanovenými každou ze smluvních stran, jakož i povoleními pro rádiové stanice. Piloti a ostatní členové posádky musí mít stanovené letecké průkazy.

b) Veškeré tyto doklady vydané nebo schválené jednou ze smluvních stran budou uznány za platné na území druhé smluvní strany.

Článek 6

a) Zákony a předpisy každé ze smluvních stran, jež se týkají příletu nebo odletu z jejího území letadel konajících mezinárodní lety nebo provozu a létání těchto letadel na jejím území, platí též pro letadla leteckých dopravních podniků, zmíněných v článku 2 této Dohody, a musí být zachovávány těmito letadly při jejich příletu, odletu nebo pobytu na území této smluvní strany.

b) Zákony a předpisy každé ze smluvních stran, týkající se příletu nebo odletu cestujících, posádek nebo nákladu letadel z jejího území a zejména předpisy upravující pasové, celní, karanténní a devizové záležitosti platí též pro cestující, posádky a zboží leteckých dopravních podniků zmíněných v článku 2 této Dohody při jejich příletu, odletu nebo pobytu na území této smluvní strany.

Článek 7

Pro projednání otázek letecké dopravy a obsluhy letadel smluvní strany poskytnou vzájemně leteckým dopravním podnikům, zmíněným v článku 2 této Dohody, právo mít své zástupce na letištích v Praze a v Tiraně, budou-li to považovat za nutné.

Článek 8

a) V případě nuceného přistání, havárie nebo katastrofy letadla jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany, strana, na jejímž území k nehodě došlo, vyrozumí okamžitě druhou smluvní stranu, učiní nutná opatření pro vyšetření příčin nehody a pro poskytnutí neodkladné pomoci členům posádky a cestujícím, utrpěvším nehodu, jakož i zabezpečí poštu, zavazadla a zboží, jež jsou na palubě letadla.

b) Strana vyšetřující nehodu je povinna podat druhé straně zprávu o výsledcích vyšetřování, přičemž strana, které náleží letadlo, bude oprávněna ustanovit své pozorovatele, kteří se zúčastní vyšetřování nehody.

Článek 9

a) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy smluvní strany výměnou nót provedenou v Tiraně si navzájem oznámí schválení Dohody podle příslušných předpisů.

b) Tato Dohoda se však bude provádět ode dne jejího podpisu a zůstane v platnosti, dokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně, že si přeje vypovědět tuto Dohodu. V tomto případě výpověď nabude účinnosti za šest měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.


Sepsáno v Tiraně dne 20. května 1958 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a albánském, přičemž oboje znění je stejně platné.

Z pověření vlády Československé republiky
Karel Štekl v. r.

Z pověření vlády Albánské lidové republiky
Milo Qirko v. r.

Přesunout nahoru