Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 98/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Datum vyhlášení 05.10.2005
Uzavření smlouvy 07.12.2004
Platnost od 05.10.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 2004 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 5. října 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky

o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Vláda České republiky a vláda Polské republiky, dále jen „smluvní strany“,

se v zájmu zajištění vzájemné ochrany všech skutečností, které byly v souladu s vnitrostátními právními předpisy jedné smluvní strany zařazeny mezi utajované skutečnosti a v souladu s těmito předpisy předány druhé smluvní straně příslušnými orgány nebo oprávněnými subjekty,

dohodly následovně:

Článek 1

Definice

1. „Utajovanými skutečnostmi“ ve smyslu této Dohody se rozumí skutečnosti, jež bez ohledu na formu a způsob jejich uchování vyžadují v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran ochranu před neoprávněným přístupem a nakládáním.

2. „Třetí stranou“ ve smyslu této Dohody se rozumí stát nebo mezinárodní organizace, která není smluvní stranou této Dohody.

3. „Kontrahentem“ ve smyslu této Dohody se rozumí fyzická osoba, právnická osoba nebo organizace, která je právně způsobilá uzavírat kontrakty.

Článek 2

Stupně utajení

1. Utajované skutečnosti se označují stupněm utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé ze smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené stupně utajení si vzájemně odpovídají:

ČESKÁ REPUBLIKAPOLSKÁ REPUBLIKA
PŘÍSNĚ TAJNÉŚCIŚLE TAJNE
TAJNÉTAJNE
DŮVĚRNÉPOUFNE
VYHRAZENÉZASTRZEŻONE

Článek 3

Příslušné orgány

1. Příslušnými orgány se pro účely této Dohody rozumí:

- v České republice: Národní bezpečnostní úřad České republiky

- v Polské republice: ředitel Agentury vnitřní bezpečnosti (Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) -pro civilní oblast a ředitel Vojenských informačních služeb (Szef Wojskowych Służb Informacyjnych) - pro vojenskou oblast.

2. Příslušné orgány mohou k této Dohodě uzavírat prováděcí ujednání.

Článek 4

Vnitrostátní opatření

1. V souladu s touto Dohodou a svými vnitrostátními právními předpisy přijmou smluvní strany potřebná opatření pro zajištění ochrany utajovaných skutečností, které budou předávány nebo budou vytvářeny v důsledku spolupráce obou smluvních stran nebo oprávněných subjektů jejich států.

2. Smluvní strany zajistí utajovaným skutečnostem dle odstavce 1 alespoň takovou ochranu, jaká je poskytována jejich vlastním utajovaným skutečnostem odpovídajícího stupně utajení.

3. Utajované skutečnosti předávané v souladu s ustanoveními této Dohody budou využívány výhradně k účelům, pro které byly předány.

4. Smluvní strana nebude zpřístupňovat třetím stranám utajované skutečnosti podle odstavce 1 bez předchozího písemného souhlasu příslušného orgánu státu druhé smluvní strany.

5. Přístup k utajovaným skutečnostem předávaným v souladu s touto Dohodou mohou mít pouze osoby, pro které je znalost těchto skutečností nezbytná k plnění jejich povinností a které byly oprávněny k přístupu k nim na základě odpovídající bezpečnostní prověrky.

6. Příslušné orgány budou vzájemně uznávat bezpečnostní osvědčení osob a potvrzení organizací vydaná na základě bezpečnostní prověrky provedené v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy, a to po předchozím písemném potvrzení jejich pravosti příslušným orgánem.

Článek 5

Kontrakty spojené s přístupem k utajovaných skutečnostem

1. Kontrahent ze státu jedné smluvní strany může uzavřít kontrakt, jenž vyžaduje přístup k utajovaným skutečnostem, s kontrahentem, který se nachází na území státu druhé smluvní strany.

2. V případě uvedeném v odstavci 1 nejprve příslušný orgán státu jedné smluvní strany požádá příslušný orgán státu druhé smluvní strany o vydání písemného potvrzení, že navrhovaný kontrahent je oprávněn k přístupu k utajovaným skutečnostem odpovídajícího stupně utajení.

3. Příslušný orgán státu smluvní strany, jehož kontrahent zamýšlí uzavřít kontrakt, předá příslušnému orgánu státu druhé smluvní strany, na území jehož státu bude kontrakt realizován, seznam utajovaných skutečností nezbytných k jeho splnění.

Článek 6

Označení utajovaných skutečností

1. Přijímané utajované skutečnosti budou příslušným orgánem nebo na jeho pokyn označeny odpovídajícím stupněm utajení v souladu s požadavky článku 2 odstavce 2.

2. Kopie a překlady předaných utajovaných skutečností budou označeny a chráněny stejným způsobem jako originály.

3. Požadavky vztahující se na označování utajovaných skutečností platí také pro utajované skutečnosti vytvořené při plnění kontraktu.

4. O změně nebo zrušení stupně utajení utajovaných skutečností příslušný orgán státu jedné smluvní strany informuje písemně příslušný orgán státu druhé smluvní strany, které byly tyto utajované skutečnosti předány, bez zbytečného prodlení.

5. Stupně utajení přijatých utajovaných skutečností budou změněny nebo zrušeny pouze na základě písemné informace podle odstavce 4.

Článek 7

Předávání utajovaných skutečností

1. Předávání utajovaných skutečností se uskutečňuje diplomatickou poštou, vyjma případů uvedených v odstavcích 2 a 3. Příslušný orgán státu přijímající smluvní strany potvrdí příjem utajovaných skutečností a předá je adresátovi v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy.

2. Příslušné orgány států smluvních stran se mohou ve zvláštních případech dohodnout na jiném způsobu předávání utajovaných skutečností zaručujícím jejich ochranu před neoprávněným přístupem.

3. K předávání utajovaných skutečností lze použít chráněné informační systémy a telekomunikační sítě, které byly náležitě certifikovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy jedné ze smluvních stran.

Článek 8

Návštěvy

1. Pro osoby přijíždějící na návštěvu ze státu jedné smluvní strany do státu druhé smluvní strany se umožní v nezbytném rozsahu přístup k utajovaným skutečnostem a přístup do organizačních jednotek, v nichž se s utajovanými skutečnostmi nakládá, výhradně jen na základě předchozího písemného povolení, vydaného příslušným orgánem státu přijímajícího návštěvu těchto osob.

2. Povolení podle odstavce 1 bude vydáno jen osobám, které splňují požadavky dle článku 4 odstavce 5.

3. Osobní údaje o osobách přijíždějících na návštěvu, nezbytné pro získání povolení podle odstavce 1, musí být předem předány příslušnému orgánu státu smluvní strany přijímající tyto osoby. Příslušné orgány států smluvních stran zajistí ochranu předávaných osobních údajů.

4. Příslušné orgány států smluvních stran se dohodnou o údajích potřebných k vydání povolení podle odstavce 1.

Článek 9

Porušení právních předpisů na ochranu utajovaných skutečností

1. Porušení právních předpisů na ochranu utajovaných skutečností, předaných nebo vzniklých v důsledku spolupráce smluvních stran nebo oprávněných subjektů jejich států, musí být vyšetřováno a postihováno v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu, na jehož území k takovému porušení došlo. Příslušné orgány podniknou kroky k minimalizaci vzniklých škod a k zamezení porušování právních předpisů na ochranu utajovaných skutečností.

2. O výsledcích opatření podle odstavce 1 uvědomí příslušný orgán státu smluvní strany neprodleně příslušný orgán státu druhé smluvní strany.

3. Pokud příslušný orgán státu jedné ze smluvních stran zjistí, že došlo k neoprávněnému přístupu k utajovaným skutečnostem druhé smluvní strany, uvědomí o tom neprodleně příslušný orgán státu druhé smluvní strany.

Článek 10

Náklady

Náklady vzniklé jedné ze smluvních stran v souvislosti s prováděním této Dohody druhá smluvní strana nehradí.

Článek 11

Konzultace

1. Příslušné orgány států smluvních stran se budou průběžně informovat o změnách v právních předpisech svých států týkajících se ochrany utajovaných skutečností.

2. Pro zajištění těsné spolupráce při provádění této Dohody si příslušné orgány na žádost jednoho z nich poskytnou potřebné konzultace.

3. Každá smluvní strana povolí zástupcům příslušného orgánu státu druhé smluvní strany návštěvu území svého státu k projednání opatření sloužících k ochraně předaných utajovaných skutečností.

Článek 12

Řešení sporů

1. Veškeré sporné otázky týkající se výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny formou přímých konzultací mezi příslušnými orgány států smluvních stran.

2. Pokud spory nebudou vyřešeny způsobem uvedeným v odstavci 1, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy státu každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost devadesátého dne po dni doručení pozdější noty informující o schválení této Dohody.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Může být vypovězena každou ze smluvních stran diplomatickou notou, přičemž platnost Dohody skončí po uplynutí šesti měsíců ode dne vypovězení.

3. V případě vypovězení této Dohody budou utajované skutečnosti předané nebo vzniklé v důsledku spolupráce obou smluvních stran nebo zplnomocněných subjektů jejich států nadále chráněny v souladu s jejími ustanoveními.


Dáno v Praze dne 7. prosince 2004 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a polském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Jan Mareš v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za vládu Polské republiky
Ryszard Kalisz v. r.
ministr vnitra a administrativy

Přesunout nahoru