Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 95/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby

Datum vyhlášení 02.09.2005
Uzavření smlouvy 27.11.2003
Platnost od 06.06.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. listopadu 2003 byla v Lublani podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 6. června 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko

o péči o válečné hroby

Vláda České republiky a vláda Republiky Slovinsko, dále jen „smluvní strany“,

vycházejíce ze zásad mezinárodního humanitárního práva týkajících se nakládání se zemřelými, které jsou obsaženy v Ženevských úmluvách na ochranu obětí ozbrojených konfliktů,

berouce v úvahu existenci válečných hrobů na území České republiky a Republiky Slovinsko,

s cílem napomoci jejich vyhledávání, evidování, udržování a úpravě, jakož i řešení otázek spojených s exhumací, převozem a opětovným uložením ostatků do válečných hrobů,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice pojmů

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

a) „válečné hroby“ - místa, kde jsou pochovány osoby či umístěny ostatky osob, které zahynuly v důsledku vojenské operace, které se aktivně účastnily, či válečného zajetí, zahrnujíc v to hroby jednotlivců i hroby hromadné a osária, jakož i pomníky, mohyly, pamětní desky a památníky na těchto místech postavené;

b) „české válečné hroby“ - válečné hroby na území Republiky Slovinsko, kde jsou pochováni čeští občané (občané bývalého Rakousko-Uherska a bývalého Československa);

c) „slovinské válečné hroby“ - místa na území České republiky, kde jsou pochováni slovinští občané (občané bývalého Rakousko-Uherska a bývalé Jugoslávie);

d) „úprava válečných hrobů“ - vyznačení hranic pohřebiště a umístění pamětních symbolů, pomníků a jiných památných objektů nebo jejich rekonstrukce a další opatření, předpokládající stavební změny válečných hrobů;

e) „udržování válečných hrobů“ - zabezpečení jejich údržby a zachování v poznatelném stavu;

f) „poznatelný stav válečného hrobu“ - takový stav válečného hrobu, ze kterého lze zřetelně rozpoznat skutečnost, že se jedná o válečný hrob, jména pochovaných osob, jejich hodnosti a státní občanství, data narození a úmrtí a místo úmrtí, jestliže jsou pro takovou rozpoznatelnost k dispozici věrohodné údaje.

Článek 2

Informační povinnost

1) Smluvní strany se budou vzájemně informovat o výskytu, umístění a stavu válečných hrobů státu druhé smluvní strany, nacházejících se na území jejich států, a vymění si příslušné seznamy a doplňky k nim.

2) Smluvní strany se neprodleně informují v případě objevení válečných hrobů státu druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v seznamech vedených podle předchozího odstavce. Dodatečný zápis nově objevených válečných hrobů do těchto seznamů bude prováděn se souhlasem smluvních stran.

3) Smluvní strany se neprodleně informují o všech jim známých případech protiprávních činů vůči válečným hrobům státu druhé smluvní strany.

Článek 3

Ochrana, údržba a úprava válečných hrobů

1) Smluvní strany zabezpečí ochranu válečných hrobů na území svých států a pietní nakládání s nimi, jakož i jejich udržování.

2) Při ochraně, údržbě a úpravě nových válečných hrobů budou smluvní strany postupovat v souladu s právními předpisy svého státu a budou dbát národních, náboženských a jiných tradic států smluvních stran.

3) V případech zmíněných v odstavci 3 článku 2 této Dohody zabezpečí smluvní strany uvedení poškozených válečných hrobů do původního stavu a vynasnaží se, aby v budoucnu k takovým jevům nedocházelo.

Článek 4

Přístup k válečným hrobům

1) Každá smluvní strana, v souladu s právními předpisy svého státu, umožní druhé smluvní straně přístup k válečným hrobům za účelem provádění jejich údržby a úpravy.

2) Každá smluvní strana v souladu s právními předpisy svého státu umožní občanům státu druhé smluvní strany přístup k válečným hrobům na území svého státu za účelem vzdání úcty padlým.

3) Smluvní strany zaručují právo dohledu nad stavem válečných hrobů nacházejících se na území jejich států prostřednictvím diplomatických a konzulárních úřadů a zplnomocněných orgánů, které budou určeny podle článku 9 této Dohody.

Článek 5

Umístění válečných hrobů

1) Smluvní strany se zavazují, že bezplatně a na časově neomezenou dobu zabezpečí užívání pozemků na území svých států, na kterých jsou umístěny válečné hroby státu druhé smluvní strany, v souladu s platnými právními předpisy.

2) Pokud smluvní strana bude potřebovat tyto pozemky pro jiné účely, zabezpečí náhradní pozemky a uhradí náklady spojené s opětovným pohřbením ostatků, přemístěním náhrobků a pomníků a s úpravou nových válečných hrobů.

3) Výběr náhradního pozemku a opětovné uložení ostatků se uskuteční pouze se souhlasem druhé smluvní strany. Tento souhlas může být podmíněn předložením nákresu nové úpravy válečného hrobu.

4) Úprava nově objevených válečných hrobů bude prováděna zpravidla v místech nalezení ostatků nebo, pokud to nebude možné, na jiných důstojných místech v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 6

Exhumace

1) Exhumace ostatků z českých či slovinských válečných hrobů za účelem jejich převozu k uložení ve vlasti se uskutečňuje výlučně na žádost dotčené smluvní strany a se souhlasem druhé smluvní strany. Tento souhlas může být podmíněn předchozím souhlasem s plánem prováděných prací.

2) Smluvní strana, která si přeje exhumovat ostatky z válečných hrobů, ve kterých jsou uloženy rovněž ostatky osob ze třetích států, zabezpečí souhlas těchto států s exhumací a úpravou předmětných hrobů.

3) Exhumace ostatků, provedené z důvodů změny místa hrobu, mají právo se zúčastnit zástupci dotčené smluvní strany a členové Komise ustavené podle článku 10 této Dohody.

4) O exhumaci ostatků, prováděné v souladu s touto Dohodou, se provede zápis, obsahující údaje o hodině a datu provedení, místě provedení, osobách, jejichž ostatky byly exhumovány, a případně rovněž identifikační znaky, text identifikačních tabulek či umístění nového válečného hrobu, do něhož byly exhumované ostatky přeneseny.

Článek 7

Pověřené osoby

1) Každá ze smluvních stran může pověřit fyzické či právnické osoby prováděním údržby, úpravy či exhumace válečných hrobů, přičemž tuto skutečnost oznámí druhé smluvní straně.

2) Smluvní strany poskytnou pověřeným osobám podporu při provádění činností na základě této Dohody.

3) Smluvní strany zajistí, aby pověřené osoby při provádění činností na základě této Dohody postupovaly v souladu s právními předpisy státu, na jehož území tyto činnosti provádějí.

Článek 8

Hrazení nákladů

1) Náklady na udržování českých válečných hrobů nacházejících se na území Republiky Slovinsko hradí slovinská strana.

2) Náklady na udržování slovinských válečných hrobů nacházejících se na území České republiky hradí česká strana.

3) Každá smluvní strana může podle vlastního uvážení se souhlasem druhé smluvní strany na vlastní náklady vykonávat práce při údržbě válečných hrobů svého státu nacházejících se na území státu druhé smluvní strany.

4) Náklady na exhumaci, převoz a opětovné uložení ostatků hradí ta smluvní strana, na jejíž žádost se práce provádějí.

5) Náklady na úpravu nově zjištěných válečných hrobů hradí smluvní strana, na území jejíhož státu se tyto hroby nacházejí.

6) Náklady na následnou úpravu vojenského hřbitova, nad kterým smluvní strana převezme patronát, hradí smluvní strana, která patronát převzala. Smluvní strana, která si přeje převzít patronát nad válečnými hroby, kde jsou uloženy ostatky osob ze třetích států, zabezpečí také souhlas těchto států.

Článek 9

Zplnomocněné orgány a doplňkové protokoly

1) Každá smluvní strana určí zplnomocněný orgán, který bude pověřen prováděním této Dohody, a písemně informuje druhou smluvní stranu.

2) Zplnomocněné orgány smluvních stran mohou v případě potřeby podepsat doplňkové protokoly k této Dohodě, upravující konkrétní opatření týkající se umístění, udržování a úpravy válečných hrobů.

Článek 10

Komise

1) Za účelem koordinace provádění této Dohody se zřizuje společná mezivládní Komise pro péči o válečné hroby. Každá smluvní strana bude v Komisi zastoupena 3 osobami. Členy Komise jmenují smluvní strany do 60 dnů od vstupu Dohody v platnost. Komise předloží do 6 měsíců od svého jmenování smluvním stranám statut Komise ke schválení.

2) Všechny spory vzniklé při provádění a výkladu Dohody se řeší jednáním v rámci Komise.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější noty o tomto schválení.

2) Tato Dohoda je sjednána na dobu neurčitou a zůstává v platnosti do uplynutí 6 měsíců od data, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámila druhé smluvní straně diplomatickou cestou svůj záměr ukončit platnost této Dohody.


Dáno v Lublani dne 27. listopadu 2003 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a jazyce slovinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Miroslav Kostelka v. r.
ministr obrany České republiky

Za vládu Republiky Slovinsko
Anton Grizold v. r.
ministr obrany Republiky Slovinsko

Přesunout nahoru