Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 92/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice

Datum vyhlášení 01.09.2005
Uzavření smlouvy 06.05.2004
Platnost od 09.06.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. května 2004 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 9. června 2005.

Podle článku 13 dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice, podepsaná v Praze dne 11. října 1989 a vyhlášená pod č. 327/1990 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice

Vláda České republiky a vláda Maďarské republiky (dále jen „smluvní strany")

v zájmu upevnění a dalšího rozvoje mnohostranných vzdělávacích a kulturních vztahů obou států,

k podpoře a zvýšení mobility žáků a studentů,

v souladu s Úmluvou o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu podepsanou v Lisabonu dne 11. dubna 1997,

vzhledem k úspěchům dosaženým členskými státy Rady Evropy a UNESCO ve věci harmonizace mezinárodní výměny studentů a vysokoškolských pedagogů, dále

vzhledem k Evropskou unií podporovanému úmyslu dvoustranného a multilaterálního uznání, respektive průhlednosti průmyslových, zemědělských, obchodních a jiných odborných kvalifikací,

v zájmu dosažení cílů vyjádřených ve Společném prohlášení ministrů školství evropských států na setkání v Boloni dne 19. června 1999 a v Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství podepsaném v Praze dne 19. května 2001

se dohodly takto:

Článek 1

Vysvědčení prokazující dosažení základního vzdělání vydaná v České republice a vysvědčení prokazující ukončení osmého ročníku základní školy vydaná v Maďarské republice („általános iskolai bizonyítvány") jsou rovnocenná a opravňují ucházet se o přijetí ke studiu na střední škole ve státě druhé smluvní strany.

Článek 2

Státem uznané doklady o získání odborného vzdělání vydané v České republice a vysvědčení o získání státem uznané odborné kvalifikace vydaná v Maďarské republice jsou rovnocenné, pokud doba odborné přípravy a její obsah jsou totožné nebo ve značné míře podobné.

Článek 3

(1) Maturitní vysvědčení vydaná v České republice a maturitní vysvědčení vydaná v Maďarské republice („érettségi bizonyítvány") jsou rovnocenná a opravňují ucházet se o přijetí ke studiu na vysoké škole ve státě druhé smluvní strany.

(2) Maturitní vysvědčení vydaná v České republice opravňují ucházet se také o přijetí ke studiu v rámci akreditovaného vyššího odborného vzdělávání ve školském systému Maďarské republiky. Maturitní vysvědčení vydaná v Maďarské republice opravňují ucházet se také o přijetí ke studiu na vyšší odborné škole v České republice.

(3) Vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa konzervatoře vydaná v České republice opravňují ucházet se o přijetí ke studiu do odpovídajících studijních programů v oblasti umění na vysokých školách v Maďarské republice. Vysvědčení vydaná na uměleckých středních odborných školách prokazující ukončení odborného uměleckého vzdělání v Maďarské republice opravňují ucházet se o přijetí ke studiu do odpovídajících studijních programů v oblasti umění na vysokých školách v České republice.

Článek 4

Vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy vydané v České republice a vysvědčení prokazující ukončení akreditovaného vyššího odborného vzdělání ve školském systému vydaná v Maďarské republice jsou rovnocenné, pokud doba odborné přípravy a její obsah jsou totožné nebo ve značné míře podobné.

Článek 5

(1) Částečné vzdělání absolvované na státem uznaných základních školách, středních školách a vyšších odborných školách v České republice a částečné vzdělání absolvované v institucích veřejného školství v Maďarské republice se mohou na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce vzájemně započítat a uznat. Rozsah zapo-čitatelné části vzdělání posuzuje ta škola, na kterou se žádost podává.

(2) Dílčí studia absolvovaná na státem uznaných vysokých školách v České republice, respektive v Maďarské republice se mohou na žádost studenta vzájemně započítat a uznat jako studijní doba, respektive studijní výkon (kredit, zkouška). Rovnocennost studia posuzuje ta vysoká škola, na kterou se žádost podává.

Článek 6

(1) Státem uznané diplomy vydané v České republice po ukončení studia v bakalářském studijním programu jsou rovnocenné se státem uznanými vysokoškolskými diplomy („fóiskolai oklevél") vydanými v Maďarské republice.

(2) Státem uznané diplomy vydané v České republice po ukončení studia na vysoké škole v magisterském studijním programu jsou rovnocenné se státem uznanými diplomy („egyetemi oklevél") vydanými v Maďarské republice po ukončení univerzitního studia.

(3) Státem uznané diplomy prokazující vykonání státní rigorózní zkoušky po ukončení studia v magisterském studijním programu vydané v České republice jsou rovnocenné se státem uznanými diplomy získanými dalším odborným univerzitním studiem v Maďarské republice.

(4) Státem uznané diplomy vydané v České republice vysokými školami po ukončení studia v doktorském studijním programu (ve zkratce „Ph.D." a „Th.D.") jsou rovnocenné se státem uznanými doktorskými diplomy prokazujícími vědeckou hodnost (ve zkratce „PhD" a „DLA") vydanými univerzitami Maďarské republiky.

Článek 7

Ustanovení článku 6 se nevztahují na uznání odborných kvalifikací, které probíhá podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran.

Článek 8

Tituly a vědecké hodnosti přiznané ve státě jedné smluvní strany mohou absolventi užívat ve státě druhé smluvní strany pod jejich původním názvem bez uvedení instituce, která hodnost udělila.

Článek 9

Smluvní strany budou rozvíjet vzájemnou spolupráci podle této Dohody v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

Článek 10

(1) Smluvní strany se budou vzájemně informovat o změnách ve vzdělávacích soustavách svých států a budou si vyměňovat všeobecně používané vzory dokladů prokazujících vzdělání od základní školy do úrovně vyššího odborného vzdělání včetně, uvedených v této Dohodě.

(2) Pokud dojde ke změně vnitrostátních právních předpisů smluvních stran, zahájí smluvní strany jednání o případných změnách této Dohody.

Článek 11

(1) Na žádost kterékoliv smluvní strany se uskuteční setkání skupin expertů jmenovaných ministry školství států smluvních stran.

(2) Smluvní strany si dále v termínu do 31. srpna každého roku vzájemně poskytnou přehled státem uznaných institucí, které jsou součástí vysokoškolského vzdělávacího systému. Každá ze smluvních stran zajistí přístup k těmto informacím druhé smluvní straně. V případě významných změn se smluvní strany budou o těchto změnách neprodleně vzájemně informovat.

Článek 12

Doklady o udělení vědeckých hodností „kandidát věd" a „doktor věd" vydané na území států smluvních stran se uznávají za rovnocenné.

Článek 13

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice, podepsaná v Praze dne 11. října 1989.

Článek 14

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany písemně oznámí, že byly splněny podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.

Článek 15

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou, avšak každá ze smluvních stran ji může písemně vypovědět. V takovém případě platnost této Dohody skončí uplynutím 12 měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Budapešti dne 6. května 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Václav Pícl v. r.
1. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Maďarské republiky
Peter Medgyes v. r.
státní tajemník Ministerstva školství

Přesunout nahoru